Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

13:57 Istungi rakendamine

13:57 Aseesimees Siim Kallas

Tere päevast, lugupeetud kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu V istungjärgu 2. töönädala kolmapäevast istungit. Osaleda saab nii saalis kui ka ekraani taga. Kas on soovi üle anda eelnõusid ja arupärimisi? Eelnõusid ja arupärimisi ei ole. Siis kohaloleku kontroll, palun!

14:00 Aseesimees Siim Kallas

Kohalolijaks registreerus 81 Riigikogu liiget, puudub 20.


1. 14:01 Kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE) kolmas lugemine

14:01 Aseesimees Siim Kallas

Hakkame päevakorda käsitlema. Päevakorras on meil esimese küsimusena põhiseaduskomisjoni algatatud kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu 298 kolmas lugemine. Kolmandal lugemisel on võimalik pidada läbirääkimisi. Läbirääkimistel saavad osaleda fraktsioonide esindajad. Läbirääkimistel osalemise soovi ei ole. Siis läheme hääletamise juurde. Kas ma kutsun [inimesed kohale]? Paneme ikka kutsungi ka.

Nii, auväärt kolleegid, panen lõpphääletusele põhiseaduskomisjoni algatatud kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Kusjuures selle eelnõu heakskiitmiseks on vaja koosseisu häälteenamust. Palun võtta seisukoht ja hääletada! 

14:04 Aseesimees Siim Kallas

Ootame igaks juhuks mõne sekundi, et kõik kaugete ekraanide taga saaksid hääletada. Poolt hääletas 84 Riigikogu liiget, vastuolijaid ega erapooletuid ei olnud. Eelnõu on seadusena vastu võetud. 


2. 14:05 Liiklusseaduse ning autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE) esimene lugemine

14:05 Aseesimees Siim Kallas

Võtame käsitlusele teise päevakorrapunkti: Vabariigi Valitsuse algatatud liiklusseaduse ning autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 299. Alustame selle esimest lugemist ja ettekandjaks palun siia majandus- ja taristuminister Taavi Aasa.

14:05 Majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Austatud istungi juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Valitsus on esitanud eelnõu, millega soovitakse muuta liiklusseadust, autoveoseadust ja sellega seonduvalt teisi seadusi. Eelnõu eesmärk on tagada Eestis registreeritud ja liikluses kasutatavate sõidukite ohutus. Selleks volitatakse ministrit nimetama sõidukitel kasutatavad süsteemid, mida ei saa või ei ole otstarbekas kontrollida tehnoülevaatusel ning mille nõuetele vastavuse kontrollimata jätmine võib seada ohtu inimese või keskkonna. Eelkõige on eelnõu koostatud eesmärgiga tagada kütusena surugaasi ja veeldatud gaasi tarvitavate sõidukite ohutus. Seetõttu peavad tulevikus sellised sõidukid läbima lisaks tehnoülevaatusele regulaarselt ka tehnilise kontrolli, kus kontrollitakse nende kütusepaakide seisukorda.

Kütusena surugaasi tarvitavate sõidukite korral on oht nende kütusepaakide lõhkemiseks, kuna kütust hoitakse paagis väga kõrge rõhu all. Seetõttu on oluline kontrollida, et paagil ei oleks näiteks korrosioonist tingitud vigastusi, mis võivad selle tugevust vähendada. Kuigi sõidukite üldist ohutust hinnatakse eelkõige korralisel tehnoülevaatusel, siis maagaasisõidukite kütusepaakide kontrollimine on tehnoülevaatusel raskendatud. Näiteks juba seetõttu, et paljudel sõidukitel on paagid kaetud ja tehnoülevaataja nendeni isegi ei pääse. Seetõttu, konsulteerides eri osalistega, leiti, et tehnoülevaatus ei ole sobiv koht maagaasisõidukite paakide kontrollimiseks. See ei tähenda, et tehnoülevaatuspunktid seda teenust osutada ei või, kui nad sellise teenuse pakkumisest on huvitatud ja suudavad kontrolli nõuetele vastavalt teha. Lihtsalt see kontroll ei saa olla tehnoülevaatuse osa. Seetõttu on vaja seadusega ette näha kohustus läbida täiendav tehniline kontroll, kus kontrollitakse selliseid süsteeme ja nende osi, mida tehnoülevaatusel kontrollida ei saa.

Maagaasipaakide seisukorra regulaarset kontrolli on soovinud ka sõidukite valmistajad, kes ei soovi müüa maagaasi tarbivaid sõidukeid riikidesse, kus nende sõidukite kütusepaakide seisukorda hiljem kasutuses ei kontrollita. Seetõttu on eelnõu vajalik, et Eestisse jätkuvalt maagaasi tarbivaid uusi sõidukeid tarnitaks ja inimestel oleks tagatud kindlustunne, et sõiduk on ohutu.

Planeerime kütusena surugaasi tarbivate sõidukite kontrolli sageduseks maksimaalselt neli aastat ja veeldatud maagaasi tarbivate sõidukite ülevaatuse sageduseks maksimaalselt 10 aastat. Kontrolli tegemisest on olnud huvitatud eelkõige sõidukimarkide esindajad, kes juba praegu maagaasipaake hoolduse käigus kontrollivad, kuid vanemad sõidukid tihti enam margiesinduses hoolduses ei käi, mistõttu võivad jääda nende kütusepaagid tähelepanuta ja seetõttu muutuvad autod teel ohtlikuks. See ei tähenda, et kontrolli võivad teha ainult margiesindused. Kontrollteenust võivad pakkuda ka teised ettevõtjad, kes on selleks võimelised.

Palun teil toetada eelnõu ja komisjoni ettepanekut esimene lugemine lõpetada. Aitäh!

14:08 Aseesimees Siim Kallas

Aitäh! Küsimused. Peeter Ernits, palun! 

14:09 Peeter Ernits

Hea juhataja ja ettekandja! Minu küsimus on nagu laiem. Sa oled ainukene valitsuse liige, kes on tulnud sel nädalal siia meie ette. Kui vaadata, siis kõik muu on [päevakorrast] välja roogitud. Näiteks need koroonaaja lapsed, kes hakkavad sündima, ja need 400 [töötuna arvel olnud inimest], kes võiks saada seda emade toetust, või haridus[valdkond] ning teadus- ja arendustegevus. Aga sina oled tulnud oma kütusepaagieelnõuga siia, pole seda solidaarselt nagu teised kolleegid tagasi võtnud. Seleta meile palun, miks see kütusepaagi asi on praegusel COVID-i ajal nii oluline, et sa iga hinna eest tuled sellega meie ette.

14:09 Majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Aitäh! See kuupäev oli varem kokku lepitud. Ei ole, ma arvan, ühtegi põhjust lükata Riigikogus selle teema käsitlemist edasi. Ja ma arvan, et ohutus liikluses on meie kõigi ühine mure ja kahtlemata valdkondlikult ka minu töökohustus.

14:10 Aseesimees Siim Kallas

Kristen Michal, palun!

14:10 Kristen Michal

Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Me ka komisjonis seda teemat käsitlesime. Kas te hoolimata kiirest nädalast olete jõudnud pisut ka vaadata ja teate vastata sellele küsimusele, millised need kulutused keskmisel kasutatud sõiduki omanikul nüüd võiksid sellest tulla ja kus neid kontrolle tegema hakatakse? Äkki oskate seda ka pisut avada?

14:10 Majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Aitäh! Eelkõige oleks selle kontrolli teostajad margiesindused, kus autod hoolduses käivad. Ja konsulteerimise tulemusena [saime teada, et] näiteks Škoda – kes on meil üks suurimaid gaasiautode maaletoojaid – sõnum oli see, et selline kontroll võiks maksta umbes 50 eurot. Kahtlemata, kuna margiesindused ei ole kindlasti tulevikus ainsad, kes seda kontrollivad, siis see hind võib muutuda, ja turutingimustes, ma väga loodan, pigem vähenemise suunas. Aga kuna neid kontrolle tuleb teha nelja aasta tagant, siis ei ole see kulu väga suur. Paneme siia kõrvale näiteks tehnoülevaatuse maksumuse, mis on umbes 35–40 eurot. Aga veel kord: sellise kontrollisüsteemi rakendamine on hästi oluline just autotootjatele ja selleks, et nad autosid siia Eestisse tooksid. Ja loomulikult me soovime, et meil oleks rohkem gaasivõimekusega autosid, et kasutada ka näiteks biogaasi.

14:12 Aseesimees Siim Kallas

Peeter Ernits, teine küsimus, palun!

14:12 Peeter Ernits

Hea juhataja! Hea ettekandja! Kuna gaasipaak on meil selle nädala kõige olulisem teema, siis võib-olla on sobilik – saadikud kuulavad rõõmuga –, kui sa võib-olla avaksid meile natukene detailsemalt selle gaasipaagi iseärasusi ja võimalust korrosiooniks, plahvatuseks, vigastuste tekitamiseks ja võib-olla surmadeks. Natuke laiemalt, meil on aega küll ja huvi on sel nädalal väga suur.

14:13 Majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Aitäh! Gaasipaake on kahte tüüpi. On need, kus on surugaas, ja see surugaas on väga kõrge rõhu all: 200 baari. Kui see paak või süsteem ei ole korras, siis on gaasil selline omadus, et ta kipub sealt paagist või süsteemist välja tulema, ja kui see nii läheb, siis võib juhtuda õnnetus. Toon sellise näite, et Eestis on üks selline õnnetus juhtunud. Õnneks küll inimesed viga ei saanud, aga õnnetus on toimunud. Ja on ka veeldatud gaasi paak, kus gaas on mõnevõrra väiksema rõhu all. Seal ongi ette nähtud, et kontroll ei oleks tihemini kui kümne aasta tagant. Suure rõhu all paagi korral, kus rõhk on kuni 200 baari, ei oleks kontroll tihemini kui nelja aasta tagant.

14:14 Aseesimees Siim Kallas

Paul Puustusmaa, palun! Loobus. Siis Henn Põlluaas, palun! 

14:14 Henn Põlluaas

Aitäh! Ka mind huvitab, et kuna perehüvitiste seaduse muutmine ja muud asjad ei ole praegusele uuele koalitsioonile või ajutisele valitsusele huvipakkuvad, siis ma tahtsin küsida statistika kohta. Te ütlesite, et Eestis on toimunud üks õnnetus. Selle taustal mind huvitab, et meil Eestis juhtub kõikvõimalikke muid õnnetusi sadade kaupa, aga ma ei ole kuulnud, et ühe õnnetuse pärast ükskõik mis valdkonnas tormatakse seadust muutma. Kas see ei tundu pigem sellise asendustegevusena?

14:15 Majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Kõigepealt, ma arvan, et ka üks õnnetus on liiga palju, ja kui seda on võimalik ära hoida, siis ma arvan, et tuleks teha kõik, et seda ära hoida. Aga nagu ma ütlesin, eelkõige on põhjus selles, et autotootjad soovivad sellist kontrolli, sest neid õnnetusi on teistes riikides olnud rohkem. Ja autotootjad jälgivad väga pingsalt seda, kas riigid võtavad nende õnnetuste ärahoidmiseks midagi ette. Kui riigid midagi ette ei võta, siis autotootjad ei ole valmis tarnima sellistesse riikidesse gaasiseadmetega autosid. See probleem ei ole ainult Eesti probleem, vaid see probleem on väga paljudes riikides, kaasa arvatud meie naaberriikides, ka Soomes. [Nendes riikides] on täpselt sama olukord, kus sarnast seadusemuudatust kas valmistatakse ette või on see muudatus juba sisse viidud. Probleem on üldine. Selleks, et uusi gaasiautosid ka tulevikus Eestisse tarnitakse, on see vajalik.

14:16 Aseesimees Siim Kallas

Kristen Michal, teine küsimus, palun!

14:16 Kristen Michal

Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Mina arvasin komisjonis ja mul oli endiselt kuni Henn Põlluaasa küsimuseni ettekujutus, et me tegeleme gaasiohutusega, liiklusohutusega ja sõidukite seadmete ohutusega praktiliselt ja arutame, kuidas seda paremini teha. Aga praegu mulle tundub, justkui oleks mingisugune erinev liberaalne ja rahvuskonservatiivne vaade gaasipaagi ohutusele. Kas te oskaksite seda vahet mulle kirjeldada või on see lihtsalt minu tunne?

14:17 Majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Aitäh! Ma pigem arvan seda, et osa küsimusi on seotud sellega, et ei ole palju eelnõusid, mis sellel nädalal on Riigikogu ette jõudnud. Ka selle eelnõu puhul arutati, kas seda täna Riigikogus arutada. Mina arvasin, et tegemist on eelnõuga, mida ikkagi võiks arutada, sest kuupäev on paika pandud, mina olen valmis tulema seda eelnõu Riigikogule tutvustama. Ja ma arvan, et kuigi Eestis ei ole auto gaasiseadmete pärast palju õnnetusi olnud, siis tegemist on ikkagi olulise asjaga – eelnõuga, mis tegeleb ohutusega. Ma arvan, et ohutus, liiklusohutus on üks kõigile, sõltumata ilmavaatest.

14:18 Aseesimees Siim Kallas

Kalle Grünthal, palun!

14:18 Kalle Grünthal

Aitäh! Austatud ettekandja! Teatavasti on baar mittesüsteemne rõhu mõõtühik ehk 1 baar on võrdne 100 000 paskaliga. 1 baar on ligikaudu võrdne ka õhurõhuga maapinnal, samuti 10 meetri kõrguse veesamba rõhuga. Aga teine asi on see, et on olemas ka CGS-süsteem, kus baar väljendab rõhku miljon düüni ruutsentimeetrile. Kumba mõõtühikut ehk baari teie praegu silmas peate?

14:19 Majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Aitäh! Me oleme ühinenud Euroopa mõõtühikute süsteemiga, nii et ikkagi seda, mis Euroopa Liidus kehtib.

14:19 Aseesimees Siim Kallas

Henn Põlluaas, palun! 

14:19 Henn Põlluaas

Aitäh! Mind paneb Kristen Michal muidugi sügavalt imestama, kuidas äärmusliberaalid suudavad siin ka gaasiküsimusi ideologiseerida. See on tõeliselt hämmastav. Mina sain ministrilt vastuse, et eeskätt soovivad seda autode tootjad, et nad [saaksid] eksportida neid [autosid] teistesse riikidesse, kaasa arvatud Eestisse, ja mina jäin selle vastusega küll rahule. Aga loomulikult, äärmusliberaalid, nendel ongi täiesti enneolematu võime kõike jaburaks keerata. Aitäh! Küsimust ei olnud tegelikult.

14:20 Aseesimees Siim Kallas

Helle-Moonika Helme, palun!

14:20 Helle-Moonika Helme

Kas mind on kuulda?

14:20 Aseesimees Siim Kallas

Jaa, praegu on teid kuulda.

14:20 Helle-Moonika Helme

Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Minul on selline küsimus. Kui te lähtute selle seaduseelnõu siia saali toomisel sellest, et autotootjate huvides on tegelikult selle seadusmuudatuse tegemine, siis äkki võiks selle koormise, mis inimestele tekib – meil oli ka nendest rahasummadest juttu, et 50 eurot võiks olla siis see, kuidas ma ütlen, et see ühe ülevaatuse tasu – kas selle võiks siis äkki autotootjad ise kinni maksta ja mitte seda inimeste kaela lükata?

14:21 Majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Aitäh! No ma ei ütleks, et see on ainult autotootjate huvides. Tegelikult on see ka meie huvides, et meile gaasiseadmetega autosid tarnitakse. Veel kord, gaasiseadmetega varustatud autod saavad kasutada ka meie kodumaist biogaasi. Nii et tegelikult on see ka meie huvides, et neid autosid siia toodaks.

Mis puutub selle tasu [maksmise] panemist autotootjatele, siis ma arvan, et see ei ole mõistlik tõenäoliselt. Autotootjad ka sellega ei nõustuks. Aga peame arvestama ka sellega, et me soovime, et seda teenust pakutaks mitte ainult margiesindustes ehk autotootjatega seotud ettevõtetes, vaid et vabaturu tingimustes ikkagi neid teenuse pakkujaid, kontrolli pakkujaid oleks rohkem. Miks mitte ka tehnoülevaatuse punktid, kus selline võimekus tulevikus luuakse. Nii et pigem jääb see siiski autoostja kanda. Aga nagu ma ütlesin, siis see kulu aasta kohta ei ole märkimisväärne.

14:22 Aseesimees Siim Kallas

Kai Rimmel, palun!

14:22 Kai Rimmel

Aitäh, austatud eesistuja! Hea vastaja! Teie ettekannet kuulates tekkis mul küsimus. Te mainisite, et Eestis on olnud üks õnnetus, mujal on olnud neid rohkem. Siinkohal mul tekkis küsimus, mis ei olnud päevakorras majanduskomisjonis, aga võib-olla oli see teema teil [jutuks] ministeeriumis või siis autode maaletoojatega. Äkki küsimus ei olegi mitte auto gaasipaagis, vaid küsimus on hoopiski gaasi koostises ja gaasi kvaliteedis. Kas sellest oli ka ministeeriumis juttu?

14:23 Majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Aitäh! Kahtlemata võib olla ka ebakvaliteetset kütust, mitte ainult gaasi, vaid ka igasugust mootorikütust. Aga selle kontrolliks on meil olemas protseduurid. Ja praegu on tõesti nõrk lüli see, kuidas autos seda gaasi hoitakse, kuidas autos tehnilised seadmed seda gaasi käitlevad. Seetõttu ka selline eelnõu.

14:23 Aseesimees Siim Kallas

Imre Sooäär, palun!

14:23 Imre Sooäär

Aitäh, hea juhataja! Austatud ettekandja! Igati rahvuslik eesti rahva vanasõna ütleb, et õnnetus ei hüüa tulles. Kas autogaasiga seotud võimalikud õnnetused võiksid sellesse samasse kategooriasse kuuluda?

14:24 Majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Aitäh! Ma arvan, et autogaasiga võib olla kahte sorti õnnetusi. Võib olla ka selliseid, mis ei hüüa tulles, aga võivad olla sellised, mis hüüavad tulles: kui autoomanik teab, et tema autol on vigane gaasiseade. Selline õnnetus on endast ilmselt varem märku andnud.

14:24 Aseesimees Siim Kallas

Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Kaasettekandjaks on märgitud majanduskomisjoni liige Kalvi Kõva. Kas Kalvi Kõva on valmis kaasettekannet tegema?

14:24 Kalvi Kõva

Jaa! Head kolleegid, tervitusi teile siit lumiselt Võrumaalt! Majanduskomisjon arutas seda eelnõu esmaspäeval, 11. jaanuaril. Ja koosoleku algul otsustati määrati mind komisjoni ettekandjaks – konsensusega. Tehti ettepanek võtta eelnõu tänase päeva päevakorda, samuti konsensusega, ja konsensusega sündis ka otsus esimene lugemine lõpetada. Komisjonis minister andis sama hea ülevaate kui täna meile siin saalis. Tal oli kaasa võetud komisjoni nõunik Moonika Parksepp ning liiklustalituse peaspetsialist Sven Nurk, kes ka meie küsimustele vastused andsid.

Meie küsimused komisjonis tulenesid ikkagi rohkem selle seaduseelnõu sisust ja just rakendamise poolest – kes teostab järelevalvet. Järelevalvet teostab Politsei- ja Piirivalveamet. Kui peetakse sõiduk kinni, siis kontrollitakse ka seda kontrollidokumenti. Samuti nende autode puhul, mis ei ole ostetud siit Eestimaalt, aga mis on toodud mujalt, peaks Maanteeamet saatma kõikidele nendele inimestele, kellel need autod on, teavituse, et kahe aasta jooksul tuleb see ülevaatus teha. Tehti ka muudatusettepanekuid, mis ei ole selle konkreetse kohustusega seotud. Moonika Parksepp ütles, et plaanis on uus liiklusseaduse terviktekst Riigikogu poole teele saata sügisel ja siis saame juba kõiki neid  liiklusteemasid täpsemalt arutada. Nii palju siis komisjoni arutelust. Aitäh!

14:27 Aseesimees Siim Kallas

Aitäh! Küsimusi kaasettekandjale ei ole. Kas fraktsioonide esindajatel on soovi osaleda läbirääkimistes? Ka läbirääkimistes osalemise soovi ei ole. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 299 esimene lugemine lõpetada. Kuna teisi arvamusi ei ole, siis on esimene lugemine lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 3. veebruar kell 17.15.

Suur tänu kõigile! Istung on lõppenud.

14:28 Istung lõppes

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee