Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

XIII Riigikogu, Riigikogu erakorraline istungjärk
Teisipäev, 30.08.2016, 16:00

Toimetatud

16:00 Istungi rakendamine

Esimees Eiki Nestor

Head kolleegid! Kell on saanud 16, jätkame Vabariigi Presidendi ettepanekul kokkukutsutud erakorralise istungjärgu tööd. Ka nüüd on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Seekord ei ole sellist soovi. Mark Soosaar, kas on protseduuriline küsimus? Kas tahad eelnõu üle anda? Palun!

Mark Soosaar

Lugupeetud juhataja! Head kolleegid ja kallid presidendikandidaadid! Loodusseadustega on nii, et neid me ringi teha ei saa, kuigi võib-olla väga tahaks. Gravitatsioon jääb kehtima senikaua, kuni me siin planeedil elame. Aga meie endi loodud seadusi peame me pidevalt jälgima ja vaatama, et saaks, kus vähegi võimalik, neid ikkagi parandada, parandada ja parandada. Annan täna Riigikogu menetlusse eelnõu, mille idee on pärit hea kolleegi Toomas Kivimäe käest. See on kevadel juba korra siit saalist läbi käinud ja läheb täna taas käiku. Aitäh, Toomas! Mina isiklikult usun küll väga, et see idee aitab meid paljudest punnseisudest edasi, nii et saab teha näiteks vähemalt Hiiumaal ja Saaremaal vabatahtliku ühinemise, ilma emotsioonide ja tõrgeteta, ilma raskete probleemideta. Mõte seisneb selles, et Vabariigi Valitsusele tuleks anda veidi suuremad võimalused otsustada erisuste puhul ja kui rahvastiku kriteerium on täidetud 90% ulatuses, siis lubada ühineda 5000 elanikuga omavalitsuse reeglite järgi. Näiteks vast niipalju, et Hiiumaal jääb 5000-st puudu ainult 2% ja Saaremaal vaid 4%. Meie aga anname Vabariigi Valitsusele võimaluse 90% puhul asja tõsiselt kaaluda. Niisiis, kordan veel, loodusseadustele meie hammas veel esialgu peale ei hakka, aga meie oma loodud seadustele küll. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor

Rohkem algatusi ei ole. Üleantud seaduseelnõu menetleme kodu- ja töökorra seaduses sätestatud korras. Ja nüüd teeme palun kohaloleku kontrolli!
Kohaloleku kontroll
Kohal on 95 Riigikogu liiget, puudub 6. Riigikogu erakorraline istungjärk on otsustusvõimeline.


1. 16:04 Vabariigi Presidendi valimine. Kolmas hääletusvoor

Esimees Eiki Nestor

Meie päevakorras on Vabariigi Presidendi valimise kolmas hääletusvoor. Vabariigi Presidendi valimise seaduse järgi on hääletamiseks aega üks tund, samamoodi nagu eelmistes voorudes. Hääletamise ning hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemise korra tutvustamiseks Vabariigi Presidendi valimise kolmandas voorus on sõna Vabariigi Valimiskomisjoni esimehel Meelis Eerikul. Palun!

Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Meelis Eerik

Härra esimees! Austatud Riigikogu! Vabariigi Valimiskomisjoni tänase otsusega nr 10 valimistulemuse kindlakstegemise kohta teises hääletusvoorus, mille ma teile ette lugesin, fikseeriti kolmanda punktina, et kolmandaks hääletusvooruks kantakse hääletamissedelile Siim Kallase ja Mailis Repsi nimi, st nende kandidaatide nimed, kes kogusid teises hääletusvoorus kõige rohkem hääli. Hääletamise ja hääletamistulemuse kindlakstegemise kord on sama mis varem. Ka selles voorus tunnistatakse kandidaat valituks juhul, kui tema poolt hääletab Riigikogu koosseisu kahekolmandikuline enamus, st vähemalt 68 Riigikogu liiget. Tänan!

Esimees Eiki Nestor

Kas Riigikogu liikmetel on küsimusi? On. Aivar Sõerd, palun!

Aivar Sõerd

Aitäh! Austatud valimiskomisjoni esimees! Mul on küsimus Helir-Valdor Seederi tänahommikuse pöördumise kohta komisjoni poole. Komisjon käsitles ja menetles seda ning tegi ka otsuse, mille te ette lugesite. Te olete avalikult selle otsuse kohta öelnud, et kui komisjonil õnnestuks saada tõendeid selle kohta, et saadikuid on survestatud oma hääletamissedeleid avalikustama, siis oleks võimalik asja ametlikult menetleda. Nüüd on tükk aega mööda läinud ja ma küsin, kas praeguseks hetkeks on tulnud tõendeid selle kohta, et saadikuid on survestatud oma hääletussedeleid avalikustama.

Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Meelis Eerik

Tänan küsimuse eest! Ei ole.

Esimees Eiki Nestor

Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh, Meelis Eerik! Austatud Riigikogu, tähelepanu! Palun valimiskomisjonil kontrollida valimiskasti ja sulgeda see turvaplommidega! (Valimiskomisjon kontrollib valimiskasti ja sulgeb selle.)
Austatud Riigikogu! Hääletamiseks on aega üks tund. Hääletamise lõppemisest annan märku helisignaaliga, mille järel palun kõigil Riigikogu liikmetel koguneda tagasi istungisaali. See toimub kell 17.09.
V a h e a e g
 

Esimees Eiki Nestor

Lugupeetud Riigikogu! Kuulutan hääletamise Vabariigi Presidendi valimise kolmandas hääletusvoorus lõppenuks. Palun tuua valimiskast saali! Kõigepealt palun kontrollida valimiskasti ja seda, ega turvaplommid valimiskastil ei ole rikutud. (Valimiskomisjon kontrollib valimiskasti.) Aitäh! Kas Riigikogu liikmetel on proteste hääletamise korra rikkumise kohta? Ei ole. Palun valimiskomisjoni liikmetel asuda hääli lugema! (Valimiskomisjon loeb hääli.) Palun Vabariigi Valimiskomisjonil lugeda hääled ka avalikult! Palun, komisjoni aseesimees Airi Mikli!

Vabariigi Valimiskomisjoni aseesimees Airi Mikli

Austatud Riigikogu! Ma kontrollin siin teie ees avalikult, kas esialgne tulemus on õige. See tähendab, et ma nimetan kandidaatide nimed sedelile kantud järjekorras ja loen ette nende poolt antud hääled.
Siim Kallas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.
Mailis Reps: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Sedelid, millel ei ole ristiga märgistatud mitte ühtegi lahtrit: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Esimees Eiki Nestor

Palun vormistada hääletamistulemuse protokoll! (Aplaus.) Hääletamistulemuse teatavakstegemiseks on sõna Vabariigi Valimiskomisjoni esimehel Meelis Eerikul. Austatud Riigikogu, palun istuda!

Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Meelis Eerik

Härra esimees! Loen ette Vabariigi Valimiskomisjoni protokolli hääletamistulemuse kohta Vabariigi Presidendi valimise kolmandas hääletusvoorus Riigikogus.
Vabariigi Valimiskomisjon tegi häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud. Esiteks, valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv – 101. Teiseks, hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv – 99. Kolmandaks, hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv – 98. Neljandaks, kehtetute hääletamissedelite arv – 0. Viiendaks, ristiga märgistamata hääletamissedelite arv – 30. Kuuendaks, Vabariigi Presidendi kandidaatidele antud häälte arv: Siim Kallas – 42, Mailis Reps – 26. Protokoll on koostatud 30. augustil 2016. aastal kell 17.29. Alla on kirjutanud Meelis Eerik, Vabariigi Valimiskomisjoni esimees.

Esimees Eiki Nestor

Kas Riigikogu liikmetel on proteste hääletamistulemuse kindlakstegemise korra rikkumise kohta? Ei ole. Vabariigi Presidendi valimise seaduse kohaselt kuulutan välja üheminutilise vaheaja, et vormistada ja allkirjastada valimiskomisjoni otsus valimistulemuse kohta.
V a h e a e g

Esimees Eiki Nestor

Vaheaeg on lõppenud ja valimistulemuse teatavakstegemiseks on sõna Vabariigi Valimiskomisjoni esimehel Meelis Eerikul.

Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Meelis Eerik

Suur tänu! Vabariigi Valimiskomisjoni otsus nr 11, 30. august 2016. Vabariigi Presidendi valimise tulemuse kindlakstegemine Riigikogus toimunud kolmandas hääletusvoorus. Vabariigi Presidendi valimise seaduse § 13 lõike 2 alusel ning juhindudes § 19 lõikest 2 ja § 25 lõikest 1, Vabariigi Valimiskomisjon otsustab: 1) kuna kumbki kandidaat ei saanud Riigikogu koosseisu kahekolmandikulist häälteenamust, mitte tunnistada valituks kumbagi kandidaati; 2) kanda Siim Kallase ja Mailis Repsi nimi hääletamissedelile valimiskogus toimuvaks Vabariigi Presidendi valimise esimeseks hääletusvooruks. Alla on kirjutanud Meelis Eerik, Vabariigi Valimiskomisjoni esimees.

Esimees Eiki Nestor

Aitäh! Austatud Riigikogu! Kuna ükski kandidaat ei saanud Vabariigi Presidendi valimisel Riigikogus nõutavat häälteenamust, on minul Eesti Vabariigi põhiseaduse § 79 ning Vabariigi Presidendi valimise seaduse § 19 lõike 3 ja § 20 kohaselt kohustus kutsuda Vabariigi Presidendi valimiseks kokku valimiskogu. Enne valimiskogu kokkukutsumist kuulan ära Vabariigi Valimiskomisjoni arvamuse. Valimiskogu istungi toimumise aja ja koha teen teatavaks hiljemalt homme. Riigikogu erakorraline istungjärk on lõppenud.

Istungi lõpp kell 17.33.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee