Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

XIII Riigikogu, VI Istungjärk, täiskogu korraline istung
Esmaspäev, 23.10.2017, 15:00

Toimetatud

15:00 Istungi rakendamine

Esimees Eiki Nestor

Austatud Riigikogu! Alustame VI istungjärgu 6. töönädala esmaspäevast istungit. Eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Kersti Sarapuu, palun! Kersti Sarapuu ei soovi eelnõu üle anda. Heili Tõnisson Vabariigi Valitsusel nimel, palun!

Valitsuse esindaja Heili Tõnisson

Austatud härra esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 2016. aasta muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust keskkonnaminister Siim Kiisler. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor

Olen vastu võtnud ühe eelnõu. Me menetleme seda edasi kodu- ja töökorra seaduses kehtestatud korras. Kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontroll
84 Riigikogu liiget registreeris ennast kohalolijaks.
Päevakorra kinnitamine. Austatud Riigikogu, panen hääletusele täiskogu VI istungjärgu 6. töönädala päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Päevakorra kinnitamise poolt oli 89 Riigikogu liiget, vastu ei olnud mitte keegi ja erapooletuid ka ei olnud. Päevakord on kinnitatud.


1. 15:03 Riigikogu aseesimeeste erakorraline valimine

Esimees Eiki Nestor

Austatud Riigikogu! Vastavalt kodu- ja töökorra seaduse § 6 lõikele 2 on meil täna päevakorras Riigikogu aseesimeeste erakorralised valimised. Valimiste korraldamisel lähtub Vabariigi Valimiskomisjon Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest.
Lühidalt. Enne valimistoimingute juurde asumist meenutan teile, et Riigikogu aseesimehed valitakse samal ajal. Kandidaadi võib üles seada Riigikogu liige. Ülesseatu peab andma kandideerimiseks nõusoleku. Hääletamine on salajane. Hääletamiseks täidetakse hääletamissedel. Igal Riigikogu liikmel on üks hääl. Hääled loetakse avalikult kohe pärast hääletamise lõppemist. Protest hääletamise korralduse kohta esitatakse valimiskomisjonile kohe pärast hääletamise lõppemist ja hääletamistulemuste kohta viivitamatult pärast hääletamistulemuste teatavaks tegemist. Valimistulemus kuulutatakse välja kohe pärast võimalike protestide läbivaatamist.
Riigikogu aseesimeesteks saavad kaks enim hääli saanud kandidaati. Esimeseks aseesimeheks saab kahest enim hääli saanud kandidaat ja teiseks aseesimeheks saadud häälte arvult teine kandidaat. Võrdselt hääli kogunute vahel korraldatakse valimiste lisavoor. Hääletamise korda tutvustan enne hääletamise väljakuulutamist. Kas on küsimusi? Ei ole. Kas keegi Riigikogu liikmetest soovib ... Andres Herkel, palun!

Andres Herkel

Aitäh, härra juhataja! Ma loen praegu ajalehest ja sattusin ka raadiost kuulma seda, et üks Riigikogu liige tahab kandideerida Riigikogu aseesimeheks selleks, et üles ehitada Reformierakonna strateegiat. Selle tõttu tekib mul küsimus, kas see kuulub Riigikogu juhatuse pädevusse. Minu meelest on selline avaldus kohatu. Millised on täpsemalt Riigikogu aseesimeeste tööülesanded?

Esimees Eiki Nestor

Mina olen Riigikogu juhatuses olnud kogu aeg olukorras, kus seal on olnud ka keegi Reformierakonnast. Me ei ole mitte kunagi Reformierakonna strateegiat üles ehitanud. (Naer saalis.) Rohkem küsimusi ei ole. Kas keegi Riigikogu liikmetest soovib Riigikogu aseesimehe kandidaati üles seada? Kersti Sarapuu, palun!

Kersti Sarapuu

Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Lõpuks ometi õnnestus mul tulla üles seadma Enn Eesmaa kandidatuuri Riigikogu aseesimehe postile. Ma tahan ütelda, et Enn Eesmaa on tõesti alati olnud väga soliidne, väga väärikas ja kõikide inimeste, eriti parlamendiliikmete suhtes lugupidav. Nii et ma väga palun tema kandidatuuri toetada! Aitäh!

Esimees Eiki Nestor

Kas on veel kandidaate? Artur Talvik, palun!

Artur Talvik

Head kolleegid! Meile on täna mitu korda öeldud, et Vabaerakond ei pea kokkulepetest kinni, kui ta esitab oma kandidaadi aseesimehe kohale. Ma tahan öelda seda, et meie jaoks ei ole kokkulepe kokkulepe, kui me ajalehest loeme Reformierakonna mentaliteedi kohta, kes justkui kokkuleppe järgi peaks selle koha saama. Kui Reformierakonna kandidaat sellele kohale nimetab, et see on hea koht selleks, et teha Reformierakonna kampaaniat Riigikogu valimistel, ja et see on hea koht selleks, et teha tööd Reformierakonna piirkondades, siis selline poliitiline kultuur ajab meid protestima.
Ja selle protesti märgiks me tõstame üles Krista Aru kandidatuuri aseesimehe kohale, sest Riigikogu juhatus ja Riigikogu töö vajab juhtimist. Siin on väga palju nõrku kohti, mida on vaja Riigikogu aseesimehe kohal olles teha, mitte Reformierakonna kampaaniat. Krista Aru puhul võime me kindlad olla, et ta teeb seal olles Riigikogu tööd ja seda Eesti riigi jaoks, mitte Reformierakonna jaoks. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor

Maris Lauri, palun!

Maris Lauri

Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni nimel esitan Riigikogu aseesimehe kandidaadiks Hanno Pevkuri. Kommentaariks eelmisele esinejale, et mina küll usun, et Hanno ajab ka Riigikogu aseesimehe kohal riigi asja. (Elevus saalis.) Olles erakonna esimees, ajab ta kindlasti lisaks kõikidele muudele tegevustele ka erakonna esimehe asju. Nii et ma ei saa välistada, et ta Riigikogu liikmena täidab ka erakonna esimehe ametit. Kõike head!

Esimees Eiki Nestor

Kas on veel ettepanekuid? Ei ole. Vastavalt kodu- ja töökorra seaduse § 7 lõikele 2 kantakse kandidaatide nimekirja kandidaatide nimed, kes annavad nõusoleku kandideerida. Ja seda on vaja meile kõigile siin nii suuliselt kui ka kirjalikult. Nii et küsin: Enn Eesmaa, kas sa oled valmis kandideerima Riigikogu aseesimehe ametikohale?

Enn Eesmaa

Tänan küsimast! Olen küll.

Esimees Eiki Nestor

Palun ka kirjalikult! Krista Aru, kas sa oled valmis kandideerima Riigikogu aseesimehe ametikohale?

Krista Aru

Aitäh, härra esimees! Olen valmis.

Esimees Eiki Nestor

Hanno Pevkur, kas sa oled valmis kandideerima Riigikogu aseesimehe ametikohale?

Hanno Pevkur

Hea Riigikogu esimees, aitäh küsimast! Jah, olen.

Esimees Eiki Nestor

Palun ka kirjalikult teada anda! Austatud Riigikogu! Sulgen aseesimeeste kandidaatide nimekirja ja kuulutan välja vaheaja aseesimeeste kandidaatide nimede kandmiseks hääletamissedelile. Vaheaja lõppemisest anname märku helisignaaliga.
V a h e a e g

Esimees Eiki Nestor

Austatud Riigikogu! Kuulutan hääletamise Riigikogu aseesimeeste erakorralisel valimisel lõppenuks. Palun hääletamiskast saali tuua! Kas Riigikogu liikmetel on hääletamise korralduse kohta proteste? Ei ole.
Palun kontrollida hääletamiskasti ja seda, et hääletamiskasti turvaplomm ei oleks rikutud! Palun valimiskomisjoni liikmetel asuda hääli lugema! (Valimiskomisjon loeb hääli.)
Palun valimiskomisjonil hääled ka avalikult ette lugeda!

Vabariigi Valimiskomisjoni aseesimees Airi Mikli

Austatud Riigikogu liikmed! Ma kontrollin siin teie ees avalikult, kas esialgne hääletamistulemus vastab tegelikkusele. Loen ette Riigikogu aseesimeeste kandidaatide nimed selles järjekorras, nagu nad on kantud hääletamissedelile, ja siis ka nende poolt antud hääled.
Enn Eesmaa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.
Krista Aru: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Hanno Pevkur: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Üks sedel on kehtetu selle tõttu, et märgistatud on rohkem kui üks lahter.

Esimees Eiki Nestor

Austatud Riigikogu! Teen teatavaks hääletamistulemused Riigikogu aseesimeeste erakorralisel valimisel. Vabariigi Valimiskomisjon tegi kindlaks, et nimekirja kanti 101 Riigikogu liiget, hääletamissedeli sai 95 Riigikogu liiget, hääletamisel osales 95 Riigikogu liiget ja kehtetu on 1 sedel. Aseesimeeste valimisel antud häälte arv on järgmine: Enn Eesmaa – 52, Krista Aru – 9, Hanno Pevkur – 33 häält. Kas hääletamistulemuste kindlakstegemise kohta on proteste? Ei ole. Palun vormistada Vabariigi Valimiskomisjoni otsus!
Austatud Riigikogu, kuulutan välja valimistulemuse Riigikogu aseesimeeste erakorralisel valimisel. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 7 lõike 6 ja § 82 lõike 1 alusel otsustab Vabariigi Valimiskomisjon tunnistada Enn Eesmaa valituks Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Hanno Pevkuri Riigikogu teiseks aseesimeheks.
Austatud kolleegid, aseesimehed on valitud. Juhataja vaheaeg üks minut.
V a h e a e g

Esimees Eiki Nestor

Lugupeetud Riigikogu liikmed! Vaheaeg on lõppenud ja Vabariigi Valimiskomisjon on valmis läbi viima Riigikogu aseesimeeste erakorralise valimise. Komisjoni liikmed kontrollivad siinsamas teie ees hääletamiskasti ja sulgevad selle turvaplommiga.
Austatud Riigikogu liikmed! Kuigi ma usun, et te olete aastate jooksul saavutanud professionaalse vilumuse, midagi ei ole teha – minu kohustus on teile tutvustada hääletamise korda. Igaks juhuks, järsku keegi ei mäleta. Kõigepealt annab valimiskomisjon teile allkirja vastu hääletamissedeli. Palun esitada hääletamissedeli saamiseks valimiskomisjonile oma isikut tõendav dokument, on see siis Riigikogu liikme tunnistus, pass, ID-kaart või juhiluba. Hääletamissedel täidetakse kabiinis. Riigikogu liige märgistab sedelil ristiga lahtri selle kandidaadi nime juures, kelle poolt ta hääletab. Sedel, millel on märgistatud rohkem kui üks lahter või millel ei ole märgistatud ühtegi lahtrit, loetakse kehtetuks.
Hääletamine korraldatakse Riigikogu saali kõrval fuajees. Te väljute tagauksest sinna hääletamisruumi ja fuajees on üles seatud lauad, kust te saate hääletamissedeli. Pärast sedeli kättesaamist teete hääletamiskabiinis oma otsustuse, murrate sedeli kokku ja suundute hääletamiskasti juurde, kus pärast sedeli märgistamist valimiskomisjoni pitseriga lasete oma sedeli kasti. Kui olete kogemata sedeli täitmisel eksinud või selle rikkunud ja märkate seda enne hääletamiskasti laskmist, on teil õigus saada rikutud sedeli tagastamisel uus hääletamissedel. Kas on küsimusi? Küsimusi ei ole.
Vastavalt kodu- ja töökorra seaduse § 87 lõikele 5 on Riigikogu liikmetel hääletamiseks aega 30 minutit hääletamise algusest. Kell on praegu 15.37, hääletamine lõpeb kell 16.07. Hääletamise lõppemisest anname märku helisignaaliga, mille järel palun kõigil uuesti Riigikogu saali koguneda. Kuulutan välja vaheaja aseesimeeste erakorralisel valimisel.
V a h e a e g


2. 16:25 Vaba mikrofon

Esimees Eiki Nestor

Vaheaeg on lõppenud ja nüüd on meie päevakorras vaba mikrofon. Kohtume homme kell 10. Aitäh!

Istungi lõpp kell 16.25.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee