Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung
Esmaspäev, 18.01.2021, 15:00

Toimetatud

14:58 Istungi rakendamine

15:00 Esimees Henn Põlluaas

Austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu V istungjärgu teise töönädala esmaspäevast istungit. Hetkeolukorrast tingituna viime selle läbi kaugistungi vormis. Ma võtsin maski ära, et neil, kes interneti vahendusel osa võtavad, oleks ehk natukene kergem aru saada, kui on mingeid probleeme ühendusega.

Kõigepealt on eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Lauri Läänemets, palun!

15:01 Lauri Läänemets

Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! 2011. aastal jäid kõige suurema valimiskampaania ehk Riigikogu valimiskampaania kulud aruannete järgi vahemikku 0,5–1,5 miljonit eurot. Me kõik teame, et tegelikult on oma maailmavaadet, oma mõtteid ja programmilisi ideid võimalik palju väiksema kuluga inimesteni viia ja ka selgitada. Mõnes mõttes on tegemist maksumaksja raha arutu raiskamisega, isegi võib ka nii öelda, sest erakonna eelarvetest 67–91% moodustab riigi toetus. Aga sellel on kahtlemata ka teine pool. Niivõrd suured kulutused valimiskampaaniatele võivad kahjuks kallutada erakonnaliikmeid või ka siis erakondi korruptiivsele teele ja mõjuvõimuga kauplemisele, aga seda meil tegelikult kellelegi vaja ei ole. Sellepärast lubage mul Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel üle anda Riigikogu otsuse eelnõu "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele", mille sisu on lühidalt öeldes poliitilise korruptsiooni vähendamine ehk Euroopa Parlamendi valimiste, kohaliku omavalitsuse valimiste, Riigikogu valimiste ja rahvahääletuse puhul ülempiiri seadmine valimiskuludele ja valimisreklaami mahule. Aitäh!

15:03 Esimees Henn Põlluaas

Aitäh! Järgmisena palun kõnetooli Erki Savisaare.

15:03 Erki Savisaar

Aitäh, austatud juhataja! Head ametikaaslased! Riigikogu keskkonnakomisjon ja maaelukomisjon otsustasid konsensusega oma k.a 12. jaanuaril toimunud ühisistungil anda Riigikogu menetlusse Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele avamere vesiviljeluse mahu määramiseks". Komisjonidelt saadud volituse alusel anname üle otsuse eelnõu, millega teha Vabariigi Valitsusele ettepanek seada strateegiline eesmärk viia avamere vesiviljeluse maht järgmise viie aasta jooksul vähemalt 10 000 tonni juurdekasvuni ning soodustada ja toetada tänapäevase ja innovaatilise tehnoloogia kasutamist vesiviljeluses, lähtudes põhimõttest, et asustusmaterjal kasvatatakse ette maismaa kalakasvatustes ja et arendused ei halvendaks mereala seisundit ega seoks ohtu hea seisundi saavutamist. Aitäh!

15:04 Esimees Henn Põlluaas

Aitäh! Järgmisena palun siia Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnissoni.

15:04 Valitsuse esindaja Heili Tõnisson

Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust justiitsminister. Eelnõu on edastatud elektrooniliselt. Aitäh teile!

15:05 Esimees Henn Põlluaas

Aitäh! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kolm eelnõu ja Riigikogu juhatus otsustab nende edasise menetluse vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele. Ja nüüd, austatud kolleegid, viime läbi kohaloleku kontrolli.

15:06 Esimees Henn Põlluaas

Kohal on 90 Riigikogu liiget, puudub 11.

Järgmisena läheme selle nädala päevakorra täpsustamise ja kinnitamise juurde. Siin on võrreldes algse, juhatuse kinnitatud päevakavaga väga-väga palju muudatusi. Priit Sibulal on vist protseduuriline küsimus? Palun!

15:06 Priit Sibul

Aitäh! Meil on probleem, et üks kolleegidest ei saa infosüsteemi sisse. Kas enne päevakorra hääletust on võimalik mul paluda vaheaega? Või mis hetkel saaks tulla tehniline abi ja aidata meie fraktsiooni liiget, et ta saaks sisse ja osaleda tänasel istungil? Mismoodi ma peaksin fraktsiooni juhina käituma, et inimesel oleks võimalik osaleda istungil? Praegu ta tegeleb probleemiga ja meie IT-osakonnast püütakse teda aidata, et tal õnnestuks istungil osaleda. Aitäh!

15:07 Esimees Henn Põlluaas

Aitäh! Tuleme siis vastu ja võtame väikese vaheaja, et ka teised, kellel on võib-olla probleeme, saaksid neid lahendada. Kümme minutit vaheaega. 

V a h e a e g

15:17 Esimees Henn Põlluaas

Austatud kolleegid! Vaheaeg on lõppenud. Läheme edasi päevakorra täpsustamise ja kinnitamisega. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja Riigikogu liige Raimond Kaljulaid on teinud ettepaneku jätta tänase istungi päevakorrast välja nende algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu 281 esimene lugemine. Rahanduskomisjon on teinud ettepaneku jätta selle töönädala kolmapäevase istungi päevakorrast välja teine päevakorrapunkt, Vabariigi Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu 239 teine lugemine. Kultuurikomisjon on teinud ettepaneku jätta selle töönädala kolmapäevase istungi päevakorrast välja kolmas ja neljas päevakorrapunkt, st haridusvaldkonna arengukava 2021–2035, samuti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 arutelu. Sotsiaalkomisjon on teinud ettepaneku jätta selle töönädala kolmapäevase istungi päevakorrast välja viies päevakorrapunkt, Vabariigi Valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu 300 esimene lugemine. Keskkonnakomisjon on teinud ettepaneku jätta selle töönädala kolmapäevase istungi päevakorrast välja seitsmes ja kaheksas päevakorrapunkt, need on Vabariigi Valitsuse algatatud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu 292 esimene lugemine ning Vabariigi Valitsuse algatatud 1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (HNS‑konventsiooni) 2010. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu 302 esimene lugemine. Kokkuvõttes jäävad meil selle nädala päevakorda tänane päevakorrapunkt nr 2 ning kolmapäeval nr 1 ja nr 6.

Koos nende muudatusettepanekutega panen hääletusele Riigikogu V istungjärgu teise töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Hääletamine on alanud.

15:17 Esimees Henn Põlluaas

Poolt on 74 Riigikogu liiget, vastu 3 ja erapooletuid 1. Päevakord on vastu võetud ja hääletus on lõppenud


1. 15:21 Kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE) teine lugemine

15:21 Esimees Henn Põlluaas

Läheme tänase esimese või õigemini ainukese päevakorrapunkti juurde. See on põhiseaduskomisjoni algatatud kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu 298 teine lugemine. Ma tuletan meelde meie protseduure. Kõigepealt on juhtivkomisjoni esindaja ettekanne, kuni 20 minutit. Seejärel võib talle iga Riigikogu liige esitada ka küsimusi, mille pikkus on üks minut. Palun ettekandjaks põhiseaduskomisjoni liikme Hanno Pevkuri. Palun!

Me ei kuule. Me ei kuule, Hanno. Kas on võimalik kuidagi Hanno Pevkurile märku anda, et me ei kuule teda? Kalle Grünthal, kas on protseduuriline küsimus?

15:23 Kalle Grünthal

Nüüd on tekkinud selline olukord Hanno Pevkuri puhul, nagu oli möödunud nädalal viimane juhtum, kui Heljo Pikhof ei tulnud pulti eelnõu esitama. Praegu on täpselt samasugune olukord, kus Hanno Pevkur ei ole tulnud pulti eelnõu esitama.

15:23 Esimees Henn Põlluaas

Natukene teistsugune olukord. Hanno Pevkuril on täiesti selge soov seda esitada, aga sellega on väikesed tehnilised probleemid. Loodame, et need lahenevad. Toomas Kivimägi, palun!

15:23 Toomas Kivimägi

Jaa, tervist! Ma just helistasin Hannole ja nüüd Hanno tuleb ise alla. Nii et selles mõttes saab kõik kenasti ette kantud.

15:24 Esimees Henn Põlluaas

Tore. Aitäh! Meil oli ka Hannoga kokkulepe, et ta on siin majas ja kui ei ole võimalik kaugteel oma kõnet pidada, siis ta tuleb siia saali. Ma palun teil, head kolleegid, natukene oodata. Jah, ilmselt peame natukene ootama. Hanno Pevkur saabus. Tore. Palun!

15:25 Hanno Pevkur

Nii. Kui ei aita tehnika, aitavad kiired jalad. Head kolleegid! Kas me saame alustada? On kõik hästi? Kohapeal on kaarti ka vaja. Just. Õpime iga päev. Kas nüüd on hästi? Kõik on hästi. Okei, teeme siis selle võrra kiiremini.

Meenutan, et tegemist on eelnõuga, mis puudutab kohtunike täiskogu pidamist ning seda, et istungit oleks võimalik pidada elektrooniliselt, arvestades kõike meie ümber toimuvat. Esimese lugemise tegime 16. detsembril. Muudatusettepanekute tähtajaks meile muudatusettepanekuid ei laekunud. Kui me komisjonis uuesti seda teemat arutama hakkasime, siis soovis Justiitsministeerium teha mõned täpsustused, nimelt täpsustada võimalust hääletada kas elektrooniliselt või kirjalikult. Samamoodi arutasime Justiitsministeeriumi ettepanekut, kuidas oleks kõige mõistlikum seda sõnastada. Kui nad algselt pakkusid välja, et see võiks olla sõnastuses "elektroonilisi või veebikanaleid kasutades", siis komisjoni ettepanekul palusime Justiitsministeeriumil veel korra täpsustada, missugune praktika õiguskeeles on kujunemas.

Pärast seda arutelu täpsustasime komisjonis veel, et see sõnastus võiks olla edaspidi nii, nagu sai ka kevadel kokku lepitud, kui te mäletate, mittetulundusühinguid ja äriühinguid puudutavate seaduste menetlemisel. Ehk siis jäi sõnastus "elektrooniliste vahendite abil". Sellest tulenevalt tegime komisjonis mõned täpsustused. Otsustati täiendada eelnõu lõikega 21 järgmises sõnastuses: "Kohtunike täiskogu võib toimuda ka osaliselt või täielikult elektrooniliste vahendite abil." Ja lõikega 41: "Kohtunike täiskogul võivad hääletamine ja valimised toimuda hääletamissedeliga, elektrooniliselt, kirjalikult või muul kohtunike täiskogu kodukorras sätestatud viisil."

Nende muudatustega olid kõik komisjoni liikmed nõus. Võtsime need vastu konsensusega ja menetluslikest otsustest tegime ettepaneku panna teine lugemine tänasele päevale. Kuivõrd tegemist on kiireloomulise ettepanekuga ja mitte grammigi kellegi poliitilise sooviga, vaid praktilise murega, siis otsustasime teha ka kolmanda lugemise sellel nädalal, täpsemalt kolmapäeval. Ega muud ei olegi. Palun teise lugemise lõpetamist toetada! Aitäh!

15:28 Esimees Henn Põlluaas

Aitäh, austatud ettekandja! Tundub, et küsimusi teile ei ole. Kas on soovi avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste pidamise soovi ei ole. Vaatame üheskoos üle muudatusettepanekud. Muudatusettepanek nr 1, mille on esitanud põhiseaduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 2, esitanud põhiseaduskomisjon ja juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanekud on läbi vaadatud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 298 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud.


2. 15:30 Vaba mikrofon

15:30 Esimees Henn Põlluaas

Nüüd järgneb vaba mikrofon. Kui kellelgi on soovi registreerida sõnavõtuks vabas mikrofonis, siis saab seda teha peale haamrilööki. Aga sõnavõtusoovi ei ole. Ma tänan kõiki. Istung on lõppenud. Soovin kõikidele haigeks jäänud kolleegidele kiiret paranemist. Head päeva!

15:30 Istung lõppes

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee