Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung
Neljapäev, 29.10.2020, 10:00

Toimetatud

09:58 Istungi rakendamine

10:00 Esimees Henn Põlluaas

Tere hommikust, austatud kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu IV istungjärgu 6. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt on eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Heljo Pikhof, palun! Kas on eelnõusid üle anda? Palun!

10:01 Heljo Pikhof

Austatud juhataja! Head kolleegid! Mul on au Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Raimond Kaljulaidi nimel üle anda sotsiaalhoolekande seaduse muutmise eelnõu, mille eesmärk on tagada hooldekodukoht igale hädasolijale sõltumata tema enda ja ta perekonna rahalistest võimalustest. Meie lahendus näeb ette, et hooldekodu muutub seda vajavatele eakatele pensioni eest kättesaadavaks. Hinnavahe jääb eelnõu kohaselt riigi ja omavalitsuse kanda. Täpse rahastusmudeli väljatöötamine jääb aga valitsuse ülesandeks.

Meenutuseks ütlen, et sotsiaaldemokraadid on järjepidevalt seisnud sellise hoolduse korraldamise eest, mis laseks eakal inimesel võimalikult kaua oma kodus toime tulla ja vajaduse korral pensioni eest hooldekodus elada. Kui me vaatame arve, siis 2019. aastal oli keskmine vanaduspension 480 eurot ja keskmiselt tuli hooldekodukoha eest välja käia 746 eurot, kallimad kohad maksid aga enam kui 1300 eurot. Seetõttu on meie eelnõu täna sellises vormis, et anname ta sisse. Aitäh!

10:02 Esimees Henn Põlluaas

Aadu Must, palun!

10:02 Aadu Must

Lugupeetud esimees! Head kolleegid! Kultuurikomisjon annab sisse eelnõu, mille kohaselt Rahvusringhäälingu nõukogu liikme kohalt tagasi astunud Urmas Reitelmanni asemele esitatakse Rahvusringhäälingu nõukogu liikmeks Riigikogu liige Anti Poolamets.

10:03 Esimees Henn Põlluaas

Olen Riigikogu juhatuse nimel võtnud vastu kaks eelnõu. Juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele. Nüüd teeme kohaloleku kontrolli. 

10:03 Esimees Henn Põlluaas

Kohal on 80 Riigikogu liiget, puudub 21.


1. 10:04 Kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE) kolmas lugemine

10:04 Esimees Henn Põlluaas

Läheme tänase päevakorrapunkti juurde. See on Vabariigi Valitsuse algatatud kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu 186 kolmas lugemine. Meil on võimalik avada läbirääkimised, kus sõna saavad fraktsioonide esindajad. Eerik-Niiles Kross Reformierakonna fraktsiooni nimel, palun!

10:04 Eerik-Niiles Kross

Hea koosoleku juhataja! Head kolleegid! Selle seaduseelnõu arutelu siin saalis oli päris värvikas. Paljud meist osalesid. Mulle tundub, et selliseid arutelusid oleks rohkem vaja. Mõneti me saime lausa Eesti riigi identiteedist rääkida. Võib-olla sai mõnele midagi selgemaks, mõnele aga jäi ka ebaselgemaks.

On tähelepanuväärne, et praegu on Riigikogu menetluses ka üks teine kohanimeseaduse eelnõu, mille esitasid kaks Isamaa liiget ja mõned Reformierakonna liikmed. Selle teise eelnõu põhisisu on nüüd kõnealuse eelnõu arutelu käigus tegelikult suures osas sellesse praegusesse, täna ilmselt vastuvõetavasse eelnõusse sisse läinud. Oli päris kummaline, et nüüd kohe hääletusele või vastuvõtmisele tuleva seaduse puhul ei käinud arutelu tegelikult mitte selle seaduse enda, st Vabariigi Valitsuse esitatud eelnõu sisu üle, vaid käis meie esitatud muudatusettepaneku üle.

Muudatusettepanek koosnes kahest osast: väärtusprintsiibi osast ja rakendusosast. Rõõm on tõdeda, et vähemasti väärtusprintsiibi küsimuses jõudsid kõik erakonnad ühele meelele ja seadusesse sai sisse väga oluline printsiip: Eestis ei tohi olla pühendusnimesid – nimesid, mis on antud isikute järgi – sellisel puhul, kui see isik on tegutsenud Eesti Vabariigi loomise, põhiseadusliku korra püsimise või Eesti iseseisvuse taastamise vastu. See on väga tervitatav ja ma olen väga rõõmus, et esitajad on saavutanud teatava töövõidu.

Vaidlus käis meil selle üle, kuidas seda põhimõtet rakendada. Minu arvates oli sellise küllaltki ebaõige menetluse või kahtlase väärtusega seadusmenetluse hea näide see, et vaidlus ei käinud mitte niivõrd koalitsioonifraktsioonide ja opositsioonifraktsioonide vahel kuivõrd opositsioonifraktsioonide ja Vabariigi Valitsuse saadetud ametnike vahel. Me vaidlesime Vabariigi Valitsusega, keda koalitsioon enamasti vaikimisi toetas. See on muidugi Eestis üldine tava, aga ehk prooviks siiski seda edaspidi parandada. Nii et ootaks seisukohti ka koalitsiooniliikmetelt.

Nüüd on niimoodi, et täna me võtame vastu seaduse, mis sisaldab väga kena ja ilusat väärtusprintsiipi, aga ei pea ikkagi võimalikuks seda printsiipi jõuliselt rakendama asuda. Sellest on kahju. Võimalik, et me peame arutelusid jätkama. Me ei ole veel otsustanud, kas menetluses olev küllaltki samasisuline eelnõu jätkab menetluses olemist või mitte, võib-olla tuleb vahepeal aeg maha võtta.

Ma olen üsna kindel, et peaaegu mitte keegi siin saalis ei ole süvenenud selle Vabariigi Valitsuse esitatud eelnõu põhisisusse, mis on kohanimenõukogu rolli täpsustamine, aga ka lahjendamine. See on tegelikult kahetsusväärne. Kui me võtame selle seaduse vastu, siis ei ole kohanimenõukogul tegelikult enam õigust siduvaid soovitusi anda ja ta muutubki selliseks tore-teada-nõu andvaks koguks. Ma ei ole sugugi kindel, et see on õige printsiip. Eesti üks paremaid kohanimede asjatundjaid Aadu Must ütles siitsamast puldist teise lugemise ajal, et ...

Kas tohib paluda lisaaega?

10:09 Esimees Henn Põlluaas

Jah. Palun, kolm minutit!

10:09 Eerik-Niiles Kross

... kohanimenõukogu rolli tuleks tegelikult tugevdada. Kahjuks me läheme vastupidist teed. Aga Aadu Musta esinemine pakkus muidugi lootust, et võib-olla me saame selles asjas ikkagi veel tööd jätkata.

Nii et kuivõrd meie esitatud muudatusettepanek selle põhiosas, väärtusprintsiibi osas läks eelnõusse sisse, siis ma soovitan – reservatsiooniga küll – Reformierakonna liikmetel ja ka kõikidel teistel täna siiski selle seaduseelnõu poolt hääletada. Aga võitlus jätkub. Aitäh teile!

10:10 Esimees Henn Põlluaas

Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Sulen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi eelnõu 186 lõpphääletus. Panen lõpphääletusele kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu 186. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

10:12 Esimees Henn Põlluaas

Poolt on 76 Riigikogu liiget, vastu ei ole kedagi, erapooletuid on üks. Eelnõu on seadusena vastu võetud.

Istung on lõppenud. Ilusat päeva kõigile, austatud kolleegid!

10:13 Istung lõppes

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee