XIII Riigikogu стенограммы
VIII Сессия
Понедельник, 03. Декабрь 2018, kell 15:00

Отредактированная

СодержаниеСтрелка

15:00 Istungi rakendamine

Esimees Eiki Nestor
Austatud Riigikogu, tere päevast! Alustame täiskogu VIII istungjärgu 10. töönädala esmaspäevast istungit. Eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Marko Mihkelson, palun! Austatud Riigikogu, palun tähelepanu!

Marko Mihkelson
Head kolleegid! Lubage mul 89 Riigikogu liikme nimel anda üle Riigikogu avalduse "Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks seoses Kertši väinas toimunud agressiooniga" eelnõu. Allakirjutanud 89 Riigikogu liiget soovivad selle avalduse eelnõu menetlemist võimalikult kiiresti. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Andres Herkel, palun!

Andres Herkel
Härra esimees! Austatud kolleegid! Kuus Vabaerakonna fraktsiooni liiget, kes kõik on alla kirjutanud ka eespool tutvustatud välispoliitilisele avaldusele, on lisaks sellele kuuekesi täna arupärimist algatamas. Arupärimine on meie vastsele tublile riigikontrolörile seoses omavalitsuste infotegevusega valimiseelsel ajal. Nimelt tuli eelmisel nädalal välja üks kaua oodatud audit "Omavalitsuste teavitustegevus valdade ja linnade infolehtedes". Ka enne 2015. aasta valimisi analüüsiti reklaami- ja kommunikatsiooniraha kasutamist. Jah, seda on nüüd tehtud enne kohalikke valimisi. Siin on, mille üle järele mõelda, vaadates, kuidas avalikku raha on kasutatud poliitilistes erahuvides. Lõpuks ei saa me välistada seda, et mõned omavalitsusjuhid tulevad sellise pahelise tegevuse peale ka enne Riigikogu valimisi. Nii et selle tähelepanuväärse auditi tutvustamine riigikontrolöri poolt ka suures saalis on meie arvates põhjendatud. Lisaks saame külgnevate teemadega taas üles tõsta selle, mis puudutab PBK-d, sellist huvitavat ajalehte Tallinnas nagu Stolitsa, Loksaga seotud probleeme, ja küsida, milliseid soovitusi Riigikontroll selles asjas poliitikutele annab. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Jaak Madison, palun!

Jaak Madison
Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Tänase päevakorra alguses anti üle eelnõu seoses Ukrainas oleva kriisiga ja sõjalise olukorraga, meie fraktsiooni poolt menetlusse antav Riigikogu otsuse eelnõu on sellega otseselt seotud. Meie hinnangul, arvestades praegust olukorda, kus Venemaa Föderatsioon järjepidevalt eskaleerib sõjalist olukorda, eirab rahvusvahelisi seaduseid ja kokkuleppeid, on Eestil võimatu jätkata Eesti ja Venemaa vahelise piirilepingu ratifitseerimise protsessi. Seetõttu algatab meie fraktsioon uuesti otsuse eelnõu, millega teeme ettepaneku Vabariigi Valitsusele lõpetada ratifitseerimisprotsess, võtta tagasi Eesti allkiri ning sellega seoses alustada uusi läbirääkimisi. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Vabariigi Valitsuse esindajana Heili Tõnisson, palun!

Valitsuse esindaja Heili Tõnisson
Austatud esimees! Lugupeetud Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna neli seaduseelnõu ja esitab kaks Riigikogu otsuse eelnõu. Esiteks, politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust siseminister Katri Raik. Teiseks, kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu. Kolmandaks, tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Neljandaks, audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Viiendaks, Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas" eelnõu. Nende nelja eelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister Toomas Tõniste. Kuuendaks, Riigikogu otsuse "Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030" eelnõu. Selle eelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust justiitsminister Urmas Reinsalu. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Austatud Riigikogu, olen vastu võtnud seitse eelnõu, ühe arupärimise ja ühe avalduse. Kodu- ja töökorra seaduse alusel tegutseme edasi. Aga praegu, austatud Riigikogu, juhataja vaheaeg kolm minutit. Jätkame kell 15.10.
V a h e a e g 

Esimees Eiki Nestor
Austatud Riigikogu! Riigikogu juhatus võttis menetlusse 89 Riigikogu liikme täna algatatud Riigikogu avalduse "Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks seoses Kertši väinas toimunud agressiooniga" eelnõu ja määras juhtivkomisjoniks väliskomisjoni. Juhatus määras, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on täna, 3. detsembril kell 15.40. Muudatusettepanekuid võivad esitada üksnes fraktsioonid ja komisjonid. Ühtlasi tegi juhatus otsuse, millega seoses kutsun täna, 3. detsembril algusega kell 17 kokku täiendava istungi. Päevakorras on Riigikogu avalduse "Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks seoses Kertši väinas toimunud agressiooniga" eelnõu 766 esimene lugemine. Avalduse tekst ja seletuskiri tehakse Riigikogu liikmetele kättesaadavaks esimesel võimalusel ja juhtivkomisjoni menetlusdokumendid hiljemalt avalduse eelnõu arutamise alguseks.
Kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontroll
Kohal on 85 Riigikogu liiget.
Päevakorra kinnitamine. Panen hääletusele Riigikogu täiskogu VIII istungjärgu 10. töönädala päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Päevakorra kinnitamise poolt oli 81 Riigikogu liiget, vastu 1, erapooletuid ei olnud. Päevakord on kinnitatud.

1. 15:12 Vaba mikrofon

Esimees Eiki Nestor
Vaba mikrofon. Aitäh! Kohtume kell 17. 

Istungi lõpp kell 15.13.