Riigikogu
Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

XV Riigikogu, III istungjärk, täiskogu istung
Neljapäev, 04.04.2024, 10:00

Toimetatud

09:58 Istungi rakendamine

10:00 Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, austatud Riigikogu! Tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 10. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll!

10:00 Aseesimees Jüri Ratas

Kohalolijaks registreerus 75 Riigikogu liiget, puudub 26.  

Head ametikaaslased, nüüd on võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun! Kõnesoove ei ole. 

Läheme edasi teadete juurde. Head ametikaaslased, täna pärast istungi lõppu toimub siin istungisaalis Eesti-Mongoolia parlamendirühma moodustamise koosolek. Kokkukutsuja on Vadim Belobrovtsev. Nii et ootame aktiivset osavõttu.


1. 10:01 Riigikogu juhatuse valimised

10:01 Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, läheme nüüd tänase päevakorra juurde. Täna on meil päevakorras Riigikogu juhatuse valimised. Ma lühidalt natukene tutvustan seda protseduuri. Vastavalt põhiseaduse §-le 69 valib Riigikogu oma liikmete hulgast Riigikogu esimehe ja kaks aseesimeest. Valimiste korraldamisel lähtub Vabariigi Valimiskomisjon Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest. 

Enne valimistoimingute juurde asumist tutvustan lühidalt Riigikogu juhatuse valimistega seonduvat. Kõigepealt valitakse Riigikogu esimees. Seejärel valitakse Riigikogu aseesimehed samaaegselt pärast Riigikogu esimehe valimist. Kandidaadi võib üles seada Riigikogu liige. Pärast Riigikogu esimehe valimist seatakse üles Riigikogu aseesimeeste kandidaadid. Ülesseatu peab andma kandideerimiseks ka nõusoleku. (Helistab kella.) Ma palun vaikust. Aitäh! Hääletamine on salajane ja see toimub hääletamissedeli täitmise teel. Igal Riigikogu liikmel on üks hääl nii Riigikogu esimehe kui ka aseesimeeste valimisel. Hääli loetakse avalikult kohe pärast hääletamise lõppemist. Proteste hääletamise korraldamise kohta esitatakse valimiskomisjonile kohe pärast hääletamise lõppemist ja hääletamistulemuste kohta kohe pärast hääletamistulemuste teatavaks tegemist. Valimistulemus kuulutatakse välja kohe pärast võimalike protestide läbivaatamist. 

Riigikogu esimeheks osutub valituks see kandidaat, kes saab üle poole kehtivatest häältest. Kui ükski kandidaat ei saa üle poole kehtivatest häältest, korraldatakse kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel valimise lisavoor. Kui ka siis on tulemus võrdne häältearv, siis sel puhul heidetakse liisku. Kui Riigikogu esimehe kandidaatide nimekirjas on ainult üks kandidaat, osutub ta valituks, kui ta saab rohkem poolt- kui vastuhääli. 

Küsimusi? Protseduuriline, Rain Epler, palun!

10:03 Rain Epler

Aitäh, hea Jüri! Mõtlesin, et [küsin] seoses tänase päevakorrapunktiga, kuna mina olen ikkagi noorpoliitik ja ei oma suurt kogemust siin. Sina oled juhatuses kindlasti kõige kogenum. Lehest ma olen lugenud, et on olnud tavaks see, et teise aseesimehe koht kuulub suurimale opositsioonierakonnale. Ma mõtlesin, et võib-olla sa saad veidike [kommenteerida] – ärme teeme pikalt, et hea tempoga liikuda –, milline on komme olnud ja mis on sinu isiklik vaade sellele olukorrale.

10:03 Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Seda võime diskuteerida peale istungit, see ei ole protseduuriline küsimus. Kalle Grünthal, palun, protseduuriline küsimus!

10:04 Kalle Grünthal

Aitäh! Ma üritan siiski protseduurilisega selle asja lõpetada. Te ütlesite seda, et valituks osutub poolthäälte enamusega. Aga meil on ju tavaks siin, et Riigikogu koosseisu häälteenamusega. Miks siis praegu teistmoodi tehakse?

10:04 Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Tehakse nii, nagu meie kodu‑ ja töökord ette näeb. Mart Helme, palun, protseduuriline küsimus!

10:04 Mart Helme

Mul on põhimõtteliselt jätkuküsimus sellelesamale [küsimusele], mille Rain Epler esitas. Minu küsimus on väga lihtne. Kas koalitsiooni häältega Jüri Ratase valimine teiseks aseesimeheks tähendab autoritaarsuse kindlustamist Eesti Vabariigis?

10:04 Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! See ei ole protseduuriline küsimus istungi läbiviimise kohta. 

Head ametikaaslased, kas keegi Riigikogu liikmetest soovib Riigikogu esimehe kandidaati üles seada? Palun anda siis sellest märku. Toomas Uibo, palun teid Riigikogu kõnetooli. Palun!

10:05 Toomas Uibo

Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Siinkohal esitan Riigikogu esimehe kandidaadiks Lauri Hussari. Siin on kuupäev 4. aprill 2024. aastal, allkirjastanud mina.

10:05 Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Kas on veel kõnesoove? Kõnesoove rohkem ei ole. Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 7 lõikele 2 peab ülesseatu andma kandideerimiseks oma nõusoleku. Austatud Lauri Hussar, kas te olete nõus kandideerima Riigikogu esimehe ametikohale?

10:05 Lauri Hussar

Lugupeetud istungi juhataja! Olen nõus kandideerima Riigikogu esimehe ametikohale.

10:06 Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Aga tulenevalt meie reeglistikust on sellest natuke veel vähe. Ma palun ka teie kirjalikku nõusolekut. 

Head ametikaaslased, sulgen Riigikogu esimehe kandidaatide nimekirja ja kuulutan välja vaheaja Riigikogu esimehe kandidaadi nime kandmiseks hääletussedelile. Vaheaja lõppemisest annan märku helisignaaliga. Vaheaja pikkus on viis minutit. Vaheaeg.

V a h e a e g

 

10:11 Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, vaheaeg on lõppenud. Vabariigi Valimiskomisjon on valmis läbi viima Riigikogu esimehe valimise. Komisjoni liikmed kontrollivad, head ametikaaslased, siinsamas teie ees hääletamiskasti ja peale kontrolli sulgevad selle turvaplommiga. Nii et ma palun seda hääletamiskasti kontrollida. Palun! 

Aitäh! Hääletamiskast on kontrollitud ja turvaplommiga suletud. 

Nüüd ma tutvustan teile hääletamise korda. Hääletamine toimub Riigikogu saali kõrval olevas fuajees. Hääletamisalale palun siseneda ühekaupa, järgida hääletamise korraldajate suuniseid ja palveid. Valimiskomisjon annab Riigikogu liikmele hääletamissedeli. Selle saamiseks tuleb Riigikogu liikmel näidata valimiskomisjonile oma isikut tõendavat dokumenti, see tähendab Riigikogu liikme tunnistust, passi või isikutunnistust, lubatud on ka juhiluba. Hääletamissedeli saamise kohta annab Riigikogu liige allkirja ja seejärel võtab laualt hääletamissedeli. Hääletamissedel täidetakse hääletamiskabiinis. Juhul kui on mitu kandidaati … Meil ei ole mitut kandidaati, meil on üks kandidaat. See tähendab seda, et Riigikogu liige hääletab kandidaadi poolt või vastu, märkides hääletamissedelil ristiga lahtri "poolt" või "vastu" kandidaadi nime juures. Hääletamissedel, millel on märgistatud mõlemad lahtrid või millel ei ole märgistatud ühtegi lahtrit, loetakse kehtetuks. Pärast hääletamissedeli täitmist tuleb sedel kokku murda, suunduda hääletamiskasti juurde ja lasta oma sedel isiklikult hääletamiskasti. Kui te olete hääletamissedeli täitmisel kogemata eksinud või sedeli rikkunud ja märkate seda enne selle hääletamiskasti laskmist, on teil õigus saada rikutud sedeli tagastamisel uus hääletamissedel. Loodame, et neid rikkumisi ei toimu. 

Kas on küsimusi? On. Kalle Grünthal, palun, protseduuriline küsimus! (Helistab kella.)

10:14 Kalle Grünthal

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugesite praegu ette siin meie reeglid selges eesti keeles. (Saalis räägitakse.)

10:14 Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, ma palun vaikust! Aitäh! 

10:15 Kalle Grünthal

Ja nüüd on minu küsimus selline, et kas need reeglid, mille te praegu ette lugesite, kehtivad valimiste lõpuni?

10:15 Aseesimees Jüri Ratas

Jah. Nii, kas on veel küsimusi? Ei ole. 

Valimiste ajal tohivad hääletamisalal viibida lisaks Riigikogu liikmetele ainult valimiskomisjoni liikmed ja valimiskomisjoni teenindavad isikud. Vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 87 lõikele 5 on Riigikogu liikmetel hääletamiseks aega 30 minutit. Hääletamine algab viis minutit pärast vaheaja algust. Kuulutan välja vaheaja Riigikogu esimehe valimisel. Vaheaeg 35 minutit.

V a h e a e g

 

10:50 Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased! Kuulutan hääletamise Riigikogu esimehe valimisel lõppenuks. On hea meel, et hääletamiskast koos [valimis]komisjoniga on juba jõudnud siia Riigikogu saali. Ja minu küsimus, head ametikaaslased, teile on, kas Riigikogu liikmetel on hääletamise korraldamise kohta proteste. Proteste ei ole. Siis ma palun kontrollida hääletamiskasti ja seda, et turvaplomm ei oleks rikutud ja on kindlalt kinni. On. Aitäh! Ja ma palun valimiskomisjoni liikmetel asuda hääli lugema. Palun! 

(Helistab kella.) Head ametikaaslased, ma palun saalis vaikust! Ma tänan teid. Ma palun nüüd Vabariigi Valimiskomisjonil lugeda hääled üle ka avalikult. Palun, valimiskomisjoni aseesimees Airi Mikli!

10:58 Vabariigi Valimiskomisjoni aseesimees Airi Mikli

Aitäh! Austatud Riigikogu, kontrollin siin avalikult teie ees, kas esialgsed andmed vastavad tegelikkusele. Loen ette Riigikogu esimehe kandidaadi nime ning tema poolt ja vastu antud hääled. 

Lauri Hussar. Poolthääled: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64.

Vastuhääled: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Kehtetud sedelid: 1, 2, 3, 4, 5. Sedelid on kehtetud seetõttu, et märgistatud on kas mõlemad lahtrid või mitte kumbki.

11:03 Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Ma palun Vabariigi Valimiskomisjonil koostada ka hääletamistulemuste kohta protokoll. 

Teen teatavaks hääletamistulemused Riigikogu esimehe valimisel. Protokoll hääletamistulemuste kohta Riigikogu esimehe valimisel Tallinnas, 4. aprillil 2024. aastal. Vabariigi Valimiskomisjon tegi häälte lugemisel kindlaks järgnevad arvud. Esiteks, nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv – 101. Teiseks, hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv – 97. Kolmandaks, hääletamisest osa võtnud Riigikogu liikmete arv  – 97. Neljandaks, kehtetute sedelite arv – 5. Viiendaks, Riigikogu esimehe kandidaadile antud häälte arv: Lauri Hussar, poolthäälte arv – 64, vastuhäälte arv – 28. Alla on kirjutanud Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Oliver Kask. 

Kas Riigikogu liikmetel on hääletamistulemuste kindlakstegemise kohta proteste? Proteste ei ole. Ma palun Vabariigi Valimiskomisjonil teha valimistulemuste kohta ka otsus. 

Head ametikaaslased, kuulutan välja valimistulemused Riigikogu esimehe valimisel. Otsus on tehtud Tallinnas, 4. aprillil 2024. aastal ja kannab numbrit 99. Riigikogu esimehe valimise tulemuste kindlakstegemine. Otsus on vastu võetud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 7 lõike 5 ja § 82 lõike 1 alusel. Esiteks, tunnistada Lauri Hussar valituks Riigikogu esimeheks. Teiseks, otsus jõustub allkirjastamisel. Alla on kirjutanud Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Oliver Kask. Õnnitlen, hea Lauri! (Aplaus.)

Austatud Riigikogu esimees Lauri Hussar, veel kord: palju õnne! Ma palun teid nüüd istungit juhatama.

11:08 Esimees Lauri Hussar

Austatud Riigikogu, suur tänu usalduse eest! Jätkame meie tööd. Lugupeetud kolleegid, Riigikogu aseesimeeste valimisel kehtib põhimõtteliselt sama protseduur, mille tegime läbi juba esimehe valimisel. Riigikogu aseesimeesteks saavad kaks enim hääli saanud kandidaati. Esimeseks aseesimeheks saab kahest enim hääli saanud kandidaat ja teiseks aseesimeheks saadud häälte arvult teine kandidaat. Võrdselt hääli kogunute vahel korraldatakse valimise lisavoor. Hääletamise korda tutvustan enne hääletamise algust. Kas on küsimusi seni kõneldu kohta? Nii, küsimusi ei ole. Kas keegi Riigikogu liikmetest soovib Riigikogu aseesimehe kandidaati üles seada?

Martin Helme, palun, Riigikogu kõnetoolist!

11:09 Martin Helme

Aitäh! Üldiselt on Riigikogus kombeks olnud, et Riigikogu juhatuses on ka esindaja suurimast opositsioonierakonnast. See reegel läks eelmisel aastal lappama. Proovime, et see aasta läheks paremini. Sean üles Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liikme Arvo Alleri kandidatuuri Riigikogu aseesimehe kohale. Arvo Aller on endine maaeluminister ja töötab praegu meil sotsiaalkomisjonis. Arvo iseloomustamiseks tuleb esiteks öelda, et ta on Virumaalt pärit. Viru veri ei värise! Ta on töökas, aus, peab sõna, ei ole kunagi hüpanud erakondadest üle ega reetnud ühtegi oma kaaslast. Kindlasti hakkab ta Riigikogu juhatuses väärikalt esindama opositsiooni huve.

11:10 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Erkki Keldo. Palun!

11:11 Erkki Keldo

Aitäh, austatud istungi juhataja! Teen ettepaneku nimetada Riigikogu juhatuse aseesimehe kandidaadiks Toomas Kivimägi. Toomas on selle aastaga näidanud, et ta on väga tasakaalukas Riigikogu töö juhtija. Ta on arvestanud sellega, et Riigikogu saaks töötada ja täidaks talle põhiseadusega pandud kohustusi. Toomas oma konkreetsuse, tasakaalukuse ja väärikusega on väga hea kandidaat Riigikogu aseesimehe kohale. Kutsun üles kõiki Toomast toetama. Aitäh!

11:11 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu! Ja nüüd palun Riigikogu kõnetooli Urmas Reinsalu. Palun!

11:11 Urmas Reinsalu

Kõigepealt palju õnne Riigikogu esimehele [ametisse] tagasivalimise puhul! Ja suur tänu Vabariigi Valimiskomisjoni liikmetele eduka valimisprotseduuri läbiviimise eest Riigikogu esimehe valimisel!

Esitan Riigikogu aseesimehe kandidaadiks Jüri Ratase, kelle kogemustepagas Riigikogu töö korraldamisel on väga [suur]. Võib-olla isegi [suurim] vabanenud Eesti parlamendi juhatuse liikmete kogemusest. Seetõttu on tema tasakaalukus ka kriitiliste konfliktsituatsioonide, mida siin viimasel aastal on ette tulnud, lahendamisel Riigikogu juhatuses hindamatu aare parlamendi töö korraldamisel. Aitäh!

11:12 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu! Rohkem kandidaatide ülesseadmise soove ei ole.

Vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 7 lõikele 2 peab ülesseatu andma kandideerimiseks ka oma nõusoleku. Austatud Arvo Aller, kas te olete nõus kandideerima Riigikogu aseesimehe ametikohale? 

11:13 Arvo Aller

Jah, kinnitan oma nõusolekuga, et olen valmis kandideerima aseesimehe kohale. 

11:13 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu! Palun anda oma nõusolek ka kirjalikult. 

Järgnevalt, austatud Toomas Kivimägi, kas olete nõus kandideerima Riigikogu aseesimehe ametikohale?

11:13 Toomas Kivimägi

Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Jah, ma olen valmis kandideerima Riigikogu aseesimehe kohale.

11:13 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu! Palun andke oma nõusolek ka kirjalikult.

Austatud Jüri Ratas, kas olete nõus kandideerima Riigikogu aseesimehe ametikohale?

11:14 Jüri Ratas

Aitäh küsimast! Jah, olen.

11:14 Esimees Lauri Hussar

Palun anda oma nõusolek ka kirjalikult.  

Austatud Riigikogu! Sulgen Riigikogu aseesimeeste kandidaatide nimekirja ja kuulutan välja vaheaja Riigikogu aseesimeeste kandidaatide nimede kandmiseks hääletamissedelile. Vaheaja lõppemisest annan märku helisignaaliga. Vaheaja pikkus on viis minutit.

V a h e a e g

 

11:20 Esimees Lauri Hussar

Austatud Riigikogu! Vaheaeg on lõppenud ja Vabariigi Valimiskomisjon on valmis läbi viima Riigikogu aseesimeeste valimise. Komisjoni liikmed kontrollivad siinsamas teie ees hääletamiskasti ja sulgevad selle turvaplommiga. On kindlalt? Aitäh! 

Hääletamise kord on sama, mis Riigikogu esimehe valimisel, ja hääletamine toimub samas kohas. Riigikogu liige märgistab hääletamissedelil ristiga lahtri selle kandidaadi nime juures, kelle poolt ta hääletab. Hääletamissedel, millel on märgistatud rohkem kui ühe kandidaadi nimi või millel ei ole märgistatud ühegi kandidaadi nime, loetakse kehtetuks. Kas on küsimusi hääletamise korra kohta? Küsimusi ei ole. Hääletamiseks on aega 30 minutit. Hääletamine algab viis minutit pärast vaheaja algust. Kuulutan välja hääletamise Riigikogu aseesimeeste valimisel. Vaheaeg 35 minutit.

V a h e a e g

 

11:56 Esimees Lauri Hussar

Austatud Riigikogu, kuulutan hääletamise Riigikogu aseesimeeste valimisel lõppenuks. Hääletamiskast on saali toodud. Kas Riigikogu liikmetel on hääletamise korraldamise kohta proteste? Proteste ei ole. Palun kontrollida hääletamiskasti ja seda, et turvaplomm sellel ei oleks rikutud. Kõik on korrektne. Palun Vabariigi Valimiskomisjoni liikmetel asuda hääli lugema. 

Austatud Riigikogu, palun Vabariigi Valimiskomisjonil lugeda hääled üle ka avalikult. Palun, valimiskomisjoni aseesimees Airi Mikli!

12:03 Vabariigi Valimiskomisjoni aseesimees Airi Mikli

Austatud Riigikogu! Kontrollin teie ees avalikult, kas esialgsed tulemused vastavad tegelikkusele. Nimetan Riigikogu aseesimehe [kandidaadi] nime ja tema poolt antud hääled.

Arvo Aller: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Toomas Kivimägi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

Jüri Ratas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Kehtetud sedelid: 1. Sedel on kehtetu seetõttu, et märgistatud on rohkem kui üks kast.

12:07 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu! Ma palun Vabariigi Valimiskomisjonil koostada hääletamistulemuste protokoll. 

Teen teatavaks hääletamistulemused Riigikogu aseesimeeste valimisel. Vabariigi Valimiskomisjon tegi häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud. Nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv – 101. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv – 97. Hääletamisest osa võtnud Riigikogu liikmete arv – 97. Kehtetute hääletamissedelite arv – 1. Riigikogu aseesimeeste kandidaatidele antud häälte arv: Arvo Aller – 21, Toomas Kivimägi – 48, Jüri Ratas – 27. Alla on kirjutanud Oliver Kask, Vabariigi Valimiskomisjoni esimees. 

Kas Riigikogu liikmetel on hääletamistulemuste kindlakstegemise kohta proteste? Mart Helme, palun!

12:08 Mart Helme

Ma ei protesti, aga ma tahan protokolli huvides fikseerida, et hääletustulemused peegeldavad praeguse võimu agooniat ning näitavad, et parlament on liikumas autoritaarsuse suunas. Jüri Ratas kui Isamaa esindaja on kontrollitud opositsiooni esindaja. Ta ei ole tegelikult võimule, koalitsioonile vastanduva opositsiooni esindaja Riigikogu juhatuses.

12:09 Esimees Lauri Hussar

Aitäh, Mart Helme! Ma ei saa seda protestiks lugeda. Ma küsisin, kas on proteste. Seega ei saa ma seda kuidagi protestiks lugeda. Kas on proteste? Kui neid ei ole, siis palun Vabariigi Valimiskomisjonil teha valimistulemuste kohta otsus. 

Kuulutan välja valimistulemused Riigikogu aseesimeeste valimisel. Otsus on vastu võetud Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 7 lõike 6 ja § 82 lõike 1 alusel. Tunnistada Toomas Kivimägi valituks Riigikogu esimeseks aseesimeheks. Tunnistada Jüri Ratas valituks Riigikogu teiseks aseesimeheks. Otsus jõustub allakirjutamisel. Alla on kirjutanud Oliver Kask, Vabariigi Valimiskomisjoni esimees. 

Austatud Riigikogu, uus juhatus on valitud. Palju õnne! Istung on lõppenud. (Aplaus.)

12:10 Istung lõppes

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee