Riigikogu
Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

header-logo

XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly
Wednesday, 15.06.2022, 14:00

Unedited

13:57 Istungi rakendamine

14:00 Aseesimees Hanno Pevkur

Austatud Riigikogu! On aeg alustada täiskogu VII istungjärgu 18. töönädala kolmapäevase istungiga. Ja nüüd nagu ikka istungi alguses on Riigikogu liikmetel võimalik üle anda eelnõusid või arupärimisi. Anti Poolamets, palun!

14:00 Anti Poolamets

Austatud juhataja! Head ametikaaslased! Annan menetlusse keeleseaduse muutmise eelnõu. Seaduse eesmärgiks on tõsta trahvimäärasid, sest nii füüsilised kui ka juriidilised isikud ei täida keeleseadust oodatud kvaliteedis. Sümboolsena mõjuvate trahvimäärade maksmine on muutunud mõnedele ettevõtetele lihtsamaks kui keeleseaduse nõuete täitmine. Seaduses sätestatud sanktsioon peab olema juriidilistele isikutele tunnetatav. Kui tegu on suure käibega äriühinguga, siis mõnesaja või mõne tuhande euro suurused trahvid ei motiveeri neid seadust täitma. Suureks probleemiks on jätkuvalt tööandja poolt töötaja suhtes keeleoskusnõuete rakendamata jätmine ja teised keeleseaduse rikkumised, mistõttu tõstetakse §‑s 36 sätestatud juriidilise isiku karistus seniselt 3200 eurolt kuni 50 000 euroni. Kui tegu on vähemalt viiemiljonilise aastakäibega äriühinguga, siis rakendatakse trahvi määramist vastavalt käibele ja laeks määratakse kuni 5% käibest. Ja samuti tõstetakse sunniraha määra asendustäitmisel seniselt 640 eurolt 25 000-le ja võimalus süstemaatilise rikkumise korral rakendada ka ärikeeldu. Ja olukord on halvemaks läinud, seda olen ma teenindussfääris ise märganud ja kindlasti ka paljud kolleegid. Ma usun, et siin võiks tekkida ka erakondadeülene konsensus.

14:02 Aseesimees Hanno Pevkur

Urmas Reinsalu, palun!

14:02 Urmas Reinsalu

Lugupeetav rahvaesindus! Riigieelarve kontrolli komisjoni nimel annan ma üle läinud istungjärgu ja eelmise istungjärgu kontrollikomisjoni töö aruande vastavalt seadusele, mis näeb ette selle aruande esitamise erikomisjoni tegevuse kohta. Erikomisjon on töötanud tõhusalt, katnud rida teemasid, mis on olulised nii riigi toimimise, eelarve majandamise kui ka avalikust huvist lähtudes. Ja lubage mul siin kõrge koja saalis jagada teiega probleemi, mis puudutab viimasel ajal suhteliselt endeemilist küsimust sellega, et ministrid on hakanud pelgama komisjoni kuulamistele tulla ja saadavad sinna esindajaid, ametnikke, kes kahtlemata on professionaalid, heauskselt mõtteid väljendavad ja ministeeriumi seisukohti väljendavad, kuid see tagasiside poliitilise aruandluse mõttes on kindlasti oluline ka ministrite tasemel ja see on tõsine probleem. Esimene küsimus on ministrite viibimine nendel istungitel, teine küsimus on ka kirjalikele vastustele tagasiside andmine. See on asi kindlasti, mida me peame oluliseks adresseerida ka oma järgnevas töös. Aitäh teile!

14:04 Aseesimees Hanno Pevkur

Riina Sikkut, palun!

14:04 Riina Sikkut

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud kolleegid! Annan korruptsioonivastase erikomisjoni nimel üle istungjärgu tegevuse ülevaate. Nii et lisaks sellele, et me riigieelarve kontrolli komisjoniga peame paralleelselt koosolekuid kõrvuti ruumides, jääb meil ka see aastaülevaate tegemine peaaegu samale minutile. Meil ei ole olnud probleeme küll ministrite, ma ei tea, osalemisega. Korruptsioonivastane erikomisjon on töötanud teemadega selle viimase aasta jooksul, mis puudutavad nii lobireeglite arendamist ja rakendamist, kriisimeetmete rakendamist, huvide konflikti ja huvide deklaratsiooni ja majanduslike huvide deklaratsioonide täitmist. Lisaks sellele, et valdkondlikke eelnõusid arutada ja üksikute isikute pöördumistega tegeleda. Nendest teemadest tooksin esile lobireeglite arendamise ja rakendamise, mille osas ei ole viimastel aastatel suuri edasiminekuid olnud. Samas enam-vähem täpselt aasta tagasi asekantslerid, poliitilised nõunikud hakkasid lobikohtumistest ülevaadet andma ja see on avalik. Ja ümarlaudade ja ekspertidega arutelu tulemusena jõudis korruptsioonivastane erikomisjon ettepanekuni, et Riigikogu fraktsioonid ja komisjonid võiksid järgmise istungjärgu algusest ehk septembrist 2022 samamoodi sama reeglistiku alusel sama vormi kasutades lobikohtumistest hakata ülevaadet andma. See reeglistik on lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele ja korruptsioonivastane erikomisjon on ka Riigikogu juhatusele teinud ettepaneku seda head tava sügisesest istungjärgust hakata rakendama ja enne koolitada fraktsioonide ja komisjonide nõunikke, et see rakendamine oleks ühetaoline. Aitäh!

14:06 Aseesimees Hanno Pevkur

Rohkem soove ei ole. Selle ühe eelnõu ja kahe ülevaate edasise menetlemise otsustame kodukorra reeglitest lähtuvalt. Nüüd on aeg viia läbi kohaloleku kontroll. Palun!

14:07 Aseesimees Hanno Pevkur

Hetkel registreerus kohale 66 Riigikogu liiget.


1. 14:07 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) teine lugemine

14:07 Aseesimees Hanno Pevkur

Mul on teile edasi anda ka üks päevakorra täpsustus, viimastel päevadel teile juba tuntuks saanud täpsustus. Nimelt, eile jäi meil pooleli 54 Riigikogu liikme algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu 619 teine lugemine muudatusettepanekute läbivaatamise juures ja seetõttu me liigume täna edasi nende muudatusettepanekute läbivaatamisega. Härra Mölder!

14:08 Tõnis Mölder

Aitäh, hea istungi juhataja! Ma jälle ikkagi tulen oma igapäevase küsimuse juurde, et eelnõust taganejad. Kas te oskate öelda, kas lisaks sellele kuuele sotsiaaldemokraadile – Lauri Läänemets, Helmen Kütt, Eduard Odinets, Riina Sikkut, Heljo Pikhof ja Jaak Juske – meil on viimase ööpäeva jooksul keegi veel otsustanud sellest eelnõust taganeda ehk oma allkirja sellelt väga healt Eesti peresid ja lapsi aitavalt eelnõu tagasi võtta?

14:08 Aseesimees Hanno Pevkur

Aitäh! Kui teie seda praegu kohe ei tee, siis minule teadaolevalt rohkem keegi ei ole seda soovi avaldanud.

Nii. Rohkem protseduurilisi küsimusi ei ole. Seega, eile jäime pooleli selle juures, kus 117. muudatusettepanek sai läbi hääletatud ja 118. muudatusettepanek vajas hääletust. Aga ma pean küsima, kas meil ... Vaheaega? Ühesõnaga, see võeti ära, nüüd läheme hääletuse juurde või on ...? Ei, seda küll, aga kas meil, ühesõnaga, vaheaeg oli ära ja jäi hääletamata? Ei olnud ära? Aga vaheaeg oli ära või? Me täpsustame kohe. Kohe täpsustame. (Hääled saalist.) Me hääletasime ära 117. muudatusettepaneku. Ei jõutud? Selge. Selge. Siis 118. muudatusettepanek, selle on esitanud Eerik-Niiles Kross ja Kristen Michal. Erkki Keldo, palun!

14:09 Erkki Keldo

Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun ka seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega.

14:10 Aseesimees Hanno Pevkur

Vaheaeg kümme minutit.

V a h e a e g

 

14:20 Aseesimees Hanno Pevkur

Head kolleegid! Meie tänane esimene hääletus. Juhin tähelepanu, et hääletame muudatusettepanekut nr 118. Seega panen hääletusele muudatusettepaneku nr 118, esitatud Eerik-Niiles Krossi ja Kristen Michali poolt. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

14:20 Aseesimees Hanno Pevkur

Poolt 21, vastu 35 ja 1 erapooletu, ettepanek ei leidnud toetust.

Muudatusettepanek nr 119, esitatud Eerik-Niiles Krossi, Õnne Pillaku ja Tiiu Aro poolt. Erkki Keldo, palun!

14:21 Erkki Keldo

Lugupeetud istungi juhataja! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun ka kümme minutit vaheaega.

14:21 Aseesimees Hanno Pevkur

Enne vaheaega on Peeter Ernitsal 30. protseduuriline küsimus. Palun!

14:21 Peeter Ernits

Hea juhataja! Õnne Pillaku ettepaneku hääletamine on, aga mul on küsimus, et millal me jõuame Õnne Pillaku 599. ... Vabariigi Valitsuse algatatud Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu arutamiseni.. Mis kell see võiks olla?

14:21 Aseesimees Hanno Pevkur

Aitäh! See on pärast seda, kui me need muudatusettepanekud selle eelnõu juures oleme läbi hääletanud. Siis saame minna muude punktidega edasi. Nii lihtne ongi.

Vaheaeg kümme minutit.

V a h e a e g

 

14:32 Aseesimees Hanno Pevkur

Austatud Riigikogu! Panen hääletusele 119. muudatusettepaneku, esitatud Eerik-Niiles Krossi, Õnne Pillaku ja Tiiu Aro poolt. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

14:32 Aseesimees Hanno Pevkur

Poolt 19, vastu 34, ettepanek ei leidnud toetust.

Meie 120. muudatusettepanek on esitatud Eerik-Niiles Krossi, Õnne Pillaku ja Heidy Purga poolt. Erkki Keldo, palun!

14:32 Erkki Keldo

Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne hääletamist palun ka kümme minutit vaheaega.

14:33 Aseesimees Hanno Pevkur

Vaheaeg kümme minutit.

V a h e a e g

 

14:43 Aseesimees Hanno Pevkur

Head kolleegid, panen hääletusele muudatusettepaneku number 120. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

14:43 Aseesimees Hanno Pevkur

Tulemusega poolt 18, vastu 32, ei leidnud ettepanek toetust.

Muudatusettepanek number 121, esitanud Eerik-Niiles Kross ja Andrus Seeme. Erkki Keldo, palun!

14:44 Erkki Keldo

Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne hääletust palun ka kümme minutit vaheaega.

14:44 Aseesimees Hanno Pevkur

Jaa. Juhataja jättis haamrilöögi löömata muudatusettepaneku 120 hääletustulemuste kinnitamiseks. (Haamrilöök.) Nüüd on need kinnitatud. Nüüd 121. Vaheaeg kümme minutit.

V a h e a e g 

 

14:54 Aseesimees Hanno Pevkur

Head kolleegid, panen hääletusele muudatusettepaneku nr 121. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

14:54 Aseesimees Hanno Pevkur

Poolt 19, vastu 37, ettepanek ei leidnud toetust.

Muudatusettepanek nr 122, esitatud Eerik-Niiles Krossi ja Kristina Šmigun-Vähi poolt. Erkki Keldo, palun!

14:55 Erkki Keldo

Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega.

14:55 Aseesimees Hanno Pevkur

Vaheaeg kümme minutit.

V a h e a e g

 

15:05 Aseesimees Hanno Pevkur

Head kolleegid, panen hääletusele muudatusettepaneku nr 122. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

15:05 Aseesimees Hanno Pevkur

Poolt 17, vastu 28, ettepanek ei leidnud toetust.

Liigume edasi muudatusettepanekuni nr 123, mille on esitanud Kristen Michal. Erkki Keldo, palun!

15:06 Erkki Keldo

Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun seda muudatusettepanekut Reformierakonna fraktsiooni nimel hääletada, aga enne hääletamist palun kümme minutit vaheaega.

15:06 Aseesimees Hanno Pevkur

Vaheaeg kümme minutit.

V a h e a e g

 

15:16 Aseesimees Hanno Pevkur

Head kolleegid, panen hääletusele muudatusettepaneku number 123. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

15:17 Aseesimees Hanno Pevkur

Tulemusega poolt 20, vastu 28, ei leidnud ettepanek toetust.

Muudatusettepaneku nr 124 on esitanud Kristen Michal, Jüri Jaanson, Timo Suslov. Erkki Keldo, palun!

15:17 Erkki Keldo

Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun ka kümme minutit vaheaega.

15:17 Aseesimees Hanno Pevkur

Härra Ratas, protseduuriline küsimus.

15:17 Jüri Ratas

Aitäh! Mul on tõesti protseduuriline küsimus, et ega te ei ole küsinud Reformierakonna fraktsiooni poolt, kas on mõeldav, et seda vaheaga võiks võtta natuke vähem, et ka siis jõuab, ütleme, seitsme minutiga tulemuseni, kuidas hääletada järgmist muudatusettepanekut. Kas te olete sellise protseduuri küsimuse küsinud nende käest või ei ole? Võib-olla võiks vähem võtta? Iga kord on kümme minutit, kas võiks olla seitse minutit, näiteks?

15:17 Aseesimees Hanno Pevkur

Aitäh! Juhataja ei ole seda küsinud, aga ma nägin, et ka siin härra Karilaid ühel päeval küsis kümme minutit. Tundus, et ka Keskerakonna fraktsioonil oli kümme minutit täitsa sobiv või oli vaja seda kümmet minutit. Aga eks järgmine kord saab ... Härra Keldo kuulas praegu seda tähelepanelikult, nii et küllap ta teeb oma õiged otsused järgmine kord. Härra Randpere.

15:18 Valdo Randpere

Aitäh, hea eesistuja! Ma tahan natuke Jüri Ratasele appi tulla, aga nüüd ta põgenes saalist minema. Et tegelikult meil on diskussioon olnud küll selle vaheaja pikkuse osas, me oleks tegelikult tahtnud pigem natuke pikemalt võtta, paar kuud või niimoodi, aga väidetavalt kodu- ja töökorra seadus ei luba rohkem, kui 10 minutit. Nii et me rahuldume sellega.

15:18 Aseesimees Hanno Pevkur

Aitäh, härra Randpere! On hea meel näha, et te olete kodukorda lugenud, tõepoolest, kodukord ei võimalda rohkem, kui 10 minutit korraga võtta. Aga seda korraga. Nii et iga muudatusettepaneku hääletamise eel on see 10 minutit siiski võimalik võtta. Vaheaeg 10 minutit, ei vabandust, ei saa minna vaheajale. Härra Savisaar!

15:18 Erki Savisaar

Jah. Aitäh, austatud juhataja! Kas protseduuriliselt on võimalik selline lahendus, et me grupeerime neid muudatusettepanekuid niimoodi, et teeme kõigepealt juhataja vaheaja 30 minutit ja siis teeme kolm muudatust näiteks järjest?

15:19 Aseesimees Hanno Pevkur

Aitäh! See on tõepoolest protseduuriline küsimus. Protseduuriline vastus sellele küsimusele on see, et seda ei ole võimalik teha. Härra Randpere.

15:19 Valdo Randpere

Nüüd ma tahan jälle Erki Savisaart ka aidata. Ma tunnen kuidagi, et ma olen nagu samariitlane siin praegu. Tegelikult sotsiaalkomisjon tegi selle eksperimendi, et tema pakkis kõik need muudatusettepanekud ühte pakki ja hääletas need läbi 30 sekundiga. Enne seda, tõsi küll, anti igale esitajale võimalusi oma 50 või 60 muudatusettepanekut tutvustada kahe minuti vältel, mis andis kõva 0,4 sekundit ühe muudatusettepaneku kohta. Nii et kui keegi tahab siin saalis praegu ettepaneku teha selles suhtes, et enne iga muudatusettepaneku hääletust muudatusettepaneku tegija võiks seda lühidalt tutvustada, siis mina oleksin väga selle pool. Pärast seda võtaks vaheaja ja kõigil oleks aega mõelda, mida ta nüüd tahtis ette panna, ja siis hääletaks.

15:20 Aseesimees Hanno Pevkur

Juhataja on hoopis siit välja kaks teemat. Üks, kõigepealt, mis toimub komisjonides, tõepoolest, kodukord ütleb, et komisjonidel on suur otsustusvabadus asju komisjonis arutada. Aga muudatusettepanekute tabelina peab saali jõudma korrektne materjali, nagu me siin praegu näeme, et iga muudatusettepanek on eraldi vormistatud. Teine teema, mis härra Randperel oli, saan ma aru, oli see, et kas saab tutvustada muudatusettepanekut. Seda võimalust kodukord ette ei näe.

Nii. Härra Höövelson.

15:20 Kaido Höövelson

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Protseduuriline küsimus, et mis te arvate, kas need viimased kolm küsimust käisid ikka protseduuri kohta. Kas need olid nagu õiged küsimused teie arvates protseduuri kohta?

15:21 Aseesimees Hanno Pevkur

Aitäh! Need viimased kolm olid tõepoolest ikkagi protseduuriga seotud. Härra Savisaar küsis, kas on võimalik vaheaegasid liita. See on protseduuriline küsimus, igati korrektne. Härra Randpere küsis komisjoni kohta ja samamoodi selle kohta, kas on võimalik ettepanekuid saalist tutvustada. Ka see on puhtalt protseduuriline. Juhataja nendele vastas. Härra Kokk!

15:21 Rene Kokk

Aitäh, hea juhataja! Kuidas ta sellele Valdo Randpere küsimusele vastaksite, et kas see aeg oli siis liiga väike komisjonis, mis anti võimalus nende ettepanekute tutvustamiseks, mis ma pean ütlema, et olid alla igasuguse arvestuse vormistatud, et see vormistus pool oli absoluutselt suurel enamusel väga halb, aga kas teie arust see aeg oli piisav?

15:21 Aseesimees Hanno Pevkur

Aitäh! Me saame kõik aru, et 0,4 sekundit on nii lühikene aeg, et sellega isegi sõna väljaütlemine võib olla keeruline, kui ei ole just "ei". Aga nagu ma ütlesin härra Randperele vastates, siis komisjonid on saanud üsna suure otsustusõiguse, kuidas komisjoni tööd korraldada. Ja loomulikult juhatus on juhtinud ka varem komisjonide tähelepanu sellele, et komisjonides tuleb anda aega muudatusettepanekute tutvustamiseks. See, kas seda antakse ühele muudatusettepanekute esitajale siis üks ühine aeg kõikide muudatusettepanekute tutvustamiseks või kuidagi teistmoodi, et seda peabki komisjon ise oma sisemise töökorraldusega otsustama.

Härra Randpere!

15:22 Valdo Randpere

Aitäh! No kõigepealt ma tahaks härra Rene Kokale öelda, et see hinnang on nüüd küll täiesti, kuidas öelda, laest võetud, et meie muudatusettepanekud olid viletsad. Mina ütleksin samamoodi, et see eelnõu ise on vilets. See on väga viletsalt koostatud.

15:22 Aseesimees Hanno Pevkur

Nii, debatti siin ei pea!

15:23 Valdo Randpere

Oot-oot, ma ei ole veel jõudnud oma protseduurika juurde ...

15:23 Aseesimees Hanno Pevkur

See protseduuriline saab käia minu ... Härra Rene Kokk ei puutu asjasse praegu.

15:23 Valdo Randpere

Ma protseduuriliselt enne küsisin, heitsin ette selle eelnõu menetlust ja muudatusettepanekute menetlust sotsiaalkomisjonis, ja peale seda ma sain noomiva  märkuse Siret Kotka käest, kes on sotsiaalkomisjoni esinaine. Ta ütles: "Ma andsin ju sulle kooki." See vastab tõele, muide, väga hea kook oli. Aitäh!

15:23 Aseesimees Hanno Pevkur

Ei olnud protseduuriline. Härra Kokk, palun!

15:23 Rene Kokk

Aitäh! Rangelt protseduuriline teema, jah. Häid kaaslasi siin paremal käel minu poolt vaadates ei häirinud mitte kuidagi samasugune käitumine rahanduskomisjonis lisaeelarve juures, aga nüüd on kuskil imeline ümbersünd. Paluks ikka läheneda ühetaoliselt.

15:23 Aseesimees Hanno Pevkur

Aitäh! Juhatuse seisukoht on olnud alati ühesugune, mida me oleme ka komisjonidele saatnud.

Nii rohkem protseduurilisi küsimusi ei paista. Järelikult on vaheaeg kümme minutit, jätkame 15.34.

V a h e a e g 

 

15:34 Aseesimees Hanno Pevkur

Head kolleegid, panen hääletusele muudatusettepaneku number 124. Palun võtta seisukoht ja hääletada! 

15:34 Aseesimees Hanno Pevkur

Poolt 20, vastu 29, ettepanek ei leidnud toetust. Muudatusettepanek nr 125, esitanud Kristen Michal ja Margit Sutrop. Erkki Keldo, palun!

15:34 Erkki Keldo

Jaa, aitäh, lugupeetud juhataja! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada.

15:35 Aseesimees Hanno Pevkur

Selge. Head kolleegid, panen hääletusele muudatusettepaneku nr 125. Palun võtta seisukoht ja hääletada! 

15:36 Aseesimees Hanno Pevkur

Poolt 15, vastu 30. Ettepanek ei leidnud toetust.

Muudatusettepanek nr 126, esitanud Kristen Michal ja Andrus Seeme. Härra Ratas, protseduuriline küsimus. 

15:37 Jüri Ratas

Aitäh, austatud juhataja! Ma käisin korraks saalist ära ja kohe oli üks segadus, rütm läks käest ära. Kui nüüd ka siin ei taheta vaheaega võtta või unustatakse, siis me oleme ka kohe valmis appi tulema, et kui peaks keegi unustama selle ära. Protseduuriliselt lihtsalt andsime teada.

15:37 Aseesimees Hanno Pevkur

Härra Ratas, segadust ei olnud, juhatajal oli kõik kontrolli all. Härra Keldo!

15:37 Erkki Keldo

Aitäh! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega.

15:37 Aseesimees Hanno Pevkur

Vaheaeg kümme minutit.

V a h e a e g

 

15:47 Aseesimees Hanno Pevkur

Head kolleegid, panen hääletusele muudatusettepaneku nr 126. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

15:48 Aseesimees Hanno Pevkur

Poolt 18, vastu 36, ettepanek ei leidnud toetust.

Muudatusettepanek nr 127, esitatud Kristen Michali ja Mart Võrklaeva poolt. Erkki Keldo, palun!

15:48 Erkki Keldo

Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne hääletamist palun ka kümme minutit vaheaega.

15:48 Aseesimees Hanno Pevkur

Vaheaeg kümme minutit.

V a h e a e g

 

15:58 Aseesimees Hanno Pevkur

Austatud Riigikogu, panen hääletusele muudatusettepaneku nr 127. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

15:58 Aseesimees Hanno Pevkur

Poolt 18, vastu 33. Sedapuhku see ettepanek toetust ei leidnud.

Muudatusettepanek 128, esitatud Kristen Michali poolt. Erkki Keldo, palun!

15:59 Erkki Keldo

Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun seda muudatusettepanekut Reformierakonna fraktsiooni nimel hääletada, aga enne seda palun ka kümme minutit vaheaega.

15:59 Aseesimees Hanno Pevkur

Vaheaeg kümme minutit.

V a h e a e g

 

16:09 Aseesimees Martin Helme

Head kolleegid, Reformierakonna fraktsiooni võetud vaheaeg on läbi. Hääletame 128. muudatusettepanekut, esitajaks Kristen Michal ja juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Palun teie seisukohta ja hääletamist!

16:10 Aseesimees Martin Helme

Seda ettepanekut toetab 20 saadikut, vastu on 31, erapooletuid ei ole, ettepanek ei leidnud toetust.

Lähme edasi. 129. muudatusettepanek, esitajaks ... Vabandust, protseduuriline, Sven Sester!

16:10 Sven Sester

Jaa, aitäh! Enne järgmise hääletuse juurde minekut ma olen natukene segaduses. Ma saan aru, et te ütlesite, et eelmine muudatusettepanek oli härra Kristen Michali poolt esitatud. Ometi ei näe ma teda saalis ei ettepaneku esitamise ajal ega ka hääletamise ajal. Kas midagi on juhtunud härra Michaliga? Olge nii kena ja öelge. Sest kui tema enda ettepanekut ta ise ei hääleta ... See on ülioluline Riigikogu liikmetel teada saada, mis juhtus härra Michaliga. (Hääl saalist: "Puhkab.")

16:11 Aseesimees Martin Helme

Mulle ei ole teada, et temaga midagi hullu oleks juhtunud. Mulle on küll näha, et kolleegid erakonnast on siin usinalt hääletamas ja vaheaegu võtmas, aga jah, muudatusettepanekute endi autorit ei ole. Aga see ei ole meil siin ju ebatavaline. Nii palju saan rahustada, et ei ole kuulda olnud, et midagi hullu oleks. Valdo Randpere, palun, protseduuriline!

16:11 Valdo Randpere

Ma nüüd osutan pisut tõlkeabi. See, mida Sven Sester tegelikult tahtis küsida, oli, et kas sa, Martin, ei tahaks võtta juhataja vaheaega 30 minutit ja me läheme ja otsime Kristen Michali üles.

16:11 Aseesimees Martin Helme

Vabandust, Valdo, mul on kõrvakuulmine alles, eesti keelest saan aru, sellist lauset Sven Sesterilt ei tulnud. Ma saan aru, et Valdo Randpere tegi ettepaneku võtta 30 minutit vaheaega, aga ma seda ei tee praegu. Läheme edasi tööga. 129. muudatusettepanek, esitajateks Hanno Pevkur, Ivi Eenmaa, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Erkki Keldo, palun!

16:12 Erkki Keldo

Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun ka kümme minutit vaheaega.

16:12 Aseesimees Martin Helme

Jah, kümme minutit vaheaeg.

V a h e a e g

 

16:22 Aseesimees Martin Helme

Jätkame istungit. 129. muudatusettepanek, esitajad Hanno Pevkur ja Ivi Eenmaa, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Palun võtke seisukoht ja hääletage!

16:23 Aseesimees Martin Helme

Ettepanekut toetab 19 saadikut, vastu on 30, ettepanek ei leidnud toetust.

130. muudatusettepanek, esitajad Hanno Pevkur ja Jüri Jaanson, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Erkki Keldo, palun!

16:23 Erkki Keldo

Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun seda muudatusettepanekut Reformierakonna fraktsiooni nimel hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega.

16:23 Aseesimees Martin Helme

Teeme kümneminutilise vaheaja.

V a h e a e g

 

16:33 Aseesimees Martin Helme

Jätkame istungit. 130. muudatusettepanek, esitajateks Hanno Pevkur ja Jüri Jaanson, juhtivkomisjon ei ole arvestanud. Ja Reformierakond palub seda hääletada. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

16:33 Aseesimees Martin Helme

Seda ettepanekut toetab 23 saadikut, vastu on 31 saadikut. Ettepanek ei leidnud toetust.

131. muudatusettepanek, esitajateks Hanno Pevkur ja Toomas Järveoja, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Erkki Keldo, palun!

16:34 Erkki Keldo

Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega.

16:34 Aseesimees Martin Helme

Teeme kümneminutilise vaheaja. Palun!

V a h e a e g

 

16:44 Aseesimees Martin Helme

Oleme 131. muudatusettepaneku juures, esitajateks Pevkur ja Järveoja, juhtivkomisjon ei ole seda arvestanud. Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!

16:45 Aseesimees Martin Helme

Poolt 19, vastu 31, 1 erapooletu, ettepanek ei leidnud toetust.

132. muudatusettepanek, esitajateks Hanno Pevkur ja Sulev Kannimäe, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Erkki Keldo, palun! Vabandust! Peeter Ernitsal on enne protseduuriline.

16:45 Peeter Ernits

Hea juhataja! Ma ei ole jõudnud jälgida kõiki neid suurepäraseid parandusettepanekuid. Oskad sa öelda, mis on selle suurepärase muudatusettepaneku sisu. Võib-olla kõik ei tea.

16:45 Aseesimees Martin Helme

Mul on väga kahju, Peeter, aga minu asi ei ole siit puldist hääletamise ajal sisu üle arutelu avada. Erkki Keldo, palun!

16:45 Erkki Keldo

Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun seda muudatusettepanekut Reformierakonna fraktsiooni nimel hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega.

16:46 Aseesimees Martin Helme

Kümneminutiline vaheaeg, palun!

V a h e a e g

 

16:56 Aseesimees Martin Helme

Head kolleegid, 132. muudatusettepanek, mille esitajad on Hanno Pevkur, Sulev Kannimäe ja juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Reformierakond on palunud hääletada. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

16:56 Aseesimees Martin Helme

Ettepaneku poolt 21, vastu 32, ettepanek ei saanud toetust. Muudatusettepanek nr 133, esitajad Hanno Pevkur, Erkki Keldo, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Erkki Keldo, palun!

16:57 Erkki Keldo

Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun ka kümme minutit vaheaega.

16:57 Aseesimees Martin Helme

Teeme kümneminutilise vaheaja. Palun!

V a h e a e g 

 

17:07 Aseesimees Martin Helme

Head kolleegid, 133. muudatusettepanek, mille on esitanud Hanno Pevkur ja Erki Keldo ja mida Reformierakond on palunud hääletada, juhtivkomisjon ei ole seda arvestanud. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

17:07 Aseesimees Martin Helme

Ettepaneku poolt on 22 saadikut, ettepaneku vastu on 32 saadikut. See ei leidnud toetust.

134. muudatusettepanek, esitajateks Hanno Pevkur ja Signe Kivi, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Erkki Keldo, palun!

17:08 Erkki Keldo

Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega.

17:08 Aseesimees Martin Helme

Teeme kümneminutilise vaheaja.

V a h e a e g

17:18 Aseesimees Martin Helme

Oleme 134. muudatusettepaneku juures, esitajad Hanno Pevkur ja Signe Kivi ja juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Palun teie seisukohta. Palun hääletage! 

17:18 Aseesimees Martin Helme

Ettepaneku poolt on 19 saadikut, vastu 30, erapooletuid 0. Ettepanek ei leidnud toetust.

135 on muudatusettepaneku number, esitajad Hanno Pevkur ja Valdo Randpere ja juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Erkki Keldo, palun!

17:19 Erkki Keldo

Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne hääletamist palun ka kümme minutit vaheaega.

17:19 Aseesimees Martin Helme

Vaheaeg kümme minutit.

V a h e a e g

17:29 Aseesimees Martin Helme

Muudatusettepanek 135, esitajad Hanno Pevkur ja Valdo Randpere, juhtivkomisjon ei ole arvestanud. Reformierakond on palunud hääletada. Palun teie seisukohta!

17:29 Aseesimees Martin Helme

Ettepanekut toetab 20 saadikut, vastu on 32. Ettepanek ei leidnud toetust.

Ahah, Valdo Randpere, palun! Protseduuriline.

17:30 Valdo Randpere

Aitäh, lugupeetud eesistuja! Kõigepealt ma tahan muidugi väljendada oma pettumust, et muudatusettepanek, mille ma olin teinud, ei leidnud toetust. Aga no mis teha, vahel läheb halvasti elus. Aga mul on küsimus. Kogu selle menetluse ajal mind on vaevanud üks mõte. EKRE, kelle esimees sa oled nüüd, teie toetate seda eelnõu, aga kas selle eelnõu kaudu saavad hüvitist ainult traditsioonilises abielus olevad inimesed või see laieneb eksituse tõttu ka teistele paaridele, kellel on lapsed?

17:30 Aseesimees Martin Helme

Need on küsimused, mida pidi arutama läbirääkimiste faasis. See ei olnud protseduuriline küsimus. Peeter Ernitsal on protseduuriline. Palun!

17:31 Peeter Ernits

Nagu kolleeg Randperel on mure, mis vaevab teda, mind vaevab ka üks küsimus: et kui Reformierakonna kolleegid on tuhandeid väga häid muudatusettepanekuid teinud, miks siis hääletamisel suur osa fraktsioonist neid ei toeta?

17:31 Aseesimees Martin Helme

See ka ei ole tegelikult protseduuriline küsimus, vaid poliitiline küsimus Reformierakonna fraktsiooni juhtkonnale ja liikmetele. Mina siit nende eest vastata ei saa muidugi. Aga liigume edasi. (Ohkab.) Valdo Randperel on protseduuriline jälle. Aga jääme protseduuriliste juurde, eks.

17:31 Valdo Randpere

Ei, ma mõtlesin, et kuna ...

17:31 Aseesimees Martin Helme

Ei? Siis ma võtan sõna ära, kui sa ütled ei.

17:31 Valdo Randpere

... kuna Peeter Ernits küsis siin, miks reformierakondlased ei hääleta, siis mõni öö tagasi Peeter Ernits saatis mulle täiesti palavikuliselt igasugu SMS‑e, et kus sa oled Valdo, tule kohe siia, igatsen sinu järele ja nii edasi. (Naer saalis.) Nüüd ma olen täitsa siin, see oli minu muudatusettepanek ja ma hääletasin selle poolt. Ja Erkki Keldo, kellega me kahasse selle muudatusettepaneku tegime, mis oli muidugi väga hea muudatusettepanek, oli ka siin ...

17:32 Aseesimees Martin Helme

Jõuame protseduuriliseni!

17:32 Valdo Randpere

... tema hääletas ka poolt ja ometi Peeter Ernits ei ole rahul. Mul ongi see protseduuriline küsimus, et miks Peeter Ernits ikka veel ei ole rahul. Ta on saanud, mida ta tahtis.

17:32 Aseesimees Martin Helme

Valdo, sellele küsimusele töö‑ ja kodukorra raamat vastust ei anna.

Läheme muudatusettepanek nr 136 juurde, esitajad Hanno Pevkur, Urve Tiidus ja Andrus Seeme, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Erkki Keldo, palun!

17:32 Erkki Keldo

Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega.

17:32 Aseesimees Martin Helme

Teeme vaheaja.

V a h e a e g

 

17:43 Aseesimees Martin Helme

Head kolleegid! Oleme 136. muudatusettepaneku juures, esitajateks Hanno Pevkur, Urve Tiidus ja Andrus Seeme, juhtivkomisjon ei ole arvestanud, Reformierakond on palunud hääletust. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

17:43 Aseesimees Martin Helme

Ettepanekut toetab 21 saadikut, vastu on 33 saadikut. Ettepanek ei leidnud toetust.

137. muudatusettepanek, esitajad Hanno Pevkur, Urve Tiidus ja Õnne Pillak, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Heidy Purga, palun!

17:43 Heidy Purga

Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Ma palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega.

17:44 Aseesimees Martin Helme

Teeme kümneminutilise vaheaja.

V a h e a e g

 

17:54 Aseesimees Martin Helme

Oleme 137. muudatusettepaneku juures, esitajateks Hanno Pevkur, Urve Tiidus ja Õnne Pillak. Reformierakond palus hääletust. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

17:54 Aseesimees Martin Helme

Ettepanekut toetab 18 saadikut, vastu on 33, ettepanek ei leidnud toetust.

138. muudatusettepanek, selle esitajate hulgas on Hanno Pevkur, Urve Tiidus ja Aivar Viidik, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Heidy Purga, palun!

17:55 Heidy Purga

Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Ma palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega. Aitäh!

17:55 Aseesimees Martin Helme

Teeme vaheaja.

V a h e a e g

 

18:05 Esimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, Reformierakonna fraktsiooni poolt palutud vaheaeg on lõppenud. Panen hääletusele 138. muudatusettepaneku, mis on esitatud Hanno Pevkuri, Urve Tiiduse, Aivar Viidiku poolt. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

18:05 Esimees Jüri Ratas

Tulemusega poolt 20, vastu 47, erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust.

Nüüd me peaksime edasi liikuma järgmise ettepaneku juurde, aga Riigikogu istungi juhataja lauale on tulnud üks kiri. Kiri on järgmine. Riigikogu juhatusele. Avaldus. Avalduse sisu on järgmine: Eesti Keskerakonna fraktsioon ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon teevad ettepaneku tänane istung lõpetada 20.15. Allkirjad all, jah, allkirjad all. 15. juuli 2022 esitatud. Nii et me peame seda hääletama. Peame hääletama seda. Ahah. Alustame selle hääletamise ettevalmistamist.

Kas võime minna hääletuse juurde? Tänan. Panen hääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku tänane istung lõpetada kell 20.15. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

18:07 Esimees Jüri Ratas

Tulemusega poolt 48, vastu keegi ei ole, erapooletuid on 1, leidis ettepanek toetust. Aitäh teile! 

139. muudatusettepanek, esitatud Valdo Randpere, Jüri Jaansoni, Tiimo Suslovi poolt, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Heidy Purga, palun!

18:08 Heidy Purga

Suur aitäh, lugupeetud juhataja! (Juhataja helistab kella.) Ma palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega.

18:08 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Vaheaeg kümme minutit.

V a h e a e g

 

18:18 Esimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, Reformierakonna fraktsiooni poolt palutud vaheaeg on lõppenud. Panen hääletusele 139. muudatusettepaneku, mis on esitatud Valdo Randpere, Jüri Jaansoni ja Timo Suslovi poolt, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

18:19 Esimees Jüri Ratas

Tulemusega poolt 16, vastu 38, erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust.

Muudatusettepanek 140 on esitatud Valdo Randpere, Jüri Jaansoni ja Timo Suslovi poolt. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Heidy Purga, palun!

18:19 Heidy Purga

Suur tänu, lugupeetud Riigikogu esimees Jüri Ratas! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega.

18:19 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Vaheaeg kümme minutit.

V a h e a e g

 

18:29 Esimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, Reformierakonna fraktsiooni poolt palutud vaheaeg on lõppenud. Panen hääletusele 140. muudatusettepaneku, mis on esitatud Valdo Randpere, Jüri Jaansoni, Timo Suslovi poolt. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

18:29 Esimees Jüri Ratas

Tulemusega poolt 16, vastu 40, erapooletuid ei ole, see ettepanek toetust ei leidnud.

Liigume edasi. 141. muudatusettepanek on esitatud Valdo Randpere, Ivi Eenmaa poolt. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Ja liigume siit edasi. Palun, Heidy Purga!

18:30 Heidy Purga

Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Ma palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega.

18:30 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! See on väga huvitav tõsine ettepanek, ma toetan seda. Vaheaeg kümme minutit.

V a h e a e g

 

18:40 Esimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased! Reformierakonna poolt palutud vaheaeg on lõppenud. Panen hääletusele 141. muudatusettepaneku, esitatud Valdo Randpere ja Ivi Eenmaa poolt, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

18:40 Esimees Jüri Ratas

Tulemusega poolt 15, vastu 36, erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust.

Muudatusettepanek nr 142 on esitatud Toomas Kivimägi ja Erkki Keldo poolt, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Heidy Purga, palun!

18:41 Heidy Purga

Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Ma palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega.

18:41 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Vaheaeg kümme minutit.

V a h e a e g

 

18:51 Esimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, Reformierakonna fraktsiooni poolt palutud vaheaeg on lõppenud. Panen hääletusele 142. muudatusettepaneku, mille on esitanud Toomas Kivimägi ja Erki Keldo, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! 

18:51 Esimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, tulemus: poolt 14, vastu 36, seekord erapooletuid ei ole. Selle tulemusega see muudatusettepanek toetust ei leidnud.

Muudatusettepanek number 143 on esitatud Hanno Pevkuri ja Vilja Toomasti poolt. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Siit peaks edasi liikuma muudatusettepaneku number 144 juurde, aga me ei saa seda praegu teha, sest, Heidy Purga, teil on sõnavõtu soov. Palun!

18:52 Heidy Purga

Ma tänan väga sõna andmast, lugupeetud Riigikogu esimees Jüri Ratas! Ma palun seda muudatusettepanekut Reformierakonna fraktsiooni nimel hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega.

18:52 Esimees Jüri Ratas

See palve on meile täitmiseks. Vaheaeg kümme minutit.

V a h e a e g

19:02 Esimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, Reformierakonna fraktsiooni poolt palutud vaheaeg on lõppenud. Panen hääletusele 143. muudatusettepaneku, mis on esitatud Hanno Pevkuri ja Vilja Toomasti poolt. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

19:03 Esimees Jüri Ratas

Tulemusega poolt 15, vastu 34, erapooletuid ei ole, see ettepanek toetust ei leidnud.

Muudatusettepanek nr 144 on esitatud Hanno Pevkuri ja Marko Tormi poolt. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Liigume edasi, Heidy Purga, teie poole, palun!

19:03 Heidy Purga

Suur tänu sõna andmast, lugupeetud istungi juhataja! Ma palun seda muudatusettepanekut Reformierakonna poolt hääletada ja enne seda palun ka kümme minutit vaheaega.

19:03 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Kas see palve on kindel? Vaheaeg kümme minutit.

V a h e a e g

 

19:13 Esimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, Reformierakonna poolt palutud vaheaeg on lõppenud. Panen hääletusele 144. muudatusettepaneku, see on esitatud Hanno Pevkuri ja Marko Tormi poolt. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

19:14 Esimees Jüri Ratas

Poolt 13, vastu 34, erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust.

Head ametikaaslased, seis on nüüd järgmine: meil on veel minna 1047 muudatusettepanekut, nii et oleme suure sammu edasi astunud. Natuke üle tuhande on veel jäänud. Hoiame tempot! Muudatusettepanek nr 145, esitatud Hanno Pevkuri ja Mart Võrklaeva poolt, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Heidy Purga, palun!

19:14 Heidy Purga

Suur tänu, lugupeetud Riigikogu esimees Jüri Ratas! Ma palun seda muudatusettepanekut (Juhataja helistab kella.) Reformierakonna fraktsiooni nimel hääletada ja võtan enne ka kümme minutit vaheaega.

19:15 Esimees Jüri Ratas

Aa, oh sa poiss! Selge, vaheaeg kümme minutit.

V a h e a e g

 

19:25 Esimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, Reformierakonna poolt palutud vaheaeg on lõppenud, nimelt nende fraktsiooni poolt. Panen hääletusele 145. muudatusettepaneku, mis on esitatud Hanno Pevkuri ja Mart Võrklaeva poolt. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

19:25 Esimees Jüri Ratas

Poolt 9, vastu 37, ettepanek toetust ei leidnud. Muudatusettepanek number 146 on esitatud Õnne Pillaku poolt. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Peeter Ernits, teil on protseduuriline küsimus, palun!

19:25 Peeter Ernits

Jaa, hea juhataja! Me oleme jõudnud lõpusirgele ja lõpusirge on rahvasaadik Õnne Pillaku päralt. Aga ma vaatan murega, et rahvasaadik Pillakut ei ole siin. Kuidas me hakkame tema loomingut siin hävitama, kui ta ei saa seda kaitsta? Äkki oleks võimalik virgats saata Õnne Pillakut otsima?

19:26 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Ei, mina ei palu seda virgatsi käest. Virgats on ikkagi see meie hea ametikaaslane, kes aitab meid siin täiskogu saali ruumi sees. Ma ütleksin nii, et minge otsige laiast maailmast Õnne Pillakut – seda ei saa küll [virgatsilt] paluda. Aga võib juhtuda, et siin võetakse väike vaheaeg mõtisklemiseks ja siis võib Õnne Pillak tulla saali. Seda ma ei oska öelda. Ja me suundumegi, Heidy Purga, teie juurde. Palun!

19:26 Heidy Purga

Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Ma palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda Õnne Pillaku muudatusettepanekut hääletada ja enne seda palun ka kümme minutit vaheaega.

19:27 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Vaheaeg kümme minutit.

V a h e a e g 

 

19:37 Esimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased! Reformierakonna fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Jürgen Ligi, protseduuriline küsimus, palun!

19:37 Jürgen Ligi

Härra juhataja! Seekord läks mulle väga hinge teie ükskõiksus Peeter Ernitsa mure suhtes. Tema otsis Õnne Pillakut ja ei leidnud, aga te ei võimaldanud tal virgatsit kasutada otsimiseks. Kas te annaksite talle loa Õnne ise üles otsida?

19:37 Esimees Jüri Ratas

Vaat seda luba mina ei saa anda. Ma saan aru, mida te nüüd küsisite, aga kui leitakse meie hea ametikaaslane Õnne Pillak üles laiast maailmast, siis see on tore. Ja mina, vastupidi, olen tänulik Peeter Ernitsale, et ta siin muretseb ametikaaslaste pärast. Terve nende erinevate istungite on ta saatnud SMS-e, küsinud: "Kus te olete?" ja andnud informatsiooni, värsket: "Tulge saali! Teie muudatusettepanek on." Nii et ma ütlen, et ta on teinud sellist ühiskondlikku tööd, härra Ligi.

Protseduuriline küsimus, Heiki Hepner, palun!

19:38 Heiki Hepner

Suur tänu, hea esimees! Tegelikult tõepoolest kolleeg Peetri tegevus väärib tunnustamist ja see, mis te ütlesite, on täiesti asjakohane. Aga põhimõtteliselt võiks ju ikkagi ka uurida, kas kolleeg on oma õnne leidnud, sellepärast et kui ta pühendub ainult kolleegidele, siis võib oma isiklik õnn kaduma minna. Kas te saaksite seda täpsustada?

19:38 Esimees Jüri Ratas

Mina ütlen nii, et austame kõigi ametikaaslaste nimesid. Ja kui me räägime õnnest, siis seda õnne me vajame kõik, kõik siin maal. Peeter Ernits, protseduuriline küsimus.

19:38 Peeter Ernits

Aitäh, hea juhataja! Hea, et kolleeg Jürgen Ligi püüab mulle õnne kupeldada, aga ma võin öelda, et tõesti ma olen praegu õnnetu, sest Õnnet ei ole ja me oleme kõik õnnetud.

19:39 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Ma ütlen ausalt, et kui keegi on õnnetu ja võib-olla tõesti härra Ligi võtab, tal on suur pikaajaline kogemus siin Riigikogus, saab teiega rääkida ja lohutada ja te muutute õnnelikumaks. Protseduuriline küsimus, Sven Sester, palun!

19:39 Sven Sester

Aitäh! Minul on tegelikult probleem. Minu probleem on selles, et millest Peeter Ernits nüüd õnnetu on. Äkki te palun täpsustaksite selle ära ja saaksime sellest teada. 

19:39 Esimees Jüri Ratas

Jaa, ma palusingi, et kellel on pikemaajalisemad kogemused Riigikogus, aidake head Peetrit. Ega see ei ole üldse hea, kui keegi meist siin on õnnetu. Püüame olla rõõmsas tujus, positiivses meeleolus, oleme liikumas vist, kui ma ei eksi, Peeter seda ütles ka, finišijoone poole, juba paistab, juba linnulennult paistab see viimane muudatusettepanek number 1191, nii et hoiame positiivset joont.

Urve Tiidus, protseduuriline küsimus. Mis nüüd lahti läks? Palun!

19:40 Urve Tiidus

Lugupeetud juhataja! Mehed, see teie vestlus käivitus ühe konkreetse meie parlamendiliikme nimest. Eile me vaidlesime siin perekonnanime esinemise pärast, et kasutame korrektselt ees‑ ja perekonnanime. Ja sõnamäng on muidugi võluv, aga võib-olla mitte praegu õhtul. Aitäh!

19:40 Esimees Jüri Ratas

Jaa, aitäh! Sellele ma juhtisin tähelepanu juba vist kolm protseduurilist küsimust tagasi, kui ma ütlesin, et nimi on alati väärikas ja nime osas ei tasu halvasti öelda ega ka teha, ma arvan, irooniat. Seda on viimastel päevadel olnud mitte ainult siin Riigikogu saalis. Nii et hoiame lugupidavat suhtumist oma ametikaaslastesse ja kaaskodanikesse. Peeter Ernits, protseduuriline küsimus.

19:41 Peeter Ernits

Hea juhataja! Mina olen küll õnnelik, aga meie oleme õnnetud, sest Õnnet ei ole siin meie seas.

19:41 Esimees Jüri Ratas

Aitäh teile! Nii, aga nüüd oleme muudatusettepaneku juures, mis kannab numbrit 146, selle on esitanud Õnne Pillak, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

19:41 Esimees Jüri Ratas

Tulemusega poolt 13, vastu 35, erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust.

Muudatusettepanek nr 147, esitatud Õnne Pillaku poolt, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Heidy Purga, palun!

19:42 Heidy Purga

Suur aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma palun seda muudatusettepanekut Reformierakonna fraktsiooni nimel hääletada ja enne seda palun kümme minutit vaheaega.

19:42 Esimees Jüri Ratas

Vaheaeg kümme minutit.

V a h e a e g

 

19:52 Esimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, Reformierakonna poolt palutud vaheaeg on lõppenud. Panen hääletusele 147. muudatusettepaneku. See on esitatud Õnne Pillaku poolt, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

19:52 Esimees Jüri Ratas

Tulemusega poolt 12, vastu 39, erapooletuid ei ole, see ettepanek toetust ei leidnud. Muudatusettepanek number 148 on esitatud Õnne Pillaku poolt, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Heidy Purga, palun!

19:53 Heidy Purga

Ma tänan väga, lugupeetud Riigikogu esimees! Ma palun seda muudatusettepanekut Reformierakonna fraktsiooni nimel hääletada ja enne seda palun kümme minutit vaheaega. Aitäh!

19:53 Esimees Jüri Ratas

Aitäh teile! Vaheaeg kümme minutit.

V a h e a e g

 

20:03 Aseesimees Hanno Pevkur

Head kolleegid, vaheaeg on läbi. Peeter Ernits, mure.

20:03 Peeter Ernits

Jaa. Hea juhataja! Me oleme nüüd jõudnud finiši lähedale ja Õnne Pillakut ei ole jätkuvalt, aga meie seas on kolleeg Heiki Kranich, kes on parlamendi töö sihiliku takistamise ehk obstruktsionismi klassik, elav klassik, ja Arvo Juntit meil ei ole siin. Kas ei oleks võimalik anda talle lihtsalt sõna, et ta natukene mõne sõna ütleks, kuidas see asi, kuhu me oleme jõudnud ... Praeguseks me oleme raisanud 24 tundi ja 30 minutit heade Reformierakonna kolleegide poolt aega, aga kas oleks võimalik anda mõne minuti meie elavale heale klassikule?

20:04 Aseesimees Hanno Pevkur

Vastus on ei. Läheme hääletamise juurde. Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 148. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

20:04 Aseesimees Hanno Pevkur

Poolt 10, vastu 37, ettepanek ei leidnud toetust.

Nii, nüüd on 149. muudatusettepanek, mille on esitanud Õnne Pillak. Heidy Purga, palun!

20:05 Heidy Purga

Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Ma palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda Õnne Pillaku muudatusettepanekut hääletada ja enne seda palun ka kümme minutit vaheaega.

20:05 Aseesimees Hanno Pevkur

Kas juhataja tohib teha ettepaneku võtta kaheksa minutit, siis me jõuaksime hääletuse ka läbi viia? 20.15 oli kokku lepitud [istungi] lõpp. (Hääl saalist.)

Vaheaeg kaheksa minutit.

V a h e a e g

 

20:13 Aseesimees Hanno Pevkur

149. muudatusettepanek, panen selle hääletusele. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

20:14 Aseesimees Hanno Pevkur

Tulemusega poolt 12, vastu 38, ei leidnud ettepanek toetust.

Kell on 20.14 ja 30 sekundit ehk meil on 30 sekundit jäänud istungi lõpuni. Tänan teid selle meeldiva õhtu eest ja soovin teile edu. Kohtume homme kell 10. Istung on lõppenud.

20:14 Istung lõppes

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee