Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

13:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Alustame Riigikogu erakorralist istungjärku, mille Riigikogu esimees on kokku kutsunud Eesti Vabariigi põhiseaduse § 68, Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 51 lõike 1 ning Vabariigi Presidendi valimise seaduse § 14 kohaselt Vabariigi Presidendi ettepanekul Vabariigi Presidendi taotletud ajal ja päevakorraga.


1. 13:01 Riigikogu liikme Peep Aru ametivanne

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Lugupeetud Riigikogu! Riigikogu liikme Martin Kuke tagasiastumise tõttu asus alates 7. juulist Riigikogu liikmeks Peep Aru. Järgnevalt kuulame ära Peep Aru ametivande.

Peep Aru

Lugupeetud aseesimees! Lugupeetud kolleegid, austatud Riigikogu! Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIII koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.)


13:01 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Head kolleegid! Nüüd on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Kolleeg Andres Ammas, palun!

Andres Ammas

Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Just nagu jätkuks praegu antud ametivandele on Vabaerakonna fraktsioonil üle anda eelnõu Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise kohta. Sellel kevadsuvel loobus omal soovil Riigikogu tööst kaks noort meest, meie kolleegi, kes olid teinud seda tööd ainult napilt aasta. Meile siin on antud mitmesuguseid sotsiaalsed tagatisi, meil on võimalik saada mitmeid hüvitisi. Näiteks, kui Riigikogu liige on töötanud vähemalt aasta, siis saab ta ka omal soovil Riigikogu töölt lahkudes kolme kuu ametipalga suuruse hüvitise. Meie arvates on see põhjendamatult helde. Kusagil mujal avalikus sektoris, rääkimata erasektorist, niisuguseid heldeid hüvitisi ei tunta. Me arvame, et Riigikogu liikme staatuse seadust tuleks muuta näiteks selliselt, et hüvitist oleks võimalik saada ainult siis, kui Riigikogu liige on töötanud vähemalt poole ettenähtud ametiajast ehk vähemalt kaks aastat, ja hüvitiseks piisaks täiesti ühe kuu ametipalgast. Aga kui lugupeetud kolleegidel on selles asjas häid mõtteid, võib-olla isegi radikaalsemaid mõtteid, siis on need igal juhul teretulnud, et seda eelnõu muuta ja parandada. Aitäh teile!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Rohkem eelnõude ega arupärimiste üleandmise soove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe seaduseelnõu. Riigikogu juhatus menetleb seda kodu- ja töökorra seaduse kohaselt. Head kolleegid, teeme palun kohaloleku kontrolli!
Kohaloleku kontroll
Kohalolijaks registreeris ennast 99 Riigikogu liiget, puudub 2.
Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 52 kohaselt kehtestab Riigikogu erakorralise istungjärgu töö ajagraafiku poolthäälteenamusega. Ettepanek töö ajagraafiku kohta on järgmine. Esiteks, korraldada tänasel istungil Vabariigi Presidendi valimise esimene hääletusvoor. Istung kestab kuni esimese hääletusvooru tulemuse teatavakstegemiseni. Teiseks, kui Vabariigi President ei osutu esimeses hääletusvoorus valituks, korraldada erakorralise istungjärgu teine istung teisipäeval, 30. augustil, s.o homme, algusega kell 12. Istung kestab kuni teise hääletusvooru tulemuse teatavakstegemiseni. Kolmandaks, kui Vabariigi President ei osutu ka teises hääletusvoorus valituks, korraldada erakorralise istungjärgu kolmas istung teisipäeval, 30. augustil algusega kell 16. Istung kestab kuni kolmanda hääletusvooru tulemuse teatavakstegemiseni.
Panen hääletusele Riigikogu erakorralise istungjärgu töö ajagraafiku. Head kolleegid, palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt hääletas 98 Riigikogu liiget, vastuolijaid ei olnud, erapooletuks jäi 1. Seega on erakorralise istungjärgu töö ajagraafik kehtestatud.


2. 13:07 Vabariigi Presidendi valimine. Esimene hääletusvoor

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Head Riigikogu liikmed! Asume Vabariigi Presidendi valimise esimese hääletusvooru juurde. Hääletamise ning hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemise korra tutvustamiseks on sõna Vabariigi Valimiskomisjoni esimehel Meelis Eerikul. Palun!

Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Meelis Eerik

Tere, austatud Riigikogu liikmed! Vabariigi Valimiskomisjoni eilsete otsustega registreeriti Vabariigi Presidendi kandidaatideks esimeses hääletusvoorus (loen ette esitamise järjekorras) Mailis Reps, Allar Jõks ja Eiki Nestor. Seega on hääletamissedelile seaduse järgi tähestikulises järjestuses kantud Allar Jõksi, Eiki Nestori ja Mailis Repsi nimi.
Kohe läheme valimistoimingute juurde. Enne seda lubage mul tutvustada hääletamise korda. Hääletamiseks on aega üks tund. Valimiskomisjon annab Riigikogu liikmele hääletamissedeli koos ümbrikuga. Sedel antakse isikut tõendava dokumendi esitamisel ja allkirja vastu. Isikut tõendav dokument on näiteks Riigikogu liikme tunnistus, isikutunnistus, pass või juhiluba. Hääletamine on salajane. Hääletamissedel täidetakse hääletamiskabiinis. Igal Riigikogu liikmel on üks hääl. Riigikogu liige märgib sedelil lahtrisse risti selle kandidaadi nime juures, kelle poolt ta hääletab. Pärast sedeli täitmist paneb hääletaja sedeli ümbrikusse ja annab selle valimiskomisjoni liikmele, kes paneb ümbrikule pitsatijäljendi, ning seejärel laseb hääletaja ümbriku valimiskasti. Hääletamissedeli rikkumise korral enne selle valimiskasti laskmist on hääletajal õigus rikutud sedeli tagastamise korral saada uus sedel. Enne häälte lugemist on Riigikogu liikmel õigus esitada kirjalik protest hääletamise korra rikkumise kohta. Selle vaatab Vabariigi Valimiskomisjon läbi ja teeb oma motiveeritud otsuse.
Pärast seda, kui hääletamine on lõppenud ja võimalikud protestid lahendatud, loeb valimiskomisjon hääled avalikult siinsamas saalis. Kui ma juba siin olen, siis ma kasutan ka võimalust ja selgitan teile hääletamistulemuse kindlakstegemise korda. Kõigepealt teeb komisjon kindlaks valimiskastis olevate sedelite arvu ehk hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arvu. Edasi teeb valimiskomisjon kindlaks kehtetute sedelite arvu. Kehtetu on see sedel, kus on rist märgitud rohkem kui ühte lahtrisse või millel või mille ümbrikul puudub pitsatijäljend. Eraldi tehakse kindlaks sedelid, millel ei ole märgitud risti ühtegi lahtrisse. Seejärel loeb komisjon kokku igale kandidaadile antud hääled. Me teeme hääletamistulemuse teatavaks, lugedes ette Vabariigi Valimiskomisjoni protokolli hääletamistulemuse kohta. Aga enne valimistulemuse kindlakstegemist on teil õigus esitada kirjalik protest hääletamistulemuse kindlakstegemise korra rikkumise kohta. Valimistulemuse teatan, lugedes ette Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse valimistulemuse kohta. Valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt hääletab Riigikogu koosseisu kahekolmandikuline enamus, st vähemalt 68 Riigikogu liiget. Hääletamine toimub Riigikogu saali kõrval fuajees. Hääletamise alal tohivad peale Riigikogu liikmete viibida ainult valimiskomisjoni liikmed ja valimiskomisjoni teenindavad isikud. Tänan!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Aitäh! Kas Riigikogu liikmetel on küsimusi hääletamise ning hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemise korra kohta? Küsimusi ei ole.
Vabariigi Valimiskomisjon on valmis korraldama hääletamist Vabariigi Presidendi valimisel. Palun valimiskomisjonil kontrollida valimiskasti ja sulgeda see turvaplommidega! (Valimiskomisjon kontrollib valimiskasti ja sulgeb selle.)
Head kolleegid! Hääletamiseks on aega üks tund. Hääletamise lõppemisest annan märku helisignaaliga, mille järel palun kõigil Riigikogu liikmetel koguneda istungisaali. See toimub kell 14.13.
V a h e a e g

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Head kolleegid, palun tähelepanu! Kuulutan hääletamise Vabariigi Presidendi valimise esimeses hääletusvoorus lõppenuks. Palun tuua valimiskast saali! Kõigepealt palun kontrollida valimiskasti ja seda, ega valimiskasti turvaplommid ei ole rikutud. (Valimiskomisjon kontrollib valimiskasti.) Tänan! Kas Riigikogu liikmetel on proteste hääletamise korra rikkumise kohta? Ei ole. Palun valimiskomisjoni liikmetel asuda hääli lugema! (Valimiskomisjon loeb hääli.) Ma saan aru, et valimiskomisjon on hääled kokku lugenud. Palun lugeda hääled ka avalikult!

Vabariigi Valimiskomisjoni aseesimees Airi Mikli

Austatud Riigikogu liikmed! Ma kontrollin teie ees avalikult, kas esialgne hääletamistulemus on õige. See tähendab, ma nimetan kandidaatide nimed hääletussedelile kantud järjekorras ja loen ette kandidaatide poolt antud hääled.
Allar Jõks: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. (Aplaus.)
Eiki Nestor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. (Aplaus.)
Mailis Reps: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. (Aplaus.)
Sedelid, millel ei olnud ristiga märgistatud mitte ühtegi lahtrit: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Aitäh! Palun vormistada hääletamistulemuse protokoll!

<strong>Vabariigi Valimiskomisjoni esimees </strong>Meelis Eerik

Austatud Riigikogu! Avalikult loetud hääled ei vasta eelnevalt kokkuloetud häältele, mis tähendab seda, et me loeme hääled uuesti üle. Härra juhataja, meil läheb veel aega.

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Umbes kui kaua teil aega läheb?

<strong>Vabariigi Valimiskomisjoni esimees </strong>Meelis Eerik

Häälte avalikult lugemise aja võrra.

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Aga palun!

Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Meelis Eerik

Vabandust!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Palun valimiskomisjonil hääletamistulemus uuesti avalikult ette lugeda!

Vabariigi Valimiskomisjoni aseesimees Airi Mikli

Austatud Riigikogu! Loen uuesti avalikult kandidaatide nimed sedelile kantud järjekorras ja nende poolt antud hääled.
Allar Jõks: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. (Aplaus.)
Eiki Nestor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
Mailis Reps: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Sedelid, mille ühtegi lahtrisse ei olnud märgitud risti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Aitäh! Ma palun vormistada ka hääletamistulemuse protokoll! (Valimiskomisjon vormistab protokolli.) Hääletamistulemuse teatavakstegemiseks on sõna Vabariigi Valimiskomisjoni esimehel Meelis Eerikul. Palun!

Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Meelis Eerik

Suur tänu! Loen ette Vabariigi Valimiskomisjoni protokolli hääletamistulemuse kohta Vabariigi Presidendi valimise esimeses hääletusvoorus Riigikogus.
Vabariigi Valimiskomisjon tegi häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud. Esiteks, valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv – 101. Teiseks, hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv – 99. Kolmandaks, hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv – 99. Neljandaks, kehtetute hääletamissedelite arv – 0. Viiendaks, ristiga märgistamata hääletamissedelite arv – 8. Kuuendaks, Vabariigi Presidendi kandidaatidele antud häälte arv: Allar Jõks – 25, Eiki Nestor – 40, Mailis Reps – 26. Protokoll on koostatud 2016. aasta 29. augustil kell 14.42. Alla on kirjutanud Meelis Eerik, Vabariigi Valimiskomisjoni esimees.

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Aitäh! Kas Riigikogu liikmetel on proteste hääletamistulemuse kindlakstegemise korra rikkumise kohta? Ei ole. Vabariigi Presidendi valimise seaduse kohaselt kuulutan välja üheminutilise vaheaja, et teha kindlaks valimistulemus ja allkirjastada Vabariigi Valimiskomisjoni otsus valimistulemuse kohta. Palun!
V a h e a e g

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Valimistulemuse teatavakstegemiseks on sõna Vabariigi Valimiskomisjoni esimehel Meelis Eerikul.

Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Meelis Eerik

Vabariigi Valimiskomisjoni otsus nr 6, 29. august 2016. Vabariigi Presidendi valimise tulemuse kindlakstegemine Riigikogus toimunud esimeses hääletusvoorus. Vabariigi Presidendi valimise seaduse § 13 lõike 2 alusel ning juhindudes § 16 lõigetest 2 ja 3, Vabariigi Valimiskomisjon otsustab: 1) kuna ükski Vabariigi Presidendi kandidaat ei saanud Riigikogu koosseisu kahekolmandikulist häälteenamust, ei tunnistata valituks ühtegi kandidaati; 2) korraldada 30. augustil 2016 Riigikogus Vabariigi Presidendi valimise teine hääletusvoor. Alla on kirjutanud Meelis Eerik, Vabariigi Valimiskomisjoni esimees.

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Aitäh! Head kolleegid, Riigikogu erakorraline istungjärk jätkub homme, 30. augustil kell 12 täiskogu istungisaalis. Vabariigi Presidendi kandidaatide registreerimiseks esitamine algab homme, 30. augustil kell 8 hommikul ja lõpeb kell 10 hommikul Vabariigi Valimiskomisjonis Toompea 1. Vabariigi Valimiskomisjon registreerib Vabariigi Presidendi kandidaadid enne teise hääletusvooru algust. Head kolleegid, Riigikogu tänane istung on lõppenud. Kohtumiseni homme!

Istungi lõpp kell 14.46.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee