Riigikogu
Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

09:58 Istungi rakendamine

10:00 Esimees Lauri Hussar

Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Me alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu täiendavat istungit, mille ma olen kokku kutsunud Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 49 lõike 3 ja Riigikogu juhatuse käesoleva aasta 13. juuni istungi otsuse alusel ning juhatuse ettevalmistatud päevakorraga. Head kolleegid, kõigepealt palun kohaloleku kontroll.

10:01 Esimees Lauri Hussar

Kohalolijaks on registreerunud 73 Riigikogu liiget, puudub 28. Riigikogu on otsustusvõimeline.

Head kolleegid, me läheme päevakorra kinnitamise juurde. Tulenevalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 55 lõikest 1 tuleb täiendava istungi päevakord istungi alguses kinnitada. Kinnitamisele tulev päevakord on teie laudadele jagatud.

Aga enne, kui me saame päevakorra kinnitamise juurde minna, on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Kalle Grünthal, palun!

10:01 Kalle Grünthal

Aitäh! Te rääkisite siin …

10:01 Esimees Lauri Hussar

Vabandust! (Helistab kella.) Head kolleegid, saalis on natuke liiga palju lärmi. Kalle Grünthali küsimust ei ole hästi kuulda. Kalle Grünthal, palun!

10:01 Kalle Grünthal

Aitäh! Te rääkisite siin praegu mitu korda täiendavast istungist. Minule tuli meili peale "erakorraline istung". Kumb siis on?

10:02 Esimees Lauri Hussar

Hea kolleeg! Tegu on täiendava istungiga. Meie kodu‑ ja töökorra seaduse § 45 lõige 1 ütleb, et Riigikogu korralised istungjärgud toimuvad jaanuarikuu teisest esmaspäevast juunikuu kolmanda neljapäevani ning septembrikuu teisest esmaspäevast detsembrikuu kolmanda neljapäevani. Me oleme praegu selle ajaraamis sees, seega tegu on täiendava istungiga.

Nii! Nüüd on sõnavõtt kohapealt. Helir-Valdor Seeder, palun!

10:03 Helir-Valdor Seeder

Aitäh, auväärt juhataja! Ma saan aru, et tegemist on täiendava istungiga.

10:03 Esimees Lauri Hussar

Tegemist on täiendava istungiga, täiesti õige.

10:03 Helir-Valdor Seeder

Minul on täiendava istungi päevakorra kohta ettepanek jätta esimene ja teine päevakorrapunkt tänase istungi päevakorrast välja ja piirduda kolmanda ja neljanda punktiga.

10:03 Esimees Lauri Hussar

Selge. Teie ettepanek on, et Vabariigi Valitsuse algatatud riigi 2024. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu ja ka Vabariigi Valitsuse algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu välja jätta. Selge, arusaadav. Järgnevalt Yoko Alender, palun!

10:03 Yoko Alender

Aitäh, austatud juhataja! Reformierakonna fraktsioon ei ole selle ettepanekuga nõus.

10:03 Esimees Lauri Hussar

Aitäh, hea kolleeg! Seega ei saa me seda eelnevat ettepanekut arvestada. Rohkem küsimusi ei ole. Head kolleegid, me asume päevakorra kinnitamise hääletuse ettevalmistamise juurde.

Austatud Riigikogu, panen hääletusele Riigikogu täiskogu III istungjärgu 19. juuni täiendava istungi päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

10:06 Esimees Lauri Hussar

Päevakorra kinnitamise poolt on 58 Riigikogu liiget, vastu 19, erapooletuid ei ole. Päevakord on kinnitatud.

Ja nüüd, head kolleegid, on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun Riigikogu kõnetooli Lauri Laatsi. Palun!

10:07 Lauri Laats

Hea Riigikogu esimees! Head kolleegid! Head inimesed, kes vaatavad meid interneti vahendusel! Ma olen teie ees väga olulise eelnõuga, mis käsitleb Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamist Rail Balticu projektiga seonduvate asjaolude uurimiseks. Teema on väga oluline, puudutab hästi paljusid inimesi ja puudutab loomulikult Balti riike.

Läti oma parlamendis, seimis on selle otsuse ära teinud, see oli erakondadeülene, nii opositsiooni kui ka koalitsiooni [otsus]: Läti on moodustanud uurimiskomisjoni. Ma arvan, et see on õige käik, ja seda teed võiksime ka meie minna. Küsimuse tõstatasid ühiselt Läti, Leedu ja Eesti riigikontroll. Küsimusi on palju, vastuseid vähe. Projekt on hästi oluline, aga küsimus on rahastuses, samuti selles, milline on üldse projekti edaspidine käik ja mis viisil kolm Balti riiki võiksid koostööd üles ehitada. Ja loomulikult me peame välja uurima, mis asjaolude tõttu on see projekt venima jäänud ja on praeguses [seisus].

Nii et mina kutsun üles kõiki fraktsioone [eelnõu toetama]. Vastava kirja ma saatsin fraktsiooniesimeestele juba eile välja. Ma loodan, et me mõtleme ühiselt selle peale, et selle projekti puhul me võiksime selgusele [jõuda] ja saada vastused Riigikontrolli püstitatud küsimustele. Samuti peab Eesti rahvas teadma, mis tegelikult selle projektiga toimub ja kuidas üldse selle projektiga edasi saab liikuda. Nii et aitäh! Ja loodame, et tulete kõik kaasa ja toetate seda mõtet.

10:09 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu! Head kolleegid, rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja juhatus otsustab selle edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele.


1. 10:09

Riigi 2024. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (456 SE) kolmas lugemine

10:09 Esimees Lauri Hussar

Nüüd, head kolleegid, asume tänase päevakorra juurde. Meie esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud riigi 2024. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu 456 kolmas lugemine. Palun ettekandjana siia Riigikogu kõnetooli rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni. Palun! Meenutan vahepeal ka meie korda. Ettekande pikkus on kuni 20 minutit ja iga Riigikogu liige saab esitada kuni kaks küsimust. Annely Akkermann, palun!

10:10 Annely Akkermann

Tere hommikust, head kolleegid! Eelnõu kolmandat lugemist ettevalmistav arutelu toimus rahanduskomisjoni istungil üleeile, ei, eile, 18. juunil. Ja tuletan ka meelde …

10:10 Esimees Lauri Hussar

Vabandust, Annely Akkermann! Mul on saali tehnilisele personalile palve, meil millegipärast helinivoo kõigub. Kas mikrofonid võiksid olla esinejale lähemal? Midagi tuleks ette võtta, praegu meil helinivoo väga tuntavalt kõigub. Võib-olla mikrofonid natuke lähemale? Selge.

10:10 Annely Akkermann

Kas nüüd on paremini kuulda?

10:10 Esimees Lauri Hussar

Nüüd on oluliselt parem. Aitäh, Annely Akkermann! Palun!

10:10 Annely Akkermann

Ma alustan siis uuesti algusest. Kõnealuse riigi 2024. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu valmistati rahanduskomisjonis kolmandaks lugemiseks ette käesoleva aasta 18. juuni istungil ehk eile. Tuletan ka meelde, et eelnõu näeb ette valitsussektori puudujäägi vähendamiseks sel aastal alla 3% SKP‑st Euroopa Liidu eelarvereeglite täitmiseks. Valitsus on kokku leppinud lisaeelarve meetmetes kogumahus 183 miljonit eurot, mis parandab eelarve positsiooni 173 miljoni euro võrra, sealhulgas 115 miljonit eurot kokkuhoidu ja 68 miljoni euro ulatuses täiendavaid tulumeetmeid, nagu dividendide suurendamine ja täiendav tulumaksu laekumine. Lisaeelarve seaduse eelnõus on ette nähtud kulude vähenemisena 104 miljonit ja investeeringute vähenemisena 23 miljonit. Tulud suurenevad 42 miljonit.

Eelnõu kolmas lugemine toimub täna, nii eile otsustati. Kolmandale lugemisele muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, mis oli 17. juunil kell 16 – nimelt riigieelarve seaduse kohta võib muudatusettepanekuid esitada ka kolmandaks lugemiseks –, laekus viis Isamaa fraktsiooni muudatusettepanekut, mis on identsed sellelesamale eelnõule teiseks lugemiseks esitatutega. Praegu on muudatusettepanekute loetelus kaks Isamaa fraktsiooni esitatud ettepanekut, mille komisjon jättis arvestamata ja Vabariigi Valitsus samuti neid ei toetanud. Vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 120 lõikele 5 ei kuulu need ettepanekud täiskogus hääletamisele.

Rahanduskomisjon otsustas, et Isamaa fraktsiooni muudatusettepanekute nr 1 ja 3 puhul ei ole täidetud nõue, et vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 120 lõikele 3 peab riigieelarve eelnõule esitatud muudatusettepanek sisaldama kõikide muudatustega kaasnevate riigieelarve eelnõu tulude, kulude, investeeringute ja finantseerimistehingute muudatuste täpseid sõnastusi. Neid ettepanekuid esitatud kujul ei ole võimalik eelnõu teksti sisse viia. Isamaa fraktsiooni viienda muudatusettepaneku, mille sisuks oli eelnõule tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse muutmise sätete lisamine, otsustas komisjon lugeda nõuetele mittevastavaks tulenevalt riigieelarve seaduse § 28 lõikest 3, mis sätestab, et riigieelarve seaduses ei esitata muu seaduse muutmise või kehtetuks tunnistamise sätteid.

10:14 Esimees Lauri Hussar

(Mikrofon ei ole sisse lülitatud.) Vabandust! Ma ei taha teid praegu katkestada, Annely Akkermann, aga, head kolleegid, kui te tahate vestelda, siis vestelge palun saalist väljaspool või vaiksemalt, sellepärast, et me ei kuule. Nagu ma ütlesin, tõepoolest, me ei kuule. (Hääl saalist.) Absoluutselt! Aga ikkagi, head kolleegid, arutage neid küsimusi kas saalist väljas või vaiksemalt, sest vastasel juhul me ei kuule ettekandjat. Palun, Annely Akkermann!

10:14 Annely Akkermann

Jaa, ma arvan, et see annab härra Reinsalule hea võimaluse neid asju üle küsida, mida ma just proovin selgitada.

Rahanduskomisjon jättis tulenevalt eeltoodust kolm loetletud ja kirjeldatud Isamaa fraktsiooni esitatud muudatusettepanekut läbi vaatamata ja ei lisanud neid muudatusettepanekute loetellu.

Komisjon langetas järgmised konsensuslikud otsused: teha ettepanek eelnõu kolmas lugemine lõpetada ja viia läbi lõpphääletus. Eelnõu vastuvõtmiseks on nõutav poolthäälteenamus. Ja see on minu poolt praegu kõik. 

10:15 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Urmas Reinsalu, palun!

10:15 Urmas Reinsalu

Aitäh! Proua Akkermann! See puudutab nüüd teie tehtud eelarvet, mis oli 2023. aasta riigieelarve, ja selles kontekstis puudutab ka lisaeelarve kokkuhoidu. Tänane ajaleht toob ära informatsiooni, et kogemata oli 100,4 miljonit eurot 2023. aasta eelarves arvele võetud kaks korda. Niisugune huvitav olukord! Ja siis on viide sellele, et majandusministeerium kandis selle raha tagasi. Kindlasti rahanduskomisjon uuris seda, kuna minu hinnangul on see ebapiisav kokkuhoiu eelarve. Mis on selle raha staatus praegu, selle 100,4 miljoni euro staatus MKM‑i arvel? Ja teine [küsimus]: kuidas teie kui eelmise rahandusministri hinnangul sai 2023. aasta eelarves juhtuda niisugune asi, et kogemata me opereerime selliste summadega, et 100 miljonit eurot on kaks korda kantud eelarvesse?

10:16 Annely Akkermann

Nii. Ma julgeksin siiski öelda, et see on meie eelmise aasta eelarve. Nimelt, eelarve andis Riigikogule üle minu eelkäija. Ja see eelnõu, 2023. aasta riigieelarve eelnõu, leidis siin saalis kõikide fraktsioonide toetuse. Nii et, härra Reinsalu, teie olite valitsuses, mis selle üle andis, ja ka Isamaa fraktsioon toetas 2023. aasta riigieelarvet.

Ja nüüd järgmine küsimus, et kuidas see sai meil juhtuda. Seda peab küsima nende käest, kes oleksid pidanud selle valdkonna põhjalikumalt läbi mõtlema. Kusjuures, ma panin eile arvuti kinni õhtul kell pool kümme ja täna läksin pool kaheksa esimesele kohtumisele, nii et ma ausalt öeldes ei ole rohkem seda jõudnud lugeda kui siin viis minutit enne istungi algust. Nii nagu te kirjeldate, see on energeetika valdkond, energeetika asekantsler. Aga mis siis juhtub, kui selline asi juhtub? Juhtub see, et tegelikult seda ära ei kasutata ja see jääb riigieelarve jääki. Üle seda ei kanta, tähendab, see raha jääb riigikassasse alles.

10:18 Esimees Lauri Hussar

Aitäh! Järgmine küsija, Andrei Korobeinik, palun!

10:18 Andrei Korobeinik

Aitäh! Tõepoolest teema jätkuks. Kui ministeerium leiab siin 100 miljonit ja komisjon hääletab selle üle, et väike Isamaa fraktsioon peab seal euro täpsusega näitama kõik kulud, mis on nende muudatusettepanekutega seotud, siis kas sulle ei tundu, et see on natuke ebaõiglane? See on nagu kergelt topeltstandard. Minu hinnangul saadikute õigust seadusloomes kaasa lüüa on sellega väga tugevalt rikutud, et Isamaa ettepanekud siia saali ei jõudnud. Kas see juhuslikult ei ole hoopis põhiseadusvastane lähenemine?

10:18 Annely Akkermann

Kui nüüd vaadata neid Isamaa muudatusettepanekuid – ma proovin vahepeal need ka üles leida, et mul tekstina oleks ees, millest te räägite –, üks nendest on selline. Muudatusettepanek nr 1: vähendada keskvalitsuse kulusid täiendavalt 200 miljoni võrra, kusjuures ei vähendata riigikaitsekulusid, õpetajate, politseinike ja päästetöötajate töötasusid. Kui tahta teha ettepanekut vähendada keskvalitsuse kulusid, siis oleks pidanud näitama seda, kust see 200 miljonit maha võetakse, mitte seda, kust ei võeta. Riigieelarvesse, kui te võtate eelarve ette, ei saa 200 miljonit paigutada nii, et kust ei võeta. Muudatusettepanek peab ütlema – 200 miljonit, väga tore –, missugustelt ridadelt need vähendatakse. Sellisel kujul ei ole võimalik riigieelarve eelnõusse seda ettepanekut kanda. See on, ma saan aru, topeltpopulistlik, et kõigepealt, vähendage keskvalitsuse kulusid, ja teine pool lausest: "kusjuures neid sihtgruppe me toetame". See on topeltpopulistlik, aga seda ei ole võimalik eelarvesse sisse kirjutada.

10:20 Esimees Lauri Hussar

Rene Kokk, palun!

10:20 Rene Kokk

Aitäh, lugupeetud esimees! Hea ettekandja! Teie esimesest vastusest võis aru saada, et Reinsalu on süüdi, et eelarves oli 100,4 miljonit valesti pandud, aga Reinsalu oli tollel ajal minu arust teise ministeeriumi juht, nii et ilmselt see ei ole päris tema valdkond. Aga nüüd tahangi küsida, et kas te saate käe südamele panna ja öelda, et nüüd selles lisaeelarves, mida me siin menetleme, ei ole selliseid vimkasid sees. Sellepärast et 100,4 miljonit on ikka nii suur summa, et see oleks pidanud kindlasti tulema välja nii Rahandusministeeriumi kui ka MKM‑i finantsinimeste [töö tulemusena]. Väga kahetsusväärne! Olete te kindel, et praegune eelarve, mida me menetleme, ei sisalda selliseid vigasid?

10:21 Annely Akkermann

Praegu selle lisaeelarve üle on, ma arvan, nüüd läbi räägitud ju kuude kaupa ja ma loodan, et ametnikud on meile esitanud korrektse eelarve. Ma olen üsna kindel, et selles eelarves – see on ka küllalt väike ja väga pikalt läbi räägitud – ei ole neid vigu.

Ma ei süüdistanud sugugi Reinsalu. Kui Reinsalu viitas, et see on minu esitatud eelarve, siis ma lihtsalt täpsustasin asjaolusid. (Hääl saalist.) Jaa, minu eelkäija esitatud, Riigikogu menetletud, jah.

10:21 Esimees Lauri Hussar

Riina Solman, palun!

10:21 Riina Solman

Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud rahanduskomisjoni esinaine! Ka minul on keeruline seda lisaeelarvet usaldada, kuna te 2023. aasta valimiste nädalal lubasite rahandusministrina mürki võtta, et riigi rahandusega on kõik väga hästi ja eelarve liigub tasakaalu suunas, aga nädal hiljem rääkisite Vikerraadiole, et rahandusega on kõik väga halvasti ning tuleb kärpida. Ka eelmises infotunnis või sellele eelneval arutelul siin Riigikogus te vassisite minu hinnangul. Te rääkisite siit puldist ja ka Õhtulehele olete vastanud, et maksuküüru kaotamisest võidavad kõige rohkem madalapalgalised. Ometi on Rahandusministeerium ise avaldanud, et maksuküüru kaotamisest võidavad peamiselt jõukamad inimesed. Samuti tekitab see Rahandusministeeriumi hinnangul püsiva eelarveaugu, mille täitmiseks tõstetakse makse. Seega, Rahandusministeeriumi tabeli abil on teie luiskamist väga kerge ümber lükata. Kuidas me saame praegu usaldada seda lisaeelarve eelnõu?

10:23 Annely Akkermann

Kõige rohkem mõjutab maksuküür neid inimesi, kes teenivad palka vahemikus 1200–2100 eurot. Võtame hästi praktilise näite. Näiteks töötab ühes hooldekodus hooldaja ja saab 1200 eurot palka – me kõik nõustume, et see on kõvasti alla mediaanpalga, see on kõvasti alla keskmise palga ja tegemist on üsna madala palgaga väga raske töö eest. Ja kui nüüd see hooldaja tunneb, et ta tahaks natuke lisa teenida, võtab näiteks öövalveid, teeb lisatunde nii palju, kui on võimalik, käib nädalavahetusel tööl ja tal õnnestub suurendada oma töötasu veerandi võrra, 300 euro võrra, siis tänu maksuküürule sellest 300 lisaeurost peetakse kinni tulumaks 100 eurot. Kui hooldekodu direktor tahab teha talle sünnipäeva puhul või tööjuubeli puhul või jõulude puhul või jaanipäeva puhul veerandtööpalga suuruse preemia, siis maksuküüru tõttu peetakse sealt kinni kolmandik. See on marginaalne efektiivne tulumaks selles vahemikus.

Nii, nüüd küsime, mis on kõrge palk. Kõrge palk … Maksuküür kaotati koos tulumaksu tõstmisega 22%‑le, mis teeb sellise olukorra, et kõigile hakkab kehtima maksuvaba miinimum 700 eurot ja kõigile hakkab kehtima ka tulumaks, mis on 22% ehk 2% rohkem kui varem olnud 20%. Ja kõik inimesed, kes teenivad üle 8000 euro, hakkavad maksma rohkem. Kui oleks tõstetud tulumaks 20%‑lt 24%‑le, siis oleks see piir tulnud nelja ja poole tuhande peale, et need hakkavad maksma rohkem.

Nii et põhimõtteliselt on maksuküüru kaotamise puhul tegemist tööjõumaksude alandamisega tööandjate jaoks. Ja kui nüüd rääkida veel maksudest, siis me peame rääkima netopalga suhtest tööjõumaksudesse. Näiteks me tahame ennast võrrelda Leeduga, nendel on sotsiaalmaks teatud osas inimese brutotasu sees. Ja kui võrrelda netopalka tööjõukuludega, siis kõrgemapalgalised maksavad rohkem, sest brutopalgalt arvestatakse veel ka 20% sotsiaalkindlustusmakse, brutopalgalt läheb veel tervisekindlustus ja osa töötuskindlustust, need kasvavad kiiremini niikuinii kõrgepalgalistel.

Nii et meil, võib kokku võttes öelda, on proportsionaalne tulumaksusüsteem, mis tähendab, et mida kõrgem palk, seda väiksem on netopalga suhe tööjõukuludesse. Ja kõrgepalgalised Eestis maksavad rohkem tulumaksu ja tööjõuga seotud makse. See on puhtalt matemaatiline.

Ja praegusel juhul maksuküüru ärajätmine 1. jaanuarist 2025 on tegelikult tööjõumaksude alandamine. Kui te tahate nüüd – kui te tahaksite – muuta neid Riigikogu otsuseid, mis võeti siin saalis vastu aasta tagasi, siis te tegelikult suurendaksite tulumaksukoormust madalamale poolele. Seda pole nüüd ka mõtet rohkem arutada, sest Eestis on võetud heaks tavaks, et maksuseadusi muudetakse pool aastat ette. Ja 1. juuli on vist nüüd kahe nädala pärast, jah, [täna on 19. juuni, seega] 12 päeva pärast. Ja 1. jaanuarist 2025 hakkavad tulumaksuseaduse muudatused – 700 eurot maksuvaba ja kõigile töötajatele – kehtima.

Ma ise ütlen, et maksukoormuse nihutamine ühiskonna arenedes on kõige normaalsem asi üldse. Maksud ei ole küll mingisugune asi, mis on kivisse raiutud. Ühiskonna vajadused tekivad, geopoliitiline olukord muutub, muutub ühiskonna arusaam, kui suured peaksid olema sotsiaaltoetused, milline peaks olema meie sotsiaalkaitsesüsteem – see muutub. Ja tänu sellele – või seetõttu – peab muutuma ka maksusüsteem. See on igati, täiesti normaalne nähtus: ühed maksud alanevad, teisi tõstetakse, mõni jäetakse ära, mõni kehtestatakse.

10:28 Esimees Lauri Hussar

Aitäh! Urmas Reinsalu, palun!

10:28 Urmas Reinsalu

Aitäh! Annely, sa rääkisid geopoliitikast. Aga asetame asjad perspektiivi. Loetud nädalad tagasi Reformierakonna valitsus vähendas võrreldes plaanituga riigikaitsekulusid ligi 400 miljoni euro võrra ja eelistab sellele oma valimislubaduse, Reformierakonna maksuküüru läbisurumist. Kas see on vastutustundlik praeguses julgeoleku olukorras? Ja minu küsimus on, kas see on ka majanduslikus mõttes jätkusuutlik, katta jooksvat püsivat eelarveauku, mis tekib maksuküüruga, kümne aasta perspektiivis ligi 6 miljardit, laenuga. Jooksvat tulu puudujääki teenindada laenuga. Teil ei ole ju katet sellele valimislubadusele. Te teadsite seda enne valimisi ja te jõustate seda pärast valimisi Eesti julgeoleku arvelt. Kas see on jätkusuutlik rahanduslikus mõttes? Ja teiseks, kas see on vastutustundlik julgeolekulises mõttes?

10:29 Annely Akkermann

Nii palju, kui riigikaitsekulud on tõusnud viimastel aastatel, kui peaminister on olnud Reformierakonnast Kaja Kallas, ei ole riigikaitsekulud tõusnud minu arvates kunagi varem. Need ulatuvad üle miljardi. Need on läinud … 2% oli see, milleni me küünitasime umbes kümme aastat tagasi, ma mäletan … (Saalist räägitakse.) 12, no rohkem kui kümme aastat tagasi. Kui ma õigesti mäletan, oli siis kaitseminister Urmas Reinsalu, ja me kuidagi küündisime või küünitasime ennast 2%‑ni. Viimaste aastatel, kui peaminister on olnud Kaja Kallas, on riigikaitsekulud tõusnud üle 3%. See on olnud selge poliitiline otsus ja seda on ka rahastatud. Nii et vastutustundmatust riigikaitse küsimuses Reformierakonnale ette heita on ilmselge liialdus.

10:30 Esimees Lauri Hussar

Andrei Korobeinik, palun!

10:30 Andrei Korobeinik

Jaa. Mul on paar täpsustust. Esiteks, see ei tundu liialdusena, sellepärast et protsent protsendiks, aga absoluutarvudes ju kulud vähenevad, sest Reformierakonna juhtimisel on majandus languses. See absoluutnumber on väiksem. Teiseks, see nõue, et pool aastat ette peab maksumuudatused vastu võtma, on seadus, mitte hea tava. Ja kolmandaks, sa ütlesid, et Leedus on sotsiaalmaks brutotasust. Tõepoolest, aga see brutotasust sotsiaalmaks seal on ainult 20%, isegi natuke alla selle, ja kokku tööjõumaksud on seal väiksemad. Ja täna juhtus selline ajalooline sündmus, et Leedu jõudis meist majanduskonkurentsi edetabelis ette. Kas sulle ei tundu, et lisaks pangamaksule on ka madalamad tööjõumaksud Leedus nende konkurentsivõime alus?

10:31 Annely Akkermann

Ma arvan küll, et nüüd, kus me oleme näinud kahel järjestikusel aastal palgatõusu üle 10%, muutuvad tööjõumaksud, mis Eestis on võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega üsna keskmised. Me ei ole kõrgemate tööjõumaksudega kui Euroopas keskmiselt. Aga me kaotame ja oleme ilmselt kaotanud konkurentsivõimes selle osa, mis puudutab tööjõukulude madalat hinda. Me oleme muutumas kõrge tööjõuhinnaga maaks ja selles mõttes on maksuküüru kaotamine kui tööjõumaksude alandamine konkurentsivõimet toetav meede.

10:32 Esimees Lauri Hussar

Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Läbirääkimistel saavad osaleda fraktsioonide esindajad ja kõigepealt palun siia Riigikogu kõnetooli Keskerakonna fraktsiooni esindaja. Andrei Korobeinik, palun!

10:32 Andrei Korobeinik

Aitäh! Head kolleegid! Siin lisaeelarve menetlemise käigus on ilmunud mitu väga tähelepanuväärset uudist. Esiteks, tõepoolest, nagu Annely siin mainis, leidis MKM kusagilt 100 miljonit eurot, mis lihtsalt seisis kasutamata ja oli topelt broneeritud. See on umbes nagu orava puhul, kes peidab pähkleid igale poole ja siis mõne pähkli unustab. Orav on selline hästi armas, sihikindel, aga võib-olla mitte kõige targem loom. Ja see väga hästi iseloomustab Reformierakonna majanduspoliitikat.

Viimasel ajal oleme langenud põhimõtteliselt igas majandusega seotud edetabelis. Majanduslangus on kestnud juba peaaegu kolm aastat. Täna juhtus selline ajalooline sündmus, et Leedu jõudis meist konkurentsivõime edetabelis ettepoole – ta on tõusnud kaks kohta, Eesti on langenud. Võiks ju arvata, et Reformierakonnal on majanduslikku kompetentsi palju, lihtsalt võib-olla need inimesed, kes seda omavad, ei ole väga löögile pääsenud. Aga ka see ei ole päris nii. Siis, kui keskfraktsioon esitas pankade ülekasumi maksustamise eelnõu, Jürgen Ligi, kes ei ole ei minister ega ka komisjoni esimees, pidas loengu, et tegemist on väga kahjuliku eelnõuga, mis pärsib Eesti konkurentsivõimet. Me näeme Leedu näitel, et see tegelikult absoluutselt ei vasta tõele. Leedu pikendas pangamaksu veel aasta võrra, sellepärast et intressid on endiselt kõrged ja ülekasumid laekuvad ka sel aastal.

Eesti puhul tähendaks pangamaks poolt miljardit, mis on kordades suurem kui selle praeguse lisaeelarve, negatiivse lisaeelarve maht. Ja see praegune lisaeelarve ründab jällegi neid, kes vajavad toetust kõige rohkem – see võtab raha erivajadustega lastelt, see võtab raha politseiametilt ja ründab väga tugevalt Eesti julgeolekut. Olukorras, kus valitsus lubas, et julgeolek pääseb kärbetest, valitsus järjekordselt lihtsalt valetas meile näkku. See lisaeelarve ei lahenda tegelikult ühtegi probleemi, sellepärast et puudujääk on suurusjärgus miljard eurot.

Ja see pikk kiidulaul maksuküüru kaotamisest, mida me siin Annely kõnest kuulsime, on absoluutselt vale. Maksuküüru kaotamine olukorras, kus riigieelarves puudub miljard eurot igal aastal, tähendab seda, et me võtame raha neilt, kellel seda raha ei ole ka täna. Maksuküüru kaotamise kinnimaksmiseks rakendati näiteks pensionide tulumaksu. Näiliselt see 15 miljonit aastas tegelikult miljardiga võrreldes ei muuda absoluutselt midagi, aga see võtab raha sealt, kus seda raha lihtsalt ei ole. Eesti pensionärid elavad ka täna vaesusriskis. Nende vaesusrisk on kolm korda kõrgem, peaaegu kolm korda kõrgem kui Euroopa Liidu keskmine. Ja nüüd me suurendame seda veelgi. Mille nimel? Selleks, et jagada riigikogulastele 500 eurot või 450 eurot iga aasta.

See on totaalselt ebamõistlik. See ongi nagu selline orava majanduspoliitika, et kui on tehtud valimisprogramm, siis sealt võetakse mingi täiesti mõttetu punkt ja sellest peetakse kinni. Kõiki ülejäänud lubadusi on rikutud, aga …

Jaa, võtaks aega juurde.

10:37 Esimees Lauri Hussar

Kolm minutit lisaaega, palun! 

10:37 Andrei Korobeinik

… tulumaksureform on see, millest kindlasti peab kinni pidama. Ja lisaks muidugi ka see lubadus, et pankade kallale me ei lähe.

Rääkides sellest, kuidas lisaeelarve menetlus on Riigikogus käinud, siis mina kindlasti ei toeta komisjoni suhtumist, et komisjon ise otsustab, mis kujul ja millised muudatusettepanekud saali lähevad. See minu arust piirab saadikute võimalust parlamentaarseks debatiks. Ma olen seisukohal, et Riigikogu suur saal ise suudab otsustada, mis muudatusettepanekud väärivad toetamist ja mis mitte. Ja ma olen sügavalt veendunud, et komisjoni otsus Isamaa ettepanekuid osaliselt saali mitte saata on totaalselt vale. Sellest on siiralt kahju.

Kindlasti on selle lisaeelarve menetluse käigus juhtunud ka üht-teist positiivset. Me oleme näinud, et kõik osapooled on päri sellega, et eelarve ei ole piisavalt läbipaistev. Ja isegi ilma selle sahtlist leitud 100 miljonita me saame kõik aru, et need kuluartiklid, mida ministeeriumid esitavad riigieelarve menetlemisel, ei ole absoluutselt piisavalt detailsed. Sellele on muide ka Reformierakond juhtinud tähelepanu. Aivar Sõerd näiteks rääkis sellest väga pikalt, aga tulutult, sellepärast et võim on ammu Aivar Sõerdi käest läinud ametnike kätte, kes peavad täiesti normaalseks seda, et nad panevad kirja, et 50 miljonit sinna, 100 miljonit tänna, ja võib-olla siis paari aasta pärast leiavad, et 100 miljonit oli valel Exceli real kirjas ja see tegelikult läkski kaduma.

Kõik koalitsioonierakonnad – võib-olla välja arvatud sotsiaaldemokraadid – lubasid, et nad üritavad alustada nulleelarvest, et nad võtavad eelarve lahti ja kirjutavad selle uuesti. Eriti aktiivne oli selles küsimuses Eesti 200, kes loomulikult ei ole teinud ühtegi sammu selles suunas, nii nagu ka pika plaani puhul, mida nad võib-olla kunagi hakkavad kirjutama, aga võib-olla ka mitte – sellepärast, et nüüd on nad hõivatud järjekordse hea vana juhi valimisega. [Riigikogu] valimisteni on jäänud alla kolme aasta ja sellise tempoga võib juhtuda, et ei pikka plaani ega nulleelarvet me ei näe nende soorituses kunagi – sellepärast, et enne kas erakond lõpetab või tulevad valimised. Sellest on tegelikult sügavalt kahju. Tegemist oli väga sellise … See on üks vähestest mõistlikest lubadustest, erinevalt paljudest teistest, mis jäid täitmata.

Keskfraktsioon seda lisaeelarvet ei toeta. Me ei ole teinud ka muudatusettepanekuid, sellepärast et sellist lisaeelarvet muudatusettepanekutega ei suuda keegi parandada, see on lihtsalt niivõrd vale, nii nagu kogu koalitsiooni poliitika. Nii et palun hääletame selle lisaeelarve vastu. Aitäh!

10:40 Esimees Lauri Hussar

Aitäh! Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli Isamaa fraktsiooni nimel Urmas Reinsalu. Palun! (Urmas Reinsalu palub lisaaega.) Kolm minutit lisaaega, palun!

10:40 Urmas Reinsalu

Lugupeetav rahvaesindus! Armas Eesti rahvas! Isamaa toetab seda lisaeelarvet, sellepärast et see on küll küündimatu ja lati alt läbi jooksev samm, aga samm õiges suunas, mis puudutab deklaratiivset püüdu valitsemiskulusid vähendada. Sisulist ambitsiooni paraku sellel ei ole ja sellest kantuna tegi Isamaa fraktsioon ka rea muudatusettepanekuid.

Esiteks konkreetne ettepanek. Meil on võimalus just nimelt loetud päevade jooksul, kuna maksuseaduste muutmisel on kuuekuuline etteteatamisvälb, Reformierakonna maksuküüruprojekt edasi lükata neljaks aastaks. Väga lihtsalt: see ei ole praeguses rahandus‑ ja majandusolukorras riigile jõukohane. Ettekujutus, et me tekitame kümne aasta perspektiivis kuue miljardi eurose katmata augu riigieelarvesse ja hakkame seda katma laenuga, on täiesti Ladina-Ameerika eelarvepoliitika halvimate näidete klassikasse kuuluv.

Teine element, mis asetab selle eriti küünilisse groteski, [on see], et samal ajal, kui Reformierakond jätkab maksuküüru läbisurumist, millega loodetakse valijate hääli võita küünilise projektina, vastuollu minnes elementaarsete rahanduspoliitiliste põhimõtetega, on Reformierakonna valitsus võtnud loetud nädalad tagasi vastu kaitseministri otsuse, millega plaanitud kaitsekulusid vähendatakse 400 miljonit eurot. Kui on valida, kas valimislubadus või Eesti julgeolek, on Reformierakond valinud oma valimislubaduse. See on vastutustundetu poliitika ja mul jääb üle ainult nõutust väljendada, et ka koalitsioonipartnerid on nii allaheitlikud. Käib võidujooks, kumb partner Michali valitsusest välja surutakse, eks ole, ja selles loogikas on nad tasalülitatud. See ei ole jätkusuutlik riigi juhtimine.

Teiseks, konsolideeritult Isamaa ettepanekud nägid ette täiendavalt eelarvepositsiooni parandamise 2024. aastal 1,2% võrra ja 2025. aastal 1,25% võrra. See koalitsioon, kes sõnades räägib vastutustundlikust rahanduspoliitikast, lükkas täies mahus need ettepanekud tagasi. Me panime ette vähendada ülekantavaid vahendeid, mille puhul sisuliselt valitsus mitte mingisugust reha tegemise soovi ei ilmutanud. Me panime ette täiendavalt vähendada valitsemiskulusid. Ja me pidasime oluliseks, et valitsus annaks juhtimissuunise selle eelarveseaduse muudatuse alusel 2025. aastasse ülekantavate vahendite vähendamise suunal.

Groteskne on see olukord, kus meil eelmisel aastal jäi kasutamata vahendeid 2,2 miljardit eurot ja täna ajalehest loeme, et majandusministeerium on arvestanud topelt – ja kujutate ette, mitte 100 000 eurot, mitte miljon eurot – 100,4 miljonit eurot. Sellise vea tasemele oleme jõudnud finantside juhtimisel erakonna poolt, kes retoorikas kõneleb ka rahandusalasest kindlustundest! Puruks on lennanud paraku see kuvand, nii nagu ka varasem kuvand juhtimisvõimekusest ja paraku, nagu viimase aja sündmused näitavad, riigikaitsejuhtide protesti‑ ja appikarjed, mis puudutavad tegemata kriitilisi otsuseid võimearenduses ja moona soetamisel, kaitse valdkonnas.

Üks sümboolse väärtusega element, mis selles eelarves sisaldub, on see, et Eesti on toetanud Ukrainat, teinud seda sõjalise abi andmisel, aga ka Välisministeeriumi alt konkreetsete humanitaarkoostööprojektide näol. Just see element oli siis loogika, mille puhul selles üldiselt optilises kärpe-eelarves – kui me räägime eelarvevahendite vähendamisest üksnes 50 [miljoni euro võrra], suurusjärgus, mis on tegelikult keskkonnaasutuste uus palkmaja, selle ehitamine on prioriteet, ja samas suurusjärgus valitsus vähendab tegelikult valitsemiskulusid – võetakse raha Ukraina abistamiselt vähemaks. Tehakse seda retoorikaga, et nad ei suuda ära kulutada seda raha, ukrainlased ei suuda ära kulutada. Piinlik! Ma arvan, et see on häbiväärne, ja seetõttu me pidasime vajalikuks ka oma muudatusettepanekus, mille koalitsioon muidugi külma kõhuga maha hääletas, mõistlikuks see taastada.

Seda, kui kõneldakse kokkuhoiust, näitab üks groteskne number. Sihtotstarbeta valitsuse reservi eelarvevahendeid vähendab valitsus suurejooneliselt selle eelarvega, mille poolt see koalitsioon hääletab, 5 miljonit eurot. Samal ajal – ameeriklased ütlevad literally – tõstab valitsus eelmisest aastast kasutamata sihtotstarbelise reservi vahendeid selle aasta eelarvesse 144 miljonit eurot. Teeme tehte: 144 – 5 = 139. Pluss 139! Kes siin vähendab valitsemiskulusid ja kes siin õigupoolest suurendab? See on mimikriseeriv projekt.

Riik on patiseisus, pantvangikriisis. Valitsuskoalitsioon ootab peaministri lahkumist Brüsselisse, otsuseid sealt ja sellest johtuvat ettekujutust, nagu koalitsioonisaadikud ütlevad: oleks minu olemine, teiseks minu tulemine, siis hakkame juhtima, kui Kallas on läinud. Jõudu Kaja Kallasele eeldatavalt päris kindlasti saadaval välisasjade voliniku ametikohal, tõsiselt ja siiralt! Aga see pantvangikriis, mis on aasta otsa väldanud, läheb meile väga kalliks maksma – kindlustunde mõttes, rahanduslikus mõttes, majanduslikus mõttes. Ma juhin tähelepanu tänastele uudistele: konkurentsivõime indeksis me kukkusime järsult, nagu tänane meedia ütles, Kasahstaniga samasse gruppi. Ja seda ei saa üksnes julgeolekusituatsiooniga vabandada. Läti ja Leedu kerkivad ja Eesti on jõudnud Kasahstaniga samasse gruppi! Täieliku prognoositavuse ja kindlustunde puudumine, mis on tekitatud ettevõtlussektorile, hakkab kajastuma ka meie rahvusvahelise konkurentsivõime indikaatorites. Selle eest on Isamaa korduvalt valitsust hoiatanud.

Nii et, sõbrad, see on lati alt läbi jooksnud eelarve. See, et ta kannab märksõna "kokkuhoid", tõsi küll, väga mikroskoopiliselt, on põhjus, miks Isamaa hääletab selle eelarve poolt. On kahju, et me rahvaesindusena laseme käest võimaluse praegu, aasta keskel – aasta algul oleks tulnud [seda teha], aga aasta keskel – parandada Eesti riigi rahanduslikku positsiooni. Teiseks, see on täna siin viimane hetk, kus oleks võimalik olnud see Reformierakonna maksuküür edasi lükata, mida tervitavad vaikselt nurga taga rääkides Eesti 200 – tühi rivi, professor Lutsar on ainsa vaprana rivis, viimane samurai – ja sotsiaaldemokraadid – tühi rivi. Ma tean, neil on piinlik. Sellepärast ei pandud ka meie muudatusettepanekut tõenäoliselt hääletusele, et mitte tekitada üldse kiusatust väiksemates koalitsioonipartnerites. Aga see selleks. See on enamuse võim, mis on praegu kehtestatud. Nii et jõudu parlamendile! Rasked ajad on ees.

10:49 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Asume muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Eelnõu 456 puhul on meil neid muudatusettepanekuid kaks. Esimese on esitanud Isamaa fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Ettepanek ei kuulu hääletamisele vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 120 lõikele 5. Ja teise muudatusettepaneku on esitanud samuti Isamaa fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata ja ettepanek ei kuulu hääletamisele vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 120 lõikele 5. Oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 456 lõpphääletus. Me asume hääletuse ettevalmistamise juurde.

Austatud Riigikogu, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud riigi 2024. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

10:53 Esimees Lauri Hussar

Poolt on 61 Riigikogu liiget, vastu 12, erapooletuid ei ole. Eelnõu 456 on seadusena vastu võetud.


2. 10:53

Maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (437 SE) kolmas lugemine

10:53 Esimees Lauri Hussar

Järgnevalt, head kolleegid, tänane teine päevakorrapunkt, Vabariigi Valitsuse algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 437 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Läbirääkimised on fraktsioonidele. Isamaa fraktsiooni nimel Aivar Kokk, palun, Riigikogu kõnetoolist!

10:53 Aivar Kokk

Hea juhataja! Head kolleegid! Ma arvan, et see eelnõu, mille üle me mõne minuti pärast hääletama hakkame, on selle koosseisu kõige kurvem eelnõu. See on eelnõu, millega sotside eestvedamisel ja Reformi[erakonna] ja Eesti 200 Riigikogu saadikute toetusel võetakse ära meie inimestel kodul … Sõna otseses mõttes maksustatakse nende kodu alune maa. See ei ole …

10:54 Esimees Lauri Hussar

(Helistab kella.) Head kolleegid! Ma vabandan, lugupeetud ettekandja! Head kolleegid, saalis on lärm. Palun, Aivar Kokk! Saate jätkata.

10:54 Aivar Kokk

See 2013. aastast kehtinud kodualuse maa maksuvabastus on olnud üks tähetund Eesti seadusandluses, kus väga selgelt on toetatud Eestimaa inimeste kodu rajamist. Sa oled ostnud endale maa, rajanud sinna kodu, hoiad oma koduümbruse korras, lisaks sellele pead niitma oma kodu ja linnatänava vahelist muru. Sa pead seda kõnniteed, mis linna maa peal on su maja ees, koristama, talvel kella seitsmeks lund lükkama. Ja siis tuleb kellegi arvamus – ja muidugi väga kurb on, et sotsiaaldemokraadid, kes alati väidavad, et nad [seisavad] oma inimeste eest, tegelikult näitavad sellega, kui vaenulik võib olla üks erakond koduomanike vastu.

See eelnõu ei ole mitte see, et lihtsalt tõstetakse maamaksu. 2022. aastal erakorraliselt hinnati Eestis maad ümber. Keskmiselt tõusis maa hind üle kaheksa korra. Põllumaa puhul üle 20 korra. Nüüd, sotsiaaldemokraatide eestvedamisel – ja ma tahan siin rõhutada: ka valetamisel – nii rahanduskomisjonis ministrilt ja ametnikelt kui ka siinsamas kõnepuldis korduvalt küsides, kas on kohalikul omavalitsusel võimalus 2026. aastast ka mitte maksu tõsta, väideti: jah, jah. Tegelikult on seaduseelnõusse selgelt sisse kirjutatud: maamaks peab tõusma vähemalt 10%, kuid mitte rohkem kui 100%. Ka piirmäära on tõstetud kaks korda. Unustamata sealjuures, et maa hind on juba tõusnud keskmiselt üle kaheksa korra. 2026. aastal on järjekordselt maa hindamine, mis suure tõenäosusega tõstab veel maa hinda.

Me räägime siin eelnõu kaitsmisel, et me anname vabaduse omavalitsustele. Tegelikult me ei anna vabadust omavalitsustele, me tegelikkuses anname neile käsu kindlasti iga aasta vähemalt 10% maamaksu tõsta. Olgu selleks põllumees, olgu selleks koduomanik, olgu selleks metsaomanik. Mis saab olla veel kuritegelikum, kui [see, et] Riigikogu tahab otsustada kohaliku omavalitsuse volikogu eest? Mina saan julgelt vaadata teile silma ja öelda, et ma olen olnud see kohaliku omavalitsuse volikogu liige, sel hetkel ka volikogu esimees, kelle ettepanekul Jõgeva vald 2011. aastal vabastas oma elanikud kodualuse maa maksust. 2013, olles Riigikogus, Isamaa eestvedamisel me muutsime selle üleriigiliseks seaduseks. Seal oli võimalus omavalitsuse volikogul ise see otsus teha.

Täna me teeme vastupidi, me sunnime kohalikku omavalitsust oma inimeste käest rohkem raha välja võtma. Ja põhjendus on see …

Palun kolm minutit.

10:58 Esimees Lauri Hussar

Kolm minutit lisaaega, palun!

10:58 Aivar Kokk

Põhjendus on lihtsalt see, et osa omavalitsusi on pankroti serval. Kas keegi on analüüsinud, miks need omavalitsused on sellises olukorras? Kas sellel põhjusel, et maksud ei laeku piisavalt, või sellepärast, et on tehtud otsuseid, mis investeeringutena on viinud eelarve punaseks laternaks? Kui me andsime koroona ajal võimaluse omavalitsuste laenubaasi, laenu suurendada 80% eelarvest, siis keegi ei mõelnud seda, et tehakse rumalaid otsuseid, vaid sel hetkel loodeti, et ka riigieelarve toel tehakse investeeringuid, et ettevõtlus toimiks ja majandus kasvaks. Need otsused olid õiged, aga peale seda äkki [läks] lahmimiseks. Kõik tahtsid kõige uhkemaid spordihooneid, koolimaju, kõike muud ehitada. Ja pärast vaatasid, et see hind on tunduvalt kallim kui turul selle hetke hind, lihtsalt ehitati sel ajal, kui hinnad olid laes.

Ja nüüd me tuleme siin selgelt … Ma pean veel kord rõhutama, et mul on kurb, et Eesti 200 ja Reformierakond on läinud sotsiaaldemokraatide lõksu. Ja mul on kurb, et teisel lugemisel, kui teine lugemine lõppes, siis üks sotsiaaldemokraadist saadik tuli minu juurde ja ütles: jah, tegelikult täitsa teadlikult panime eelnõusse selle sisse, et vähemalt 10% peab tõusma, sest muidu äkki mõni omavalitsus ei tõstagi seda.

Kus on see autonoomsus? Kus on see arusaamine, et Eestimaal inimesed peavad ise hakkama saama? Raha külvamisega ei ole kunagi keegi rikkaks saanud? Laenumaksudega või maksude tõstmisega ei ole ükski riik rikkaks saanud. Aga selliste maksude tõstmisega oleme me, Eesti Vabariik, jõudnud sellisesse olukorda, et varsti saab täis kaks ja pool aastat, kui Eesti majandus on Euroopas ainukene, kus on langustrend. Meie usutavus on langenud. Räägitakse investeeringutest – mõned üksikud suuremad investeeringud on siia tulemas. Aga kas nad ikkagi tulevad? Siis, kui me näeme, mis on meie maksukoormus ja tulevik energeetika koha pealt – ei ole mingit selgust. Räägitakse siin sajast variandist, tegelikkuses ainult hindade tõusust, investeeringute mahust, riigieelarvest, miljarditest – ainult teoreetiliselt. See on tegelikult see, mis pärast energia võrgutasudega võetakse lihtsalt meie inimestelt tagasi.

Isamaa Erakond ei saa seda eelnõu mitte kuidagi toetada. Ja ma ütlen, et see on kindlasti minu Riigikogu aja jooksul esimene eelnõu, kus on valetatud kõikidel hetkedel, kui siin saalis on seda kaitstud. See on kõige vaenulikum eelnõu Eestimaa inimeste ja ettevõtjate vastu, mida mina olen siin saalis kuulnud. Aitäh!

11:02 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu! Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel Lauri Laatsi. Palun!

11:02 Lauri Laats

Aitäh, hea Riigikogu esimees! Head kolleegid! Head inimesed, kes jälgivad meid interneti vahendusel! Hea kolleegi Aivar Kokaga saab ainult nõustuda. Aivar tõstatas küsimuse, et miks kohalikud omavalitsused on sellises olukorras, nagu nad praegu on. Ja ta püstitas kaks mõtet: kas seetõttu, et maksud ei laeku, või seetõttu, et on valesid otsuseid tehtud. Hea Aivar, ma arvan, et need mõlemad koos. Maksud ei laeku seetõttu, et on tehtud valesid otsuseid.

Ja loomulikult, kui me vaatame kogu seda olukorda ja puudulikku regionaalpoliitikat, siis nii ongi: koolid pannakse kinni, lasteaiad pannakse kinni, kultuurimajad pannakse kinni, raamatukogud pannakse kinni, rahvas voolab välja ja makse ei laeku. Nii lihtne ongi. Kui sa ikkagi kärbid igalt poolt selleks, et kohalikud omavalitsused püüaks kuidagi ellu jääda, siis see tähendab ka seda, et teiselt poolt inimesed tunnetavad, et on elukeskkonna kvaliteedi langus, kolivad kuskile mujale, eeskätt suurlinnadesse, on see siis Tallinn või Tartu. Ja loomulikult, ühel väiksel kohalikul omavalitsusel tulubaas langebki juba selle tõttu.

Ma olen täiesti nõus sellega, et see maamaksu tõus on otsus, mis mitte kuidagi ei soodusta kohalikku elukeskkonda ja regionaalpoliitikat sellisel viisil, nagu ta tegelikult peaks meil olema. Siin on kaks probleemi, mis on ka välja toodud. Ühest küljest on see, et ükski erakond ei lubanud maamaksu tõusu, aga nüüd see tuleb. Praegu on kolm erakonda valitsuskoalitsioonis: Eesti 200, Reformierakond, sotsiaaldemokraadid. Nemad võtavad selle otsuse vastu, maksustavad meie inimesi suurema maamaksuga.

See ju tähendab ka seda, et puhtrahaliselt see puudutab rohkem kui poolt miljonit maaomanikku. Ja siin on üks näide ka, mille tõi lugupeetud kolleeg Anastassia Kovalenko-Kõlvart eelmiste lugemiste ajal, et näiteks Pirita või Nõmme suure krundi omanik hakkab edaspidi maksma umbkaudu 4000 eurot aastas oma maa eest. No kujutate ette seda pilti, on ju, vaadates kogu seda demograafilist olukorda, vaadates, kui palju on meil tegelikult eakaid inimesi, kes elavad nii Pirital kui ka Nõmmel. Noh, mina ei kujuta ette, kuidas nad sellise maksuga hakkama saaksid, kui sellise maksu üks kohalik omavalitsus kehtestaks. See on asja üks pool.

Aga teine pool on see, et räägitakse, et kohalikel omavalitsustel on raha vähe, ja selleks, et saada raha juurde ja oma teenuseid pakkuda inimestele, öeldakse: "Tõstke maamaksu." Aga siin tekivad jälle need probleemid, et kui kohalik omavalitsus peaks neid makse tõstma, siis [jõuame] minu jutu alguse juurde, et inimesed lihtsalt hakkavad välja kolima, seetõttu et ei suudeta maksta maamaksu. Ja kohalik omavalitsus kaotab tulubaasi omakorda veelgi.

Nii et antud olukorras, kus meie riigi valitsus on järjepidevalt tõstnud erinevaid makse, aktsiise, trahvimäärasid selleks, et rohkem saada inimestelt raha kätte, selle asemel, et kehtestada pangamaks, mitte tegeleda maksuküüru ärajätmisega – see otsus on vastu võetud –, viia sisse digimaks, millega saaks välisettevõtetelt, kontsernidelt raha kätte, on mindud tõenäoliselt nende jaoks lihtsamat teed pidi: võtame selle raha oma inimestelt. See on loomulikult väga vale tee.

Nii et ka Keskerakonna fraktsioon mitte mingil juhul seda eelnõu ei saa toetada ja kutsun üles ka teisi häid kolleege selle vastu hääletama. Mõelge natukene suuremalt, mõelge ka oma vanemate peale, kes elavad nii linnades kui ka väljaspool linna. See on väga suur koorem. Ja ka paljulapselistele peredele tulevad täpselt samasugused suured koormused peale. See ei ole lahendus, et me ütleme ühelt poolt, et aga kui te ei jõua maksta – on see automaks, on see maamaks –, siis minge sotsiaalosakonda ja paluge almust. See on kindlasti inimestele väga alandav. Aitäh teile, jõudu meile! Ja veel kord, meie seda eelnõu ei toeta. Aitäh!

11:07 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel palun siia Riigikogu kõnetooli Varro Vooglaiu. Palun!

11:07 Varro Vooglaid

Suur tänu! Algatuseks ütlen ära, et loomulikult ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon mitte mingil juhul seda seaduseelnõu ei toeta. Aknaaluste inimeste rivi on kasvanud päris pikaks. Ma millegipärast eeldan, et seda ei toeta ka Jaak Valge, Henn Põlluaas, Kalle Grünthal. Seal on veel Jaanus Karilaid ja mitmed teised, aga eks nemad räägivad ise enda eest. Võib olla, et ma eksin, ei tea.

Põhjuseid, miks me seda eelnõu mitte kuidagipidi toetada ei saa, muidugi ei ole raske mõista. Võib minna natuke [ajas] tagasi. Teame, kuidas peaminister Kaja Kallas enne valimisi ütles: "Ärge muretsege, maksud ei tõuse!" Tegelikult näeme, et kõiki makse on tõstetud – praktiliselt kõiki, vist sotsiaalmaksu veel ei ole –, kõiki aktsiise on tõstetud. Ma loodan, et ma nüüd ei andnud halba mõtet sotsiaalmaksu mainides. Aktsiise on tõstetud, kehtestatud uusi maksegi automaksu näol. Ja nüüd siis oleme jõudnud sinnamaale, et kui praegusel hetkel Eestis kehtib seadus, mis ütleb, et kodualust maad ei tohi maksustada, siis on öelnud, et ei, ka selle vabastuse me kaotame ära, hakkame maksustama ka teie kodu alust maad.

Paljud inimesed on muidugi väga raskes olukorras praegusel hetkel. Niigi on majanduslikult väga raske, raske on hakkama saada ja koormised muudkui tõusevad. Just rääkisin ühe kolleegiga, kes ütles, et eile kirjutasid talle põllumehed, kes ütlesid, et kui nüüd selline maamaks ka veel kaela väänatakse, selline tõus, nagu potentsiaalselt võib oodata, siis pole küll mitte midagi teha, siis tuleb pillid kokku pakkida ja lõpetada põllumajandusettevõtlusega tegelemine lihtsalt ära. See on üks pisteline näide.

Aga mis mind kõige rohkem häirib kogu selle projekti juures, on see, et kui me mõtleme Eesti rahva mineviku peale, siis orjanduslikus korras meil puudus võimalus olla kodu omanik. Kui me mõtleme nõukogude aja peale, siis oli eraomand, eraomandivabadus tugevalt represseeritud. Sellest minevikust võiksime olla õppinud vähemalt seda, et me suhtume täie tõsidusega eraomandi puutumatuse põhiõigusesse ja peame eraomandit põhimõtteliselt pühaks, maksustame seda vähe, ja isegi kui me maksustame, siis vähemalt kodu peame pühaks, kodu ei puutu. Mis kuulub kellelegi, mis on kunagi välja ostetud juba meie esivanemate poolt või meie endi poolt, see on meie omand ja selle kallale me ei lähe. Ma vaatan, et Kalle Grünthal vist tahaks midagi sekka öelda, aga praegusel hetkel see pole võimalik. Võib-olla hiljem. Aga ei, ka sellest hoiakust on taganetud.

Mis on meile üldse püha veel siin riigis? Abielu ei ole püha. Seda me nägime, selle rüvetasite juba aasta aega tagasi siinsamas saalis ära. Perekond ei ole püha. Inimelu ilmselgelt ei ole püha – Vabariigi Valitsus rahastab tuhandete laste tapmist enne sündi. Ja nagu nüüd näeme, ei ole püha ka eraomand ega isegi mitte see väike osa eraomandist, mida kujutab kodu. Mina ütlen küll täiesti ühemõtteliselt ja selgelt – ja siin ma kõnelen kindlasti kogu meie fraktsiooni nimel –, et Eestis me liigume sedasi vales suunas. Kuhu ka ei vaata, kogu see programm, mida see valitsus ellu viib, viib meid vales suunas, viib meid järjest rohkem sellise riikliku korralduse poole, kus üha enamatel inimestel on raske seda riiki armastada või isegi austada.

Ärge minge inimeste kodude kallale! Ärge minge kodu pühaduse printsiipi rikkuma! Aitäh!

11:11 Esimees Lauri Hussar

Nii. Kalle Grünthal, ma saan aru, et teie nimi kõlas ja teil on soov esineda vastusõnavõtuga. Palun!

11:11 Kalle Grünthal

Aitäh! Lugupeetud Riigikogu! Minu nime nimetati ja mul on väga hea meel, et Varro Vooglaid seda [sõnavõttu] võimaldas mulle. Selle põhjus oli, et eelnevalt oli väga tõsine diskussioon selle tänase seaduse põhiseadusele vastavuse üle. Nimelt, põhiseaduse § 154 sätestab väga konkreetse tingimuse: "Kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt." Käesolev maamaksuseadus ja maamaksust laekuv tulu on vaieldamatult kohaliku elu küsimus, punkt üks. Ja sellesama põhiseaduse § 154 teine lõige ütleb, et kohalikule omavalitsusele võib panna kohustusi ainult seaduse alusel või kokkuleppel kohaliku omavalitsusega. Kohalike omavalitsustega kokkuleppeid ei ole. Ma pean silmas konkreetset kokkulepet, mitte mingisuguseid omavahelisi vestlusi. Seda kokkulepet ei ole.

Ja selle seadusega minnakse tegelikult ju vastuollu ka § 154 esimese lõikega, sellepärast et ei ole arvestatud inimestega, kes seal elavad. Küsimus on selles, miks ei arvestata. Ilmselgelt on praegune valitsus viimas ellu stalinlikku hävituspoliitikat, kus keelatakse ja maksustatakse inimesed surnuks, nii nagu seda tehti Stalini ajal, kui [selleks, et sundida inimesi kolhoosi astuma], tõsteti makse taludel. Aitäh!

11:13 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole. Ma sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 437 lõpphääletus. Asume hääletuse ettevalmistamise juurde.

Austatud Riigikogu, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

11:16 Esimees Lauri Hussar

Poolt on 56 Riigikogu liiget, vastu 20, erapooletuid ei ole. Eelnõu 437 on seadusena vastu võetud.


3. 11:16

Infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (224 SE) kolmas lugemine

11:16 Esimees Lauri Hussar

Järgnevalt tänane kolmas päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu 224 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Läbirääkimised on fraktsioonide esindajatele. Sulgen läbirääkimised, sest kõnesoove ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 224 lõpphääletus. Asume hääletuse ettevalmistamise juurde.

Lugupeetud kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu 224. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

11:20 Esimees Lauri Hussar

Poolt on 63 Riigikogu liiget, vastu 1, erapooletuid ei ole. Eelnõu 224 on seadusena vastu võetud.


4. 11:20

Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni asutamiskonventsiooni ja selle juurde kuuluva finantsprotokolli ning eesõiguste ja puutumatuse protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (451 SE) teine lugemine

11:20 Esimees Lauri Hussar

Ja järgnevalt tänane neljas päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni asutamiskonventsiooni ja selle juurde kuuluva finantsprotokolli ning eesõiguste ja puutumatuse protokolliga ühinemise seaduse eelnõu 451 teine lugemine. Palun ettekandjana siia Riigikogu kõnetooli majanduskomisjoni liikme Andres Suti. Palun!

11:20 Andres Sutt

Aitäh, hea juhataja! Head kolleegid! Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks selle eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut ei esitatud. Samamoodi ei tulnud ka tagasisidet huvigruppidelt, mis näitab, et see on vajalik ja oluline eelnõu. 13. juuni istungil arutasime teise lugemise ettevalmistamist ja tegime ettepaneku läbi viia lõpphääletus. See ettepanek oli konsensuslik. Aitäh!

11:21 Esimees Lauri Hussar

Aitäh, lugupeetud ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon ettepanek on viia … Muudatusettepanekuid ei esitatud. Väga oluline tähelepanek! Jah tõepoolest, muudatusettepanekuid ei esitatud ja juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 451 lõpphääletus. Asume selle hääletuse ettevalmistamise juurde.

Lugupeetud kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni asutamiskonventsiooni ja selle juurde kuuluva finantsprotokolli ning eesõiguste ja puutumatuse protokolliga ühinemise seaduse eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

11:24 Esimees Lauri Hussar

Poolt on 66 Riigikogu liiget, vastuolijaid ja erapooletuid ei ole. Eelnõu 451 on seadusena vastu võetud.

Head kolleegid, meie päevakord on ammendatud ja täiendav istung lõppenud. Soovin edu teile teie töös.

11:24 Istung lõppes

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee