Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

VII Riigikogu, IV Istungjärk, täiskogu korraline istung
Neljapäev, 17.02.1994, 10:04

Toimetatud

Eelnõude ja arupärimiste üleandmine

Esimees

Me alustame eelnõude vastuvõtmist rahvasaadikutelt ja ma palun kõnetooli kolleeg Rein Kikerpilli.

R. Kikerpill

Austatud juhatus, lugupeetud kolleegid! Käesolevaga on mul kuningriiklaste nimel au üle anda prostitutsiooni keelustamise seaduse eelnõu.

Esimees

Juhtivkomisjon on õiguskaitsekomisjon. Kolleeg Mart Nutt.

M. Nutt

Lugupeetud Riigikogu juhatus, lugupeetud Riigikogu liikmed! Lubage mul riigiõiguskomisjoni poolt üle anda Eesti Vabariigi Riigikogu valimise seaduse, Riigikogu töökorra seaduse ja Riigi Teataja seaduse muutmise seaduse eelnõu. Esitatava eelnõu eesmärk on täpsustada Riigikogu liikmete asendusliikmeks saamise korda ja kõrvaldada kehtivates seadustes asendusliikmete volituste lõppemise korra osas seni esinev tühik. Aitäh!

Esimees

Autorid võtavad endale ka juhtivkomisjoni õigused ja kohustused. Kolleeg Paul-Olev Mõtsküla.

P.-O. Mõtsküla

Lugupeetud esimees, lugupeetud kolleegid! Lubage esitada Riigikogule kaks otsuse eelnõu. Esiteks, maaelu ja põllumajanduse riikliku krediteerimise seaduse eelnõu algatamise ettepanek Vabariigi Valitsusele, ja teiseks, põllumajandussaaduste turu korraldamise seaduse eelnõu algatamise ettepanek Vabariigi Valitsusele.

Esimees

Autorid võtavad mõlema otsuse eelnõu suhtes juhtivkomisjoni õigused ja kohustused enda peale. Kolleeg Endel Eero.

E. Eero

Lugupeetud juhatus, lugupeetud kolleegid! Vabariigi Valitsus on alustanud ääretult vajalikku tegevust – riigi maksumaksjate raha ümberjaotamist pankade vahel, kuid kas kogemata või meelega on seda siiski tehtud õiglase konkurentsi põhimõtteid eirates ja avalikkust eirates. Sellepärast on meil kolleeg Heido Vitsuriga tekkinud mõningad kahtlused ja me esitame arupärimise peaminister härra Mart Laarile ja Eesti Panga presidendile härra Siim Kallasele.

Esimees

Arupärimised nii härra peaministrile kui ka härra pangapresidendile antakse edasi seadusega ettenähtud korras. Kolleeg Liina Tõnisson.

L. Tõnisson

Lugupeetud härra eesistuja, lugupeetud kolleegid! Ajakirjanduses ei taha kuidagi vaibuda diskussioon Moe Piiritustehases ja "Livikos" toimunu ümber. Riigikontroll on oma tegevuse juba lõpetanud, ka sealt saabub väga erinevat informatsiooni. Sellega seoses ongi mul järelepärimine vabariigi riigikontrolörile Hindrek Merile, et lõpetada see üksteisest möödarääkimine ja saada selgust, mis siis tegelikult on toimunud.

Esimees

Suuname arupärimise härra riigikontrolörile seadusega ettenähtud korras. Kolleeg Vambo Kaal.

V. Kaal

Austatud esimees, lugupeetud kolleegid! Mul on üle anda kaks seaduseelnõu. Esimene on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu ja see käsitleb maakogu liikme ajutise kohusetäitja staatust. Nagu me teame, on Saaremaal siiani maakogu kokku kutsumata ja need pretsedendid võivad ka edaspidi juhtuda.

Esimees

Juhtivkomisjon on riigiõiguskomisjon.

V. Kaal

Teise eelnõu ma esitan viie EMKE saadiku poolt. See on tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis sätestab, et talud ja teised põllumajandussaadusi tootvad individuaalmajapidamised on käesoleval aastal põllumajandussaaduste realiseerimisel tekkiva tulu pealt tulumaksu maksmisest vabad.

Esimees

Juhtivkomisjon on eelarve-ja maksukomisjon. Kolleeg Siiri Oviir.

S. Oviir

Lugupeetud kolleegid, ma esitan sotsiaalkomisjoni nimel käibemaksuseaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu, millest 4 positsiooni puudutavad invaliidide ja tervisekaitsega seotud vahendeid, mis sisuliselt finantseeritakse riigieelarvest. Küsimus ongi käibemaksust vabastamises, et mitte tõsta raha pidevalt ühest kotist teise ja samasse tagasi. Tänan tähelepanu eest!

Esimees

Juhtivkomisjon on eelarve-ja maksukomisjon. Kolleeg Avo Kiir.

A. Kiir

Aitäh, juhataja! Lugupeetud kolleegid! Mul on edasi anda arupärimine peaminister härra Mart Laarile. 10. veebruaril toimunud valitsuse istungil anti viiele prokurörile eriliste teenete eest kodakondsus. Need on Elvira Artemjeva, Tatjana Golovanova, Gennadi Jegorov, Irina Kanelskaja ja Andrei Voronin. Vaatamata sellele, et kodakondsuskomisjon, kes sellega tegeleb, ei toetanud neile kodakondsuse andmist, surus valitsus selle siiski läbi ja neile anti kodakondsus.

Esimees

Suuname arupärimise härra peaministrile seadusega ettenähtud korras. Kolleeg Ivar Raig.

I. Raig

Austatud juhatajad, austatud Riigikogu! Ma esitan arupärimise Eesti Vabariigi rahandusministrile. Küsin, millest on tingitud, et Rahandusministeerium pole Põllumajandusministeeriumile üle kandnud raha põllumajandustehnikumi õpilaste sotsiaalstipendiumi väljamaksmiseks? Juba 2 kuud on põllumajandustehnikumide põhikoolide baasil õppivatele õpilastele katkestatud stipendiumide väljamaksmine.

Esimees

Suuname arupärimise härra rahandusministrile seadusega ettenähtud korras.

I. Raig

Teiseks, austatud kolleegid, pean kahetsusega tegema majanduskomisjoni nimel ettepaneku lülitada tänase täiskogu päevakorrast välja Riigikogu liikme Vambo Kaalu poolt algatatud erastamisseaduse muutmise seaduse eelnõu teine lugemine. Tehnilistel põhjustel pole saabunud saali parandusettepanekute tabelit. Seetõttu teen ettepaneku lülitada see päevakorda järgmisel teisipäeval.

Esimees

Vabariigi Valitsus ei anna täna üle oma eelnõusid.  


1. Päevakorrast

Esimees

Lugupeetud kolleegid, majanduskomisjon tegi ettepaneku lülitada tänase täiskogu päevakorrast välja kolleeg Vambo Kaalu algatatud erastamisseaduse muutmise seaduse eelnõu, juhatus nõustub. Tehke vajalikud parandused, seda päevakorrapunkti me täna ei aruta. Kultuurikomisjon teeb juhatusele ettepaneku arvata käesoleva töönädala päevakorrast välja Eesti Rahvusraamatukogu seaduse uue redaktsiooni kehtestamise seaduse eelnõu. Juhatus rahuldab kultuurikomisjoni taotluse. Tehke vastav parandus. Õiguskaitsekomisjon palub kolleeg Viktor Niitsoo algatatud operatiivjälitustegevuse seaduse eelnõu panna viimaseks päevakorrapunktiks. Juhatus rahuldab õiguskaitsekomisjoni palve. Kas protseduuriline küsimus, kolleeg Viktor Niitsoo? Palun!

V. Niitsoo

Aitäh! Küsimus on selles mõttes protseduuriline, et õiguskaitsekomisjon ei ole välja jaganud jälitustegevuse seaduse teksti kolmandaks lugemiseks ega parandusettepanekute tabelit. Seetõttu on väga problemaatiline, kas üldse ongi mõtet teda panna lõppu või tuleks ta hoopiski tänase päeva päevakorrast välja arvata tehnilistel põhjustel.

Esimees

Ma olen nõus, kolleeg Viktor Niitsoo, et küsimus on problemaatiline. Küll aga ütleb seadus, et kolmandaks lugemiseks pannakse dokumendid välja kuni lugemise alustamiseni. Teiseks lugemiseks peavad parandusettepanekud olema välja jagatud eelmisel päeval. Ma ei tea, kui kaugel on töö õiguskaitsekomisjonis, kuid palve on panna viimaseks. Juhatus selle palve rahuldab. Võimalik, et õiguskaitsekomisjon teeb veel mõne muu ettepaneku, oleme ka selleks valmis. Kuid see peab olema seaduspärane ettepanek. Tööd tehakse, mulle kantakse aeg-ajalt ette, kuidas komisjonis töö käib.  


2. Riigi välispoliitika arutelu

Esimees

Kolleegid, riigi välispoliitikat me arutame Riigikogu juhatuse otsuse alusel. Juhatuse otsus "Riigikogus välispoliitika arutamise kord" on meie reglement. Mõned selgitused neljanda punkti kohta. Kolleegidel Riigikogu liikmetel on õigus esitada ettekandjale kaks küsimust ja valida, kas üks sõnavõtt kohalt või üks kõne kõnepuldist, üks arvamusavaldus. Riigikogu esimees jätab endale õiguse õigel ajal teha täiskogule ettepanek läbirääkimiste lõpetamiseks. Alustame, kolleegid, riigi välispoliitika arutelu. Ma palun ettekandeks kõnetooli esimeseks ettekandeks härra välisminister Jüri Luige.

J. Luik

Austatud Riigikogu liikmed, austatud Riigikogu juhatus! Mul on väga hea meel olla siin teie ees ja viia läbi esimest välispoliitika arutelu. Ma tahaksin siit kõrgest kõnetoolist kõigepealt teha kummarduse taasiseseisvunud Eesti esimeste välisministrite Lennart Meri, Jaan Manitski ja Trivimi Velliste poole. Suur osa sellest, mida ma räägin, on nende poolt läbi viidud. Eraldi tahaksin tänada suursaadik Ernst Jaaksonit, kes astub sellel suvel maha oma diplomaatiliselt postilt New Yorgis. Eesti riikluse õigusliku järjepidevuse elusa sümboli ja tunnistajana pole ta lasknud maailma poliitikutel Eestit unustada. Suursaadikul ÜRO juures, peakonsul Jaaksonil täitub sel sügisel 75 aastat Eesti diplomaatilises teenistuses. Kallid kolleegid, enne kui me alustame riikide kaupa meie välispoliitika vaatamist, tahaksin veel öelda, et väga paljusid riike, üksikisikuid ja suundi ei ole selles kõnes esindatud ja ei ole esindatud mitte sellepärast, et me peaksime neid vähetähtsateks, vaid sellepärast, et nad lihtsalt ei mahu sellesse pooletunnisesse ülevaatesse. Nende suundade puhul ma ootan loomulikult küsimusi ja olen heameelega nõus täpsustama Välisministeeriumi rolli ja seisukohta nendes küsimustes. Enne kui me asume konkreetsete riikide juurde, tahaksin välja tuua mõned punktid, millest proovin välisministrina lähtuda Eesti välispoliitika kujundamisel. Ma olen sellest ka ajakirjanduses mõnda rääkinud. Esiteks, välispoliitika intensiivsus. Mulle tundub, et oleme välja kasvanud arenguastmest, kus Eesti välispoliitika põhisisu oli mehaaniline laienemine, et haarata üha uusi riike. Praeguseks on meil olemas piisavalt esindusi, suhteid ja tegevuskavu, mille abil süvendada, intensiivistada ja parandada Eesti positsiooni maailmas. Peame paremini kasutama olemasolevaid võimalusi, et suurendada ja säilitada erinevate riikide huvi Eesti vastu ja leida kõige efektiivsemaid teid meie olemasolu kindlustamiseks nende riikide teadvuses. Teiseks pean ma oluliseks senisest suuremat keskendumist Eesti julgeolekule. Iga välispoliitilise sammu puhul on ilmselt asjalik endalt küsida, kas need sammud tugevdavad meie julgeolekut või nõrgendavad seda. Kolmandaks põhimõtteks on Eesti välispoliitika senisest suurem tähelepanu Eesti majanduslikele huvidele. Eesti majanduslikust heaolust sõltub otseselt meie riigi tulevik, seetõttu on välispoliitika ülesandeks jälgida, et me ei satuks ühestki riigist majanduslikku sõltuvusse ja et Eesti kaupadel oleks piisavalt vabu turge. Neljandaks tahaksin senisest suuremat rõhku asetada stabiilsusele rahvusvahelistes suhetes. Kui Eesti muudab sageli oma seisukohti, on oma pürgimustes ebajärjekindel ja kaldub rabelemisse, ei saavuta ta ka oma välispoliitilisi sihtmärke. Pigem peab meil olema arusaam prioriteetsetest sihtmärkidest ning me peame langetama selge otsuse, milliste eesmärkide saavutamist võib edasi lükata, milliste saavutamisele tuleks koondada meie põhijõud. Ja viimaseks tahaksin selles üldistavas osas juhtida tähelepanu Eesti imago probleemile. Eesti on väike riik, nagu Šveits, Taani või Holland, mis eksisteerib suuresti inimeste ettekujutusel nendest riikidest. Eesti imagot loob iga välismaailmaga kokkupuutuv eestlane, eriti muidugi parlamendisaadikud, sõjaväelased, diplomaadid. Üritame seda pilti mitte rikkuda. Taasiseseisvunud Eesti riigi välispoliitika üldeesmärgiks on algusest peale olnud Eesti riikliku iseseisvuse kindlustamine. Eesti jaoks on riiklik julgeolek tegelikult omariikluse püsimise küsimus. Sel eesmärgil oli ja on meie välispoliitika põhisuunaks selgelt defineeritud lääneorientatsioon, Eesti viimine NSV Liidu provintsi staatusest Euroopa riigiks mitte ainult meie eneste, vaid ka kogu maailma silmis. On äärmiselt oluline, et suudaksime luua olukorra, kus kallaletung Eestile oleks sama mõeldamatu kui näiteks kallaletung Austriale või Rootsile. Parafraseerides Samuel Huntingtoni võiks öelda, et elades siin kirillitsa ja ladina tähestiku kasutusalade piiril, peame eriti selgelt ja ühemõtteliselt maailmale meenutama oma kuulumist nimelt teise. Mitmelt poolt on paari viimase aasta jooksul avaldatud põikpäist tõrksust või koguni pahatahtlikku halvakspanu Eesti lääneorientatsioonile. Mulle tundub, et see ei ole õigustatud. Eesti lääneorientatsioon on viimase paari aasta jooksul leidnud väljendust põhiliselt kahel viisil. Esiteks, Eesti liitumine mitmesuguste, eriti läänemaailma organisatsioonidega ning aktiivne tegevus nendes organisatsioonides. Ja teiseks, kahepoolsete suhete loomine, süvendamine ja tõhustamine paljude lääneriikidega. Eesti rahvusvahelise identiteedi nihutamine lääne suunas on mõeldamatu vähemalt minimaalselt heade suhete säilitamiseta ida suunas. Arvestades praegu Venemaal toimuvat, vajab meie üldine idapoliitika tunduvalt suuremat tähelepanu kui seni. Tahaksin eriti rõhutada, et Eesti üldorientatsioon Läänele ei tähenda ega pea tähendama Eesti idapoliitika nõrkust. Pigem teeb just tugev ja mõistlik idapoliitika Eesti lääneorientatsiooni üldse võimalikuks. Sel taustal on Eesti välispoliitikale tõeliseks väljakutseks olnud õige tonaalsuse leidmine ja parimate tulemuste üritamine suhetes Venemaaga. Pole just suur üllatus, et hiljutiste sidemete läbiraiumine on olnud tunduvalt valulisem Venemaale kui Eestile, kus on enamasti tuntud ainult vabanemist. Eesti Välisministeerium kavatseb tugevdada nii isikuliselt kui ka rahaliselt oma välispoliitika idasuunda. Välisministeeriumil on plaanis tõhustada Venemaaga tegeleva osakonna tööd, kavatseme tugevdada ka oma saatkonda Moskvas. Pikemas perspektiivis peab end ette valmistama tõenäoliselt üsna vaheldusrikasteks suheteks Venemaaga, kuid lähemas tulevikus tegeleme välispoliitilise prioriteediga nr. 1, s.o. Vene vägede täielik ja lõplik väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt. 16 vooru läbirääkimisi Venemaaga vägede väljaviimiseks ja vägede väljaviimise probleemi rahvusvahelisustamine on olnud Eesti välispoliitika suurimaks tööks viimase kahe aasta jooksul. Vaatamata vaevasusele on see töö vilja kandnud. Eesti eestvedamisel võeti juba 1992. aasta suvel Helsingi tippkohtumisel vastu esimene rahvusvaheline otsus vägede väljaviimise kohta. See otsus on meile ülioluline, kuna nimelt sellega võttis Venemaa enesele esimest korda rahvusvahelise kohustuse väed Balti riikidest kiiresti, korrastatult ja täielikult välja viia. Vaatamata läbirääkimiste venimisele ja Vene poole mitmekesistele ja üha uuenevatele lisanõudmistele, on Venemaa viimase kahe aasta jooksul siiski suvatsenud Eestist välja viia suurema osa oma vägedest. Viimastel andmetel on tänaseks Eesti pinnale jäänud umbes 2500 Vene sõdurit ja ohvitseri. On selge, et lisaks Eesti delegatsiooni ja Välisministeeriumi jõupingutustele on vägede väljaviimise praktilises toimumises olulist rolli mänginud rahvusvaheline surve ja tähelepanu. Eraldi tahaksin siin tunnustust avaldada kõigile Skandinaaviamaadele, eriti Rootsile ja Taanile, lisaks Euroopa Liidu liikmetele, eriti Saksamaale ja Prantsusmaale, ja loomulikult USA-le. Kõigi nende diplomaatiline tegevus on aidanud muuta vägede väljaviimise probleemi Eesti ja Vene Föderatsiooni omavahelisest tüütust tülist Põhja-Euroopa piirkondliku julgeoleku ja kogu Euroopa stabiilsuse küsimuseks. Venemaa on nii meile kui rahvusvahelisele üldsusele lubanud oma väed Eestist täielikult välja viia 31. augustiks 1994. Samas ei ole demokraatlik maailm aktsepteerinud Venemaa üha intensiivsemaid katseid siduda vägede väljaviimist kunstlike lisatingimustega. Siiski tuleb murega märkida, et Venemaa on viimastel nädalatel de facto peatanud oma vägede väljaviimise ning viimasel läbirääkimiste voorul ei andnud Vene pool meie delegatsioonile üle vägede väljaviimise eelnevalt lubatud ajakava. Paljude sõltumatute vaatlejate hinnangul on Venemaa välispoliitiline käitumine Balti riikide suhtes lakmuspaber Vene välispoliitika tegelikust suundumusest. Kuupäev 3. august 1994 omab seetõttu märksa laiemat tähendust kui Vene vägede lahkumine Eestist ja Lätist. Eesti välispoliitika oluline prioriteet on Eesti integreerumine ühineva Euroopa julgeoleku- ja kaitseorganisatsioonidega. Eesti käsitleb NATO-t kõige olulisema stabiilsust garanteeriva organisatsioonina Euroopas ja on seetõttu huvitatud tihedast koostööst selle organisatsiooniga. Eesti on selgelt seadnud oma praeguse välispoliitika üheks eesmärgiks liitumise NATO-ga Euroopa üldise integratsiooni raames. Seda otsust oleme ka avalikult kinnitanud, viimati ühinemisel NATO rahupartnerluse kavaga. Eesti koostöö NATO-ga algas nn. NACC-i ehk NATO Koostöönõukogu moodustamisega 1991. aasta sügisel. Tahaksin siinkohal meenutada Riigikogu liikmete aktiivset ja tänuväärset rolli Eesti suhete arendamisel Põhja-Atlandi Assambleega. Nüüdseks on lähenemine NATO-le võtnud märksa konkreetsemad piirjooned rahupartnerluse programmi elluviimise raames. Eesti käsitleb rahupartnerluse programmi esimese sammuna NATO-ga ühinemise teel. "Partnerlus rahu nimel" on konkreetne raamistik praktilise integreerumise alustamiseks nii NATO poliitilise kui ka sõjalise struktuuriga. Moodustatud on Välisministeeriumi ja Kaitseministeeriumi ning Kaitsevägede Peastaabi ühiskomisjon, mis hakkab koostöös NATO peakorteriga välja töötama konkreetset kava Eesti võimalikult aktiivseks ning kasulikuks tegevuseks "Partnerlus rahu nimel" programmi raames. Eesti mõistab, et tegelikuks ühinemiseks NATO-ga tuleb meil meie kaitsejõudude praegust taset arvestades teha peaaegu võimatut, kuid poliitiline tahe selleks on vääramatu ning me kavatseme kasutada kõiki "Partnerlus rahu eest" programmi poolt pakutavaid võimalusi, et kiiresti viia oma kaitseväed ja sõjaline planeerimine NATO standarditele. Siinjuures aitavad meie plaanidele oluliselt kaasa hiljuti langetatud poliitiline otsus varustada Eesti kaitsejõud NATO nõuetele vastava relvastusega ning meie esimesed lepingud selle otsuse täideviimiseks. Suhetes Euroopa kaitsestruktuuridega on Eesti asetanud rõhu ka kiirele assotsieerumisele seni meie jaoks ehk veidi varju jäänud Lääne-Euroopa Liiduga kui Maastrichti lepingu kohaselt Euroopa Liidu tulevase kaitseorganisatsiooniga. Oluline on märkida, et ka siin on meie soov astuda ühte sammu nn. Visegradi riikide, Kesk-Euroopa riikidega kui Eestile sobivate kaaslastega Euroopa Liitu pürgimise teel. Euroopa Liidu välisministrid otsustasid veebruari algul Brüsselis anda vastavatele liidu ametnikele volitused vabakaubanduslepingute sõlmimiseks kolme Balti riigiga. See otsus on läbimurdeks Eesti ja Euroopa Liidu suhetes. Euroopa Liidu poolt antud roheline tuli vabakaubanduslepingute sõlmimiseks Eestiga on kena kompliment nii meie avatud poliitikale kui Eesti majandusedule ning poliitilisele arengule laiemalt. Nüüd on meie eesmärk Euroopa Liidu ja kolme Balti riigi poolt sõlmitav vabakaubandusleping, mis arvatavasti asub jõusse 1995. aasta 1. jaanuariks. Sealt edasi liigume assotsiatsioonilepingu poole ja sealt edasi – kui me sellest huvitatud oleme, ja tundub, et oleme – on meil avatud tee Euroopa Liidu täisliikmeks. Oluline on siin märkida, et Euroopa Liit käsitleb Balti riike oma tulevaste potentsiaalsete liikmetena. See on poliitiline hinnang, millest on Eestile kasu nii julgeoleku- kui ka majandusküsimuses. Euroopa Liit on otsustanud vabakaubanduslepingu sõlmimisel suhtuda kolme Balti riiki diferentseeritult, võttes arvesse iga maa majandusliku arengutaseme erinevust, samuti välispoliitiliste prioriteetide erinevust. Euroopa Liit on valmis pariteetsetel alustel Eestile kohe täielikult avama oma tööstustoodete turu ning suure osa tekstiil- ja põllumajandustoodete turust. Läti ja Leedu lähevad vabakaubandusele üle asümmeetriliselt, järk-järgult, sarnaselt Euroopa Liiduga assotsiatsioonileppe sõlminud Kesk-Euroopa maadega. Selles suhtes on Eesti ja Euroopa Liidu vahel sõlmitav leping isegi kaugemaleminevam kui Kesk-Euroopa maadel. Eesti eesmärk on olnud tihendada ka poliitilisi suhteid Euroopa Liiduga. Me oleme üritanud asetuda Brüsseli silmis võrdväärsesse seisundisse Kesk-Euroopa riikidega, et vältida võimalikku poliitilist piiritõmbamist nende ja Balti riikide vahele. Nagu näitab Euroopa Liidu välisministrite viimase kohtumise otsus, oleme nüüdseks selle sihi saavutanud. Me oleme aktiivselt kasutanud neid poliitilisi mehhanisme, mida annab meile Euroopa Liiduga sõlmitud kaubandus- ja koostööleppe poliitiline osa. On toimunud troika ehk Euroopa Liidu välisministrite, presideerivate välisministrite ja kolme Balti riigi kohtumised. Samasugune kohtumine on kavas sellel kevadel. Kaalutakse ka Euroopa Liidu troika välisministrite kohtumist kuue Kesk-Euroopa riigi, s.o. Visegradi neliku, Rumeenia ja Bulgaaria, edasi Sloveenia ja Balti riikide välisministritega. Need on siis need riigid, keda peetakse Euroopa Liidu tulevasteks potentsiaalseteks liikmeteks. Eesti on alustanud koostööd ka Euroopa Liidu ühise julgeoleku ja välispoliitika struktuuridega, mis loodi pärast Maastrichti lepingu jõustumist läinud aasta novembris. Kokkuvõttes võib täna tõdeda, et pole sugugi võimatu kujutleda Eestit Euroopa Liidu liikmena juba selle aastakümne lõpul. Käsitleksime nüüd põhjalikult mõningaid kahepoolseid suhteid – Eesti suhteid Venemaa, Põhjamaade, mõningate Euroopa riikide ja USA-ga – ning prooviksime otsida siit võimalusi ja probleeme. Tihenevate suhete taustal Euroopa Liiduga ei saa Eesti unustada esialgu ebakindlaid, kuid arenevaid kahepoolseid suhteid Venemaaga. Venemaa on ja jääb Eestile oluliseks kaubanduspartneriks. Mida stabiilsemad on meie suhted Venemaaga, seda edukamalt suudab Eesti realiseerida oma kaubandusliku transiitmaa ja eduka äripartneri rolli lääne ja ida vahel. Huvipakkuvad on kahtlemata ka otsesidemed Venemaa erinevate regioonidega. Eraldi tahaksin rõhutada meie laitmatuid suhteid Peterburiga. Peterburi, ärkamisaegse ja -järgse Eesti vaimuelu üks keskusi, on praegu tihedates kaubanduslikes ja ärilistes sidemetes nii Tallinna kui ka kogu Eestiga. Peterburi on oluline turg Eesti põllumajandustoodetele. Hoogsalt on arenemas kontaktid turisminduses, panganduses, transpordis. Mis on võib-olla veelgi huvitavam: süvenevad ka viljakad poliitilised kontaktid Peterburiga. Mulle teeb muret viimastel kuudel teravnenud sõnasõda Eesti ja Venemaa vahel. Eesti huvides ei ole suhete teravnemine Venemaaga, kuid olukorras, kus Moskva lubab enesele räigeid ja vastuvõetamatuid sõnavõtte, mis riivavad Eesti riigi suveräänsust, seavad kahtluse alla meie riigivõimu humaansuse ja laimavad meie põhiseaduslikku korda, oleme sunnitud sellistele avaldustele protestidega reageerima. Vene lähivälismaa doktriin ja tema manipulatsioonid inimõiguste teemaga on Eestile täiesti vastuvõetamatud ja komplitseerivad jätkuvalt Eesti-Vene suhteid. On lubamatu, et riik, mis pretendeerib Euroopa Nõukogu liikme staatusele ning üritab demokratiseerida oma ühiskonda, rajab oma välispoliitika doktriinile, mille järgi maailm on jagatud tema ja teiste riikide mõjusfäärideks. Selline maailmakäsitus kuulub Teise maailmasõja eelsesse totalitaarriikide aega ja mõtteviisi. Ma loodan tõsiselt, et Vene valitsusel jätkub jõudu see doktriin ajaloo prügikasti heita koos jõududega, kes seda Venemaal propageerivad. Olen veendunud, et Eesti-Vene suhted paranevad, kui Venemaa saab üle ebastabiilsusest ja paratamatutest kasvuraskustest ning leiab eneses jõudu suhtuda Eestisse kui tavalisse võõrriiki, mille suhtes Venemaal ei ole mitte mingeid eriõigusi. Suhete parandamise oluliseks sammuks Venemaa poolt peaks olema Tartu rahulepingu jõusoleku tunnustamine, sest meie kahe riigi vaheliste suhete baaslepingu eiramine ühe osapoole poolt ainult takistab nende suhete juhtimist sirgematele rööbastele. See avaks tee piirivaidluste lahendamiseks ja Tartu rahulepinguga määratud piiride taastamiseks. Venemaa probleemide taustal kipume sageli unustama Venemaa naabrid, praegused SRÜ riigid. Eesti jaoks ei ole SRÜ mitte näo ja tahteta rahvaste liit, vaid organisatsioon, mille liikmetega – Ukraina, Valgevene, Kasahstani ja mitme teisega – seovad meid ühised probleemid. Eesti teeb kõik endast oleneva, et toetada nende maade riikluse ülesehitamist, et see oleks piisavalt tugev, kaitsmaks nende rahvaste tahet. Lähemal ajal on plaanis kõrgetasemelised riiklikud visiidid mitmesse SRÜ riiki, millest peaks välja kasvama põhjalikumad koostöökavad. Eesti näeb Ukrainat, Valgevenet, Kasahstani soodsate turgudega riikidena nii oma kaupadele kui ka oluliste, tõsist tähelepanu väärivate tasakaalustajatena rahvusvahelistes suhetes. Ei ole tänane päev ja käesolev kõnekord esimene võimalus tõdeda, et Eesti koostöö Balti riikidega on hetkel tihedam kui kunagi varem. Istuvad koos peaministrite ja presidentide ühiskogud, regulaarselt toimuvad välisministrite koosistumised. Ühisresolutsioonidest lähtuvalt oleme otsustanud luua valitsustevahelise koostööorganina Balti Ministrite Nõukogu. Balti Nõukogu idee, mis peaks hõlmama endas nii presidentide, parlamentide kui valitsuste vahelist koostööd, nõuab süsteemset läbitöötamist. Ettevalmistamisel on kolmepoolse nn. Balti lepingu projekt, mis peaks edasi arendama 1934. aasta lepingu põhimõtteid ning esitama tervikliku pildi Balti riikide vahelise koostöö struktuurist. Ei ole midagi loomulikumat kui Balti riikide omavaheline tihe koostöö kõigis eluvaldkondades, eriti pidades silmas paralleelselt pürgimist Euroopa Liitu. Olen kindel, et see valdkond Eesti välispoliitikas, mille süsteemne ülesehitamine ning tugevdamine on meie huvides, areneb ka edaspidi kiires tempos. Koostöös meie kahe Balti naabriga ning Eesti kaitsevägede juhataja tõhusal juhtimisel on loomisel julgeolekupoliitiliselt vahest tähtsaim Balti koostööorgan, nimelt Balti rahuvalvepataljon. Pean seda oluliseks väeosaks, mille edukus saab olema meie võimekuse proovikiviks teha edaspidigi kaitsealast koostööd Balti riikide ja laiemalt Euroopa riikidega. Eesti jaoks on meie naabrite kõrval vähemasti sama oluline ja mõnes mõttes kindlasti erilisem koht Soomel. Keeleline ja kultuuriline ühtekuuluvus aitas ka okupatsiooniaastatel säilitada vaimset sidet Soome lahe lõuna- ja põhjakalda vahel. Pärast diplomaatiliste suhete taastamist 1991. aastal on kontaktid kiiresti arenenud. Juba ärkamisajast on Eesti poliitikas esinenud Soome silla ehitamise idee ja see idee pole kuhugi kadunud. Majanduskoostöö hoogustumine on tõstnud Soome meie riigi kaubanduspartneriks number üks ja investeerijatest Eesti majanduses teisele kohale. Vaatamata erinevale tempole, millega läheneme Euroopa Liidule, on Eesti ja Soome kinnitanud oma kavatsust jätkata tihedat koostööd kõikides ühiskonnaelu valdkondades. Põhjamaadest rääkides tahaksin eriliselt ära märkida viimase poolteise aasta jooksul täiesti uuele tasemele tõusnud Eesti-Rootsi suhteid. Rootsi peaminister Carl Bildt on üles näidanud suurt isiklikku huvi Balti riikide julgeoleku ning muude probleemide suhtes. Rootsi on viimasel ajal alati Eestit toetanud, olgu Helsingi julgeoleku- ja koostööprotsessis, olgu Euroopa Nõukogus, olgu meie kahepoolsetes suhetes Venemaaga. Maailma suurriikidest peaks eriti esile tõstma Eesti suhteid Ameerika Ühendriikide ja Saksamaaga. On üldtunnustatud, et eelkõige Ameerika Ühendriikide järjekindel Nõukogude okupatsiooni mittetunnustamise poliitika on andnud juriidilise ja poliitilise baasi Eesti riikluse järjepidevusele. Sageli ei teadvustata aga, et pärast Eesti taasiseseisvumist on USA meid kõigist suurriikidest kõige enam poliitiliselt toetanud. See toetus on kindlasti tugevam, kui selle välispoliitilise jäämäe kõigile nähtav avalik osa esmapilgul arvata laseb. Meenutame siin Ameerika Ühendriikide Kongressi mõlema koja aktiivsust vägede väljaviimise küsimuses. Näiteks senaatorite Byrdi ja Pressleri põhimõttekindel tegevus on sundinud ka USA üldsust pöörama tähelepanu Vene välispoliitika varjukülgedele. Presidentide Bushi ja Clintoni seisukohad on meile olulistes küsimustes mõjutanud välispoliitilist vaekaussi enamasti meie kasuks. USA rolli rahvusvahelise poliitika kujundamisel ja stabiilsuse tagamisel Euroopas ei tohiks ükski Euroopa riik, kaasa arvatud Eesti, mingil juhul alahinnata. USA jääb ka pärast Vene vägede väljaviimist julgeolekupoliitiliselt meie kõige olulisemaks partneriks. Eesti on huvitatud stabiilse positsiooni saavutamisest USA välispoliitikas, mis tagaks meile kindlustunde ka teistes rahvusvahelistes suhetes. Saksamaa – meie Euroopasse kuulumise ämmaemand, kui nii võib öelda – on austanud iidsete sidemete traditsioone ja jätkuvalt suhelnud Eestiga tihedalt, tõhusalt ja sõbralikult. Arvestades Saksamaa geograafilisest asukohast tulenevat muret ebastabiilsuse pärast Kesk- ja Ida-Euroopas, on arusaadav Saksamaa otsene huvi Balti riikide demokraatliku arengu ja julgeoleku säilitamise vastu. Saksamaa Liitvabariik on praegu Eestile tõhusaim tugi meie liitumisel Euroopa struktuuridega. Just sakslastest parlamendisaadikute toetus oli määrav meie saamisel Euroopa Nõukogu liikmeks. Pean vajalikuks meenutada siin mitmete Saksa riigimeeste ja eriti Bundestagi Balti sõprusgrupi liikmete suurt tööd ja isiklikku panust nii Bonnis kui Brüsselis Eesti lähendamisel Euroopale. Tahaksin lühidalt peatuda veel nendel rahvusvahelistel organisatsioonidel, kus Eesti juba on liige ja oma aktiivse poliitikaga saab mõjutada üldist maailma välispoliitikat. Eesti on aktiivne kaasalööja Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis. Oleme pühendanud oma energia ettevõtmistele, mis on kindlustanud meie omariiklust ja üritanud tõmmata maailma tähelepanu meie probleemidele. Eesti on koostöös Läti ja Leeduga esitanud kahel järjestikusel ÜRO Peaassambleel resolutsiooniprojekti Vene vägede kiireks ja tingimusteta lahkumiseks. Mõlemad resolutsioonid võeti vastu ühehäälselt, mis annab tunnistust, et sellel probleemil on rahvusvahelist kõlapinda. Eesti on aktiivselt tõrjunud Venemaa esitatud süüdistusi inimõiguste rikkumises. Ühe resolutsiooni saatust oleme arutanud ka siin parlamendis. Nagu ma ütlesin tol ajal, nii jään ka praegu seisukohale, et see, mis me saavutasime, oli optimaalne, kuid see ei tähenda, et me tulevikus ei võiks seda asja paremini teha. Eesti on aktiivselt osalenud Euroopa ühtseid humanitaarseid väärtusi kandva ja kinnistava koostööorganisatsiooni Euroopa Nõukogu töös. Eesti võtab meie liikmestaatust Euroopa Nõukogus kõrge hinnanguna Eestis valitsevate väärtuste vastavusele ühineva Euroopa väärtussüsteemiga. Eesti vastuvõtmine Euroopa Nõukogu liikmeks on veelkordne kinnitus meie valitud tee õigsuses ja annab tunnistust Eesti uue seadusandluse vastavusest Euroopas kehtivatele normidele. Eraldi väärib äramärkimist Euroopa Nõukogu võimalik osalemine Eesti-Vene läbirääkimistel, mille lõplik otsustamine ootab Venemaa selget seisukohta. Tahaksin esile tõsta ka Eesti tegevust Läänemeremaade Nõukogus. Nagu te teate, on Eesti kuni maikuuni selle nõukogu eesistuja. Nõukogu eesistujana on Eesti ajanud aktiivset poliitikat, eriti keskkonnakaitse valdkonnas. Me oleme tõmmanud Paldiski reaktori demonteerimisega seonduvatele probleemidele maailma üldsuse tähelepanu. Tundub, et praegu on ka Vene Föderatsioon nõustunud sellega, et keskkonnakaitseliselt nii ohtliku objekti äraviimine Eestist saab toimuda ainult range rahvusvahelise kontrolli all. Maikuus ootame Eestisse Läänemeremaade Nõukogu välisministreid. Tallinnas on selle nõukogu välisministrite nõupidamine, kus Eesti paneb maha oma volitused Läänemeremaade Nõukogu eesistujana ja valitakse uus eesistuja. Selline oli lühike ülevaade nendest välispoliitilise tegevuse suundadest, millega Eesti Välisministeerium on kõige aktiivsemalt tegelnud. Lõpetuseks tahaksin lugeda ühe lõigu 1934. aastal Eesti Välisministeeriumi poolt väljaantud teatmikust, kus on öeldud Eesti Vabadussõja-järgse välispoliitika kohta järgmist. "Iseseisva riigi loomisel puudusid meil igasugused kogemused ega olnud ka mingit ametkonda või inimesi, kellel riikidevahelise läbirääkimise alal peale üldteoreetiliste ka mõnesuguseid praktilisi teadmisi oleks olnud. Tuli alustada sõna otseses mõttes eimillestki ja luua täiesti uus valitsusaparaat nii siseriigis kui välismaal." Seda arvestades arvan ma, et me oleme oma välispoliitikaga üsna hästi hakkama saanud. Aitäh teile!

Esimees

Suur tänu, härra minister! Rahvasaadikutel on mõned küsimused. Kolleeg Raoul Üksvärav.

R. Üksvärav

Lugupeetud esimees! Lugupeetud ettekandja, te olete mõnda aega tegev olnud Eesti välispoliitikas. Kas te võiksite nimetada, missugused on teie seisukohalt teie kolm kõige tähtsamat saavutust välispoliitikas möödunud aastal?

J. Luik

Aitäh! See on väga hea küsimus, ma ei oska võib-olla sellele nii kiiresti vastata. Ma arvan, et minu saavutusi peavad üles lugema teised, nii valitsuskoalitsioon kui opositsioon, ja ma jätaksingi selle nende hooleks. Aga ma usun, et mis puutub Eesti-Vene läbirääkimistesse ja Eesti võimalikku ühinemisse NATO-ga, siis siin on üht-teist ära tehtud. Aitäh!

Esimees

Suur tänu! Kolleeg Ivar Raig.

I. Raig

Austatud välisminister! Kas te eelistate – pidades silmas võimalikku ühinemist Euroopa Liiduga –, et Balti riikide koostöö toimuks Balti riikide koostöö raamlepingu raames (nagu Põhjariikidel on Helsingi leping) või peaksid Balti riigid liituma omaenda koostöö tõhustamiseks Põhjamaade Nõukoguga?

J. Luik

Aitäh! Põhjamaade Nõukoguga liitumine oli tegelikult päevakorras poolteist aastat tagasi. Siis oli Põhjamaade Nõukogu seisukoht, et Balti riike ei taheta Põhjamaade Nõukogusse. Niipalju kui minul on informatsiooni, on see seisukoht jäänud sarnaseks ka tänapäeval. Põhjamaade Nõukogu põhineb ühtsel Põhjamaade identiteedil, suhtlemisel kasutatakse rootsi keelt, nii et seal on juba mitmeid praktilisi takistusi, miks Põhjamaade Nõukogu ei ole huvitatud meie liikmeksolemisest, rääkimata muidugi erinevast elatustasemest. Ma arvan, et eraldi oma võitlust võideldes, kolme Balti riigiga oma koostööd koordineerides jõuame kiiremini Euroopa Liitu. Aitäh!

Esimees

Suur tänu! Kolleeg Rein Veidemann.

R. Veidemann

Aitäh, härra esimees! Härra välisminister! Oma kõnes te väljendasite muret Venemaa lähivälismaa doktriini üle ja lootust, et Venemaa hakkab suhtuma meisse kui normaalsesse võõrriiki. Paraku on ajalugu sundinud mind skeptilisem olema. Soome vabakssaamine sisuliselt lähivälismaa staatusest toimus alles mõni aasta tagasi. Kas poleks teie meelest otstarbekam suhetes Venemaaga jätta see lähivälismaa küsimus n.-ö. sulgude taha ja tunnustada Venemaa huvi meie suhtes, nii nagu see huvi näib olevat tärganud näiteks Rootsil? Iseasi on muidugi meie asjakohane võitlus rahvusvahelistes organisatsioonides. Kuidas te vaatate sellele küsimusele?

J. Luik

Aitäh! See on väga oluline küsimus. Me oleme lähtunud seisukohast, et kui Vene välisminister Andrei Kozõrev võtab mingi kontseptuaalse seisukoha, lülitades meid näiteks lähivälismaa hulka või nimetades, et Eestis toimub etniline puhastus, siis me oleme pidanud vajalikuks kiiresti reageerida ja seda olukorda täpsustada. Ma arvan, et sellest sõltub väga paljuski meie riigi prestiiž. Me peame arvestama ka seda, et praegu on olukord, kus Euroopa jõuvahekorrad mängitakse ümber. Kui me praegu ei ole aktiivsed, siis võib-olla ei ole meil kunagi võimalust olla aktiivsed. Nii et praegusel hetkel ei näe ma võimalust jätta küsimust lähivälismaast n.-ö. sulgude taha. Ma ei näe seda võimalust ka selle tõttu, et on eriti positiivne, et lääneriigid on praegu märganud lähivälismaa doktriini. Viimastel nädalatel on lääne pressis (näiteks ajalehes "Financial Times", kus muide leiab äramärkimist ka Eesti parlamendi poolt vastuvõetud avaldus) väga kriitiliselt suhtutud sellesse doktriini. Ma usun, et me peaksime selles üldises voolus kaasas käima ja sellega ennast lähivälismaa doktriinist välja lülitama. Aitäh!

Esimees

Suur tänu! Kolleeg Olav Anton.

O. Anton

Aitäh, härra esimees! Austatud minister! Te mäletate, teie eelkäija oli väga suur rännumees, kuid ma ei taha mitte selle kohta küsida, kui palju see diplomaatilistele tavadele vastav on, sest seda vastust peab andma teie eelkäija, aga ma küsiksin selle kohta, et kuna välisminister käis palju ringi, aga ei sattunud kordagi Venemaale, siis kuidas mõjutas see Eesti imagot maailmas?

J. Luik

Aitäh! See ei ole küll täpne, härra Anton. Härra Velliste tegi ametliku visiidi Moskvasse kohe peale Eesti valitsuse ametisse astumist, kui ma ei eksi, see oli detsembrikuus. Kohtusid välisminister Kozõrev ja välisminister Velliste. Mis puutub 1993. aastasse, siis ilmselt on teada, et Eesti poolelt tehti korduvaid kohtumisettepanekuid Vene erineva taseme poliitikutele. Kahjuks ei pidanud Vene poliitikud tol ajal seda niivõrd oluliseks, seetõttu jäid ära ka edasised ametlikud kohtumised. Loomulikult ei saanud Trivimi Velliste välisministrina lihtsalt niisama Moskvasse sõita. Moskvas käisin mina kui Eesti-Vene läbirääkimisi pidav minister. Mis puutub reisimisse laiemalt, siis oli äärmiselt oluline see, et Eesti saaks igas maailmanurgas tuntuks. Selles osas tegi Trivimi Velliste ära suure töö. Te ütlesite küll, et Trivimi Velliste peaks ise sellele vastama, aga ma tahaksin seda rõhutada. Meie olukord rahvusvahelistes organisatsioonides on hoopis teine, kui meil on sidemed nende riikidega. Praegu tulevad ka minu juurde mitmesuguste riikide suursaadikud ja küsivad: mida me saame teie heaks teha, kuidas me saame aidata teie riiki? Me võib-olla ei tunne väga hästi teie probleeme, aga andke meile mingid võimalused, me toetame ja aitame teid. Nii et Eesti tuntukstegemine maailmas oli väga oluline. Lõppude lõpuks ongi välisministri asi olla väljas. Tema ongi reisija minister. Aitäh!

Esimees

Suur tänu! Kolleeg Liina Tõnisson.

L. Tõnisson

Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud härra Luik! Ma olen teiega täiesti ühel nõul, et meil on põhjust tänada taasiseseisvusaegset välisministrit tema tehtud töö eest, kuid ma ei ole teiega päris nõus, et me peaksime eelnevaid ministreid tänama hea töö eest suhtlemises Venemaaga, sest mulle tundub, et me seal siiski mitte midagi ei ole saavutanud. Andke andeks, kui see on teisiti, mul jääb selline mulje. Teie väitsite oma kõnes, et te peate vajalikuks parandada, tugevdada, laiendada, süvendada suhtlemist Venemaaga ja sellest tulenevalt muuta Välisministeeriumi koosseisu. Ja siit tuleneb minu küsimus. Ma tean, et Välisministeeriumis ei ole momendil Venemaa suhete osakonda, kuid kas te oleksite nii kena ja ütleksite, kui mitu inimest Välisministeeriumi koosseisust tegeleb ainult Venemaa problemaatikaga? Aitäh!

J. Luik

Aitäh! Tegelikult see inimeste arv on üsnagi suur. Välisministeeriumis on Vene ja Ida-Euroopa büroo, mille koosseis, kui mind mälu ei peta, on vist 8 inimest ja tegelikult suurem osa neist tegeleb valdavalt Venemaaga. Loomulikult tegeleb Venemaaga kogu poliitiline osakond laiemalt, samuti rahvusvahelise analüüsi osakond, mida juhib Riina Kionka. Välisministeeriumis on ka välismajanduse allüksuses üks väike grupp, kes tegeleb Vene ja Ida-Euroopa probleemidega. Kuid ma olen täiesti nõus, et seda meeskonda on vaja tugevdada. Ma usun, et mitmed inimesed, kes on saavutanud hea kogemuse ja osava käe suhtlemisel lääneriikidega, peavad mõneks ajaks ametit vahetama ja proovima ka ida pool leiba teenida. Aitäh!

Esimees

Suur tänu! Kolleeg Toomas Alatalu.

T. Alatalu

Lugupeetud spiiker, lugupeetud härra minister! Ma kõigepealt avaldan siiski natukene kahtlust teie eelkäija välissõitude edukuse üle, sest alles kaks nädalat tagasi samas kõnepuldis te ise tunnistasite, et teatud resolutsiooni hääletamisele panemisel oleks suur grupp riikide esindajaid lihtsalt saalist välja marssinud. Ju meil siis ikka nii head imagot ei ole, kui ollakse isegi niisuguse sammu peale valmis. Aga ma tahaksin küsida ühenduses ühega nendest võimalikest väljamarssijatest. Ma eeldan, et nende hulka oleks kuulunud ka Ameerika Ühendriigid. Teie iseloomustasite meie ja Ameerika suhteid väga roosiliselt, aga ma tuletaks meelde kas või niisuguse fakti, et pärast järjekordset kohtumist Balti välisministritega, kus osalesid teie eelkäija ja Ameerika riigisekretär, oli Läti pool sunnitud tegema diplomaatilise demarši, mis tegelikult Washingtoni poolt ka aktsepteeriti. Ja kui viidata teie selja taga istuvale härrale, siis oli ka temal erilõuna eriteemal Ameerika suursaadikuga Eestis. Seetõttu ma küsiksin, kas meie vahekorrad Ameerika Ühendriikidega on siiski niivõrd roosilised, kui teie seda ette kujutate, ja milline on Ameerika Ühendriikide roll Eesti ja Vene poliitikas? Aitäh!

J. Luik

Aitäh! Ma proovisin oma kõnes anda seda rahvusvahelist konteksti, milles me peame hindama Ameerika Ühendriikide tegevust. Loomulikult on meil konkreetselt mõndagi ette heita, võib-olla nii saatkonna tegevusele siin kui ka konkreetsete poliitikute mõningatele väljaastumistele. Isiklikult ei olnud ma väga rahul president Clintoni visiidil öelduga. Õieti häiris mind rohkem see, et president Clinton ei rõhutanud, kuivõrd ohtlik on Vene välispoliitika neoimperialistlik tendents. Ta ei teinud seda Venemaal, ta tegi seda kohe Valgesse Majja naastes. Aga oma Moskva esinemistel ta seda ei teinud. Nii et need probleemid on kõik olemas, aga kõiki neid probleeme peame nägema kontekstis. Me peame aru saama, et 50 aastat olid just Ameerika Ühendriigid need, kes hoidsid mittetunnustamispoliitikat. Võiks öelda, hoidsid jõuga. Nii 50-ndatel, 60-ndatel kui ka 70-ndatel aastatel oli pidev surve lõpetada mittetunnustamispoliitika. Ameerika Ühendriigid ei reetnud neid printsiipe, ei toonud neid ohvriks suurriiklikele huvidele. Seetõttu ma arvan, me peame Ameerika Ühendriikide tegevust konteksti arvestades hindama üldjoontes positiivseks ja proovima seda tegevust veelgi edasi arendada. Oluline on see, et meil oleks Ameerika Ühendriikide avalikkuse silmis selge koht, et kui räägitakse Balti riikidest, siis ameeriklased teavad: Balti poliitika on Ameerika Ühendriikide pikaajalise praktika jooksul väljatöötatud poliitika, mille puhul kaitstakse Balti riike, kaitstakse nende iseseisvust. Kui me jõuame sinna staadiumisse, kus meil on kindel, võiks öelda, sümboolne koht Ameerika välispoliitikas – Ameerika on väga paljuski sümbolite kultuur –, ma usun, et siis me võime ennast tunda palju kindlamini. Nii et ma kordan oma üldhinnangut. Üldhinnang Ameerika välispoliitikale Balti riikide suhtes ja suhetes Venemaaga, arvestades Balti riike, on positiivne. Aitäh!

Esimees

Suur tänu! Kolleeg Mart-Olav Niklus.

M.-O. Niklus

Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud härra minister! Kas te võiksite lühidalt selgitada, kuidas kavandab Välisministeerium lähemal ajal läbirääkimisi Venemaaga Eesti Vabariigi piiride üle, nagu need kehtisid enne Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimist Moskvas 23. augustil 1939? Ja kas Eesti pool kavatseb senisest energilisemalt nõuda Vene vägede väljaviimist Eesti Ingerimaalt ja Petserimaalt? Aitäh!

J. Luik

Aitäh! Mis puutub piiriläbirääkimistesse, siis need on kõigi 16 vooru jooksul toimunud väga aktiivselt ja see küsimus on pidevalt olnud üleval, kusjuures koomiline on see – ja see on väga huvitav indikaator Venemaa välispoliitika muutustest –, et kui me neid läbirääkimisi alustasime, siis territoriaalsetest pretensioonidest juttu ei olnud. Ka Vene pool aktsepteeris, et piiriküsimus on lahtine, et piiriküsimus ei ole lahendatud. Nüüd on poliitiline joon muutunud palju jõhkramaks, räägitakse territoriaalsetest pretensioonidest, räägitakse sellest, et Venemaal tuleb hakata ühepoolses korras piiri maha märkima, demarkeerima. Ma loodan, et sellisele sammule siiski ei minda, see vaieldamatult halvendaks tugevalt meievahelisi suhteid. Läbirääkimistel seda senisest aktiivsemalt käsitleda on ilmselt võimatu, küll on aga võimalik seda probleemi senisest aktiivsemalt seletada rahvusvahelisel areenil. Antud küsimuses on rahvusvaheline toetus meie positsioonide suhtes peaaegu olematu, olgem ausad. Nii et Välisministeerium peab aktiivsemalt seda probleemi rahvusvaheliselt selgitama ja meie seisukohti propageerima, see on Välisministeeriumi otsene ülesanne. Aitäh!

Esimees

Suur tänu! Kolleeg Mati Hint!

M. Hint

Tänan, härra esimees! Lugupeetud härra välisminister! Ma kuulasin suure huviga seda lühikest, kuid sümpatiseerivat lõiku, mis oli pühendatud Eesti-Soome suhetele. Samal ajal võin ma märgata, et Eesti ajakirjandus avaldab ajalehtede pealkirjades aeg-ajalt seisukohti, mis justkui esitavad pretensioone Soome suhetele Venemaaga või nagu ei oleks Eesti rahul Soome välispoliitikaga. Niisuguseid hoiakuid märgatakse Soomes väga kiiresti ja neile reageeritakse üsna valuliselt. Kas sellise hoiaku taga on üksnes mõningate ajakirjanike või poliitikute väiksema venna kompleks või on ka Eesti Välisministeeriumis hoiakut esitada pretensioone Soome välispoliitikale? Tänan!

J. Luik

Aitäh! Tulenevalt oma töö olemusest ja rahvusvahelise suhtlemise normidest proovib Välisministeerium mitte esitada pretensioone teistele riikidele, kaasa arvatud Soomele. Mis puutub ajakirjanduses kõlanule, siis ma usun, et see on üsna loomulik protsess. Kui me loeme Soome ajakirjandust, siis me märkame, et täpselt samasuguseid pretensioone nii välispoliitika suhtes kui ka sisepoliitika suhtes esitatakse Eesti riigile ja Eesti poliitikutele. Nii et ma usun, siin midagi kahjulikku ei ole. Olukord võib-olla mõnevõrra teravnes peale Soome peaministri Esko Aho kõnet Euroopa Nõukogus, kus ta esines Soome seisukohtadega Venemaa Euroopa Nõukogu liikmeks saamise suhtes. Kui seda kõnet tähelepanelikult lugeda, siis kõnes on ikkagi selgelt öeldud, et alles peale vastavate tingimuste täitmist. Mul ei ole siin kõnet ees, ma ei mäleta täpselt tsitaati, aga mõte on selles. Minuga kohtumisel kinnitas Soome peaminister, et just selline on Soome seisukoht: alles peale vastavate tingimuste täitmist. Aitäh!

Esimees

Suur tänu! Kolleeg Krista Kilvet.

K. Kilvet

Ma tänan, härra juhataja! Lugupeetud välisminister! Te vihjasite oma sõnavõtus Helsingi 1992. aasta tippkohtumise lõppdokumendile, millega Venemaale pandi kohustus kiiresti, korrastatult ja tingimusteta väed välja viia. Venemaa seda kohustust ei täida, samuti ka lubadust esitada väljaviimise graafik. Maailmas on väga tuntud üks survevahend, nimelt läbirääkimiste katkestamine. Väga paljud riigid kasutavad seda erinevatel etappidel. Küsin, kas selline võimalus – katkestada Eesti-Vene läbirääkimised kuni 31. augustini – on väga ebapopulaarne mõte?

J. Loik

Aitäh! Mis puutub küsimuse esimesse poolde, siis kahjuks ei ole Helsingi lõppaktis sõna "tingimusteta". On "kiiresti, korrastatult ja täielikult". Tingimusteta on loomulikult üldine rahvusvaheline nõue selliste küsimuste lahendamisel, aga konkreetses dokumendis sellist sõna ei esine. Mis puutub läbirääkimiste katkestamisse, siis see on välispoliitilise taktika küsimus ja ma ei tahaks sellele küsimusele hetkel vastata.

Esimees

Suur tänu! Kolleeg Ants Erm.

A. Erm

Aitäh, härra esimees! Lugupeetud härra välisminister! Te käsitlesite oma kõnes ka suhteid nende riikidega, mis on tekkinud endisel NSV Liidu territooriumil. Peale selle on teatavasti tekkinud palju n.-ö. uusi riike ka praeguse Vene Föderatsiooni territooriumil. Ma julgen väita, et Eesti suhted nende riikidega ei ole praegu sellel tasemel, mis nad võiksid olla. Ma pean neid suhteid väga oluliseks pikemas perspektiivis, üldse maailma julgeoleku perspektiivis selles mõttes, et ei oleks niisugust suurt ja kogu maailma ähvardavat impeeriumi. Ma tean ka, et paljud nendest riikidest tegelikult nii või teisiti taotlevad laiemat rahvusvahelist tunnustust. Küsimus: kas Välisministeeriumil on olemas teatud rahvusvahelise poliitika prioriteedid, mis takistavad nende suhete kiiremat arendamist? Eriti vajalikuks peaksin, et Ukrainaga oleksid suhted väga tihedad, sest minu meelest see on üks meie julgeoleku olulisi garantiisid. Aitäh!

J. Luik

Aitäh! Ma ütlesin oma sõnavõtus ja kordan seda veelgi, et suhted Ukrainaga, Valgevenega on meile väga prioriteetne küsimus. On oodata Eesti Vabariigi presidendi visiiti Ukrainasse, Kiievisse, kusjuures kaasas on ka ministrid, kaasa arvatud välisminister. Meie ja Ukraina huvid langevad väga mitmes punktis kokku. Eriti näeme – nagu ma ütlesin ka oma sõnavõtus – Ukraina rolli tasakaalustajana Ida-Euroopas. Kui me tahame lahendada oma julgeolekuprobleeme, siis niisuguste tasakaalustavate jõudude leidmine on meile probleem nr. 1. Samamoodi on oodata kõrget riiklikku visiiti Kasahstani. Valgevenesse on mind külla kutsutud välisministrina, nii et lähemal ajal toimub visiit välisministrite tasemel. Me ei ole sugugi huvitatud sellest, et SRÜ teised liikmed (s.o. peale Venemaa) ei mõjutaks SRÜ poliitikat, vastupidi, me oleme huvitatud sellest, et nad mõjutaksid seda poliitikat ja SRÜ poliitika tervikuna kujuneks positiivseks Balti riikide suhtes. Ja tundub, et peale Venemaa meil teiste SRÜ liikmesriikidega probleeme ei olegi. Valgevene konsul, kes äsja saabus Tallinnasse ja seab end siin sisse, samuti Ukraina suursaadik on korduvalt rõhutanud, et nad peavad oma riikide suhteid Eestiga üliheaks ja ei näe siin mingeid probleeme, nad hindavad kõrgelt ukrainlastest ja valgevenelastest vähemuse olukorda Eestis. Nii et see on meile oluline suund ja miski ei takista meid sellega tegelemast. Aitäh!

Esimees

Suur tänu! Kolleeg Ivar Raig, teine küsimus.

I. Raig

Aitäh! Austatud minister, minu esimesele küsimusele vastates te ütlesite, et Balti riikide omavaheline koostöö on väga oluline ja isegi olulisem kui näiteks Eesti koostöö Põhjamaade Nõukoguga, kui pidada silmas Euroopa Liitu astumist. Ja küsimus. Miks ei ole Balti koostöö piisavalt tõhus ka Välisministeeriumi poolt? Näiteks, miks ei ole algatatud Balti riikide vahel koostöö raamlepingu sõlmimist, ministrite nõukogu loomist, saatkondade tugevdamist Lätis, Leedus jne.? Ja kuivõrd see on teie enda sõnade järgi kontekstis võimaliku astumisega Euroopa Liitu, siis millisel ajal võiks Eesti, praegust seisu silmas pidades, teha avalduse Euroopa Liidu täisliikmeks astumiseks, arvestades, et Tšehhi teeb selle juba lähiaastatel ja saab ajalehe "Svenska Dagbladet" andmetel liikmeks 1998. aastal?

J. Luik

Aitäh! Siin oli umbes viis küsimust, kui mitte rohkem. Mis puutub Eesti ja Põhjamaade Nõukogu koostöösse, siis ma ei öelnud, et see on vähemtähtis. Kui me vaatame oma liitumist Euroopa Liiduga, siis see, mis meid Euroopa Liidu vabakaubandusruumi aitas, oli just nimelt meie lepingud Soomega ja Rootsiga. See oli see survemehhanism. Nende lepingute katkemise vastu olid kõik Euroopa Liidu liikmed, järelikult tuli meile midagi pakkuda asemele ja see võimaldaski saada Euroopa Liidult sellise soodsa pakkumise, sellise soodsa mandaadi Euroopa Liidu läbirääkijatele, nagu meil praegu on. Nii et suhteid Põhjamaadega ma sugugi ei alahinda, küsimus on ainult selles, kas need peavad toimuma just läbi Põhjamaade Nõukogu või peavad nad toimuma bilateraalsel alusel erinevate Põhjamaadega. Mis puutub meie Balti suuna tugevdamisse, siis põhimõtteline otsus ministrite nõukogu loomiseks on ju olemas, samas ei tahaks me luua niisugust hiiglasuurt Balti bürokraatiat. See oleks ilmselt ebameeldiv ja kulukas. Kõigepealt peaks tugevdama meie saatkondi vastavates riikides. Te teate, et meie Läti suursaadik on juba asunud tööle Välisministeeriumisse ja tema asemele me saadame kogenud diplomaadi Toomas Tiiveli. Ma usun, et see võiks parandada tugevasti suhteid Eesti ja Läti vahel. Loomulikult me loodame, et ka Läti saadab oma suursaadiku Eestisse. Te teate, et Lätil ei ole praegu suursaadikut Tallinnas, mis on üsnagi omapärane variant. Läti suursaadik resideerib nimelt Helsingis ja on Tallinnas ainult n.-ö. kohakaasluse korras. Loodame, et see asi paraneb. Aitäh!

Esimees

Suur tänu! Ma palun tõesti rahvasaadikuid mitte monteerida ühte küsimusse mitut. Kolleeg Kuno Raude.

K. Raude

Suur tänu, härra eesistuja! Lugupeetud minister, kümned tuhanded eestlased on möödunud 50 aasta jooksul viibinud Venemaa vangilaagrites ja asumisel. Rahvaga kohtumistel küsitakse minu käest sageli, kas läbirääkimistel Venemaaga on käsitletud ja käsitletakse ka represseeritutele tekitatud kahjude hüvitamisega seotud küsimusi. Küsijad on veendunud, et ei läänes ega idas ei ole eesti rahva kallal toimepandud genotsiid vajalikul määral teadvustatud. Aitäh!

J. Luik

Aitäh! Vastus on: jah käsitletakse. On olemas lepinguprojekt, mida me oleme juba pikemat aega arutanud. Probleem on siin muidugi selles, et Venemaa ei ole võtnud endale vastutust NSV Liidu kuritegude eest. Seetõttu ei ole õnnestunud ka sundida teda tasuma neid kahjusid, maksma kompensatsiooni. Kuid töö selles osas jätkub. Võib-olla me ei suuda neid nõudmisi täna lahendada, aga need nõudmised jäävad ja kunagi nad ikkagi lahenevad. Nii et sellised taotlused on. Mis puutub eesti rahva kallal toimepandud genotsiidi, siis ma olen nõus, et seda on vähe teadvustatud. Ja kuna me praegu oleme Euroopa Nõukogu täisliikmed, kuna meie positsioon ÜRO-s on tugevnemas ja tugevneb veel edaspidi, saatkonda läheb täiendust juurde, siis me peame neid foorumeid kasutama. See probleem tuleb tugevamini esile tuua. Aitäh!

Esimees

Suur tänu! Kolleeg Olav Anton, teine küsimus.

O. Anton

Aitäh, härra juhataja! Austatud minister! Küsimus tuleb 70-ndatest aastatest, ma ei ütleks täpset aastat, et te jälle ei ajaks segamini, nagu 1993. ja 1992. aasta puhul teil kogemata läks. Küsimus on ÜRO resolutsiooni kohta, mis käsitleb okupeeritud alasid ja mis võeti vastu seoses Iisraeli okupatsiooniga araabia riikides. Seda dokumenti oleks Eestil praegu väga hea kasutada. ÜRO resolutsioon näpus, saaks paljud asjad väga lihtsalt selgeks teha, kuid on ka selge, et selle dokumendi kasutamine ei meeldi Iisraelile. Ja teie, olles olnud kolme ministeeriumi eesotsas – läbirääkimiste, kaitse- ja välisminister –, peaksite endale ka aru andma, et Iisraeli relvatehingu, eriti veel selle rämpsu siiatoomise ja selle dokumendi vahel on teatud seos. Ja ma küsingi, mispärast ei ole seda dokumenti kasutatud ja kas nüüd enam üldse on võimalik seda n.-ö. näppu võtta ja kasutada? Peale selle on ka muid ÜRO dokumente, mida võiks kasutada, mis agressiooni käsitlevad. Samal ajal on Venemaa kogu seda ÜRO-poolset tööd teinud vähemalt rahuldavalt, Eesti poolele ei ole isegi kahte välja panna. Ja küsimus konkreetselt sellesama okupeeritud alade resolutsiooni kohta, mis võeti vist 1974. aastal ÜRO-s vastu. Kas seda saab praegu kasutada Eesti okupatsiooni selgitamiseks?

J. Luik

Ma olen kindel, härra Anton, et Välisministeerium võtab arvesse kõik teie poolt esitatud seisukohad, kaasa arvatud soovitused mitmesuguste ÜRO resolutsioonide kasutamiseks. Meil on olemas juriidiline osakond ning kui te astuksite sealt läbi ja annaksite oma soovitused, kindlasti vaatavad meie juristid need läbi ja kindlasti me kasutame kõiki dokumente, mida meil vähegi võimalik on kasutada. Ma ei oska antud resolutsiooni kohta hetkel midagi öelda. Kui ma ei eksi, on seda resolutsiooni nimetatud Riigikogu ja Välisministeeriumi poolt ühiselt kokkupandud avalduses, mis võetakse vastu järgmisel nädalal. Ei ole? Selge. Ma ei oska selle kohta praegu midagi öelda. Aitäh!

Esimees

Suur tänu! Kolleeg Kalle Kulbok.

K. Kulbok

Aitäh! Lugupeetud minister! Nagu paljudes siin kõlanud küsimustes võib ka minu küsimuses leida varjatud ettepaneku. Meil on aktuaalne inimõiguste teema. Kas lugupeetud minister oskab ise vastata või on Välisministeerium pöördunud analoogilise küsimusega paljude inimõiguste institutsioonide poole: kui palju on Euroopas või maailmas neid riike, kus vähemusrahvus oma valdavas enamikus ei oska põhirahvuse keelt?

J. Luik

Aitäh! Ma pean tunnistama, et ma ei oska sellele küsimusele vastata, ma võin ainult öelda seda, et me oleme okupatsiooni ajal Eestisse saabunud isikute puhul vältinud termini "vähemus" (minority) kasutamist, me oleme rõhutanud nende kui siia saabunud majanduspõgenike staatust. Ja riigi vähemus on riigi kodanikud, kes on teisest rahvusest. Nende puhul, ma oletan, keeleoskuse protsent ei ole nii halb, kui sa ütlesid. Aitäh!

Esimees

Suur tänu! Kolleeg Liina Tõnisson, teine küsimus.

L. Tõnisson

Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud välisminister! Me oleme sõlminud küllalt suure hulga vabakaubanduslepinguid, alates Soomega ja lõpetades Šveitsiga, kuid meil puudub vabakaubandusleping Venemaaga. Ja siit nüüd minu küsimus. Kas on võimalik vabakaubanduslepingu kiireks sõlmimiseks hoida see küsimus lahus Tartu rahuga seonduvast problemaatikast?

J. Luik

Aitäh! Meie ettepanek Venemaale on kogu aeg olnud mitte siduda ühtegi küsimust omavahel. vaadata kõiki küsimusi eraldi, kaasa arvatud majandusküsimused. Ja meie ei ole kunagi sidunud, sidumine on tulnud Venemaa poolt. Nagu teate, on Venemaa ametlikult väljakuulutatud välispoliitiline joon naaberriikide mõjutamine majanduslike vahenditega. See tegelikult tähendab seda, et neile antakse võimalikult halb kauplemisrežiim suhetes Venemaaga. Praegu teatavasti ei ole meil isegi enamsoodustusrežiimi Venemaaga, kuigi sellest on väga palju konkreetseid erandeid konkreetsete kaubaartiklite puhul. Kuid üldist enamsoodustusrežiimi meil ei ole. Meie ettepanek on loomulikult vaadelda küsimusi lahus ja sõlmida Venemaaga enamsoodustusrežiim ja sealt edasi ka vabakaubandusrežiim. Muidugi pean ka nentima, et vabakaubandusrežiim Venemaaga ei ole mitte nii lihtne kui vabakaubandusrežiim lääneriikidega. Vabakaubanduslepingu üks põhialuseid on see, kuidas määratakse, millises riigis on see kaup tehtud, country of origin. Venemaa puhul, kus sissetoodavat toorainet ei registreerita, kus vastav dokumentatsioon on väga puudulik, on väga raske kirjutada country of origin kohale made in Russia.

Esimees

Suur tänu! Kolleeg Kalev Kukk.

K. Kukk

Suur aitäh! Lugupeetud minister! Kas Eesti praegune kehtiv põhiseadus võimaldab üldse mingite asjade edenemist läbirääkimistel Venemaaga või mitte? Ma usun, et sa mõistad, millele ma vihjan.

J. Luik

Ma saan aru, mida sa küsid. Ma ei mõista, millele sa vihjad. Ma usun, et Eesti kehtiv põhiseadus võimaldaks väga häid suhteid Venemaaga, ma ei näe siin mingeid põhiseaduslikke takistusi.

Esimees

Suur tänu! Kolleeg Toomas Alatalu, teine küsimus.

T. Alatalu

Lugupeetud spiiker, lugupeetud minister! Te viitasite äsja sellele, et ilmselt on vajadus osa inimesi, kes praegu tegelevad läänega, n.-ö. ümber visata ida peale. Aga ma tuletaksin meelde, et algul, kui valitsus moodustati, suunati ka teid tegelikult ju läände, hiljem lülitati teid ümber ida suunas. Ma arvan, et see kaks kuud oli ikkagi Eestile kaotatud aeg, pluss veel see aeg, millal te alles läksite oma uude rolli sisse. Seetõttu ma väga kahtlen niisuguste ümberpaiskamiste otstarbekuses, seda enam, et suur osa Välisministeeriumi töötajaid on tulnud läänest. Nad on küll, ütleme, formaalsed sovetoloogid, aga nagu Brzezinski ja Kissingeri kogemused näitavad, jagavad säärased inimesed tihti Venemaa asja tegelikult halvemini kui meie omad inimesed. Seepärast ma küsiksin: kuna meil on olemas siiski ka omad teadlased, seesama Filosoofia, Õiguse ja Sotsioloogia Instituut, kes on pikka aega rakendamata, kas siis ei ole siiski võimalik laiendada seda seltskonda, kes hakkab idaga tööle, ka nende inimeste arvel, kes on juba olemas, aga keda valitsus siiani kasutanud ei ole? Aitäh!

J. Luik

Aitäh! Vastus on: kindlasti on võimalik neid rakendada ja kindlasti on inimesi, kes võiksid töötada Välisministeeriumis või Välisministeeriumi heaks teadlasena. Ma ei näe siin mingit takistust peale rahapuuduse. Välisministeeriumi palk on üsnagi madal ja Välisministeeriumi personali noorus ei ole tingitud mitte ainult sellest, et teadlikult eelistatakse noori inimesi, vaid suuresti ka sellest, et lihtsalt ei ole raha palgata inimesi, kellele on vaja korralikku palka. See probleem muidugi on. Aga senisest aktiivsema teadlaste kaasahaaramise vastu ei ole mul absoluutselt midagi. Mis puutub, härra Alatalu, teie märkusesse Brzezinski ja Kissingeri kohta, siis eriti Kissingeri puhul jääksin ma eriarvamusele. Ma usun, et Kissinger oli mees, kes 70. aastatel töötas välja ühe vähegi aktsepteeritava süsteemi tolleaegse Nõukogude Liidu ohjeldamiseks. Aitäh!

Esimees

Suur tänu! Mart-Olav Niklus, teine küsimus.

M.-O. Niklus

Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud härra minister, te mainisite tänases esinemises mitmeid endisi Nõukogude Liidu osariike, nagu Valgevenet, Ukrainat, isegi Kasahstani, ning koostööd ja sidemete arendamist nendega. Aga Kasahstani naabruses on veel mitmed teised endised Nõukogude Liidu Kesk-Aasia vabariigid olemas. Kas nemad on sidemete pidamisel Eestiga jäänud kahe silma vahele või on siin mingid muud põhjused ja kuidas kavatsetakse edaspidi nendega sidemeid arendada? Aitäh!

J. Luik

Aitäh! Nad ei ole mingil juhul jäänud kahe silma vahele, probleem on rohkem finantsiline. Näiteks esinduse loomiseks sinnamaile ei jätku meil lihtsalt jõudu, praegu ei ole ka eriti aktiivseid kaubandussuhteid. Kuid mingit põhjust neid eirata ei ole ja loomulikult me arendame nendega suhteid. Huvipakkuv on Kesk-Aasia liidrite visiit Šveitsi, Davosi, majanduskonverentsile, kus viibis ka Eesti peaminister. Nimelt avaldasid Kesk-Aasia riikide juhid seal pahameelt Venemaa üha tugevneva surve üle Kesk-Aasia riikide suhtes ja taotlesid lääneriikide toetust selleks, et nad saavutaksid majandusliku ja hiljem soovitavalt ka poliitilise iseseisvuse. Aitäh!

Esimees

Suur tänu! Kolleeg Tõnu Tepandi.

T. Tepandi

Aitäh, härra esimees! Lugupeetud välisminister, sa ütlesid ühele küsimusele vastates, et Eestil on USA välispoliitikas sümboolne koht ja Ameerika kultuur on sümbolite kultuur. Tõenäoliselt sa mõtlesid sümboolsusest rääkides sümbolite kultuuri. Nii ma sain aru, aga kõlama jäi mõte, et Eestil on sümboolne koht, mis eesti keeles kõlab nagu näiline koht USA välispoliitikas. Pidasid sa silmas Eestit edasiandvat sümbolit USA välispoliitikas?

J. Luik

Pidasin jah. Aitäh!

Esimees

Suur tänu! Kolleeg Ants Erm, teine küsimus.

A. Erm

Aitäh, härra esimees! Lugupeetud minister! Minu küsimus puudutab Eesti-Vene läbirääkimisi. Teatavasti Venemaa ei soovi sugugi oma vägesid siit välja viia tingimusteta, vaid esitab meile väga raskeid tingimusi. Ja üheks selliseks tingimuseks on see, et me garanteeriksime Vene eruohvitseridele, kes siin erru on läinud ja siin elavad, kõik sotsiaalsed tagatised, sealhulgas elamispinna ja elamisloa ja kõik niisugused asjad. Teatavasti on neid Vene eruohvitsere umbes 40 000 ringis Eestis. Kuidas on teie seisukoht, kumba te peate Eesti julgeolekule ohtlikumaks, kas 2500 Vene sõjaväelast või mitukümmend tuhandet Vene eruohvitseri? Aitäh!

J. Luik

Aitäh! Ma ei pea võimalikuks sellist vahet teha, ma ei pea ka otstarbekaks näiteks poliitikute seisukohavõttudes – ise ma ei ole seda tõesti kunagi kasutanud – öelda, et üks on ohtlikum kui teine ja et tegelikult on tegevsõjaväelased ohutumad kui sõjaväepensionärid. Mis puutub sõjaväepensionäride probleemi, siis valitsus on vastu võtnud määruse, mis selle küsimuse reguleerib. Sellest määrusest kuskile edasi me ei lähe. Selle määruse mõte on ju selles, et see küsimus iga konkreetse isiku puhul reguleeritakse eraldi. Tähendab, iga konkreetse isiku puhul vaadatakse, kas ta on Eestile ohtlik, vaadatakse, mida ta on enne teinud. Seejärel lahendatakse küsimus, kas ta saab Eestisse elamisloa või ta ei saa. See on positsioon, mida me oleme kaitsnud ka Eesti-Vene läbirääkimistel. Vene poolt see ei rahulda. Vene pool tahab saada sellele sotsiaalsele grupile elamisload in corpore. See lahendus on meile vastuvõetamatu. Aitäh!

Esimees

Suur tänu! Parandamatu bürokraadina juhin ma tähelepanu sellele, et kirjalikud küsimused härra ministrile võivad tulla peale kahe suusõnalise küsimuse esitamist. Kui kirjaliku küsimuse esitas kolleeg Alatalu, siis sellele võib vastata kõige lõpus. Kolleeg Roosaare peab suusõnaliselt esitama, kui ta soovib. Kolleeg Ilmar Mändmets.

I. Mändmets

Tänan, härra juhataja! Lugupeetav härra välisminister! Eesti tutvustamine ning meie probleemide ja eesmärkide selgitamine välismaal on iga valitsusesindaja ja Riigikogu liikme põhilisi ülesandeid rahvusvahelistel kohtumistel välissuhetes üldse. Sageli aga ei ole valitsuse ja Riigikogu liikmete vaheline koostöö vajalikul tasemel, see on koordineerimata. Nii väikese riigi puhul, nagu me oleme, peaks koostöö tunduvalt tihedam, efektiivsem, koordineerituni olema. Ja siit küsimus. Kas ja mida plaanib Välisministeerium koostöö efektiivsemaks muutmisel? Tänan!

J. Luik

Aitäh! Esimene samm on see, et me peame olema informeeritud üksteise sammudest. Välisministeerium peab olema informeeritud Riigikogu liikmete välisvisiitidest. Seda saab teha ka sekretariaadi kaudu. Enamasti me ka oleme informeeritud, vahel tuleb mõningaid üllatusi ja selgub, et me ei teadnud, et inimesed siia või sinna läksid. Teiseks, Riigikogu liikmed peavad muidugi väliskomisjoni kaudu olema informeeritud kõrgetest riiklikest visiitidest täitevvõimu tasemel, peaministri, välisministri visiitidest. Loomulikult peab olema hea informatsioon ka presidendi visiitidest. Teine küsimus on, mida me välismaal räägime. Näiteks Põhjamaades on selline traditsioon, et Välisministeerium saadab laiali väikesed paberid, kus riigi ametlik positsioon on proovitud sõnastada võimalikult kompaktselt ja mitte väga pikalt. See antakse kaasa rahvasaadikutele, kes lähevad konkreetsesse riiki. Tahaks seda koostöös väliskomisjoniga viljelda ka Eestis. Muidugi on siin teatavaid probleeme, kuna Välisministeeriumi tööjõud on praegu tohutult hõivatud ning ei jõua hetkeks aega maha võtta, et reflekteerida, milline see seisukoht siis õieti on. Aga ma arvan, et me hakkame seda tööd rohkem tegema. Aitäh!

Esimees

Suur tänu! Kolleeg Arvo Sirendi.

A. Sirendi

Lugupeetud välisminister! Me saime Žirinovski esinemisest teada, et Bulgaaria riigijuhid ei kõlba mitte kuhugi. Samuti saime teada härra Laari esinemisest, et Leedu president on kommunist ja tagurlane. Me teame ka, et Poola ja Valgevenega on samamoodi. Me oleme enam-vähem kõigi lähiriikide kohta paika pannud, kuhu nad kõlbavad. Kuidas see võiks suhetele mõjuda? Kas see mõjub soodsalt või ebasoodsalt, kui nad teavad, kes nad on? Tänan!

J. Luik

Mis seal salata, Välisministeeriumi juhina võin ma öelda, et üldiselt ei paranda see suhteid, kui teise juhi riigid teavad, kes nad on. Parem on jätta see varjatuks, las mõtlevad ise. Aitäh!

Esimees

Suur tänu! Kolleeg Vardo Rumessen.

V. Rumessen

Aitäh, lugupeetud juhataja! Minu küsimus ei puuduta mitte otseselt välispoliitikat, küll aga välissuhtlust. Ja küsimus taandub sellele, kas lugupeetud välisminister võib väljendada Välisministeeriumi või oma isiklikku seisukohta selles suhtes, kas on normaalne, kui reisidokument ja siseriiklik dokument on üks ja seesama. Kas te teate nimetada pretsedente? Milline on teie suhtumine? Aitäh!

J. Luik

Ma pean tunnistama, et ma ei ole antud probleemiga praktiliselt üldse kursis ja ma ei oska seetõttu tuua ühtegi pretsedenti ei ühelt ega teiselt poolt. Nii et ma pean lihtsalt vastuse võlgu jääma. Ma võin midagi improviseerida, aga see oleks siis ka puhas improvisatsioon, nii et ma võib-olla täpsustan seda ja siis hiljem räägime. Aitäh!

Esimees

Suur tänu, härra minister! Kui on kirjalikud küsimused kolleeg Alatalult ja kolleeg Ermilt, siis nendele tuleb vastata. Kolleeg Roosaare faktilisele märkusele omal vabal valikul.

J. Luik

Kolleeg Alatalu on esitanud küsimuse selle kohta, kas Läti on agrement´i Tiivelile andnud, et saab temast rääkida nimeliselt, kas me ei riku siin diplomaatia norme. Jah, Läti Vabariik on andnud agrement'i, nii et Toomas Tiivelist võib rääkida täiesti avalikult. Küsimus Ants Ermilt. "Teatavasti on Riigikogu menetluses Riigikogu pöördumine ÜRO liikmesriikide ja kogu maailma riikide parlamentide poole. Kas Eesti Vabariigi Välisministeerium peab vajalikuks ja toetab vastava pöördumise vastuvõtmist?" Eesti Vabariigi Välisministeerium mitte ainult ei pea vajalikuks, vaid on ka tihedalt osalenud selle pöördumise teksti koostamisel. Ma arvan, et Vardo Rumessen võib seda tunnistada, et on olnud väga hea koostöö Välisministeeriumi ja teksti autorite vahel. Nii et meie suurim toetus sellele ja hoolitseme ka selle eest, et see vastavalt leviks. Aitäh! Härra Roosaare küsimus on õieti täpsustav, mis ei puuduta otseselt antud teemat. Härra Roosaare ütleb, et härra Jaaksoni teenistusaastate arv on 65, mitte 75. Ma olen sunnitud sellega nõustuma.

Esimees

Suur tänu, härra minister, rahvasaadikutel rohkem küsimusi ei ole. Ma tänan! Teise ettekande esitab väliskomisjoni nimel esimees härra Vello Saatpalu.

V. Saatpalu

Aitäh, härra esimees! Vastavalt välissuhtlemise seadusele on meie riigi välissuhtlemise organid järgmised: 1) Riigikogu, 2) Vabariigi President, 3) Vabariigi Valitsus, 4) Välisministeerium, 5) muu ministeerium või valitsusasutus ja 6) välisesindus. Nimetatud seaduse kohaselt on Riigikogu pädevus välissuhtlemisel järgmine: 1) võtab vastu välissuhtlemisalaseid seadusi ja otsuseid, 2) ratifitseerib ja denonsseerib välislepinguid vastavalt põhiseadusele, 3) esineb riikidevahelist suhtlemist puudutavate avalduste, deklaratsioonide ja pöördumistega, 4) suhtleb teiste riikide parlamentide ning parlamentidevaheliste organisatsioonidega, 5) otsustab Eesti kaitseväe kasutamise Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel, 6) kehtestab diplomaatilised auastmed ja nende andmise korra, 7) arutab vähemalt kaks korda aastas Riigikogu istungil riigi välispoliitikat ja selle teostamist. Järgnevalt peatungi Riigikogu tegevuse analüüsil välissuhtlemise seadusega ettenähtud pädevusvaldkondade kaupa. Esiteks, välissuhtlemisega seonduvad seadused ja otsused. Olulisemad nendest, mis Riigikogu on vastu võtnud, on järgmised: välissuhtlemise seadus, välismaalaste seadus, merealapiiride seadus, majandusvööndi seadus ja mitmesugused kodakondsusega seotud õigusaktid. Siinkohal võib meenutada, et enne välissuhtlemise seaduse kehtima hakkamist reguleeris rahvusvaheliste lepingute ettevalmistamist, sõlmimist (nendega ühinemist), avaldamist ja hoidmist Eesti Vabariigi eelmise valitsuse 1992. aasta 31. augusti määrus. Otsustest võiks nimetada olulisemana 1992. aasta 1. detsembril vastuvõetud otsust seadusloome järjepidevusest. See nõuab seaduseelnõude ettevalmistamisel enne 1940. aasta 16. juunit kehtinud seaduste arvestamist. Seega ka teiste riikidega sõlmitud lepingute arvestamist. Kolm otsust on Riigikogu 1993. aastal vastu võtnud varasema okupatsiooniga seonduvalt. Esimene neist käsitleb okupatsioonide repressiivpoliitika uurimise riikliku komisjoni moodustamist. Töö peab lõppema 1995. aastal. Teise otsusega loodi ajutine komisjon NSV Liidu ning teiste riikide julgeoleku- ja luureorganite tegevuse uurimiseks Eestis. Kolmas otsus käsitleb Eesti pankade külmutatud kontosid NSV Liidu Välismajanduspangas. Loomulikult kuuluvad välissuhtlemise valdkonda ka immigratsiooni puudutavad otsused, näiteks otsus immigratsioonikvoodi kohta. 1992. aasta 10. oktoobril võttis Riigikogu vastu otsuse Eesti Vabariigi ühinemise kohta vaimsete puuetega inimeste õiguste deklaratsiooniga. Teiseks võtame vaatluse alla ratifitseerimisseadused. Denonsseerimisi pole käsitletaval perioodil esinenud. Selle valdkonna seaduste hulgas seisab välispoliitiliselt olulisimana esikohal Euroopa Nõukogu statuudi ratifitseerimise seadus. Ülejäänud ratifitseerimise seadused võib valdkonniti jagada järgmiselt. Esiteks, riikidevahelised koostöölepingud, neid on kuue riigiga: Ungari, Poola, Ukraina, Prantsusmaa, Rumeenia, Türgi. Teiseks, riikidevahelisi õigus- ja konsulaarsuhteid ning viisarežiimi käsitlevad lepingud kuue riigiga. Kolmandaks, riikidevahelised majanduskoostöölepingud 12 riigiga, sealhulgas vabakaubanduslepingud kolme riigiga, need on Šveits, Leedu ja Läti. Neljandaks, lepingud välisriikidelt saadavate laenude kohta, neid on kuus. Ja viiendaks, rahvusvaheliste konventsioonidega ühinemine – 12 konventsiooni. Kokku 42 seadust. Rahvusvaheliste konventsioonide ratifitseerimise algatajatele peab väliskomisjon vajalikuks soovitada, et nad eelnevalt veenduksid, kas meie õigusaktid või riigi struktuurid on piisavad, rahuldamaks konventsiooni tingimusi. Väliskomisjon peab seetõttu soovitavaks, et Justiitsministeerium ja Välisministeerium veel kord kontrolliksid, kas Eesti riik on praegu võimeline täitma kõiki tema poolt ratifitseeritud konventsioone. Väliskomisjon tahab tähelepanu juhtida veel ühele asjaolule. Me oleme Riigikogus vastu võtnud kaks ratifitseerimise seadust Eesti riigi laenuvõtmise kohta välismaistelt pankadelt. Need on Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengu Pank ning Rootsi Exportkredit. Samuti oleme vastu võtnud ühe hankelepingu ratifitseerimise seaduse välismaiselt firmalt tehtud relvaostu kohta. Väliskomisjon juhib tähelepanu sellele, et vastavalt põhiseaduse §-le 120 sätestab Eesti Vabariigi suhtlemise korra teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega seadus. Ja vastavalt välissuhtlemise seaduse § 2 punktile 2 on välisleping ehk rahvusvaheline leping kirjalik kokkulepe Eesti Vabariigi ja välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni vahel. Seega pole eelnimetatud kolm lepingut välislepingud välissuhtlemise seaduse tähenduses. Küll aga võib valitsus riigieelarvet oluliselt mõjutavate lepingute sõlmimisel eelnevalt pöörduda Riigikogu poole nõusoleku saamiseks. Nii toimis valitsus näiteks Jaapani Ekspordi-Impordipangalt võetava laenu suhtes, mille võtmise kohta langetas Riigikogu oma positiivse otsuse selle aasta jaanuaris. Selliselt oleks valitsus pidanud toimima ka varemnimetatud kahelt pangalt laenu võtmisel ning firmaga TAAS – Israel Industries sõlmitud relvaostulepingu sõlmimisel. Kolmandaks käsitlen Riigikogu poolt vastuvõetud riikidevahelist suhtlemist puudutavaid avaldusi, deklaratsioone ja pöördumisi. Selle pädevusvaldkonna sissejuhatuseks tuleks kahtlemata nimetada 1992. aasta 7. oktoobril vastuvõetud deklaratsiooni põhiseadusliku riigivõimu taastamisest. See on oluline dokument ka välispoliitika seisukohalt, sest sellega teatati, et praegune Eesti Vabariik on õigussubjektina samane 1918. aasta 24. veebruaril väljakuulutatud Eesti Vabariigiga, mis 1940. aastal langes Nõukogude Liidu agressiooni ohvriks ja inkorporeeriti ebaseaduslikult selle riigi koosseisu. Selles deklaratsioonis avaldati tänu riikidele, kes meile rasketel okupatsiooniaastatel Eesti Vabariiki jätkuvalt de jure tunnustasid. Ühtlasi kinnitas Riigikogu, et Eesti on valmis arendama vastastikusele mõistmisele ja usaldusele rajatud suhteid maailma riikide ja rahvastega. Lisaks sellele deklaratsioonile on Riigikogu vastu võtnud ka kolm avaldust. Esimene neist kannab kuupäeva 19. aprill 1993 ja on pühendatud Varssavi geto ülestõusu 50. aastapäevale. Teine avaldus on vastu võetud 20. oktoobril 1993 seoses 60 aasta möödumisega Ukraina rahva kallal toime pandud näljagenotsiidist. Kolmanda avalduse tegi Riigikogu alles möödunud nädalal, 10. veebruaril ja selles juhitakse riikide parlamentide tähelepanu imperialistlike tendentside süvenemisele Venemaa välispoliitikas. Menetluses on teatavasti Riigikogu pöördumine, milles maailma avalikkusele selgitatakse Eesti-Vene suhete praeguse keerukuse ajaloolisi põhjusi ning konstateeritakse Venemaa juhtkonna soovimatust arvestada rahvusvaheliste konventsioonide sätteid. 1994. aasta 9. veebruaril tegi omapoolse avalduse ka Riigikogu väliskomisjon, milles käsitletakse Vene vägede väljaviimist Eestist ning kutsutakse avalikkust erilisele valvsusele Venemaal taas pead tõstva ekspansionistliku välispoliitika suhtes. Neljandaks peatume Riigikogu suhetel teiste riikide parlamentidega ning parlamentidevaheliste organisatsioonidega. Ühe parlamendi suhteid teiste riikide parlamentidega võib käsitleda põhiliselt viide alaliiki jaotatuna: 1) juhatuse suhted, 2) fraktsioonide suhted, 3) komisjonide suhted, 4) sõprusgruppide suhted ja 5) üksikliikmete suhted. Kõigi viie alaliigi kohta võib aga öelda, et need vastastikused suhted pole enamikul juhtudel regulaarsed või vähemalt sagedased. Peamiselt piirab komisjonide ja sõprusgruppide koostööd meie kolleegidega teistes riikides meie napp rahakott. Peame aga märkima, et ega nn. rikaste riikide parlamentide komisjonide ja sõprusgruppide aktiivsust meile küllasõitmisel pole eriti märgata. Küllap on siin tegemist ka kokkuhoiutarbega. Kõige aktiivsemalt on rahvusvahelisse suhtlemisse kaasatud kahtlemata parlamendi juhatuse liikmed ning fraktsioonide ja komisjonide esimehed. Seda eriti siin asuvate teiste riikide saatkondade poolt korraldatavate ürituste kaudu, aga ka seetõttu, et nad on sagedaselt soovitud kohtumispartnerid teistest riikidest Eestisse saabuvatele kõrgetele poliitikutele või diplomaatidele, teiste riikide parlamendidelegatsioonidele. Kõige efektiivsemad ja regulaarsemad on aga iga välispoliitiliselt aktiivse riigi parlamendi, sealhulgas ka Riigikogu suhted mitmesuguste rahvusvaheliste parlamentidevaheliste organisatsioonidega. Riigikogu on nimetanud oma delegatsioonid järgmistesse taolistesse ühendustesse: 1) Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (Riigikogu delegatsioonis on 3 põhiliiget ja 3 asendusliiget), 2) Euroopa Julgeoleku- ja Koostöönõupidamise (CSCE) Parlamentaarne Assamblee (delegatsioonis on 3 liiget), 3) Parlamentidevaheline Liit (Riigikogu delegatsioonis on 55 liiget), 4) Balti Assamblee (igast Balti riigist kuulub delegatsiooni 20 parlamendiliiget), 5) Põhja-Atlandi Assamblee (Põhja-Atlandi maade parlamentidevahelisse organisatsiooni kuulub Riigikogu 3-liikmeline delegatsioon assotsieerunud liikme staatuses; praegu kannab assamblee meie delegatsiooni sõidu- ja majutuskulud), 6) Lääne-Euroopa Liit (andis hiljuti Riigikogule õiguse osaleda selle liidu assamblee töös kaheliikmelise vaatlejastaatusega delegatsiooniga; selle delegatsiooni moodustamise kohta on parlamendi menetluses praegu vastav eelnõu). Riigikogu liikmetest on Tunne Kelam valitud Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee asepresidendiks ja Vello Saatpalu CSCE Parlamentaarse Assamblee poliitika ja julgeoleku peakomitee aseesimeheks. Tahaksin tähelepanu juhtida veel sellele, et kõigis nendes assambleedes toimuvad istungjärkude ajal ka poliitiliste fraktsioonide kohtumised. Seega võib öelda, et just taolised parlamentidevahelised regulaarset tööd tegevad organisatsioonid on kõige olulisemaks koostöövormiks parlamentide vahel ja Riigikogu on oma osavõtuga aktiivselt lülitunud sellesse ülemaailmsesse demokraatlikku protsessi. Üheks koostöövormiks on ka sõprusgruppide suhted. Riigikogul on praegu järgmised sõprusgrupid: Eesti-Itaalia (26 liiget), Eesti-Prantsusmaa (45 liiget), Eesti-Saksa (55 liiget), Eesti-Soome (45 liiget), Eesti-Taani (31 liiget). Sõprusgruppide elavamat koostööd teiste riikide parlamentide vastavate gruppidega raskendab oluliselt majanduslike võimaluste nappus. Seda enam on nendel gruppidel põhjust teha koostööd Eestis asuvate vastavate riikide saatkondadega, et organiseerida siin vastava maaga seotud üritusi. Riigikogu väliskomisjon on püüdnud delegatsioonide koosseisude kohta käivate otsuste eelnõude ettevalmistamisel lähtuda sellest, et võimalikult lai ring parlamendisaadikuid saaks osaleda rahvusvahelises koostöös. Seetõttu on võimalikult püütud vältida kattumisi. Samuti on jälgitud koalitsiooni ja opositsiooni võimalikult võrdsemat esindatust delegatsioonides. Kodukorraseaduse kohaselt korraldab Riigikogu esindamist tegelikult Riigikogu juhatus. Kokkuleppel on aga parlamendis juurdunud tava, et meie alalised esindused mitmesugustes rahvusvahelistes ühendustes on nimetatud täiskogu otsusega. Usume, et seda demokraatlikku tava võiks jätkata. Üks rahvusvahelise koostöö vorm on veel parlamendiliikmete osalemine vaatlejatena teiste riikide parlamendi- või presidendivalimistel ning referendumitel, aga ka muudel eesmärkidel moodustatud delegatsioonide koosseisus. Meie praktikas toimub see osalemine just nimelt eelmainitud rahvusvaheliste parlamentaarsete assambleede delegatsioonide koosseisus. Nii on Riigikogu liikmed osalenud CSCE delegatsiooni koosseisus näiteks Venemaa parlamendi hiljutistel valimistel ja referendumil. Peatselt võtavad meie kolleegid Euroopa Nõukogu ja CSCE assambleede delegatsioonide koosseisus osa Moldaavia ja Ukraina parlamendivalimistest. Samuti on üks meie kolleeg lülitatud CSCE assamblee Jugoslaavia delegatsiooni koosseisu. Natukene pikemalt tahaksin peatuda kolme Balti riigi koostööorganil Balti Assambleel, kes valmistub oma kolmandaks istungjärguks Riias selle aasta mais. Peab ütlema, et selle organi töö tõhustamiseks on veel kaalukaid varusid. Teatavasti kuulub igast riigist assambleesse 20 parlamendiliiget. Kuivõrd rõhuv enamik sellest liikmeskonnast ei oma analoogsetes rahvusvahelistes organisatsioonides töötamise kogemusi, on mõnede komiteede istungid kujunenud väheproduktiivseks. Seetõttu peaks komiteede juhtimist tõhustama, lähendades seda võimalikult enamiku rahvusvaheliste assambleede tavadega. Nendes assambleedes kuuluvad komisjoni juhtkolmikusse esimees, aseesimees ja ka rapporteur, kes kirjutab ettekande, kõik eri riikidest. Võiks veel nimetada komisjonide nomenklatuuri täpsustamise vajadust, aga ka seda tuleb vist lugeda ebaloomulikuks, kui ühe riigi parlamendiliige oma parlamendis on hoopis teise suunitlusega komisjoni liige, kui seda on assamblee komisjon. Tundub ka, et Balti Assambleesse kuuluvate mõnede mõjukate poliitikute põhieesmärk ei ole mitte niivõrd assamblee enda töö korrastamine, kuivõrd just Balti Nõukogu asutamine, mille kohta võeti vastu otsus assamblee eelmisel istungil möödunud aastal Tallinnas. Nõukogu koosneks juba eksisteerivast parlamentidevahelisest assambleest ning kolme Balti riigi täitevvõimude koostööks ettenähtud Balti Ministrite Nõukogust. Selle tarvis luuakse sekretariaat, mille ülesanne oleks kolme riigi vastavate ministeeriumide omavahelise koostöö korraldamine. Olgu märgitud, et Põhjamaade Ministrite Nõukogu tarvis loodud sekretariaadis Kopenhaagenis töötab 80 inimest. Neid pingutusi on raske mõista olukorras, kus riikide omavahelise koostöö ammu äraproovitud klassikalised vormid saatkondade ja kaubandusesinduste näol on alles oma arengu algstaadiumis. Tuletame siinkohal meelde, et seni puudub Leedul suursaadik Eestis, Läti suursaadik resideerib kolmandas riigis, Eesti Leedu saatkonnas töötab ainult 3 inimest jne. Ilmselt on otstarbekam kulutada meie nappe inim- ja raharessursse just nende klassikaliste koostööks mõeldud struktuuride väljaarendamiseks. Ühtlasi juhin tähelepanu sellele, et senini on lahendamata Balti Assamblee II istungjärgu poolt otsustatud sekretariaadi asutamise küsimus Riias, mille vajaduses – assamblee töö parema korraldamise huvides – keegi ei kahtle. Balti koostöö on ülimalt tähtis, Baltimaade koostöö Põhjamaadega on seda samuti, kuid selleks koostööks loodavate organisatsioonide asutamise prioriteedid on samuti olulised ning vajavad kiiret otsustamist. Meie Riigikogu rahvusvahelise koostöö kulusid jäägu lõpetuseks iseloomustama järgmised arvud, Riigikogu kulutused Balti Assamblee 1992. aasta istungjärgu korraldamisel Tallinnas olid 109 000 krooni. Teiseks, parlamendiliikmete lähetuskulud moodustasid 1993. aasta teisel poolaastal kokku 940 000 krooni, sellest Euroopa Nõukogu delegatsiooni kulud 476 400 krooni, rahvusvahelise Parlamentidevahelise Liidu delegatsiooni kulud 36 300 krooni ja CSCE delegatsiooni kulud 23 000 krooni. Kolmandaks, CSCE Parlamentaarse Assamblee liikmemaks oli eelmisel aastal 33 400 krooni. Neid lähetuskulusid tuleb pidada täiesti tühisteks, võrreldes arenenud riikide parlamendisaadikute visiitidele tehtavate kulutustega, ja see vajutab loomulikult ka oma pitseri meie parlamendi osalemisele rahvusvahelises koostöös. Olgu lisatud, et Riigikogu juhatus võtab parlamendiliikme visiiditaotluse, mis on seotud Riigikogu majanduslike kulutustega, käsitlusele alles seejärel, kui sellel taotlusel on fraktsiooni esimehe ja väliskomisjoni esimehe viisad ning taotlus on esitatud Riigikogu välissuhete osakonna kaudu. Viiendaks peatun Eesti kaitseväe kasutamise küsimusel Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel. Teatavasti kuulub selle kasutamise otsustamise ainuõigus vastavalt põhiseadusele Riigikogule. Samal ajal me teame, et näiteks Balti rahuvalvepataljoni moodustamisel on täitevvõim jõudnud juba detailideni, kusjuures on välja kuulutatud isegi vabatahtlike registreerimine. Väliskomisjon on seisukohal, et Balti pataljonis osalemise oleks eelnevalt pidanud oma otsusega heaks kiitma Riigikogu, sest küsimus on otseselt Eesti kaitseväe kasutamises meie riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel. Väliskomisjon ei taha selle konstateeringuga väljendada eitavat suhtumist pataljonis osalemisse, kuid juhib tähelepanu riigis tehtavate poliitiliste otsuste demokraatlike protseduuride järgimise hädavajalikkusele. Kuivõrd Eesti kaitseväe kasutamine rahvusvaheliste kohustuste täitmisel on seni õiguslikult reguleerimata, esitas väliskomisjon koos riigikaitsekomisjoniga parlamendile otsuse eelnõu, milles tehakse valitsusele ettepanek vastava seaduseelnõu algatamiseks, pidades seejuures silmas Balti pataljoni osas toimunut. Väliskomisjon juhib tähelepanu asjaolule, et seni pole Riigikogule heakskiitmiseks esitatud ka Eesti riigi julgeoleku seisukohalt vajalikku seaduseelnõu Vabariigi Presidendi juures nõuandva organina tegutseva Riigikaitse Nõukogu kohta. Samas on aga president oma otsusega nr. 129 möödunud aasta 2l. juunist selle nõukogu juba asutanud, viidates oma otsuses seejuures põhiseaduse §-le 127, vastavalt millele sätestab selle nõukogu koosseisu ja ülesanded ainult seadus. Riigikogu väliskomisjon saab seda käsitleda ainult võimu tsentraliseerimise ilminguna. Kuuendaks peatume Riigikogu pädevusel kehtestada diplomaatilisi auastmeid ja nende andmise korda. Teatavasti annab vastavalt põhiseadusele diplomaatilisi auastmeid Eesti riigipea. Vastav õigusakt, mis Riigikogu poolt vastuvõetuna kehtestaks auastmed ja nende andmise korra, seni riigis puudub. Seetõttu juhib väliskomisjon Vabariigi Valitsuse tähelepanu vajadusele esitada Riigikogule kiiresti vastav seaduseelnõu. Teiselt poolt me teame, et Vabariigi President on korduvalt omistanud suursaadiku auastet. Näiteks võib tuua need Eesti Vabariigi erakorralised ja täievolilised suursaadikud välisriikides, kes selles ametis olid Eesti Vabariigi põhiseaduse jõustumisel 1992. aasta 3. juulil. Väliskomisjon on seisukohal, et ka taolisi otsuseid tuleb käsitleda demokraatlike protseduuride eiramisena. Teatavasti juhtis Vabariigi President hiljuti Tallinnas toimunud Eesti kohalike omavalitsuste esindajate kohtumisel tähelepanu võimu tsentraliseerimise ilmingutele Eestis. Väliskomisjon käsitleb seda presidendi väidet osalt ka tema enesekriitilise, igati eeskuju vääriva avaldusena, ning loodab üha, et riigipea siiski soostub varem parlamendi väliskomisjoniga regulaarselt toimunud kohtumiste taastamisega. Ja lõpetuseks. Pärast tänast Välisministeeriumi ja parlamendi väliskomisjoni ettekannete, küsimuste, vastuste ja sõnavõttude ärakuulamist saame üksjagu selgema pildi selle kohta, kuidas Eesti välispoliitikat on kujundatud või mida võiks teha teisiti. Mingit Eesti välispoliitikale või tema struktuuridele hinnangut andvat parlamendi otsuse eelnõu polnud loomulikult tänaseks istungiks võimalik koostada. Küll aga võib tänase parlamendi kuulamise põhjal iga fraktsioon kujundada oma hinnangulise seisukoha Eesti välispoliitika ja tema valdkondade suhtes ning esitada Riigikogu menetlusse vastava eelnõu. Täname tähelepanu eest!

Esimees

Suur tänu! Ootame viivu, kas meil on küsijaid. Ei ole. Ma tänan, kolleeg Vello Saatpalu! Avan läbirääkimised. Kolleeg Tiit Made.

T. Made

Austatud eesistuja, kallid kolleegid! Lugupeetud ikka veel sõltumatud ajakirjanikud! Mul on silmade ees üks telepilt möödunud aasta suvest, kus Euroopas tippjuhtide kohtumisel hakati rivistama riigipeasid ja välisministreid, et teha nendest pilt. Ja seal oli ka meie tollane välisminister, kes end pisut edevalt kohendades, külg ees, püüdis sättida võimalikult lähedale härradele Kohlile, Majorile, Mitterrand’ile. Kui see positsioon oli saavutatud, siis oli tal rahulolev naeratus näol ja pilti võis teha. Ma räägin seda sellepärast, et see situatsioon iseloomustab suuresti Eesti välispoliitikat 1993. aastal. Me kohendasime ennast, katsusime ennast sättida suurte ja tugevate lähedale. Ja kui siis öeldi, et Eesti on olemas, siis me olime rahul ja naeratasime õnnelikult. Läksime jälle uuele foorumile, uude riiki, et jälle ja jälle seesama olukord üle elada. Kuid andes hinnangut praeguse istuva valitsuse ja eriti Välisministeeriumi välispoliitilisele tegevusele 1993. aastal, pean ma kahetsusega ütlema, et see oli hambutu, ahastamapanevalt vähe Eesti huve arvestav, ebaprofessionaalne ja kahjuks ka küündimatu. Selle karmi arvamuse kinnituseks, kallid kolleegid, on ilmselt ka asjaolu, et mõneti anti järele väliskomisjoni survele ja katsetele mõjutada Välisministeeriumi tööd. Lõpuks jõudis see info ja teadmine valitsuseni ja nad vahetasid välisministri välja. Niisugust asja ilmselt ei tehta ilmaasjata. Antud hetkel, kuulanud ära meie uue välisministri kõne, võib öelda, et paljud suunaasetused selles on niisugused, millega tuleb olla nõus. Väliskomisjon on neid arutanud ja Välisministeeriumile kogu aasta jooksul välja pakkunud. Seetõttu kõik ei ole veel kadunud, ehkki möödunud aastal kaotasime tohutult aega oma välispoliitilises tegevuses. Missugused on need prioriteedid, mida Eesti välispoliitika peaks silmas pidama tulevikus? Eelkõige ma leian, et see on Balti riikide koostöö arendamine igal tasandil. Õieti hakkas see paigast liikuma möödunud aasta lõpul ja on praegu võtnud mõneti parema ilme. Kuid samas iseloomustab Eesti riigi välispoliitikat teatud tõrjuv suhtumine Leedusse, sest seal on vasakpoolne valitsus. Üleüldse on meie välispoliitikal tõrjuv suhtumine nendesse riikidesse, kus on vasakpoolne valitsus. Ehkki on tegemist meie lähivälismaaga. Ehkki see on meie lähi-SRÜ. Ehkki need on riigid, ilma milleta või kelleta me mitte kuidagimoodi hakkama ei saa. Balti koostöö areneb alles siis sisuliselt ja põhjalikult, kui me suudame võtta võrdsete partneritena nii Leedut kui ka Lätit. Üleüldse on meie välispoliitiline suhtlemine Baltimaadega omanäoline. Me lasime ennast meelsasti siduda Venemaa poolt ühte paketti ÜRO resolutsiooni arutamisel möödunud aastal. Me olime õnnelikud, et olukord lõppes nii, et ei olnudki vaja hääletada. Saime niimoodi Lätit teatud mõttes toetada. Mina leian, et see oli viga. Meie välispoliitika suur viga ÜRO-s. Kuid olgu pealegi. Samas aga ei pilgu meil silmgi, kui Venemaa võtab kõige räigemalt Läti oma kontrolli alla Skrunda raadiojaama kaudu, jättes sinna sisse suure hulga oma sõjaväelasi, olles nii iga hetk võimeline kontrollima Lätit sisemiselt ja ohustades sellega mitte üksi Läti julgeolekut, vaid terve Baltimaa julgeolekut. Me räägime, et see on Läti siseasi ja ei maksa ennast sinna vahele segada. Ma ei saa aru, miks see peaks nii olema. Välisministeeriumi aktsioonid möödunud aastal olid teoreetiliselt nõrgad. Nõrgad on liiga pehmelt öeldud. Need aktsioonid olid mõneti pimedad. Võtame ühe näite. Möödunud aasta keskel tõusis aktuaalselt päevakorrale meie liitumine NATO-ga. Mida ütles selle kohta Välisministeeriumi poliitilise osakonna juhataja Toivo Klaar pärast seda, kui Leedu oli avaldanud oma soovi NATO-ga ühineda? Siis tuli Välisministeeriumi poliitilise osakonna poolt kommentaar, et see võib tekitada läänes vastureaktsiooni, et see on ebareaalne ja me peame ootama, kuni meid sinna kutsutakse. Juba üksnes niisuguse tegevuse eest on ilmselt tarvis poliitilise osakonna juhataja välja vahetada. Praegu, nagu me kuulsime täna, on NATO-ga liitumine ja ka Euroopa Liiduga liitumine meie välispoliitika üks põhilistest suundadest. Kes või mis või missugused inimesed seda poliitikat hakkavad ajama? Lõppkokkuvõttes tahaksin ma öelda seda, et Eesti välispoliitika ajamisele ja Välisministeeriumi tegevusele 1993. aastal tuleb panna hinne kaks miinus. Ma arvan, et sellest lähtudes tuleb anda neile nn. suvetöö. Aga välisministri vahetus ja härra Luige kompetentsus selles töös ning tänane esinemine annab mulle lootust, et suvetöö saab tehtud. Ma arvan, et meil õnnestub kaotatud positsioonid maailmakaardil tagasi võita terve välispoliitikaga. Ma väga loodan, et sel aastal õnnestub paika panna, kes siis Eestis ikka välispoliitikat ajab ja mitu välispoliitikat meil on. Ma loodan, et see kriitika, mis võis olla natukene valus, sunnib meie välispoliitika ajajaid mõtlema, et eelkõige tuleb lähtuda Eesti, mitte Venemaa või mõne teise riigi huvidest. Ma tänan!

Aseesimees T. Kelam

Suur tänu! Kolleeg Katrin Linde.

K. Linde

Aitäh, härra juhataja! Austatud kolleegid! Tahan kõigepealt tänada lugupeetud välisministrit ülevaate eest meie välispoliitika seisukorrast ning avaldada tunnustust Eesti välispoliitika seniste saavutuste eest. Eesti kaitse rajamisel vajame loomulikku elutarkust ja ettenägelikkust ühtekuuluvustunde süvenemisel. Tegelikke tulemusi saavutame paremini, kui suudame teadvustada eluliselt olulisi valdkondi ning koonduda Eesti riikluse juhtmõtte alla, mis on 76 aastat olnud eeskujulikult demokraatlik, eriliselt rahvusvähemuste suhtes. Eesti kodanik tahab näha riigivanemaid, kes ajavad tasakaalustatud välispoliitilist joont. Lääneorientatsioon ei ole parem idaorientatsioonist. Eesti välispoliitika ees on raske ülesanne teadvustada nii oma riigi kodanikele kui ka välismaailmale meie kui riigirahva seisukohti ja kindlat tahet: jääda aastatuhandeteks püsima riigina. Meie ülesanne on teadvustada ennast osana maailma kultuurist, rikastada üldist omapoolse panusega. Meil on kogemusi, mida kellelgi teisel pole. Eesti Vabariik on ainuke riik maailmas, kes on võitnud sõja Nõukogude Liidu vastu ja purustanud paljaste kätega, diplomaatiaga ühe maailma võimsama kolossi. Nende eeskujude valgusel oleme võimelised pakkuma maailmale positiivseid lahendusi ka tulevikus, see on oluline trump meie käes! Kui me seda kasutada tahame, vajame tasakaalustatud efektiivset välispoliitikat. Kallutused sõltuvuse suunas, ükskõik millisesse ilmakaarde, rikuvad ohtlikult meie väärikust, meil on sellest ajalooline kogemus. Just sõltuvus on eluohtlik, seda söödab meile ette rahvusvaheline imperialism. Lääne- või idaorientatsioon hävitab selle sära, mille eesti rahvas saavutas oma vabadusvõitluse käigus. Just nüüd toimub vabadusvõitluse raskeim lahing väärikuse eest. Eesti riik jääb püsima, kui suudame ennast teadvustada riigirahvana ja ühineda Eesti riikluse juhtmõtte alla, nähes ennast väärika osana maailma kultuuris. Tänan tähelepanu eest!

Aseesimees

Suur tänu! Kolleeg Olav Anton.

O. Anton

Aitäh, härra juhataja! Austatud kolleegid, mul on väga hea meel, et tänane arutelu toimub, ja nagu näitab esinejate arv, on see väga vajalik. Täna me muud teemat ette võtta ei jõua. Aga ma usun, et me käsitleme antud teemat vajaliku põhjalikkusega. Välisministri ettekanne meeldis mulle ainult selle poole pealt, et tema isiku vastu on mul suur sümpaatia, mis tänast ettekannet kuulates veel kasvas. Kuid kokkuvõttes pean ma nentima, et ettekanne oli tühi. Ja ta oli tühi sellepärast, et aastatagune töö oli kesine. Välisministri väljavahetamine, nagu siin härra Made märkis, oli täiesti õigeaegne, kui mitte isegi hiljaks jäänud. Kuulates välisministri ettekannet, tekkis minus tunne, nagu me istuksime rongis ja aknast välja teist rongi vaadates me arvame, et me liigume. Kuid siis, pöörates pilgu teisele poole, me avastame, et liigub teine rong ja meie seisame paigal. Me kuulsime, mida olid teinud nii Ameerika president kui ka Rootsi peaminister ja paljud-paljud teised isikud väljaspool Eesti riiki, teiste riikide vastavate ametkondade esindajad, kuid me kuulsime minimaalselt seda, mida olid teinud Eesti vastavad ametnikud. Ja nüüd konkreetselt teemade kohta, millest ma oleksin oodanud paremat ja selgemat ülevaadet. Esiteks, suhted Venemaaga. See on teema, mis võib Eestile väga kalliks maksma minna ja aeg töötab Eesti kahjuks. Senine asjaajamine on täiesti hambutu olnud, nagu märkis siin ka härra Made. Ja veel kurvemaks teeb olukorra asjaolu, et meie ajakirjanduses sõna otseses mõttes pasundatakse, et kohe toimub tippkohtumine. Seepeale ei saa isegi välisministrid omavahel kokku ja ka teised ametnikud suhtlevad maksimaalselt delegatsioonide läbirääkimistes, mis on n.-ö. lõputu jada. Läbirääkimised võivad olla, aga need ei asenda riikidevahelisi suhteid. Teine probleem on töö ÜRO-s. Venemaa on oma tööd väga osavalt teinud ja ära kasutanud kõik võimalused Eesti ja teiste Balti riikide vastu. Eesti on jätnud kõik oma võimalused kasutamata. Oma küsimuses härra Luigele suunasin ma tähelepanu ÜRO resolutsioonile 1974. aastast okupeeritud alade kohta. On ka palju muid resolutsioone, mida ÜRO on vastu võtnud ja mida saaks rahvusvahelises suhtlemises kasutada. Nii et see töö on olnud null. Sellepärast olen ma veendunud, et kui Eesti esindaja ÜRO-s asendatakse endise välisministriga, siis on see Eestile väga halb variant. Kolmandaks teeb mulle välispoliitikas muret see, et jutud kodus ja välismaal on väga erinevad. Me teame fakte, kus Eesti esindajad on rääkinud Strasbourg'is ühte juttu ja kodus risti vastupidist. Informatsioon mõnede protsesside kohta välismaal on Eesti avalikkusele kättesaamatu. Me mõistame asja ühtemoodi, välismaal mõistetakse teistmoodi. Ma loodan, et see jääb minevikku koos endise välisministriga. Neljandaks, ühinemine Euroopaga. Juba praegu liiguvad Euroopas ringi valitsuskoalitsiooni emissarid ja pakuvad mitmesuguseid variante, kuidas need asjad peaksid toimuma. Samal ajal me teame, et mujal riikides küsitakse olulistes asjades rahva arvamust ja pärast seda hakatakse tegutsema. Väliskomisjoni esimees rääkis täna siin Balti pataljoni probleemidega seoses, et kõigepealt peab parlament otsustama ja alles siis tehakse edasised käigud. Ma arvan, et ka Euroopaga liitumine peaks olema kõigepealt rahvaga läbi arutatud ja alles siis saaks ühed või teised sammud astuda. Kuulates väliskomisjoni esimehe ettekannet, oli mu meel veel kurvem. Me saime lühiülevaate väliskomisjoni tööst, puudus võib-olla fakt, mitu kilogrammi paberit on kasutatud. Oli palju juttu, kuid välispoliitika teostamisest küll juttu ei olnud. Ma arvan, et parlamendi väliskomisjoni esimees oleks võinud peatuda põhjalikumalt parlamendi välisesinduste töödel ja tegemistel. Minu jaoks oli informatsiooni hulk, mis ma sain väliskomisjoni esimehe ettekandest – väljendades matemaatika keeles – umbes 2 bitti. Seda on natukene vähe. Kas need delegatsioonid ei tööta üldse, milles ma kahtlen, või ei tea väliskomisjon sellest midagi või ei peetud vajalikuks sellest informeerida saali. Need on küsimused, mis praegu jäävad vastuseta. Ma loodan, et need küsimused saavad vastuse järgmises ülevaates sügisel. Ja ma olen ka kindlal arvamusel, et praegune välisminister suudab meile poole aasta pärast rääkida hoopis sisukamat juttu juba oma töödest ja tegemistest. Täna pidi ta kahjuks minema tulle nii-öelda teiste tööde ja tegemiste eest, millele härra Made pani hindeks kaks miinus. Ma ühinen selle arvamusega. Aitäh!

Esimees

Suur tänu! Kolleeg Trivimi Velliste.

T. Velliste

Austatud härra esimees! Ma tahaksin teha mõne ääremärkuse Eesti välispoliitika paari praktilise probleemi kohta, kuid enne seda tahaksin ma tänada minister Jüri Luike väga asjaliku ja ülevaatliku ettekande eest, mille kohta minu hinnang erineb diametraalselt mu eelkõneleja omast. Ja peale selle tahaksin ma ütelda oma heale kolleegile rahvasaadik Tiit Madele grupipiltide valmistamise kohta, et maailmas valitseb selles valdkonnas kindel protokoll. Ei ole võimalik trügida lihtsalt niisama Mitterrand´i ja Kohli vahele, vaid igal mehel on jalgade ette kirjutatud tema nimi ja tema koht on ette määratud. Kui härra Tiit Made on ka kunagi välisminister, siis ta teab seda. Härra esimees, mõned Eesti poliitikud on kurtnud, et Eestil polevat välispoliitilist kontseptsiooni. Kuidas nii? Ega poliitiline kontseptsioon pole ju ometi mingi kivinenud dogma. Poliitiline kontseptsioon ei ole üldse mitte midagi muud kui lähenemisviis, tegutsemispõhimõte eesmärgi saavutamiseks. Ja mis on eesmärk, sellest on täna juba räägitud. Missugune on olnud siis Eesti välispoliitika lähenemisviis ja tegutsemispõhimõte? Eesti välispoliitika kõige olulisem tunnusjoon on minu meelest olnud meie riigi välispoliitilise kursi püsivus muutuvas ajas. Kui meie põhjanaabrite puhul kõneldakse nende riigile stabiilsuse taganud Paasikivi-Kekkose liinist, siis Eesti puhul võiks rääkida Mere-Manitski-Velliste-Luige liinist ja see liin on sirgjoon. Siitsamast kõnetoolist on kõlanud etteheited, justkui oleks Eesti välispoliitika olnud liiga passiivne, liiga ennastkaitsev, liiga vähe ründav. Aga välispoliitika on osa olelusvõitlusest. Olelusvõitlus on ju piltlikult sõda. Väikese rahva olelusvõitlus on vabadussõda. Eesti Vabadussõda (1918–1920) on selgelt jagatav kolme ossa: 1) kaitse- ja tõrjelahingud, 2) positsioonisõda ehk hoovõtt ja 3) vastupealetung. Just samasugune on lugu ka, tänu taevale, veretu taasiseseisvumisega. Eesti välispoliitika on toiminud just muutuvas ajas. Kui Eesti välisminister külastas 1. detsembril 1992 Moskvat, oli kahe riigi suhete toon hoopis teine kui täna, sest olukord oli teine. Siis hõljus õhus hoopis rohkem lootusrikkust kui praegu, mil maailma ajalehtede esikülgedel on Žirinovski. Surve Eestile on ägenenud ja Eesti peab reageerima adekvaatselt. Kuid meie reageeringuid peab valitsema nõtke tasakaal. Me peame reageerima täpselt vastavuses olukorra arengule, ei üle ega alla. Meie praegune vabadussõda on õnneks vaid närvide sõda, on psühholoogiline sõda. See tähendab ennekõike võitlust oma riigi imago eest suures maailmas. Väikeriigi piiratud ressursside juures ei suuda me aga tegelda kogu maailmaga. Peame eraldama olulise ebaolulisest. Suurriigile on jõukohane ilma valikuta kogu maailma mõjutamine. Tal on ressursse, et luua kogu maailma kattev võrk, palgata selleks vajalikud ametnikud ja vajalikud agendid. Kui näiteks Smolenski väljakult antakse korraldus, et kõikides maailma pealinnades peavad suursaadikud kutsuma vastava riigi juhtivad poliitikud lõunasöögile, siis nii ka sünnib ja enne magustoitu öeldakse muuseas, et Eestis rikutakse inimõigusi, või öeldakse, et seda tehakse Lätis. Eesti ei saa paraku samaga vastata. Väikeriigi tähtsaim ülesanne on luua ümbritsevale maailmale ehtne ja usaldusväärne pilt iseendast. Eestil puudub võimalus, ja usun, ka soov enda kasuks valetada. Väiksed valed ei levi niikuinii, levivad suured valed. Ja suured valed on suurriikide privileeg. Nagu iga tõeline turg on ka infoturg küllastunud. Et sinna sisse pääseda, tuleb midagi välja tõrjuda. See pole lihtne. Kuid Eesti on valinud tõhusa tee. Eesti püüab oma partneritega suhelda neile arusaadavas keeles (ma pean silmas keelt laiemas tähenduses). Venemaa seevastu püüab suhelda vaid talle endale arusaadavas keeles. See on takistanud Vene ühiskonna demokratiseerumist ja kui nii edasi läheb, jääb Venemaa oma partneritele kõikjal alla. Tulenevalt meie ressursside piiratusest on Eesti sunnitud tegema valiku, keda mõjutada, keda mitte. Kõikjale me ei jõua. Oleme eesmärgikindlalt ja edukalt mõjutanud maailma poliitilist eliiti, neid, kellest siin maailmas toimuv kõige enam sõltub. Maailmas autoriteeti omavate riikide mõju kandub edasi. Meie võidu üheks kindlaks näiteks on kahtlemata möödunud aasta lõpul ÜRO-s vastuvõetud resolutsioon. Sellest on korduvalt räägitud ajakirjanduses, sellest on korduvalt rääkinud nii praegune kui endine Eesti välisminister. Tegemist oli Eesti vaieldamatu võiduga, selles pole mingit kahtlust ja pole mõtet püüda valget mustaks rääkida. Muidugi on ülioluline meie vahetu dialoog Venemaaga, kuid me suhtleme oma põhipartneri Venemaaga ka teiste riikide kaudu, isegi Beijingis, New Delhis, isegi Mexico Citys. Venemaa on sidunud suurema osa Eesti poliitilisest ressursist. Selle all kannatab muu tegevus. Siin on ka vastus Liina Tõnissoni küsimusele, miks Eesti Välisministeeriumis nii väike arv inimesi tegeleb Venemaaga. Enamik 200-st Välisministeeriumi töötajast tegeleb Venemaaga. Ometi ei tohi me tulevikule mõeldes unustada oma välispoliitilise silmapiiri avardamist, see on vajalik majanduslikult, kuid veelgi rohkem on see vajalik vaimselt. Lihtsameelsed on need, kes arvavad, et meie lunastus seisneb Moskva-reiside tihendamises. Mõnigi asi tuleb hoopis Moskvast siia tuua, ennekõike alaliselt meist kirjutavad Lääne ajakirjanikud. Meil pole midagi kasu Ameerika ajakirjanikust, kes kirjutab Moskva vaatenurgast. Parem kirjutagu siis juba Helsingi, Stockholmi või Varssavi vaatevinklist. Veelgi parem Riia, Tallinna vaatevinklist. Mida rohkem ajakirjanikke ja iseäranis diplomaate on Tallinna akrediteeritud, seda paremini oleme kaitstud. 16 saatkonda Tallinnas on rohkem kui 16 diviisi Tallinnas. Nende poliitiline tulejõud on mõõtmatult suurem, nad on laotanud nähtamatu kupli Eesti Vabariigi kohale ja sellest polegi nii lihtne läbi tungida. Ma tänan, härra esimees!

Esimees

Suur tänu! Kolleeg Ivar Raig.

I. Raig

Austatud kolleegid! Oma sõnavõtus ma kavatsen peatuda kahel välispoliitika aspektil, Eesti suhetel Euroopa Liiduga ja Balti riikide koostööl. Võib väita, et tänaseks on alanud Kesk- ja Ida-Euroopa riikide vaheline võistlus Euroopa Liitu pääsemiseks. Kõik endised nn. idabloki riigid tahaksid saada osa Lääne-Euroopa heaoluühiskonnast, Euroopa Liidu arvukatest abi- ja arendusprogrammidest. Kuid me peame arvestama ka seda, et Euroopa Liidu poliitikud on pragmaatikud ega soovi Euroopa Liidu suppi liiga lahjaks teha. Juba praegu on teada, et Euroopa Liidu laiendamise suhtes on skeptilised Kreeka ja Portugal, kes Euroopa Liitu kuulumisest on seni kõige rohkem võitnud. Euroopa Liitu vastuvõtmise dokumendid –assotsieerumisleping, rääkimata täisliikmeks saamise lepingutest – on vaja ratifitseerida aga kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. Me teame, et Europarlament on küll heaks kiitnud Euroopa laiendamise idee Kesk- ja Ida-Euroopa suunas, kuid paratamatult tuleb kuskil tõmmata piir. Mulle tundub, et Balti riigid on olukorras, et Euroopa Liidu uks sulgub vahetult meie järel või meie ees. Seetõttu võib ütelda, et otsustamiseks pole meile palju aega antud, pidades silmas, et Euroopa Liidu täisliikmeks saamise avalduse kavatseb Tšehhi Vabariik esitada juba lähiaastatel, lootes liikmeks saada 1998. aastal. Ja oleks väga kahetsusväärne, kui me sellest rongist maha jääksime. Seda enam tunduvad mulle imelikud mõningate Välisministeeriumi ametnike seisukohad, kes ütlevad, et enne 2000. aastat pole mitte mingisuguseid lootusi. Kui me sellest lähtume ja ei püüdlegi varem saada sellele Euroopa ja teiste edukamate Ida-Euroopa riikide rongile, siis muidugi me sinna ka ei jõua. Veelgi imelikum on, et isegi Riigikogu väliskomisjoni esimees on hoiatanud meid Euroopa Liitu kiire pürgimise eest. Mulle tundub, et muud võimalust meil ei ole. Euroopa Liit koostöös NATO-ga on meie iseseisvuse peamised kaitsjad Euroopas. Kui me seda kaitset mingil põhjusel ei soovi või ei soovita meid selle kaitse alla võtta, muutub meie iseseisvuse säilitamine üha raskemaks. Balti koostööd pidas härra Luik väga vajalikuks, ma igati toetan seda, kuid selles kontekstis jäävad ikkagi küsimärgid. Miks on Välisministeeriumi poliitika Balti riikide suhtes olnud niivõrd, ma isegi ütleksin, ebaselge, hämav? Küll tuuakse põhjuseks Leedu vasakpoolne valitsus, küll Läti soov domineerida Balti koostöös. Meil ei ole seniajani koostatud valitsuse poolt Balti riikide koostöö raamlepingut. Ma ise püüdsin selle välja pakkuda juba kaks aastat tagasi. Balti Assamblee Palanga istungil võeti vastu seisukoht, et see leping on vajalik. Nüüd Tallinna istungil mindi sellest mööda, ei näe ka ette, et see võiks järgmise istungi päevakorras olla. Kui nii edasi läheb, siis me oleme tõesti Balti riikide koostöö tegemise aja maha maganud. Balti koostööst tegelikult midagi välja ei tule, on ainult kõlavad sõnad ja head soovid, aga tegelikku tööd tehakse vähe. Ja siis võib tõesti Balti riikide omavahelise koostöö küsimus saada meile takistuseks Euroopa Liitu astumisel. Selles kontekstis on muidugi kahetsusväärne, et ei ole suudetud tagada Läti suursaadiku saatmist Eestisse ja vastupidi, et me peame selle asjaga tegelema alles praegu. Need asjad oleksid võinud olla lahendatud juba kaks aastat tagasi. Ja veel üks aspekt, mida ma tahtsin puudutada Euroopa Liiduga seoses, vastates kõigepealt härra Antonile: loomulikult arutatakse Euroopa Liidu küsimust rahvaga, kuid härra Antonil oleks vaja ikkagi enne järele uurida, millised on teiste riikide kogemused. Taotluse Euroopa Liitu saamiseks esitas ikkagi kõigepealt valitsus. Kui läbirääkimised saavad läbi, siis pannakse küsimus referendumile, mitte vastupidi, nagu soovib Anton. Ja lõpuks ettepanek Välisministeeriumile. Kui me ikkagi väga tõsiselt tahame saada Euroopa Liidu liikmesriigiks, siis me ei saa kokku hoida raha Euroopa Liidu liikmetega suhtlemisel. Ma küll ei usu, et me saame Euroopa Liidu liikmeks, kui meil ei ole kõikides Euroopa riikides oma akrediteeritud diplomaatilisi töötajaid. Me peaksime vähemalt järgmise aasta eelarve puhul kontsentreerima tähelepanu sellele, et kõikides Euroopa Liidu riikides meie diplomaatilised esindused avada. Tänan tähelepanu eest!

Esimees

Suur tänu! Kolleeg Toomas Alatalu.

T. Alatalu

Lugupeetud spiiker, lugupeetud vähesed välispoliitikahuvilised saalis! Siin lõi eelnevalt jälle välja üks väiksele rahvale tüüpiline kompleks: me ikka kipume ennast tegema suureks sellega, et leiame enda jaoks mingi soodsa paralleeli mõne suurema juurest. Siin juba räägiti meie välispoliitika teatud sirgest joonest, alates Merist ja lõpetades Luigega. Ma julgeks küll öelda, et kuni Vellisteni see sirgjoon läks suunaga allapoole. Võimalik, et ta peatus kõrgusel 1,5 meetrit, kui üht eelmist määratlust täpsustada. Ja tõesti, jääb ainult üle loota, et hakkaks nüüd ka ülespoole minema. Kui rääkida sellest nn. Eesti imagost, siis ma arvan sellesse kuuluvat ühte gruppi tegelasi, kes turneerib ühest riigist teise. Me püüame meeleheitlikult maailmale jätta muljet, et kui nii palju Eesti riigi tegelasi sõidab, ju me siis oleme omamoodi ka rikas ja jõukas riik. Ja teiselt poolt meie täielik hambutus, allajäämine Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis, Venemaa-poliitika sisuline puudumine ja meie täielik käpuliolek selles mõttes, et me saadame oma seadused ekspertiisi välismaa organisatsioonidesse, tunnistades n.-ö. ette, et mitte ainult Riigikogu, vaid eesti rahvas tervikuna on niivõrd abitu, et ta ei suuda isegi endale seadusi koostada. Tegelikult ma tahtsin oma juttu alustada sellest, et kaks kuud enne seda, kui Leedu üllatas kogu maailma oma pommkäiguga, avaldusega astuda NATO-sse, öeldi ka Leedu rahvale välja see summa, mis läheb tegelikult maksma NATO-s liikmeksolek. Ma tuletaksin teile paralleelina meelde seda, kuidas ma siin saalis eelmise aasta maikuus kangutasin välja seda summat, mis meil läheb maksma Euroopa Nõukogusse astumine ja seal olemine. Me oleme sellele probleemile nagu üldse pööranud selja. Me liitume kellegagi, me astume kuhugi, kuid me ei räägi üldse sellest, mis see meile maksma läheb ja kas meil teinekord on ka kasulik kuhugi rahvusvahelisse organisatsiooni astuda. Kui rääkida Euroopa Liiduga ühinemisest, siis – erinevalt võib-olla NATO-sse astumisest, millega praktiliselt tegeles ainult väga väike grupp inimesi – on nüüd üldsust informeeritud rohkem. Aga mis meil tegelikult puudub, on siiski informatsioon nii poolt kui ka vastu. Me räägime kõigest ainult roosades toonides, positiivselt. Ja muide, kui välisministri ettekandele midagi ette heita, siis peamine etteheide ongi selles, et kõik oli positiivne. Ometi on ju selge, et välispoliitika läheb tegelikult üle kivide ja kändude ning on aeg teadvustada raskused. Mis puudutab rahalist summat, siis on riigijuhtide ülesanne panna ka iga reakodanik mõtlema sellele, sest lõppude lõpuks kõik organisatsioonid lähevad midagi maksma, see raha tuleb maksumaksja taskust. Kui me tahame turuühiskonna inimest ette valmistada, siis me peame talle paraku ka just niisugust informatsiooni andma. Nüüd mõni sõna meie Riigikogu välispoliitilisest tegevusest. Ma tuleksin jällegi Leedu näite juurde tagasi. Leedus esitati kaks kuud tagasi ametlik memorandum, milles juhiti tähelepanu sellele, et teostatakse mitte riigi välispoliitikat, vaid teostatakse ühe partei välispoliitikat. Ma arvan, et meil on tegelikult täpselt samasugune olukord. Siin ma juhiksin tähelepanu ka sellele, kui palju inimesi on praegu saalis, kuhu nad kuuluvad, kas koalitsiooni või opositsiooni. Peasõnavõtud tulevad opositsiooni poolt, mis tegelikult peegeldab seda olukorda, et opositsioon on välispoliitika teostamisest kõrvale tõrjutud. Ometi on Riigikogu see koht, kus näiteks arutades sedasama välispoliitikat või arutades kaitsepoliitikat või julgeolekupoliitikat – need on just need valdkonnad, kus kogu riigi juhtivorganid peavad tegutsema kui üks tervik –, tuleb saavutada kokkulepe, konsensus. Aga just seda meil saavutatud ei ole. Hästi lihtne näide on ju tegelikult kõikide komisjonide esimeeste määramine. Ma toon teile võrdluseks, et Lätis näiteks ei kuulu väliskomisjoni esimees valitsevasse koalitsiooni. See samm tehti täiesti teadlikult, sest see annab automaatselt rohkem võimalusi välispoliitilisel areenil manööverdada. Aga meie oleme isegi kõigi siin Riigikogus koostatud sõprusühingute etteotsa püüdnud meeleheitlikult panna valitseva koalitsiooni isikuid. Niikaua kui see praktika meil jätkub, niikaua meil ei ole võimalik töötada välja ühist Eesti Vabariigi välispoliitikat. Need on, ma ütleksin, detailid, mis kajastavad üldist suhtumist, Riigikogu on tegelikult täiesti kõrvale lükatud välispoliitika teostamisest. Ja tuletades meelde Eesti Vabariigi põhiseadust, juhiksin teie tähelepanu sellele, et eelmisel aastal Riigikogu võttis vastu ainult kaks avaldust – vabandage väljenduse pärast, aga ütleme niimoodi – surnud juutide ja surnud ukrainlaste toetuseks. Miks ma selle rõhutamise praegu teen? Sellepärast, et pakuti ju tegelikult välja ka resolutsioone ja avaldusi kas või soome-ugri rahvaste toetamiseks. Meil osati kõik sättida niimoodi – see oli loomulikult valitsuse välispoliitiline kurss –, et Riigikogu, jumala eest, taolisi avaldusi ei teeks. Ja müts maha ERSP ja "Eesti Kodaniku" ees, kes oma vastavaid ponnistusi selles osas on jätkanud. Tänu neile sai äsja vastu võetud vastav resolutsioon. Ja see, et ERSP organiseerib praegu neid miitinguid, on vähemalt näide, et ühel meie poliitilisel parteil on oma välispoliitika olemas. Au neile! Järelikult ka teistel parteidel tuleb sellesama probleemiga tegelema hakata. Ma näen esimest väljapääsu siin selles, et me tõepoolest hakkaksime meie riigi järgmisi ja juba käimasolevaid välispoliitilisi samme arutama just niimoodi: poolt- ja vastuargumendid ning kõikide parteide poolt. Aitäh!

Esimees

Suur tänu! Kolleeg Vello Saatpalu.

V. Saatpalu

Ma tülitan teid veel kord. See on Alatalul hea mõte, et parteid peaksid aktiivsemalt tegelema poliitikaga. Ma saan aru, et see on enesekriitiline seisukoht, sest Koonderakonna poolt ei ole väliskomisjonile midagi laekunud, et üldse midagi arutama hakata. Ma räägin avaldustest, nii et tähelepanu. Ma räägiksin natukene ka Euroopa Liiduga seoses, aga enne ma tahaksin tänada eelmist välisministrit härra Trivimi Vellistet selle valmisoleku eest, mida ta on näidanud üles väliskomisjoniga kohtumisteks kogu oma ametisoleku ajal, ja ka härra Jüri Luike, kes on ministrina olnud alati valmis väliskomisjoniga kohtuma. Ma tahaksin Euroopa Liidust rääkida selles valguses, et mõningast idealismi sellega liitumise suhtes võib muidugi täheldada. Kui härra Raig ütles, et Saatpalu on hoiatanud Euroopa Liiduga liitumisega kiirustamise eest, siis ma julgeksin öelda, et see on täielik vassing. Ma räägin lihtsalt seda, et on teatud objektiivsed paratamatused, mis määravad selle aja, millal umbes me liitumiseks valmis oleme. Sakslased uskusid pärast müüri langemist, et neil õnnestub idaosa tõsta lääneosa tasemele 10 aasta jooksul. Möödunud aastal oli nende riigieelarves 180 miljardit Saksa marka ainult selleks, et aidata idaosal jalule tõusta (seal elab umbes 15 miljonit inimest, miljon on ära jooksnud). Meil on 1,5 miljonit, seega kümme korda vähem, seega me vajaksime umbes 18 miljardit Saksa marka aastas ja niimoodi 10 aastat järjest, et tõusta 10 aasta jooksul Euroopa arenenud riikide tasemele elatustasemelt. Ma tuletan meelde, et meie selle aasta eelarve on natuke vähem kui 1 miljard Saksa marka. Võrrelge: 18 miljardit Saksa marka abina ja 1 miljard Saksa marka eelarvena. Nii et me peame lihtsalt mõistma, et on teatud objektiivsed tegurid, mis määravad enam-vähem selle aja, millal me oleme küpsed Euroopa Liiduga liitumiseks, sest sealt ei ole ainult õigusi saada, sealt tulevad meile kaela ka kohustused. Eelkõige me peame olema valmis nende kohustuste täitmiseks. Sakslased on viimasel ajal hakanud juba kahtlema, kas nad on võimelised 10 aastaga idaosa tõstma lääneosa tasemele. Viimane, kes avaldas selles suhtes kahtlust, oli lugupeetud Saksamaa president härra Richard von Weizsäcker. Seega tahaksin juhtida tähelepanu, et ühiskonna jaluletõstmiseks on lihtsalt vajalik teatud aeg ja see isegi ei sõltu niipalju ühe, teise või kolmanda suundumusega valitsusest. Üks või teine valitsus võib seda liitumise aega nihutada 1–2 aastat, kuid tegelikult on lihtsalt üks ajalooline paratamatus, mis määrab, et tõenäoliselt me oleme umbes selleks ajaks, mida me võime nimetada XXI sajandi alguseks, tõesti valmis Euroopa Liidu liikme kohustusi täitma. Ma rõhutaksin just seda. Nii et ma ei ole kunagi väljendanud kahtlusi Euroopa Liiduga liitumise suhtes ega ka selles suhtes, et me ei tohiks praegu midagi ette võtta, sest see oleks nagu mingi kiirustamine. Ma olen nimetanud, et härra Raig toimis kiirustades selle komisjoni loomisega. Ma olen küll kriitikat avaldanud selle kohta, et inimesed pandi komisjoni, ilma et nendega üldse räägitud oleks. See on teine asi. Aga Euroopa Liidu suhtes pole ma mingit kriitikat kunagi teinud. Ja ma arvan, et praegu on referendumiks aeg loomulikult varane, sest enne tuleb see küsimus tõsiselt läbi töötada, enne tuleb sõlmida vabakaubandusleping, saada assotsieerunud liikmeks, alles siis algavad tõsised läbirääkimised täisliikmeks saamiseks. See on täitevvõimu pädevus ning kui ta on need läbirääkimised pidanud ja leidnud mingisuguse kompromissi, eks siis otsustame, kas see tuleb rahvahääletusega või mingil muul kombel. Ma tahaksin veel paari sõnaga peatuda taolistel ühiskonnaelu valdkondade kuulamistel üldse. Riikidel ei ole tavaks sätestada taolisi kuulamisi seadusega. Ma olen kümnete riikide kümnete parlamendisaadikutega kõnelnud sellel teemal, kuidas nendes riikides see on korraldatud. Neid parlamendikuulamisi – parliamentary hearing, venelastel parlamentskoje slušanije – korraldavad parlamendi komisjonid parlamendi ja komisjonide istungitest ja fraktsiooni tööajast vabal ajal. See on hoopis laiem seltskond, kes taolistest ühiskonnaelu ühe valdkonna kuulamistest osa võtab. Näiteks võtavad osa isegi teiste riikide suursaadikud. Ma olen olnud niisugustel kuulamistel parlamentides, mis ei toimu kitsale ringile, vaid sõna saavad näiteks ka parteide juhid, kes ei ole parlamendiliikmed. See on tõeline kuulamine. Ma ei teagi ausalt öeldes ühtegi riiki, kus ühiskonnaelu ühe valdkonna kuulamine oleks seadusega sätestatud, ja seda peab veel tegema koguni kaks korda aastas. Soomes on taoline komme, et ministritele on antud õigus esitada oma seisukohti parlamendis. Nad on seal üpris hädas, sellepärast et ministreid on palju ja palju tööaega läheb ministrite ärakuulamise peale. Me oleme õigusakte vastuvõttev organ. Ma ei ole muidugi niisuguste kuulamiste vastu, ma ainult juhin tähelepanu maailma demokraatia kogemustele selles osas, et ühiskonnaelu eri valdkondi kuulatakse ära parlamendi komisjonide kuulamistena. Viimati ma olin eelmise Venemaa Ülemnõukogu inimõiguste komisjoni ärakuulamisel, mis oli iseenesest minu jaoks küll ebameeldiv, kuid oli selles mõttes asjalik, et väga paljud inimesed said seal sõna. Suur tänu teile!

Esimees

Suur tänu! Kolleeg Krista Kilvet. Kolleeg Krista Kilvetil on kasutada ainult 6 minutit, mitte 7. Mina ei tea muud kui seda, et kell üks lõpeb istung. Palun!

K. Kilvet

Lugupeetud karm juhatus, head kolleegid! Ma ei nõustu väitega, et välispoliitika on Eesti Vabariigi nõrgim valdkond, aga üks olulisematest on ta kindlasti. Vaatamata püüdlustele maailma vägevate ees silma paista, oleme tihtipeale suutnud saata ilma vaid hiirepiuksusid. Kodus ja seestpoolt vaadatuna tundub meie toimekas tegutsemine arukas ja õige. Väljastpoolt vaadatuna jõuame pressikanalitesse tihtipeale skandaalide ja arusaamatustega. Muidugi löövad just siin välja objektiivsed põhjused. Meid on vähe ja suurriikidel on üsna hea meiega manipuleerida ja ära kasutada, kui kellelgi läheb tarvis nn. Balti kaarti tagataskus. Mida saaksime teha, et võiksime astuda maailma välispoliitikasse normaalsema riigina kui seni, millega koos ei käiks meile pealesurutud mõisted inimõiguste rikkumisest ja ebastabiilsusest? Ega meil palju polegi võimalik teha. Meie kasutada olevad võimalused ja vahendid on enam kui piiratud, kui võrdleme neid Vene Föderatsioonile justkui kingitusena kaelasadanud ja Nõukogude Liidu lagunemisest järelejäänud saatkondade, informatsioonikanalite, korrespondendipunktide ja tehnikaga, mida meil ju ei ole. Seda enam vajame ühistööd nende võimaluste raames, mida omame. Pean silmas nii kodumaiseid kui ka välismaiseid riiklikke struktuure ja organisatsioone. Koostöö algab aga informatsioonist ja usaldusest. Riigikogu väliskomisjonis oleme tundnud rohkem kui ühel korral, et otsused välispoliitika kujundamisel sünnivad meist eraldi. Võtame või siin juba mainitud Eesti sooviavalduse liituda NATO programmiga "Partnerlus rahu nimel". Väliskomisjon oma istungil kujundas seisukoha, et Eesti võiks liituda, ja järgmisel päeval lugesime ajalehtedest, et valitsus on sellekohase otsuse teinud. Katki poleks justkui midagi, aga väliskomisjon oleks võinud ja pidanud sellest ka eelnevalt teadma. Veel möödunud aasta kevadel oli presidendil kena tava kohtuda kord nädalas väliskomisjoni liikmetega. Enam ei ole sellised kohtumised presidendi töökavasse mahtunud. Momendil on küll suhete vallas situatsioon muutumas, mõtlen siin Välisministeeriumi, ja selle kohta ma rohkem sõna ei võta. (Paus.)

Esimees

Kolleegid, mulle on saabunud mõned protseduurilised ettepanekud pikendada käesoleva istungi ametlikku tööaega kuni planeeritud kõnede ärakuulamiseni. Esimene ettepanek minult läbirääkimiste lõpetamise kohta. Lugupeetud Riigikogu, kes on selle poolt, et lõpetada läbirääkimised peale kolleeg Aap Neljase kõnet? Selle ettepaneku poolt on 29 Riigikogu liiget, vastu ei ole keegi, 3 jäid erapooletuks. Läbirääkimised lõpetatakse peale kolleeg Aap Neljase kõnet. Lugupeetud Riigikogu, kes on selle poolt, et pikendada käesoleva istungi ametlikku tööaega kuni käsilolevas päevakorrapunktis otsustuse langetamiseni? Otsustus võib olla mitmesugune. Variant või võimalus otsuse langetamiseks. Selle ettepaneku poolt on 22 Riigikogu liiget, vastu on 3, 3 jäid erapooletuks. Ametlikku tööaega pikendatakse. Otsus on meil väga täpselt kvalifitseeritud, aga võib olla ka seisukoha langetamise viis, mida võiks eesti keeles, kui filoloogid vastu ei vaidle, nimetada otsustuseks. Ma palun kolleeg Krista Kilveti kõnetooli, on jäänud võimalus veel üle 2 minuti kõnelda.

K. Kilvet

Sõnades oleme kõik ühte meelt, et riigi välispoliitika on meie kõikide asi. Siin on juba räägitud diskussioonide alustamisest teemadel "Eesti ja Euroopa Liit", "Eesti ja NATO", "Eesti ja GATT". Selleks et inimesed saaksid oma arvamustega esineda, on vaja jälle informatsiooni. Kolme nimetatu kohta peame teadma, kui palju see meile maksma läheb. Milline on kasu, mis me nende sammudega tekitada võime? Ja ühe diskussiooniküsimusena julgen ma täna teie ees tõstatada ka Eesti piiri küsimuse. Eesti piiri küsimuses me peaksime teadma – peale selle, et Eesti piiri aluseks on Tartu rahuleping – ka seda, milline on poliitikute seisukoht läbirääkimiste jätkumiseks, mis selle küsimuse tõttu on blokeeritud. Meil kõigil tuleb olla arutelu osapooleks. See teema on kui hunt, kelle nime ei tohi suhu võtta, ometi teame kõik: selleks et kokkuleppeni jõuda ja midagi läbirääkimistel saavutada, tuleb ju millestki loobuda. Aga millest siis? Räägime selle ära. Olen täiesti nõus arvamusega, et välispoliitika on üks neist valdkondadest, kus tülid ja erakondadevaheline vägikaikavedu on kohatu ja ohtlik. Ohtlik on aga ka see tegevus, mida informatsioonipuuduse ja koostöö puudumise tõttu toimetavad tippjuhid üksikisikutena. Ning veel ühest täna kord juba mainitud teemast: kohustused, mida oleme endile võtnud seoses ühinemisega rahvusvaheliste organisatsioonide ja konventsioonidega. Ei piisa sellest, kui töötame välja siseriiklikke seadusi ja struktuure, minnes mööda nõuetest, mida seavad needsamad konventsioonid ühinenud riikidele. Eesti ühines 1991. aastal suure hulga ÜRO konventsioonidega. Ma nimetan siin ainult ühte: naiste õiguste igakülgse ahistamise vastane konventsioon. See konventsioon tingib vastavate riiklike struktuuride loomise, mis tegeleks valitsuse tasemel võrdsete õiguste järelevalvega. Konventsiooni täitmise kohta on Eesti kohustatud iga-aastase raporti esitama. Kuidas me saame rääkida sisulisest tööst, kui seni on see ja ka kõik ülejäänud konventsioonid, millega Eesti ühinenud on, isegi tõlkimata, rääkimata nende väljaandmisest. Samas teame, kui suurt tähelepanu osutab maailm praegu naistele, kui suurt rõhku pannakse naiste osalemisele poliitikas ja riigijuhtimises. Euroopa Nõukogu on teinud pikaajalist tööd just selles valdkonnas ning peab naiste kaasamist ja osalemist kõigil tasanditel inimõiguste käsitlemisel möödapääsmatuks. Ma ei väida siinkohal, et Eestis oleks tegu naiste õiguste sihikindla rikkumisega, kuid olen ometi veendunud, et see on järjekordne näide sellest, et kui probleemi ei näe, siis teda pole olemaski. Probleemid on meil teatavasti suured, palju suuremad kui Põhjamaades, kus seadused võrdsetest õigustest on juba mitukümmend aastat tagasi jõustatud ning kus naiste olukord ja pereprobleemid on tähtsamateks valdkondadeks arvatud, seda mitte ainult ÜRO poolt väljakuulutatud pereaasta puhuks.

Esimees

Suur tänu, kolleeg Krista Kilvet! Kolleeg Rein Veidemann.

R. Veidemann

Aitäh, härra esimees! Lugupeetud kolleegid! Eesti jaoks on ajalooliseks kogemuseks ja probleemiks olnud kogu aeg meie suhtlemine suurte jõuväljade ja neid esindavate ristidega. Ühtede puhul valitseb vaenlase sündroom, teistel juhtudel naiivne lootus, et kriiside tekkimisel me leiame suurtelt jõududelt lahendusi, mis pöörduvad meie kasuks. Mõnikord ulatub meie suhtlemine suurte jõududega koguni lömitava aktiivsuseni suurriikide ees. Meie naiivsus on juba siiski mitmel korral pihta saanud, karakteersem näide on välissuhtlemise seadus, sellega kaasnenud surve, millega me lõpuks olime sunnitud arvestama. Triviaalne tõdemus on, et suurtel on suured huvid, väikestel aga elulised. Kui Eesti välispoliitika eesmärgiks on Eesti arenguks turvalise keskkonna tagamine – see aga on praegu silmanähtavalt ohustatud idast –, siis meie võimuses on seda ohtu küll tasandada, mitte aga elimineerida. Ohuseisund kuulub lihtsalt meie eksistentsi juurde. Olen seda meelt, et mitmed konfrontatsioonid Venemaaga vähemalt aasta eest olid täielikult välditavad, aga ka praegu on meie võimuses ja koguni kohuseks käituda Venega suhtlemises idaga relvitu võitlemise põhimõttel, mis tähendab lasta suur ja ambitsioosne jõud endast lihtsalt mööda vuhiseda. Selles on meie väärikuse sisu, mitte aga rusika vibutamises või näpuga osutamises. Eesti välispoliitika prioriteediks peakski olema suurriikidega suhtlemise taktika väljatöötamine. Väikeriikidega suhtlemine on meil n.-ö. veres ja instinktiivne. Meid ei tohiks heidutada Venemaa strateegiline huvi Eesti ja kogu Baltikumi suhtes. Kinnitan teile, et see jääb, kas me tahame seda või ei. Meie külm ehk psühholoogiline sõda Venemaaga on ühelt poolt Vene sisepoliitika komplitseerumise tulemus, kus revanšistlikud meeleolud on pääsemas domineerima, teiselt poolt aga mängib kaasa meie hirm saada kodus süüdistatud reetmises, Vene-sõbralikkuses või muus seesuguses. Meie Moskva-käikusid on ju pidevalt jälgitud kiivalt ja kahtlustavalt. Süstikdiplomaatia, mida on lubatud, on seni aga jäänud kahetsusväärselt teostamata. Tegelikult aga peaksid meie käigud Moskvasse muutuma harjumuspäraseks, kuigi arvan, ega meid enam seal nii väga näha ei tahetagi. Meie fiasko on olnud selles – ja siin on Välisministeeriumi möödalaskmine olnud täiesti silmanähtav –, et me oleme kaotanud kontakti Vene demokraatlike jõududega, rääkimata meie 1990. aasta alguse lobby'st. See, miile poole peaksime nüüd püüdlema, on uue rahulepingu sõlmimine Venemaaga. Ma arvan, et Eestit ei mõjutanud see, kas me sõlmisime Türgiga sõpruse- ja koostöölepingu või oleks see jäänud veel mõneks ajaks sõlmimata, küll aga seesuguse lepingu sõlmimine Venemaaga on minu meelest väga vajalik. Me vajame vaherahu, nagu selle sai Paasikivi Soomes. Siin oli juttu imagost. Ma olen uurinud Eesti pilti Soomes ja arvan teadvat, kuidas see mõjutab riikidevahelisi suhteid. Sama oluline on Eesti pilt ka Lätis, nii nagu ka Leedus. Eesti pilt Venemaal oli lähiaegadel veel paindlikkuse, julguse ja arukuse kvaliteetide kandjaks. See on nüüd selgelt asendunud või on väänatud reeturi pildiks. Ja minu küsimus ongi selles, kas ja kuivõrd meie suhete paranemises õnnestub meil seda pilti muuta? Sest nii või teisiti mõjutab see pilt kogu meie suhtlemist tulevikus. Küsimus on ka selles, kas me selle pildi muutumiseks peame tõepoolest läbi käima kogu Eesti-Vene suhete kriisi põhja, mis võib ulatuda kuni füüsiliste konfliktideni, või me suudaksime seda kriisi põhja ennetada. Arvan, et just see küsimus on meie aegade välispoliitika nurgakiviks. Ja minu soov on, et 1994. aasta saaks siiski läbimurde aastaks Eesti -Vene poliitikas. Soovin selleks Välisministeeriumile ja noorele välisministrile palju jõudu!

Esimees

Suur tänu! Kolleeg Jüri Toomepuu.

J. Toomepuu

Tänan, härra juhataja! Lugupeetud kolleegid! Kuulasin raske südamega meie välisministri sõnavõttu. Kui ta meid petta püüdis, siis on Eesti tulevik hädaohus, aga on siiski veel lootust. Kui ta tõsiselt usub, mida ta rääkis, siis on Eesti olukord kiiresti muutumas lootusetuks. Tänaseks ei saa olla mingit kahtlust, et praeguse valitsuse juhtimisel on Eesti kaotanud välispoliitilise võitluse meie põlise vaenlase vastu. Vene väed ei lahkunud Eestist jõuluks, nagu lubas meile endine välisminister. Eesti ei pääse peatselt NATO liikmeks, nagu väitis Velliste. Valitsuse soodustusel on okupandid kiiresti saavutamas domineerivat positsiooni Eesti majanduses. Kui jätkub valitsuse senine välis- ja sellega kaasnev rahvuspoliitika, siis on eestlased mõne aastakümne jooksul vähemuses oma kodumaal ja need noored, kellele Eesti on tulevikumaa, on peamiselt venelased. Valitsus, mis sai võimule lubadustega teha Eestist rahvusriik, muuta kodakondsusseadus rangemaks, sulgeda idapiir ja viia Vene väed viivitamatult Eestist välja, on tegutsenud otseselt nende eesmärkide vastu. Meie välispoliitika sarnaneb Moskva soovil välispoliitikaga, mis on sobiv ENSV-st tulenenud kolmandale vabariigile, mitte poliitikaga, mis kaitseks Vabadussõjas kättevõidetud, 50 aastat okupatsiooni, genotsiidi ja etnilist puhastust kannatanud, taasiseseisvaks saanud suveräänse riigi huve. Kui me tõeliselt oleks tegutsenud välispoliitikas selle alusel, et Eesti taasiseseisvumine toimus järjepidevuse alusel, siis oleks meile tõhusaks välispoliitiliseks relvaks ulatuslik rahvusvaheliste õiguste ja konventsioonide raamistik. Seda relva ei ole kasutatud. Meie endine välisminister on rääkinud järjekindlalt okupantidest kui vähemusrahvusest ja hoobelnud välismaal sellega, kui hästi muulastest kolonistid integreeruvad Eesti ühiskonda. Ebaseaduslikud sisserändajad ei ole vähemusrahvus ja koloniste ei ole meil vaja alalisteks elanikeks. Nende jaoks on vaja remigratsiooniprogramme, nagu "Isamaa" enne valimisi lubas. Riigi Teataja nr. 7 toob jälle ära pika nimekirja isikutest, kellele on antud Eesti kodakondsus. Kuna mina ei valda vene keelt, on minul raske nende inimeste nimesid hääldada. Eesti rahvas ja riik ei jää püsima, kui jätkub praeguse valitsuse välispoliitika. Eesti rahvas ei saa jääda peremeheks oma maal, kui me aktsepteerime kõik asustuskolonistid alalisteks elanikeks. Seda ei ole meil vaja teha Genfi 1949. aasta konventsiooni alusel, mida Eesti põhiseadus kohustab Eesti valitsust järgima. Eesti välispoliitika ei ole olnud mitte ainult nõrk, see on olnud niivõrd eesti rahva ja riigi vaenulik, et on raske uskuda, et seda ei ole tehtud meie vaenlaste huvides. USA-s ja teistes lääneriikides, kus ei tule kõne allagi ebaseaduslikele immigrantidele poliitiliste õiguste või kodakondsuse andmine, oleks kerge selgitada, et nad ei tohi lubada Vene impeeriumimeelsetel seda Eestile peale sundida. Välisministeerium ei ole seda proovinudki teha. Õnneks on paljud väliseestlased ja päris Eesti Vabariigi diplomaadid teinud seda omal algatusel. Selle asemel et kasutada meie väheseid ressursse Eesti välispoliitiliste huvide tutvustamiseks ja kaitsmiseks, raisatakse 5 miljonit krooni, et osta ajakirjas "Newsweek", valitsust ülistav reklaam, mille peamine eesmärk näis olevat selgitada, kui kasulik on Eesti kaudu Venega äri ajada. Eesti välispoliitika on olnud 3,6-miilise merepiiri poliitika, sidusterritooriumi ja Vene lähivälismaa poliitika, kolonistide alaliseks elamiseks legaliseerimise poliitika. Eesti välispoliitika peamine tegevus näib olevat vabandamine ja õiendamine, et Eestis ei rikuta kolonistide inimõigusi, selle asemel et näidata, kuidas kolonistid on rikkunud eesti rahva inimõigusi, ja nõuda Eesti dekoloniseerimist. Eesti välispoliitika on olnud vaenlase ees lömitamise ja allaandmise poliitika. Lömitamine ja allaandmine on kaotajate poliitika. See on eesti rahva ja riigi mahamängimise poliitika, see on eesti rahva petmise ja reetmise poliitika. Praeguse valitsuse välispoliitika on viinud ohtu Eesti püsimise rahvusriigina, on viinud ohtu eesti rahva, kultuuri ja riigi püsimise. Tänan teid!

Esimees

Suur tänu! Kolleeg Aap Neljas.

A. Neljas

Tere, lugupeetud kolleegid! Kuulates tänaseid väljaastumisi Riigikogus, jääb küll tunne, et Eesti elu ja Eesti positsioon maailmas on ikkagi üks õudselt hirmus olukord ja on ime, et me üldse veel nii kaua oleme püsinud. Ma pean siiski ütlema, et minu jaoks on Eesti välispoliitika tegelikult olnud üks efektiivsemaid poliitikaharusid Eestis üldse ja on saavutatud äärmiselt lühikese ajaga äärmiselt olulisi edusamme. Ma tahaksin ka öelda, mis minu arvates on olnud – eriti selle valitsuse ajal – selle poliitika edu põhjuseks. Selle edu põhjuseks on olnud meie majanduspoliitika. Just nimelt läbi eduka majanduspoliitika oleme suutnud oluliselt kindlustada oma positsiooni rahvusvahelisel areenil nii suhtes Venemaaga kui ka suhtes Läänega. Kui me meenutame veel mõni aasta tagasi tehtud avaldusi nii Venemaalt kui ka Läänest, siis nende üks põhiline argument meie iseseisvuse vastu oli see, et need riigid ei suuda iseseisvalt püsida, et nad on täielikult sõltuvad Venemaa toorainest ja Venemaa majandussüsteemist. Ma arvan, et viimase aja arengud on selgelt näidanud, et me ei sõltu Venemaa majandussüsteemist ja me suudame vajaduse korral püsima jääda ka siis, kui Venemaa võtab kasutusele sellised majanduslikud surveabinõud meie suhtes, millega meid ähvardatakse nn. etniliste venelaste kaitse programmis. See ei ole loomulikult soovitav arengutee, kuid me oleme vajaduse korral selleks valmis. Ma arvan, et kõige paremaks näiteks meie välispoliitika edust on olnud just nimelt meie suhete areng Euroopa Liidu ja NATO-ga, ja see fakt, et Balti riigid, mida alles hiljuti loeti samaväärseks Nõukogude Liidu teiste liiduvabariikidega, on nüüd liikunud Kesk-Euroopa maadega võrdsesse kategooriasse, näitab meie olulist edusammu. Täpselt nagu ka Euroopa Liidu valmisolek sõlmida meiega vabakaubandusleping, sealhulgas mõneti parematel tingimustel kui meie naabritega. Minnes suhete juurde Venemaaga, mida mitmed eelnevad kõnelejad on kritiseerinud, tahaksin ma välja tuua neid erinevusi, mis minu meelest on mõne eelmise ja praeguse valitsuse Venemaa-poliitika vahel. Kui eelmiste valitsuste ajal püüti saavutada edu kompromissidega, sealhulgas ka ohverdades Eesti olulisi huvisid – meenutagem kas või härra Bakatiniga tehtud huvitavaid kokkuleppeid, millega KGB dokumendid läksid Venemaale –, on praegune valitsus üritanud kinni pidada oma põhimõtetest ja saavutada meile soodsaid tagajärgi mitte niivõrd järeleandmiste, kuivõrd rahvusvahelise avalikkuse surve abil. Võib öelda, meie seisukohtade selgitamisel rahvusvahelisele avalikkusele on siiski olulist edu saavutatud. Kuigi võib-olla mitte ajakirjanduse tasemel, siis vähemalt teiste riikide valitsusringkondade tasemel. Loomulikult on ka praegu meil veel olulisi puudusi välispoliitikas ja see tuleneb oluliselt sellest, et meie siinsamas Riigikogus pole andnud piisavalt raha välispoliitiliste funktsioonide teostamiseks ja meie saatkondade võrgu väljaarendamiseks. Ma tahaks väga loota, et järgmise aasta eelarves siiski välispoliitikale ja Välisministeeriumile eraldatavate rahade hulk kasvab. Minnes väga olulise probleemi juurde – kuidas suhtuda Venemaa poliitikasse, mis viimasel ajal on selgelt muutunud meie suhtes jäigemaks –, peaksin ma siiski õigeks, et me jääme kindlaks oma senisele seisukohale selgitada oma põhimõttelisi seisukohti, kuid mitte katkestada läbirääkimisi. Ma arvan, et läbirääkimistel on mõtet ka siis, kui nad ei too otsemaid tulemusi. Kuigi nn. etniliste venelaste kaitse programm, millega üritatakse otseselt asuda organiseerima venelaste organisatsioone naaberriikides, sealhulgas ka Baltikumis, näitab Venemaa-poolset aktiivset sekkumist meie siseasjadesse, tuleb sellele vastu astuda just rahvusvahelisest õigusest kinni pidades ja Venemaa tähelepanu juhtides tema poliitika kokkusobimatusele ÜRO liikmesriigi ja CSCE liikmesriigi poolt võetud kohustustega. Ma arvan, et meid aitab ka praegu Riigikogu menetluses olev pöördumine, milles palutakse Venemaal võtta selge ja põhimõtteline seisukoht Eesti okupeerimise ja annekteerimise suhtes 1940. aastal ja kaasa aidata oma kodanike repatrieerimisele. Nagu me teame, repatrieerimise leping on Eesti-Vene läbirääkimistel olnud ettevalmistamisel, kuid Venemaa vastuseisu tõttu siiamaani heaks kiitmata. Kui see pöördumine vastu võetakse, ma arvan, et see näitab Eesti põhimõttelist seisukohta nendes küsimustes ja on ka meie diplomaatidele aluseks parema ja efektiivsema välispoliitilise liini teostamisel Venemaa suhtes. Aitäh!

Esimees

Suur tänu! Kolleegid, sellega on läbirääkimised lõppenud. Juhatuse otsus selle päevakorrapunkti reglementeerimise kohta väidab, et Riigikogu võtab ettekanded hääletamata ja õigusakti vastu võtmata teadmiseks. Kuidas juhatus selle täitmisele pöörab, ma ei tea. Kes ei taha, ärgu võtku teadmiseks. Ma tänan teid kolleegid! Head nägemist!

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee