Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung
Neljapäev, 18.03.2021, 10:00

Toimetatud

09:58 Istungi rakendamine

10:00 Aseesimees Hanno Pevkur

Head kolleegid, tere hommikust! (Helistab kella.) Ma mõistan meie kõigi elevust olla taas kord saalis, aga siiski peame istungiga peale hakkama. Nii et, head kolleegid, kui me natukene rahuneme ja vaiksemaks muutume, siis on võimalik kuulata ja näha, kas kellelgi on soovi üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Vabariigi Valitsuse esindaja Aivar Rahno, palun!

10:00 Valitsuse esindaja Aivar Rahno

Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Austatud Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna neli seaduseelnõu. Esiteks, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle menetlemisel esindab valitsust tervise- ja tööminister. Teiseks, riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle eelnõu menetlemisel esindab valitsust rahandusminister. Kolmandaks, riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu. Selle eelnõu menetlemisel esindab valitsust rahandusminister. Neljandaks, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle menetlemisel esindab valitsust tervise- ja tööminister. Kõik need eelnõud on elektrooniliselt Riigikogule saadetud. Aitäh!

10:01 Aseesimees Hanno Pevkur

Tänan väga! Riigikogu juhatus on vastu võtnud neli eelnõu ja juhatus otsustab nende edasise menetluse vastavalt kodu- ja töökorra seadusele, nagu ikka.

Head kolleegid! Meil seisab täna ees Riigikogu juhatuse valimine. Sõltumata valimistulemustest tahan ma tänada Riigikogu esimeest Henn Põlluaasa ja loomulikult ka aseesimeest Helir-Valdor Seederit tehtud töö eest. Kes saavad olema uues juhatuses, on teie otsus, ja selle juurde me ka kohe läheme.

Aga enne, kui me selle juurde saame minna, on meil vaja läbi viia kohaloleku kontroll. Palun kohaloleku kontroll!

10:02 Aseesimees Hanno Pevkur

Kohalolijaks registreeris end 80 Riigikogu liiget, hetkel on puudu 21. Saame istungit alustada.


1. 10:03 Riigikogu juhatuse valimised

10:03 Aseesimees Hanno Pevkur

Niisiis, head kolleegid, Riigikogu juhatuse valimised. Kõigepealt lubage tutvustada meie protseduuri selle puhul. Vastavalt põhiseaduse §-le 69 valib Riigikogu oma liikmete hulgast Riigikogu esimehe ja kaks aseesimeest. Valimiste korraldamisel lähtub Vabariigi Valimiskomisjon Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest.

Enne valimistoimingute juurde asumist käime korraks selle protseduuri veel kord üle. Hääletamiseks on Riigikogu liikmed vastavalt nimede tähestikulisele järjekorrale jaotatud hääletamisalade vahel. Hääletamise korda tutvustan veidi hiljem.

Kõigepealt me valime Riigikogu esimehe. Riigikogu aseesimehed valitakse samaaegselt pärast Riigikogu esimehe valimist. Kandidaadi võib üles seada Riigikogu liige. Pärast Riigikogu esimehe valimist seatakse üles Riigikogu aseesimeeste kandidaadid. Ülesseatu peab andma ka oma nõusoleku.

Hääletamine on salajane ja see toimub hääletamissedeli täitmise teel. Igal Riigikogu liikmel on üks hääl nii Riigikogu esimehe kui aseesimeeste valimisel. Hääled loetakse avalikult kohe pärast hääletamise lõppu. Protest hääletamise korraldamise kohta esitatakse valimiskomisjonile kohe pärast hääletamise lõppemist ja hääletamistulemuste kohta pärast hääletamistulemuste teatavaks tegemist.

Head kolleegid, mul oleks palju mugavam teiega suhelda, kui te natukene vaiksemad oleksite. Tegemist on tähtsa protseduuriga, tasub kuulata.

Valimistulemus kuulutatakse välja kohe pärast võimalike protestide läbivaatamist. Riigikogu esimeheks valituks osutub see kandidaat, kes saab üle poole kehtivatest häältest. Kui ükski kandidaat ei saa üle poole kehtivatest häältest, korraldatakse kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel valimise lisavoor. Häälte võrdse arvu korral heidetakse liisku. Kui Riigikogu esimehe kandidaatide nimekirjas on ainult üks kandidaat, osutub ta valituks, kui ta saab rohkem poolt- kui vastuhääli.

Kas Riigikogu liikmetel on küsimusi? Ei paista. Siis on mul hea meel küsida Riigikogu liikmetelt, kas keegi soovib üles seada Riigikogu esimehe kandidaati. Te olete selle soovi kirja pannud eri kohtadesse. Kuna peab tulema pulti, siis palun vajutada "Kõne". Mailis Reps saab esimesena sõna. Palun!

10:06 Mailis Reps

Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Head Riigikogu liikmed, head kolleegid! Mul on erakordselt hea meel esitada Riigikogu esimehe kandidaadiks Jüri Ratas. Nagu me kõik teame, on tegemist Riigikogu liikmega, kellel on märkimisväärne poliitiline kogemus – seda nii Eesti suurima omavalitsuse juhina, peaministrina kui ka Keskerakonna esimehena.

Aastatel 2005–2007 oli Jüri Ratas Tallinna linnapea. Järgnenud neljal aastal täitis ta parlamendi aseesimehe ülesandeid. Kahes eelmises valitsuses kandis Jüri Ratas peaministri vastutust rohkem kui neli aastat. Sinna perioodi jääb ka taasiseseisvunud Eesti esimene eriolukorra kehtestamine, mis aitas edukalt toime tulla COVID-19 esimese lainega.

Ja lõpetuseks: ligi 4,5 aastat on Jüri Ratas olnud Eesti suurima erakonna, Keskerakonna juht. Seega Jüri Ratas on vägagi väärikas kandidaat Riigikogu esimehe kohale. Ma siiralt loodan, et ta saab meie kõigi ühise toetuse. Aitäh!

10:07 Aseesimees Hanno Pevkur

Martin Helme, palun!

10:08 Martin Helme

Austatud kolleegid! Hea istungi juhataja! Hanno Pevkur enne tänas juba lahkuva juhatuse liikmeid. Seda tänu on kahtlemata võimalik näidata üles ka hääletusel. Me seame üles Henn Põlluaasa kandidatuuri Riigikogu spiikri kohale.

Meie erakonna meelest on Henn Põlluaas suurepäraselt tulnud toime Riigikogu juhtimisega viimasel kahel aastal. Ta on üles näidanud ülimat rahu, meelekindlust, tasakaalukust ja poliitilist vilumust Riigikogu kassikarja karjatamisel. Temaga erakonnas koostööd teinuna ma võin isiklikult kinnitada: ta on inimene, kes lepitab ja rahustab, inimene, kelle peale võib alati kindel olla.

Ühtlasi on meie erakond seisukohal, et Jüri Ratasele tuleb seada vastaskandidaat. Jüri Ratas astus jaanuarikuus tagasi, võttes poliitilise vastutuse oma erakonda tabanud räpase korruptsiooniskandaali eest. Seda tagasiastumist premeeriti loomulikult Keskerakonna valitsusse jäämisega. Aga me ei arva, et seda peaks premeerima spiikri kohale saamisega. Aitäh!

10:09 Aseesimees Hanno Pevkur

Rohkem kandidaate üles ei seata. Seega on üles seatud kaks kandidaati. Nüüd jääb üle küsida, kas kandidaadid ise sellega nõus on. Härra Jüri Ratas, kas te olete nõus kandideerima Riigikogu esimeheks?

10:10 Jüri Ratas

Jah, olen nõus.

10:10 Aseesimees Hanno Pevkur

Palun siis ka kirjalikult see kinnitus meie kätte toimetada. Härra Henn Põlluaas, kas teie olete ka nõus kandideerima Riigikogu esimeheks?

10:10 Henn Põlluaas

Jah, olen nõus.

10:10 Aseesimees Hanno Pevkur

Palun ka teie kirjalik nõusolek meie kätte toimetada.

Austatud Riigikogu, sulgen Riigikogu esimehe kandidaatide nimekirja. Nüüd kuulutan välja lühikese vaheaja, et Vabariigi Valimiskomisjon saaks ette valmistada hääletamissedelid. Mul on üks väga suur palve teile veel: ärge palun veel hääletamisaladele minge. Pärast vaheaega käime üle ka hääletamise korra. Vaheaja lõppemisest annan helisignaaliga esimesel võimalusel teada.

V a h e a e g.

10:23 Aseesimees Hanno Pevkur

Austatud Riigikogu! Vaheaeg on lõppenud. Kui ma tohin paluda teie tähelepanu, siis Vabariigi Valimiskomisjon on ette valmistanud sedelid ja on valmis läbi viima Riigikogu esimehe valimise. Komisjoni liikmed peavad veel enne siin teie ees hääletamiskastid üle kontrollima ja sulgema need turvaplommidega. Nii et palun, austatud Vabariigi Valimiskomisjon, kontrollige hääletuskastid üle, näidake, et need on tühjad, ja plommige ära.

Senikaua kui Vabariigi Valimiskomisjon kaste plommib, lubage mul tutvustada hääletamise korda. Valimiseks oleme ette valmistanud kuus hääletamisala. Esiteks, Riigikogu peahoone esimese korruse vestibüül. Teiseks, lõunatiiva teise korruse nõupidamisruum (Otto Strandmani ruum) ehk L240. Kolmas ruum on lõunatiiva teisel korrusel asuv Riigikogu kunstisaal. Neljas on Riigikogu peahoone teisel korrusel asuv Kalevipoja saal. Viies on lõunatiiva kolmanda korruse galerii ehk näitusesaal. Ja kuues, kui vaja, ka Riigikogu siseõu. Iga Riigikogu liige hääletab sellel hääletamisalal, mille nimekirjas ta on. Me palume, et Riigikogu liikmed ei läheks hääletama samaaegselt, vaid lähtuksid nimekirja tähestikulisest järjekorrast. See tähendab, et valijatel, kes on nimekirja keskel ja lõpus, tuleks minna hääletama hiljem. Hääletamisalale palume siseneda ühekaupa ja järgida hääletamise korraldajate suuniseid. Oodates hääletamisalale sisenemist, palume loomulikult omavahel distantsi hoida.

Valimiskomisjon annab Riigikogu liikmele hääletamissedeli. Seejuures palume Riigikogu liikmetel hääletamissedeli saamiseks näidata valimiskomisjonile oma isikut tõendavat dokumenti. Selleks võib olla Riigikogu liikme tunnistus, pass, isikutunnistus või juhiluba.

Hääletamissedeli saamise kohta annab Riigikogu liige allkirja ja seejärel võtab laualt hääletamissedeli. Allkirja andmiseks ja sedeli täitmiseks palume kasutada kas isiklikku või hääletamisruumis olevaid ühekordseks kasutamiseks mõeldud kirjutusvahendeid. Hääletamissedel täidetakse hääletamissirmi taga. Juhul kui on mitu kandidaati, nagu meil on, märgistab Riigikogu liige hääletamissedelil ristiga lahtri selle kandidaadi nime juures, kelle poolt ta hääletab. Hääletamissedel, millel on märgitud rohkem kui ühe kandidaadi nimi või millel ei ole märgitud ühegi kandidaadi nime, loetakse kehtetuks.

Pärast hääletamissedeli täitmist murrate sedeli kokku, suundute hääletamiskasti juurde ja lasete oma hääletamissedeli isiklikult hääletamiskasti. Kui te olete kogemata hääletamissedeli täitmisel eksinud või sedeli rikkunud ja märkate seda enne selle hääletamiskasti laskmist, on teil õigus saada rikutud sedeli tagastamise korral uus hääletamissedel.

Härra Ligi, teil on küsimus?

10:27 Jürgen Ligi

Ei, minul on ainult vastused. Võib-olla kogemata läks käima.

10:27 Aseesimees Hanno Pevkur

Selge. See on hea, kui on vastused olemas. Aga siiski, kui härra Ligil ei ole küsimusi, kas kellelgi teisel on hääletamiskorra kohta küsimusi? Ei ole. Väga hea. Tuletan veel meelde, et valimise ajal tohivad hääletamisalal viibida lisaks Riigikogu liikmetele ainult valimiskomisjoni liikmed ja valimiskomisjoni teenindavad inimesed.

Austatud Riigikogu! Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 87 lõikele 5 on Riigikogu liikmetel hääletamiseks aega 30 minutit hääletamise algusest. Hääletamine algab viis minutit pärast vaheaja algust. Kell on hetkel 10.28. Hääletamise lõppemisest annan märku helisignaaliga. Nüüd kuulutangi välja hääletamise Riigikogu esimehe valimisel ja viie minuti pärast palun vastavalt nimekirjadele ja tähestikulisele järjekorrale minna hääletama.

Vaheaeg hääletamiseks.

V a h e a e g

11:05 Aseesimees Hanno Pevkur

Austatud Riigikogu! Kuulutan hääletamise Riigikogu esimehe valimisel lõppenuks. Hääletamiskastid on juba saali toodud. Nüüd jääb mul üle küsida, kas Riigikogu liikmetel on hääletamise korraldamise kohta proteste. Ei näe proteste. Palun nüüd valimiskomisjonil kontrollida hääletamiskaste ja vaadata, ega turvaplommid ei ole rikutud. 

Hea valimiskomisjon, palun teil kastid avada ja asuda hääli lugema. (Valimiskomisjon loeb hääli.) Palun Vabariigi Valimiskomisjonil lugeda hääled üle ka avalikult. Selle viib läbi valimiskomisjoni esimees Oliver Kask. Palun!

11:14 Vabariigi Valmiskomisjoni esimees Oliver Kask

Aitäh!

11:14 Aseesimees Hanno Pevkur

Palun vaikust saalis!

11:14 Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Oliver Kask

Kõigepealt loen Jüri Ratasele antud hääled: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.

Henn Põlluaasale antud hääled: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Kehtetud sedelid: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

11:18 Aseesimees Hanno Pevkur

Palun Vabariigi Valimiskomisjonil koostada hääletamistulemuste kohta ka protokoll. Käesolevaga teen teatavaks hääletamistulemused Riigikogu esimehe valimisel. Vabariigi Valimiskomisjon tegi häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud. Nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv: 101. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv: 98. Hääletamisest osa võtnud Riigikogu liikmete arv: 98. Kehtetute hääletamissedelite arv: 15. Riigikogu esimehe kandidaatidele antud häälte arv: Jüri Ratas – 63, Henn Põlluaas – 20.

Kas Riigikogu liikmetel on hääletamistulemuste kindlakstegemise kohta proteste? Ei näe proteste. Seega kuulutan välja valimistulemuse Riigikogu esimehe valimisel. Kõigepealt on otsus vaja allkirjastada, siis saame formaalselt kõik asjad korda. Nii, nüüd on meil olemas ka Vabariigi Valimiskomisjoni allkirjastatud otsus "Riigikogu esimehe valimise tulemuste kindlakstegemine", mis ütleb, et Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 7 lõike 5 ja § 82 lõike 1 alusel Vabariigi Valimiskomisjon otsustab tunnistada Jüri Ratase valituks Riigikogu esimeheks. Otsus jõustub allakirjutamisest. (Aplaus.)

Head Riigikogu liikmed, meil on õnnitlemiseks hiljem kindlasti rohkem aega, praegu peame istungiga edasi minema. Ma palun Riigikogu vastvalitud esimehe siia oma asemele. Hea Jüri Ratas, palju õnne sulle Riigikogu esimeheks valimise puhul! Ma hea meelega annan nüüd selle istungi juhtimise sulle üle.

11:23 Esimees Jüri Ratas

Austatud Riigikogu! Head ametikaaslased! Ma tänan teid südamest usalduse eest. Aitäh valimiskomisjonile, suur tänu selle esimese etapi eest! Ja ma tahan teie kõigi ees öelda suure tänu Henn Põlluaasale. Henn, aitäh sulle selle töö eest, mis sa oled teinud Riigikogu esimehena!

Riigikogu esimehe töö tähendab mulle kindlasti vastutust – vastutust, mida kanda üheskoos teiega, et seista kõigi Eestimaa inimeste eest. Selles saalis peavad leidma vastukaja nende mured ja rõõmud, nii meie armsalt Eestimaalt kui ka meie kaaslaste käest muudest maailma paikadest. Rahvasaadikuina kõnetame terve Eesti tulevikku. Loodan, et peagi saame iga päev töötada nii nagu täna. Aga see eeldab, et siin saalis olevad Riigikogu liikmed on vaktsineeritud. Ma tänan teid, tervist meile kõigile ja palju jõudu! Aitäh!

Ma vabandan teie ees, kui mul alguses kõik välja ei tule. Ma usun, et te aitate mind alguses selle istungi juhtimisel. Läheme edasi: Riigikogu aseesimeeste valimine.

Head ametikaaslased! Riigikogu aseesimeeste valimisel kehtib põhimõtteliselt sama protseduur, mille me tegime läbi esimehe valimisel. Riigikogu aseesimeesteks saavad kaks enim hääli saanud kandidaati. Esimeseks aseesimeheks saab enam hääli saanud kandidaat ja teiseks aseesimeheks saab saadud häälte arvult teine kandidaat. Juhul kui on võrdne häälte tulemus, korraldatakse lisavoor. Hääletamise korda tutvustan teile enne hääletamise algust.

Ma saan aru, et Riigikogu liikmetel on ka küsimusi, enne kui saame kandidaatide ülesseadmise juurde minna. Kalle Grünthal, palun!

11:25 Kalle Grünthal

Aitäh! Mul on selline probleem, et teie hääl on väga summutatud ja siia taha kuidagi ära ei kosta. Kas on võimalik kõvemini rääkida või siis mingid muud meetmed appi võtta?

11:26 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Ma püüan rääkida kõvemini ja parema diktsiooniga. Suur tänu teile! 

Nii, ja nüüd saame minna kandidaatide ülesseadmise juurde. Ma palun Riigikogu kõnetooli Mart Võrklaeva. 

11:26 Mart Võrklaev

Lugupeetud Riigikogu esimees, palju õnne! Head kolleegid! Usun, et mehe eest räägivad kõige paremini tema teod. Hanno Pevkur on olnud Riigikogu aseesimees aastatel 2017 ja 2018 ning praeguses koosseisus olnud aseesimees juba rohkem kui kuu aega. Selle aja jooksul oleme näinud lugupidavat ja väärikat suhtumist oma kolleegidesse ja väga professionaalset istungi juhtimist. Esitan Riigikogu aseesimehe kandidaadiks Hanno Pevkuri ja palun teil kõigil tema kandidatuuri toetada. Aitäh!

11:27 Esimees Jüri Ratas

Palun Riigikogu kõnetooli Siim Pohlaku!

11:27 Siim Pohlak

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Esitan Riigikogu aseesimehe kandidaadiks Martin Helme. Martin Helme on inimesena põhjalik ja hea süvenemisvõimega. Tema tugevuseks asespiikri ametikohal oleks kindlasti parlamendi töökorra ja protseduuride põhjalik tundmine, kogemus parlamendi liikme ja fraktsiooni juhina ning ka võime inimesi ära kuulata. Martin Helme kandis eelmises valitsuses valitsusvastutust rahandusministrina ning on edukalt juhtinud enam kui 9000 liikmega organisatsiooni – Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda. Olen veendunud, et Riigikogu aseesimeheks valimise korral teeb Martin Helme ka seda tööd südamega ja põhjalikult. Kandidaadi ülesseadmise avaldus on esitatud digitaalselt. Aitäh!

11:28 Esimees Jüri Ratas

Aitäh, Siim! Rohkem kõnesoove ei ole, seega rohkem kandidaate üles ei seata. Ja nüüd, nii nagu meie kord ette näeb: kas Hanno Pevkur on nõus kandideerima Riigikogu aseesimehe kohale? Hanno Pevkur, palun!

11:28 Hanno Pevkur

Austatud Riigikogu esimees, aitäh küsimast! Jah, olen nõus.

11:28 Esimees Jüri Ratas

Palun ka see kirjalikult! Kas Martin Helme on nõus kandideerima Riigikogu aseesimehe kohale? Palun mikrofon Martin Helmele!

11:29 Martin Helme

Aitäh! Olen nõus.

11:29 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Palun, Martin, see ka kirjalikult! Austatud Riigikogu, rohkem kandideerimissoovi ei ole. Mõlemad kandidaadid on nõustunud kandideerima ja esitanud selle ka kirjalikult. Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 7 lõikele 2 on üles antud kandidaadid andnud oma nõusoleku kandideerida. Seega sulgen Riigikogu aseesimehe kandidaatide nimekirja ja kuulutan välja vaheaja Riigikogu aseesimehe  kandidaatide nimede kandmiseks hääletussedelile.

Ma palun Riigikogu liikmetel hääletusaladele veel mitte minna. Need alad on samad, mis olid ka esimehe valimisel. Pärast vaheaega tutvustan hääletamise korda ja vaheaja lõppemisest annan märku helisignaaliga.

V a h e a e g

11:40 Esimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, vaheaeg on lõppenud. Vabariigi Valimiskomisjon on valmis läbi viima Riigikogu aseesimeeste valimise. Komisjoni liikmed kontrollivad siinsamas teie ees hääletamiskaste ja sulgevad need turvaplommidega. Palun! 

Aitäh! Head ametikaaslased! Hääletamiskastid on nüüd valmis, need on meie kõigi nähes turvaplommidega suletud. Hääletamise kord on sama, mis Riigikogu esimehe valimisel, ja toimub samadel hääletamisaladel. Riigikogu liige märgistab hääletamissedelil ristiga lahtri selle kandidaadi nime juures, kelle poolt ta hääletab. Hääletamissedel, millel on märgistatud rohkem kui ühe kandidaadi nimi või millel ei ole märgistatud ühegi kandidaadi nime, loetakse kehtetuks.

Kas Riigikogu liikmetel on küsimusi hääletamise korra kohta? Küsimusi ei näe. Hääletamiseks on aega, austatud Riigikogu, 35 minutit alates hääletamise algusest. Hääletamine algab viis minutit pärast vaheaja algust. Hääletamise lõppemisest annan märku helisignaaliga.

Kuulutan välja hääletamise Riigikogu aseesimeeste valimisel. Vaheaeg.

V a h e a e g 

12:22 Esimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased! Kuulutan hääletamise Riigikogu aseesimeeste valimisel lõppenuks. Hääletamiskastid on juba siin meie ees saalis.

Head ametikaaslased, kas teil on hääletamise korraldamise kohta proteste? Proteste ei näe. Palun kontrollida hääletamiskaste ja seda, et turvaplommid hääletamiskastidel ei oleks rikutud.

Aitäh! Valimiskomisjon ütleb, et plommid on kontrollitud. Nüüd ma palun valimiskomisjoni liikmetel asuda hääli lugema. 

Austatud Riigikogu! Ma palun Vabariigi Valimiskomisjonil lugeda hääled avalikult ette. Palun, valimiskomisjoni esimees Oliver Kask!

12:32 Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Oliver Kask

Aitäh! Kõigepealt loen ette Hanno Pevkurile antud hääled: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.

Martin Helmele antud hääled: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 

Kehtetud sedelid: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

12:36 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Ma palun Vabariigi Valimiskomisjonil koostada ka hääletamistulemuste protokoll.

Teen teatavaks hääletamistulemused Riigikogu aseesimeeste valimisel. Protokoll hääletamistulemuste kohta Riigikogu aseesimeeste valimisel. "Vabariigi Valimiskomisjon tegi häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud. Nimekirja kantud liikmete arv: 101. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv: 93. Hääletamisest osa võtnud liikmete arv: 93. Kehtetute hääletamissedelite arv: 6. Riigikogu aseesimehe kandidaatidele antud häälte arv: Hanno Pevkur – poolt antud 59 häält, Martin Helme – 28." Allkirja on pannud valimiskomisjoni esimees Oliver Kask.

Kas Riigikogu liikmetel on hääletamistulemuste kindlakstegemise kohta proteste? Proteste ei näi olevat. Palun Vabariigi Valimiskomisjonil teha valimistulemuste kohta ka oma otsus.  

Otsuses on öeldud, et valimiskomisjoni otsus on vastu võetud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 7 lõike 6 ja § 82 lõike 1 alusel. Punkt üks: tunnistada Hanno Pevkur valituks Riigikogu esimeseks aseesimeheks. Punkt kaks: tunnistada Martin Helme valituks Riigikogu teiseks aseesimeheks. Punkt kolm: otsus jõustub allakirjutamisel. Alla on kirjutanud Oliver Kask, valimiskomisjoni esimees.

Seega kuulutan välja valimistulemuse Riigikogu aseesimeeste valimisel. Ma tänan valimiskomisjoni eesotsas selle esimehe Oliver Kasega. Aitäh teile! (Aplaus.)

Hea Riigikogu, läheme edasi. Ma soovin väga tänada Helir-Valdor Seederit Riigikogu aseesimehe töö eest. Aitäh sulle selle väga olulise ja tõsise töö eest, mis sa tegid! 

Head ametikaaslased! Austatud uus juhatus! Teie lahkel loal, kuna meil on ka koroonaviiruse reeglid, palun ma uuel juhatusel ühispildi tegemiseks siia laua taha tulla. Ma palun Riigikogu esimesel aseesimehel Hanno Pevkuril ja Riigikogu teisel aseesimees Martin Helmel siia tulla.

Istung on lõppenud.

12:39 Istung lõppes

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee