Riigikogu
Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased! Austatud Riigikogu! Austatud minister! Head istungi jälgijad! Alustame Riigikogu täiskogu IX istungjärgu neljanda töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi! Arvo Sarapuu, palun teid Riigikogu kõnetooli!

Arvo Sarapuu

Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Annan Keskerakonna fraktsiooni, Ester Tuiksoo ja Mai Treiali nimel üle teeseaduse § 16 muutmise seaduse eelnõu. Praegu on igal juhul vaja teede olukorda parandada. Te sõidate iga päev ja näete, mis teedel toimub. Kohalike teede korrashoid on omavalitsuse oluline ülesanne. Kuni 2009. aasta 1. märtsini kehtinud teeseaduses oli sätestatud, et kohalike teede investeeringuteks eraldatakse vähemalt 10% riigieelarves teehoiu rahastamiseks ettenähtud summast. Riigi 2009. aasta lisaeelarvega ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadusega muudeti teeseaduse § 16 lõiget 3 ning kaotati see seni sätestatud nõue. Seadusmuudatus annab kohalikule omavalitsusele kindluse, et järgmiste aastate riigieelarvetes suurendatakse kohalikele omavalitsustele laekuvat teehooldusvahendite osa ja eraldatakse vähemalt 15% riigieelarves kütuseaktsiisist teehoiu rahastamiseks ettenähtud rahast. Eriti oluline on see praegu, kui järjestikused lumerohked talved on suurendanud teehoolduseks kuluvaid vahendeid. Me oleme omavalitsusi küsitlenud. Olukord on väga tõsine. Ma eeldan, et selle eelnõu menetlemisest võtavad kõik Riigikogu liikmed osa suurima tähelepanuga. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas

Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kohaselt otsustab Riigikogu juhatus selle edasise menetlemise.
Head ametikaaslased! Teeme kohaloleku kontrolli.
Kohaloleku kontroll
Kohalolijaks registreerus 75 Riigikogu liiget, puudub 26.


1. 10:03 Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (787 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Jüri Ratas

Alustame tänase päevakorra punktide menetlemist. Head ametikaaslased! Liiga suur lärm on saalis, ma palun olla vaiksemalt! Läheme esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on sotsiaalkomisjoni algatatud kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Kas fraktsioonide esindajad soovivad pidada läbirääkimisi? Läbirääkimisi pidada ei soovita. Võime minna lõpphääletuse ettevalmistamise juurde.
Panen lõpphääletusele eelnõu 787. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt 79 Riigikogu liiget, vastuolijaid ega erapooletuid ei ole. Sotsiaalkomisjoni algatatud kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu 787 on seadusena vastu võetud.
Esimese päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud.


2. 10:04 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (879 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Jüri Ratas

Läheme teise päevakorrapunkti juurde, milleks on sotsiaalkomisjoni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Kas fraktsioonide esindajad soovivad pidada läbirääkimisi? Kõnesoove ei ole, läbirääkimisi ei avata. Võime minna lõpphääletamise ettevalmistamise juurde.
Head ametikaaslased, panen lõpphääletusele eelnõu 879. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt 78 Riigikogu liiget, vastuolijaid ega erapooletuid ei ole. Sotsiaalkomisjoni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 879 on seadusena vastu võetud.
Teise päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud.


3. 10:06 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (904 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Jüri Ratas

Läheme kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Kas fraktsioonide esindajad soovivad pidada läbirääkimisi? Kõnesoove ei ole. Võime minna lõpphääletuse ettevalmistamise juurde.
Panen lõpphääletusele eelnõu 904. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Veenva enamusega (poolt 77 Riigikogu liiget, vastuolijaid ega erapooletuid ei ole) on Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu 904 seadusena vastu võetud.
Kolmanda päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud.


4. 10:07 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti vastus Euroopa väljakutsetele" arutelu

Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased! Oleme jõudnud neljanda päevakorrapunkti juurde, milleks on olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti vastus Euroopa väljakutsetele" arutelu. Enne kui me asume selle arutelu juurde, lubage teile lühidalt tutvustada arutelu korda. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 153 kohaselt määras juhatus Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ettepanekul selle olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutamiseks järgmise korra. Esiteks on majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi ettekanne (kuni 15 minutit), järgnevad küsimused ja vastused (kuni 20 minutit). Teiseks, Riigikogu liikme Mart Nuti ettekanne (kuni 15 minutit), järgnevad küsimused ja vastused (kuni 20 minutit). Kolmandaks, Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja Ando Kivibergi ettekanne (kuni 15 minutit), järgnevad küsimused ja vastused (kuni 20 minutit). Head ametikaaslased! Riigikogu liige võib selle päevakorrapunkti raames esitada ühe suulise küsimuse. Pärast seda on läbirääkimiste voor. Me palume, et kõigepealt esineksid fraktsioonide esindajad ja siis Riigikogu liikmed või komisjonide esindajad. Pärast arutelu lõppemist Riigikogu otsust vastu ei võta.
Mul on suur au paluda Riigikogu kõnetooli majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts

Lugupeetud Riigikogu juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Daamid ja härrad! Minu alustees on, et Eesti peab oma Euroopa-alast poliitikat kujundades olema realistlik ja pragmaatiline. Majandust, väliskaubandust, siseturgu ja maksundust käsitlevates küsimustes peame keskenduma oma tegelikele huvidele, nende selgitamisele ja kaitsmisele. Eesti huvid majandusvaldkonnas ei saa tuleneda millestki muust kui sellest, millised tingimused on tarvilikud meie majanduse arenguks, millised nõuded ja piirangud on probleemiks Eestis juba tegutsevatele ettevõtetele ja võimalikele uutele ettevõtetele.
Euroopa Liidu liikmena on meil kahtlemata oma sõna- ja otsustusõigus, kuid ilusa, jõuka ja unistuste Euroopa ülesehitamisel ning selle näo kujundamisel peame esmalt tegelema iseendaga. Meie riigi majanduslik väljakutse on iseenesest lihtne. Me peame saama palju jõukamaks, kui me praegu oleme. Ainuke võimalus selleks on, et majanduskasv peab pikka aega olema Euroopa keskmisest suurem. See on tõsine ülesanne nii Eesti ettevõtjatele kui ka riigile.
Meie huvides on innovaatiline, suure tootlikkusega, eksportiv ja ettevõtlik Eesti. Euroopa Liidu majandusregulatsioon peab pakkuma selle eesmärgi saavutamiseks sobivat keskkonda. Tegelikult on Eesti edule kaasa aitavad elemendid täpselt needsamad, millele peaks tuginema terve Euroopa Liidu konkurentsivõime kasv. Iseasi on aga see, kas riigiti erinevad majanduslikud olud ja huvid võimaldavad alati jõuda optimaalse lahenduseni.
Euroopa Ühenduse järgmise kümnendi prioriteete paika panev strateegia "Euroopa Liit 2020" on seadnud eesmärgiks nutika, kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu saavutamise. Nende eesmärkidega võib Eesti ainult nõustuda. Tõsi, isegi kui väljakutsed on ühised ja jagatud, tulevad mängu teised, riigiti erinevad huvid ja vajadused. Siin on Eestil vaja oma seisukohtades kindel olla, osavalt argumenteerida ning miks mitte ka aktiivse Euroopa tasemel osalemise kaudu teatud valdkondades Euroopa majandusregulatsioonid rohkem meie nägu teha.
Milline peaks olema see Euroopa, mis vastaks Eesti vajadustele kõige paremal moel?
Esiteks, Euroopa peaks olema maailmale avatud ja konkurentsivõimeline. Euroopa Liit on maailma kaubandusläbirääkimistel üks võimsamaid osapooli. Tegu on valdkonnaga, kus liikmesriigid on oma suveräänsust kõige enam Euroopa Komisjonile üle andnud.
Eesti huvides on see, et meie ettevõtete jaoks ei oleks olemas juurdepääs turgudele mitte ainult Euroopa Liidu sees, vaid ka võimalikult suures hulgas kolmandates riikides. Me toetame vabakaubanduslepete sõlmimist kolmandate riikidega. Soovitud arengute hea näide on siin Euroopa Liidu ja Lõuna-Korea vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine 2010. aastal.
Euroopa Liit ei tohi ise pöörduda protektsionismi. Kiiresti areneva majandusega riikide esitatud väljakutsed on enamasti igati legitiimsed. Kokkuvõttes kõigi huve kahjustava protektsionismi asemel peab Euroopa Liit uued väljakutsed vastu võtma ja oma konkurentsivõimet parandama. Praktikas tähendab see, et näiteks Hiina tootjaga ei peaks me võistlema mitte hinnas, vaid kvaliteedis. Odavamasse riiki minevat tootmist ei ole mõtet kinni hoida, selle asemel tuleb ise vaeva näha keerulisema ja kallima toodanguni jõudmise nimel.
Eesti huvides on tugev ning teovõimeline Euroopa Liidu välisteenistus. Me toetame ka Venemaa taotlust ühineda Maailma Kaubandusorganisatsiooniga.
Teiseks, Euroopa peab liikmesriike võrdselt kohtlema. Kui meile ei meeldi Euroopa Liidu protektsionism kolmandate riikide suhtes, siis meeldib meile veel vähem protektsionism Euroopa Liidu sees. Eesti on üks tugevamaid toimiva ühisturu pooldajaid ja ühisturu edasiarendajaid.
Eesti huvides on toetada Euroopa Liidu digitaalse ühisturu arengut. Õigupoolest, ühisturg peabki olema digitaalne. Digitaalse ühisturu eeldus on vastav infrastruktuur: interneti kiire levik Euroopas, ühine arusaam elektroonsest identiteedist ja digitaalallkirjade kasutatavusest ning tõsiselt võetav lähenemine infoturbele. Ühise turu toimimise tõrked paistavad eriti silma digitaalmaailmas, kus füüsilisi piire teenustele ei ole.
Samas annavad e-lahendused võimaluse muuta ühisturgu paremini toimivaks ka traditsioonilistes majandusvaldkondades. Innovaatilise algatuse edu määrab tihtipeale koduturu suurus. Me soovime infotehnoloogilisi võimalusi kasutades liikuda situatsiooni, kus meie innovaatiliste ettevõtete esmane koduturg on üha enam Euroopa, mitte väike Eesti. IT-agentuuri toomine Tallinnasse peab kaasa aitama paremate Euroopa Liidu infosüsteemide loomisele ning see aitab tuleviku infoühiskonna algatustele anda ehk enamgi Eesti nägu, kui seda seni olnud on.
Meid huvitab seegi, et järgmise finantsperioodi vältel ei oleks riikidevahelist diskrimineerimist, näiteks Euroopa Liidu ühises põllumajanduspoliitikas. Ka uutest liikmesriikidest pärit põllumehi tuleb kohelda võrdselt teistega.
Loomulikult on Eesti huvides majanduslikult enam mahajäänud riikide järeleaitamine. Seda mitte ainult seetõttu, et praegu me oleme ise need mahajääjad ja saame tänu ühtekuuluvuspoliitikale Euroopa Liidu eelarvest abi, vaid me tahame järeleaitamist jätkata ka tulevikus, kui Eesti ise peab majandusühenduse kesksesse eelarvesse rohkem panustama hakkama.
Eestit huvitab ühisturul kaubanduse ees olevate tõkete täielik kaotamine, seda ka teenuste valdkonnas ning palju varjatumates kohtades. Selliseid võimalusi pakub näiteks kutsekvalifikatsioonide piiriülene tunnustamine.
Kolmandaks, Euroopa peab olema bürokraatiavaba. Bürokraatia vähendamisest räägitakse palju, seda ka Euroopa tasandil, aga praktikas kipub iga katse bürokraatiat vähendada tooma kaasa selle suurema vohamise. Nii mõnigi bürokraatia vähendamise initsiatiiv on seda hoopis juurde tekitanud.
Millegipärast on Euroopa Liit ja bürokraatia muutumas sünonüümideks. Tõepoolest, näiteks euroraha jagamine ja sellega kaasnev aruandlus on bürokraatlikud protsessid ning kahjuks peavad sellest paberite kuhjast ennast läbi murdma ka need ettevõtted, kes soovivad ettevõtlustoetust.
Mis võiks olla rohi bürokraatia vohamise vastu? Üldises plaanis on toimiv lahendus see, kui jätta reguleerimata kõik, mis tingimata reguleerimist ei vaja. Toetuste jagamise bürokraatlikkuse üle arutledes on küsimus eelkõige selles, et taotletav eesmärk ei jääks asjaajamise koorma varju. Riik peab ettevõtlusele mõeldud toetusmeetmeid kehtestama seetõttu väga valikuliselt, keskendudes vaid kõige olulisematele kitsaskohtadele. Maksumaksja raha kasutamisel on kontrollitavus ja läbipaistvus väga tähtsad, kuid igal kulutusel on lõpuks sisuline eesmärk, miks see üldse ette võetakse.
Euroopa Liit on seadnud endale eesmärgiks vähendada ettevõtetele langevat halduskoormust 20%. Tegu on vajaliku eesmärgiga, mis tähendab seda, et riik peab oma avalikud teenused muutma klientidele lihtsamini kasutatavaks. Majandusministeeriumi kodulehel on kõigil huvilistel võimalus halduskoormuse kalkulaatori abil seda koormust mõõta. Lihtne kalkulaator võimaldab ametnikel ja teistel huvilistel arvutada, kui suurt ajalist ja sellest tulenevat rahalist kulu eri toimingud nende tegijatele põhjustavad.
Tarvis on tegelda uute õigusaktide mõjude hindamisega, seda enam, et meie õiguskord on juba mõnda aega olnud üsna terviklik ja õigusloome maht on vähenenud, mis võimaldab rohkem tegelda kvaliteediga.
Neljandaks, Eesti huvides on maailmaga hästi ühendatud Euroopa. Euroopa ei saa olla maailmale avatud, kui me ei ole maailmaga ühendatud. Euroopa ei saa oma liikmesriike võrdselt kohelda, kui mõni liikmesriik on raskesti ligipääsetav.
Eesti huvides on parema taristu väljaehitamine nii Euroopa Liidu sees kui ka Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel.
Aastatagune tuhapilv näitas, kui haavatavad me oleme juhul, kui lennuliiklus ei toimi. Meie jaoks on olulised nii Rail Baltica kui ka paremad teed. Euroopa Liit peab olema hästi ühendatud ka näiteks Venemaaga. Idaühenduste väljaehitamine peaks olema üks Euroopa Liidu prioriteete.
Eestit huvitavad ka paremad lennuühendused. Euroopa Liidu teha on siin avatud taeva lepingute sõlmimine kolmandate partneritega, samuti võrdse kohtlemise nõudmine näiteks Venemaalt ülelendude osas.
Viiendaks, Eesti huvides on liidusisest konkurentsi salliv Euroopa. Üks valdkond, kus minu seisukoht jääb kindlasti erinevaks n-ö tuumik-Euroopa nägemusest, on see, kuivõrd on lubatud liidusisene maksukonkurents ja erinevused sotsiaalpoliitikas. Ma ei arva, et Euroopa Liit peaks liikuma ühtsete maksude poole. Oma selge väärtus on sellel, et Eestis on maksunõustaja vähe levinud amet ning nii inimesed kui ka ettevõtted saavad maksudeklaratsioone esitada vaid mõne hiireklõpsuga.
Kui Euroopa Liidu riikide maksupoliitikate ühtlustamine tähendaks kõigis riikides meil kasutatavaga sarnase maksusüsteemi sisseseadmist, siis poleks põhjust seda peljata. Paraku ei ole see reaalne ning tõenäoliselt jääks peale mõni Lääne- või Lõuna-Euroopa maksuskeem.
Eesti majandus ei ole veel nii tugev ega Eesti ettevõtted nii suured, et nad suurema maksukoormusega hakkama saaksid. Olen siinkohal nõus Danske Banki analüütiku Lars Christenseniga, kes ütles, et kui Eesti tahab vaeseks jäädagi, siis parim retsept selleks on kehtestada kulukas heaolusüsteem enne jõukaks saamist.
Maksukonkurentsi lubamise või ühtlustamisega seonduv teema on riikide võlaprobleemide lahendamine. Selleks mõeldud stabiliseerimisfondis osalemine on euroala riikide jaoks olnud põhimõtteline ja oluline samm, mis on astutud suurema kahju ärahoidmiseks. Iseküsimus on aga see, mida see tähendab kaugemat tulevikku silmas pidades. Tulekahju puhkedes on esmane reaktsioon see ära kustutada. Konservatiivset eelarvepoliitikat ajavate riikide jaoks, nagu ka Eesti seda on, on tähtis see, kuidas selliseid võlaprobleeme edaspidi vältida kavatsetakse. Solidaarne kinnimaksmine ei aita iseenesest kaasa nende probleemide kordumise vältimisele, võimalik, et isegi vastupidi.
Kuuendaks, Eesti huvides on mõistlikke otsuseid tegev Euroopa. Energeetika ja rohemajandus on Euroopa Liidu ühed populaarsemad "uued" teemad. Loogika ütleb, et rakendades Euroopa Liidus rangemaid keskkonnanõudeid, paneme küll oma ettevõtted ajutiselt viletsamasse olukorda kui väljaspool majandusühendust tegutsevad ettevõtted, kuid lõpuks tasub see ära. Me hoiame looduse puhtamana ning ettevõtted tegelevad usinasti innovaatiliste lahenduste ja toodete väljatöötamisega, mis annavad neile hiljem globaalsel turul konkurentsieelise.
Ma ei ütle, et see loogika ei pea paika, küll aga arvan, et kui näiteks tsemenditehas lõpetab liialt karmide reeglite pärast Euroopa Liidus tootmise ja viib oma tehase Venemaale, siis me ekspordime töökohti, aga impordime ikkagi üle piiri ka meie juurde jõudvat keskkonnasaastet ning peame seni siin valmistatut hakkama väljast sisse ostma.
Kliimapoliitika elluviimisel peame endale aru andma ka selle varjukülgedest. Süsinikuleke on probleem, millega tuleb senisest märksa tõsisemalt tegelda. Kõige rohkem mõjutab süsinikuleke elektritootmist. Eesti ja teised Balti riigid on erandlikus positsioonis, kuna ühendused väljaspool Euroopa Liitu asuva elektrisüsteemiga võimaldavad katta peaaegu kogu tarbimise. Kuna Venemaa elektritootjatele ei kehti niisama ranged keskkonna- ja ohutusalased nõuded, siis on meie tootjad selgelt ebavõrdses positsioonis. See aga vähendab stiimuleid investeerida uutesse tootmisvõimsustesse ning seab tõsisesse ohtu varustuskindluse. Selles kontekstis on Eesti jaoks oluline võit läinud nädalal ülemkogu järeldustesse läinud seisukoht, et Euroopa Liit peab tagama võrdse konkurentsi keskkonna kolmandate riikide tootjatega ning võtma selleks meetmeid.
Samamoodi oli oluline ülemkogu järeldus, et energiasaared Euroopa Liidus tuleb kaotada 2015. aastaks ning peavad olema loodud ühendused turgude vahel. See tähendab intensiivset töö jätkamist Balti- ja Põhjamaade turgude ühendamisel ning eeldusi Euroopa Liidu kaasrahastamiseks.
Eesti huvides on ka laiemalt tutvustada meie peamist maavara põlevkivi ning saavutada selle tunnustamine varustuskindluse tagamiseks vajaliku maavarana mitte ainult elektritootmises, vaid ka transpordisektoris. See tähendab eristaatust laiema kliimapoliitika kontekstis. Olukorras, kus põlevkivivarud maailmas ületavad näiteks naftavarusid enam kui kaks korda, nafta hind tõuseb ning põlevkivivarud on sealjuures suuremalt jaolt kasutamata, on Eesti jaoks siin suur võimalus. Oleme maailmas kõige pikema põlevkivi kasutamise kogemusega riik, kuid kui nafta hind jätkab tõusu, võetakse põlevkivi ilmselt ka mujal peagi suuremas mahus kasutusele. Eestis leiduva kompetentsi arendamise, laialdast kasutamist võimaldavaks tehnoloogiaks vormimise ja selle turustamisega on seega kiire.
"Euroopa Liidu 2020" kliimapoliitika eesmärkide osas on taastuvenergia kasutuselevõtuks vaja mõistlikku ja pragmaatilist lähenemist. Uute taastuvenergiatootjate turule tulek vähendab meie energiasektori negatiivset keskkonnamõju ja tugevdab konkurentsi, kuid turule tulekuks antavad toetused peavad olema mõistlikud ja tagama vaid põhjendatud tulukuse. Lisaks pakub taastuvenergiadirektiiv võimalust Eesti taastuvenergiabilansi ülejääki teistele riikidele müüa.
Seitsmendaks, Eesti huvides on edumeelne, innovaatiline ja ettevõtlik Euroopa. Jätsin viimaseks meie jaoks vaat et kõige tähtsama teema. Euroopa Liit peab olema innovaatiline ja ettevõtlik selle sõna otseses mõttes. See tähendab suuremat tähelepanu nii ettevõtete teadus- ja arendustegevuse toetamisele kui ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõimele kaasaaitamist.
Kõik eespool mainitud teemad peavad siia välja jooksma ja looma tingimused just maailmas edukate ja konkurentsivõimeliste ettevõtete sünniks. Ilma nendeta muutub sõnakõlksuks nii Euroopa Liidu sotsiaalse mudeli säilitamine kui ka majanduskasvu saavutamine. Me saame olla maailmale avatud ja lõigata globaliseerumisest kasu vaid siis, kui me selles protsessis ise aktiivselt osaleme. Euroopa Liit pakub siin välja mitmeid instrumente, milles osalemine ja mille tutvustamine Eesti ettevõtetele on majandusministeeriumi üks ülesanne.
Tugev ja hästi toimiv ühtne turg julgustab Eesti ettevõtjaid veelgi enam laienema väljapoole Eestit, kui edenevad võimalused veelgi lihtsamalt siseneda uutele turgudele. See ühtse ja võrreldamatult suurema turu eelis võimaldab Eesti ettevõtjatel kasutada täiel määral oma potentsiaali, luua rohkem suure lisandväärtusega teenuseid ja tooteid. Eestil on ühtsest turust väga palju võita. Seetõttu me toetame Euroopa Komisjoni samme, millega soovitakse senisest ambitsioonikamalt ühtset Euroopa Liidu siseturgu edasi arendada. Sellel eesmärgil on koostatud ühtse turu akt, mis sisaldab 50 ettepanekut, kuidas kõrvaldada siseturu arengut pärssivad kitsaskohad.

Aseesimees Jüri Ratas

Austatud minister! Kas te soovite lõpetamiseks mõni minut lisaaega?

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts

Kui võimalik, siis poolteist minutit.

Aseesimees Jüri Ratas

Ma loodan, et ma ei lähe vastuollu ei seaduste ega heade ametikaaslastega. Poolteist minutit.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts

Aitäh! Eesti jaoks on oluline ka väikeettevõtluse akt ning sellega seonduv väikese ja keskmise suurusega ettevõtete toetamine, piire ületavate majandusklastrite teke. Läänemere strateegiagi aitab selles valdkonnas oluliselt meie eesmärkide saavutamisele kaasa. Esimesed projektid on juba käima läinud ja Eestigi mitmel pool kaasa löömas.
Meid huvitab Euroopa Liidu patendi võimalikult kiire ellurakendamine. Oleme tüdinenud vaidlustest, mis keeles seda patenti välja andma peaks.
Eesti peab minema kaasa algatustega tulevikumajanduse arendamiseks. Tehtud tööd Euroopa Kosmoseagentuuriga ühinemisel on juba konkreetsete tellimuste abil aitamas mitmel Eesti ettevõttel tungida kosmosetehnoloogiate tulevikuvaldkonda. Eesti on üks tublimaid osalejaid Euroopa Liidu 7. raamprogrammi teadusprojektides.
Kokku võttes: me peame kasutama ära kõik võimalused, osalema aktiivselt algatustes, mis aitavad meid edasi meie enda eesmärkide poole. Lihtne ja loogiline on seda väita, natuke raskem vahel ellu viia. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas

Tänan, austatud minister! Teile on küsimusi. Mai Treial, palun!

Mai Treial

Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud minister! Räägime õiglasest palgast. Eestis saavad töötajad valdavalt ebaõiglast palka ning väga suured lõhed on meeste ja naiste palkade vahel, seda naiste kahjuks. Kui inimeste haridustase ei tõuse, ei lisandu ka kallimaid töökohti. Samas on Eestis alarahastatud nii ümber- kui ka täiendusõpe. Minu küsimus ongi sellest valdkonnast: kuidas te kommenteerite, mis oleks Eesti võti, kuidas paremini kasutada haridust, mis annaks paremad majandusarengu tulemused ning mis vastaks tööandjate ootustele ja Eesti vajadustele?

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts

Aitäh! Ma ei tahaks öelda, et võti on ainult tasuta kõrgharidus, aga see on kindlasti üks osa sellest. Võti on kindlasti meie laiem usk ja võime realiseerida seda usku haridusse, elukestev õpe ja suurem julgus investeerida meie haridussüsteemi tervikuna.

Aseesimees Jüri Ratas

Raivo Järvi, palun!

Raivo Järvi

Suur tänu! Austatud minister! Minu küsimus on pigem ettevaatav ja võib-olla selles mõttes natuke spekulatiivne, aga siiski. Läänemere strateegia on siiski käima minemas, ehkki esialgu tundus see pisut selline, ütleme, ideede valdkonda kuuluv. Kuidas ministrile tundub, kui reaalne see on ja millise aja jooksul kas või selles regioonis korrastatakse maksustamissüsteem? Siiamaani valitseb minu meelest teatud kaos seoses sellega, mis riigile makse maksta, kuidas maksta, mida maksta. Meie oma võõrtöölised või meie inimesed Põhjamaades on seda mitu korda küsinud. Teine asi: kui utoopiline on luua ka n-ö Põhjamaade, liialdatult öeldes, maksuparadiis?

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts

Nagu ma ütlesin, meie jõukuse tasemest tulenevad erinevused, mis on siin Läänemere piirkonnas ju ka silmaga nähtavad, jäävad lähikümnendiks kindlasti reaalsuseks. Järelikult jääb reaalsuseks ka see, et riigid või rahvad ja nende esindajad käsitlevad maksu- ja sotsiaalpoliitika lahendusi väga erineval tasemel. Ma ei usu, et suur eesmärk oleks nende ühtlustamine Põhjamaades või laiemalt uuendatud Hansa Liidu idees, mis on ka ju välja käidud. Läänemere strateegia on olnud ühtepidi väga kõlav, nüüdseks on jõutud konkreetsete projektideni. Ma väga loodan, et nende projektide puhul on mõõdetav nähtus ikkagi majandussuhete tihendamine selles regioonis. Seda näitavad ekspordi ja impordi maht, vastastikused investeeringud. Ma loodan, et kõik pühendunud riigid käituvad selles osas tõepoolest nii, nagu deklareeritud. Teisisõnu: me võtame maha kõikvõimalikke bürokraatlikke takistusi ja, mis peamine, loome ka avalikku toetust, ületamaks psühholoogilisi barjääre, mis tihtipeale on takistuseks ühtsema majandusruumi tekkel väike- ja keskmiste ettevõtete jaoks jne. Ma arvan, et Läänemere piirkonnas on tunduvalt suuremad eeldused kui võib-olla mujal Euroopa regioonides, ületamaks riikidevahelisi psühholoogilisi barjääre ühtse majandusruumi tekkimiseks.

Aseesimees Jüri Ratas

Toomas Trapido, palun!

Toomas Trapido

Aitäh! Hea minister! Põlevkivi kohta tahan öelda, et ma loodan, et tulevikus me väärtustame põlevkivi eelkõige sel moel, et müüme seda kivististehuvilistele kõrge hinna eest. Aga mitte selle kohta ei tahtnud ma küsimust esitada. Ühest küljest sa kaitsed ühiseid reegleid turul ja võitled protektsionismi vastu, aga teisalt soosid maksukonkurentsi, eelkõige ilmselt Eesti olematut ettevõtte kasumimaksu. Kui kõik selle kasutusele võtaksid, siis see tekitaks Euroopas selge nõiaringi. Seda on väga raske seletada Saksa Bundestagis ja ilmselt kaugemas perspektiivis ka näiteks põhjanaabrite juures. Kuidas sa seda kommenteerid?

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts

Aitäh küsimuse eest! Ma arvan, et kui me räägime Eesti maksusüsteemi eelistest, siis oleks lihtsustatud öelda, et selle süsteemi ainuke eelis on väga soodne ettevõtete tulumaksu põhimõte, teisisõnu, investeeringuid soodustav tulumaksusüsteem või ka ühetaoline tulumaks. Ma arvan, et Eesti maksusüsteemi tugevus on tegelikult tema efektiivsus ehk, teisisõnu, erandite vähesus. Kui me midagi maksustame, siis me maksustame, aga me ei loo n-ö erandite labürinti, mille tagajärjel maksuhaldamine, maksude keerukus ja kõik see muudab majanduskeskkonna läbipaistmatuks ning teatud mõttes hoopis soodustab kaudselt ka protektsionismi. See on tegelikult Eesti maksusüsteemi tugevus. See süsteem on efektiivne võrreldes mitme meist lääne pool oleva riigi maksusüsteemiga. Seda me peaksime ennekõike kaitsma. Jah, efektiivsuse juurde käib see, et meil ei ole n-ö progresseeruvaid astmeid. Selle juurde käib kindlasti see, et see motiveerib majanduskasvu, motiveerib majanduslikku aktiivsust just selles riigis, kus seda väärtust luuakse, mitte ei motiveeri kedagi maksude optimeerimise nimel kuhugi mujale minema.

Aseesimees Jüri Ratas

Lauri Vahtre, palun!

Lauri Vahtre

Tänan! Austatud ministrihärra! Ma tulen oma küsimusega lihtinimese tasandile natukene ligemale. Seoses eurointegratsiooniga on vägagi käibel arusaam, et Brüssel dikteerib meile banaani kõverust. See on muidugi anekdootlik väljend, aga midagi see näitab. Alles hiljaaegu kuulsin ma etteheidet, et Brüsseli nõudel pandi kinni meie väikesed vorstivabrikud. Ma ei tea täpselt, kas see toimus Brüsseli nõudel, ma olen siin natuke kahtlev, sa saad seda täpsustada. Aga üldiselt on ikkagi niimoodi, et üsna palju on neid norme, mis tulevad tootjale päris nagu koju kätte. Millised on meie võimalused neile vastu hakata, juhul kui tegemist on eluvõõraste ja rumalate normidega?

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts

Aitäh! Ma ei kutsuks üles muutma seda eestlastele omast arusaama, et kokkuleppeid tuleb täita või kokkulepitud reeglitest tuleb kinni pidada. Kindlasti on meil Euroopa normide, reeglite ülevõtmisel olnud ka ülemäärast usinust, mida tuleks võib-olla kuidagi tasakaalustada terve mõistusega. Aga kui me räägime sellisest lihtsa inimese arusaamast, mis paljuski vastab tõele, kui me räägime ülebürokratiseeritusest, reeglite ja normide rägastikust, millel on väga palju erinevaid ajaloolisi ja muid põhjendusi, siis ma usun, et me võiksime selles osas julgeda rohkem häält teha. Eriti nüüd, kui me oleme nende asjade juures päris algusest peale. Igale probleemile või nähtavale murele Euroopas ei ole lahenduseks uus norm. Seda liini me võiksime üritada julgelt ajama hakata. Me oleme siiamaani võtnud mitmeid algatusi kui lihtsalt algatusi, mille puhul me peame vaatama, ega need algatused meie elu päris n-ö ära ei takista. Aga ma usun, et rohkem peaks küsima, kas neid on tõesti vaja. Teistpidi peaks seda ülemäärast usinust siin Eestis võib-olla tõesti tasakaalustama terve mõistusega.

Aseesimees Jüri Ratas

Lembit Kaljuvee, palun!

Lembit Kaljuvee

Aitäh, härra juhataja! Hea minister! Mul oli sümpaatne kuulata teie seisukohti põlevkivitemaatika kohta. Tõesti, me peaksime oma oskusi ja teavet müüma teistele riikidele, aga praegu ei ole see müügistruktuur hästi läbi mõeldud. Kas te ei ole pöördunud tagasi TAK-i idee juurde? Meil teadmisi ja oskusi on, aga need ei ole kontsentreeritud. Nii on raske müüa.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts

Aitäh! Pigem on selle nn TAK-i ehk ühtse põlevkivitehnoloogia arenduskeskuse idee ikkagi olemasoleva tehnoloogia märkimisväärne täiustamine ja edasiarendamine, arvestades keskkonna- ja kõiki muid nõudeid. Mõneti on kahetsusväärne, et praegu selles valdkonnas tegutsevad ettevõtted ei ole jõudnud mingisugusele ühtsele platvormile. Ühtepidi on see ka põhjendatud. Ma loodan, et me saame selle juurde tagasi pöörduda, et need, kellel tõepoolest on intellektuaalset ja rahalist võimekust põlevkiviga tegelda, leiaksid rohkem ühisosa. Minu kui majandusministri arusaam on see, et tuleb leida ühiseid lähenemisi. Küll on aga oluline, et me kaasaksime põlevkiviga seotud arendustegevusse ka maailma kompetentsi. Meil jääb siin selgelt kompetentsist puudu. Me näeme, milliseid suuri programme tehakse selleks, et vähendada kivisöe puhul süsinikuemissiooni. Sama peaksime tegema põlevkiviga. Siin ei jätku üksikutel Euroopa Liidu riikidel teadmisi, me peame tunduvalt rohkem integreeruma ja suurendama efektiivsust, kaasates rohkem tarku päid üle maailma. Ma usun, et see on see võti. Suurima heameelega näeksin suuremat koostööd ka meie põlevkiviga tegelevate ettevõtete, teadlaste ja haritlaste vahel.

Aseesimees Jüri Ratas

Austatud minister! Ma tänan teid ettekande ja vastuste eest! Rohkem küsimusi ei ole. Ma palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea ametikaaslase, Riigikogu liikme Mart Nuti!

Mart Nutt

Austatud härra juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Sellise pealkirja alla nagu "Eesti vastus Euroopa väljakutsetele" võib mahutada kahtlemata väga mitmekülgse debati Eesti tuleviku üle. Võimalik, et igasugune laiaspektriline debatt olekski vajalik. Riigikogu arutelu oleks selliseks debatiks ka igati õige koht. Paraku sunnib ajaraamistik keskenduma konkreetsetele teemadele. Võrreldes ettekandega, mille tegi majandusminister Juhan Parts, lähen ma natuke üldistavamale ja laiemale pinnale. Ma püüan tulevikku silmas pidades vaadelda riigimudelite arengut, mitte niivõrd keskenduda ühele või teisele konkreetsele valdkonnale.
Tahan peatuda Eesti võimalikel valikutel. Oleme viimase seitsme aasta vältel korduvalt otsinud vastust küsimusele, mida peaks Eesti edasi tegema. Oleme Euroopa Liidu ja NATO liikmesriik. Sellega on usutavasti tagatud meie kuulumine ühte maailma suurimasse majandusruumi ja ühisturgu ning maailma võimsaimasse julgeolekukeskkonda. Samas ei arva ilmselt enamik inimesi, et nüüd ongi aeg jääda loorberitele puhkama, muganduda kõigega, mille Brüssel ja Washington kandikul ette toovad, ja järk-järgult vajuda letargilisse heaoluunne, unustades ajapikku oma juured, keele ja selle, mille nimel me üldse oleme olemas olnud.
Tegelikult on tõsiasi hoopiski see, et ega keegi kandikul meile midagi ette ei kanna. Euroopa Liidus toimub armutu konkurents enda maksmapanemise nimel. Unelejad surutakse ripatsiteks, ääremaaks, kelle sõnaõigus on näiline, kaasajooksmiskohustus aga absoluutne. Sellistes protsessides oleks vale süüdistada Euroopa Liitu. Euroopa Liit on eeskätt liikmesriikide kogum. Jah, tõepoolest üha enam ka iseseisvalt ja enda huvides tegutsev eurobürokraatia. Aga Euroopa Liit on demokraatlik ühendus ja kui asjad arenevad seal meile soovimatus suunas, siis on meil põhjust eeskätt süüdistada ikkagi iseenda loidust.
Juba paar aastakümmet on maailmas räägitud globaliseerumisest. Mida see tähendab? Selle kohta on erinevaid arvamusi. Võimalik, et globaliseerumine ei olegi ajalooliselt võttes midagi uut, vaid lihtsalt üks arengutsükkel, mille käigus osa seoseid muutub universaalseks, osa aga samal ajal marginaliseerub. See selleks. Kindlasti iseloomustavad tänapäeva arengutendentsid, mis asetavad riigid valikute ette. Mitmed nendest valikutest osutuvad küll sundvalikuteks, aga mitte kõik. Ma ei nõustu nendega, kes väidavad, et liikmesriigid on Euroopa Liidus suveräänsuse kaotanud, kuid nõustun, et suveräänsus on teisenenud, muutunud mitmetasandiliseks ja seda on riikide tasandilt delegeeritud päris palju riigiülesele või rahvusvahelisele tasandile. Seega, väide, et Eesti ei saa enam üldse mitte oma tuleviku üle otsustada, on vale, mis lähtub kas asjatundmatusest, nihilismist, ükskõiksusest või loidusest.
Eesti seisab tegelikult üliolulise valiku ees, mis määrab meie arengusuunad lähikümnenditeks ja mille puhul vale valik võib osutuda hävinguliselt pöördumatuks. See on valik, mil moel Eesti vastab globaliseerumise väljakutsele ehk, teisisõnu, millist arengumudelit hakkab Eesti rakendama. Pakun kolm võimalikku suunda, mille vahel Eestil tuleb valida. Minu väidetes ei peitu vihjeid Eesti praegustele erakondadele, kuna puhast mudelit ei kanna tegelikult ühegi erakonna valimisprogramm. Ütlen etteruttavalt, et need suunad ei ole vastandid ega isegi mitte puhtad alternatiivid, vaid pigem üksteist mõjutavad tänapäevase ühiskonna arengu jõujooned, kuid nende vahel ilmnevad selged valikuvariandid. Ma ei tee saladust, millist arengusuunda pean ise Eestile kõige sobivamaks.
Need kolm võimalikku riigimudeli arengusuunda on järgmised. Esiteks äririik, teiseks sotsiaalriik ja kolmandaks rahvusriik. Nimetused on tinglikud ja arusaadavalt kokkuleppelised, sellepärast ma põgusalt iseloomustan, mida ma nende all mõtlen.
Äririik on selline riigimudel, mis seab esiplaanile majanduse arengu, efektiivsuse ja konkurentsivõime ning allutab kõik muu ärilisele edukusele. Seega, sotsiaalsfäär on tähtis niivõrd, kuivõrd see tagab tööjõu olemasolu ja selle taastootmise ning elementaarse kodurahu. Sotsiaalne õiglus ei ole äririigi moto. Rahvuskultuuri hindab äririik sedavõrd, kuivõrd see on hädavajalik rahvusliku haritlaskonna rahustamiseks. Rahvusriik võib ju loosungina või põhiseaduse preambulis isegi püsida, kuid sisutu loosungina. Kui efektiivsem on riiki tuua odavat tööjõudu ja hoida palgakuludes kokku, suurendades töötust varasema tööjõu hulgas, siis äririik seda ka teeb.
Suurim takistus hariduse globaliseerumisel on hariduse andmine emakeeles. Äririigi apoloogia on viia kõrgharidus üle maailmas laialdaselt kasutatavale keelele, praegusel juhul inglise keelele, et olla globaalses plaanis konkurentsivõimelisem. Kuigi rahvuskultuuri marginaliseerimisega ei ole veel ükski riik edukaks muutunud, ei soovita sellele tõigale äririigis eriti tähelepanu pöörata, sest pikaajalised investeeringud ning perspektiivne mõtlemine ei ole äririigi tugevad küljed. Klassikaline äririigi näide on kahtlemata Singapur. Ta on edukas, jõukas ja stabiilne. Ta ei ole küll eriti demokraatlik, kuid selle eest on efektiivne. Ta imeb vaesemad riigid tühjaks nende parimast tööjõust, jättes aga kaadri koolitamise nende vaeste riikide õlule. Sotsiaalne kindlustatus on Singapuris teisejärguline, aga vaesemate naaberriikidega võrreldes mitu korda parem. Neli riigikeelt ja väline sallivus kõigi rahvusgruppide suhtes varjab tõsiasja, et maa-alal, kus saja aasta eest olid elanikeks 100% malai rahvad, on nüüdseks elanikest 80% hiinlased. Singapur ei ole tegelikult riik, Singapur on ettevõte, suurkorporatsioon.
Äririigi arengutee tooks Eestis kaasa järgmised arengud. Esiteks, riigikord muutuks presidentaalseks ja võrdlemisi autokraatlikuks. Riigikogu marginaliseeruks kummitemplist kartulitempliks. Kehtestataks maksimaalsed maksuvabastused ettevõtlusele, minimeeritaks ettevõtlust ahistavat bürokraatiat. Üksikisikute maksukoormust see ilmselt ei alandaks, sest avalikud kulud, nii vähe kui neid ka on, tuleks millegi arvel kinni maksta. Tööjõu sisseränne liberaliseeritaks, kuna see suurendab konkurentsi tööjõuturul ja võimaldab hoida palgakulud madalal. Eesti keel kaotaks asjaajamis- ja teaduskeelena tähtsuse ning muutuks käibekeeleks. Eestlased jääksid tõenäoliselt üsna peatselt arvulisse vähemusse.
Sellises arengus on kahtlemata nii positiivseid kui ka negatiivseid momente. Õnnestumise korral muutub Eesti jõukamaks, kuid äririigi mudel muudab ka Eesti ettevõtteks, jättes samas vastamata küsimusele, kellele seda vaja on. Julgen eeldada, et enamikule eestlastest ei ole seda vaja.
Sotsiaalne riik seab esiplaanile elanike heaolu. Sageli on teisejärguline, mil moel see heaolu saavutatakse. Sotsiaalne riik on ideena humaanne, põhiküsimus seisneb selles, kas see on ka teostatav. Kõige keerulisem dilemma sotsiaalses riigis on see, kust leida ressursse sotsiaalkulutuste kasvuks olukorras, kus tulud ja tootlikkus ei tule kulutustele järele. Olukorras, kus sündimus on vähenenud ja rahvastik vananeb, on see küsimus muutunud erakordselt teravaks. Mis oleks lahendus? Kas võõrtööjõu sissetoomine? Eks oleks vist pisut ebaeetiline, kui teiste maade madalapalgalised töötajad peaksid täitma riigikassat, et meile pensioni maksta. Pealegi on see ajutine abinõu. Aja jooksul saavad ka võõrtöölistest pensionärid. Tööpuudus kummitab immigrante rohkem kui põlisrahvastikku. Lastetoetused turgutavad eeskätt immigrantperekondade iivet, kuna traditsiooniliselt lasterohketel, kuid madala kvalifikatsiooniga elanikel on kasulik elada sotsiaaltoetustest ja tööd mitte otsidagi.
Eesti marsib kiirkäigul sotsiaalriikide jälgedes, sest meie põhja- ja läänenaabruses on sotsiaalriigid olnud seni edukad. Kuid kas heaoluriik saab jääda püsima?
Eestile tähendaks sotsiaalriigi mudel riigikorra arengut nn korporatiivse osalusdemokraatia suunas, poliitkorrektsuse tähtsustumist ja kodanikuühiskonna mõju kasvu. See tähendaks üldist maksukoormuse tõusu ja bürokraatia suurenemist, mis mingil hetkel hakkaks pärssima majanduskasvu. See tähendaks odava võõrtööjõu sisserände kiiret suurenemist. Riik satuks mingil hetkel suurtesse raskustesse sellega, mille arvel katta sotsiaalkulutusi. Eesti keele positsioon nõrgeneks, hoolimata püüetest seda administratiivsete vahenditega säilitada. Eestlaste osatähtsus rahvastikus väheneks samuti pidevalt.
Keskne küsimus on, kas Eesti rahvas jaksab sotsiaalriigi rasket koormat kanda ja kas see vastab meie põhiseaduse mõttele, et Eesti riigi üks kesksemaid eesmärke on eestluse püsimajäämine. Rahvusriiki peavad tänapäeval paljud minevikureliktiks. Saja aasta tagune rahvusriik seda ilmselt ongi, kuid rääkides tänapäevasest riigist, ei ole mõtet kanda sellele üle XIX sajandi ja XX sajandi alguse rahvusriigi tunnuseid. Tänapäevase rahvusriigi juures on oluline rõhutada, et rahvusriik ei ole sama mis üherahvuseline riik, vaid see on riik, mille prioriteet on rahvuse identiteedi ja kultuuripärandi kaitse. Kas rahvusriik võib olla paljurahvuseline? Šveits ja Belgia seda ju on, esimene on päris edukas, teine on suurte probleemide küüsis. Rahvusriik ei tähenda erinevaid õigusi eri rahvastele, vaid positiivset õigust põlisrahvastele, andes nende kultuuri ja keele arengule lisatagatised. Rahvusriik ei ole immigrantidevaenulik, vaid lähtub eeldusest, et põlisrahval on õigus säilitada oma traditsioonid, euroopalikud ja kristlikud väärtused.
Enamik praegusi Euroopa riike on rahvusriigid. Küsimus on selles, kas nad jäävad rahvusriikideks või mitte.
Nagu eespool sai rõhutatud, ei ole äririigi, sotsiaalriigi ja rahvusriigi arengumudelid tingimata vastuolus. Äri, sotsiaalsus ja tänapäevane rahvuslus saavad demokraatliku riigi tingimustes eksisteerida tasakaalus ja harmoonias ning areneda paralleelselt. Kuid need võivad kergesti minna ka tasakaalust välja, kui riiki valitsetakse voluntaristlikult või temast tahetakse arendada kas äriettevõtet või sotsiaalhooldusasutust. Eesti on põhiseaduse järgi tänapäevane rahvusriik, kus kõigil kodanikel, rahvusest sõltumata, on ühesugused õigused ja kohustused. Kuid Eesti põhiseadus näeb ette ka tagatised eesti keele ja kultuuri püsimajäämiseks. Selleks et Eesti areneks edasi rahvusriigina, ei ole vaja põhiseadust muuta. Selleks et Eestist saaks äri- või sotsiaalriik, peame mingil hetkel põhiseadust muutma.
Mida tuleks teha, et Eestis jätkuks rahvusriiklik arengutee? Eesti peaks jääma selgelt põhiseaduses kajastuvate põhimõtete juurde. See tagaks nii rahvusriikluse kui ka parlamentaarse demokraatia jätkumise. Oluline on eestikeelse kõrghariduse ja teaduse eelisareng. Üleminek ingliskeelsele kõrgharidusele ja teadusele võib olla efektiivne, konkurentsivõimelisem ja ka odavam, kuid eesti keele ja kultuuri tuleviku seisukohalt on sellel laastavad tagajärjed. Oluline on jätkuv lõimumispoliitika, eeskätt haridussüsteemi kaudu, eesmärgiga tugevdada ühiskonnasisest sidusust. Tuleb panustada tööhõivele ja maksimaalselt kasutada kohaliku tööjõu võimalusi. Võõrtööjõud on odavam ja vastab mingi osa ettevõtete hetkehuvidele, kuid see ei vasta kindlasti ühiskonna kui terviku huvidele. Aastakümnete pärast peab sellega kaasnevad sotsiaalkulutused kinni maksma Eesti maksumaksja riigieelarve kaudu, mitte aga ettevõtjad, kes kasumit on saanud. Oluline on konservatiivne immigratsioonipoliitika. Loomulikult peab Eesti täitma oma moraalsed kohustused varjupaigataotlejate ees ja võimaldama perekondadel Eestis ühineda, kui see on põhjendatud. Kuid samas on Eesti kohustatud hoidma demograafilist tasakaalu. Riigis ei tohi lasta tekkida olukorral, kus sisseränne ületab lõimumisalase võimekuse. Keegi ei ole õnnelik, kui paarikümne aasta pärast seisame silmitsi getostumisega ja väärtushinnangute poolest sügavalt lõhestatud ühiskonnaga. Konservatiivne rahandus ja liberaalne majandus koos vähese korruptsiooniga ja kontrolliga monopolide üle tagavad kõige paremini turumajanduse toimimise, kuid ühiskond ei pea olema majanduse, vaid majandus ühiskonna teenistuses. Ainult sellisel moel püsib ühiskond tervikuna ja tasakaalustatuna.
Esitatud loetelu ei ole ammendav. Ühiskond on paljutahuline ja kui seda püütakse ülemäära reglementeerida, asendatakse vaba ühiskond vanglaga. Võimalik, et esmakordselt ajaloos oleme silmitsi olukorraga, kus ülipüüdlikkus õigusriigi ehitamisel hakkab piirama vabadust ja demokraatiat. Aga seaduste tootmine konveieril seaduste enda pärast ja plaanitäitmise huvides just selleni viibki.
Valed valikud Eesti tuleviku korraldamisel võivad tuua kaasa pöördumatuid arenguid, mille tagajärjel oleme jäädavalt kaotanud võimaluse eesti keele ja kultuuri positsioone säilitada. Sellest said hästi aru okupatsioonivõimud, mõistes, et kui eestlased jäävad vähemusse oma kodumaal ja eesti lapsed hakkavad võõrkeeles haridust omandama, on võimalused Eesti riigi taastamiseks likvideeritud. Oleks eriti rumal oma kätega teha seda, millega okupatsioonivõimud hakkama ei saanud. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas

Tänan, hea ametikaaslane! Teile on küsimusi. Mari-Ann Kelam, palun!

Mari-Ann Kelam

Suur tänu! Suur tänu ettekandjale suurepärase analüüsi ja üleskutse eest! Ma olin väga liigutatud. Arvan, et see võiks olla koolides kohustuslik lugemine. Aga minu küsimus on järgmine. Sa ei puudutanud oma ettekandes väga ajalugu ega selle teadvustamist ülejäänud maailmale. Naasin just Iisraelist. Ma olin jälle üllatunud, šokeeritud ja hämmingus, nähes, kui vähe teiste riikide parlamendiliikmed teavad Eesti ja muude riikide kannatustest ja probleemidest, mida tekitasid Nõukogude Liidu okupatsioon ja kommunism. Kuidas sa hindad meie seniseid püüdlusi meie ajalugu paremini tutvustada ning mida võiks veel teha selles valdkonnas, et see aitaks kaasa meie rahvusriigi püsimisele?

Mart Nutt

Aitäh! Seda on kindlasti tehtud. Siin on mitu objektiivset põhjust, mis ilmselt on meil lihtsalt vastas ja meie soove takistavad. Üks on meie võimekus, kas me suudame igale adressaadile selgeks teha selle tõe, mida me soovime edasi anda. See nõuab ju ikkagi ressursse. Ma arvan, et tahtmine on olemas, aga ressursid on tihtipeale napid. Kui sellega kaasneb üldine teadmatus ja vähene huvi Eesti olukorra vastu ning teisest suunast tuleb hoopis teistsugune ja võimsam propaganda, mis väidab hoopis midagi muud, siis me oleme paratamatult nõrgemas positsioonis. Iisraeli puhul me puutume paraku kokku sellega, et Iisrael püüab oma tõde, oma arusaamist maailmas levitada. See, millised on meie probleemid ja meie võimalikud kannatused, jääb lihtsalt selle varju. Tihtipeale ei ole küsimus isegi mitte selles, et neid ei mõisteta, vaid neid ei peeta oluliseks. Ma arvan, et Iisraelilt on väga palju õppida selles mõttes, kuidas Iisrael suudab oma probleeme maailmale teadvustada. Võtame need asjad ette ja teeme ligikaudu sedasama. Jah, meie ressursid on väiksemad kui Iisraelil, kümneid, sadu kordi väiksemad, aga ma arvan, et see on iseenesest õige tee.

Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased! Me jätkame olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutamist. Andres Herkel, palun!

Andres Herkel

Aitäh! Kuidas me peaksime hindama Lääne-Euroopa riikides, Euroopa Liidu riikides poliitilisel tasandil päris jõuliselt esile tulnud mitmekultuurilisuse kriitikat kantsler Merkelilt ja peaminister Cameronilt ning neid probleeme, mis selle taga on? Ma ei tea, kas mitmekultuurilisus ise on probleem, võib-olla on probleem pigem selle kättesaamatus ja segregatsioon, väärtuste konflikt, mis neis ühiskondades on tekkinud. Siit edasi arutledes: võttes aluseks selle suurepärase analüüsi eespool, mis on õieti nende probleemideni viinud, kas äririigi mudel, sotsiaalriigi mudel või rahvusriigi mudel?

Mart Nutt

Aitäh! Kõigepealt mitmekultuurilisusest. See on ju tegelikult üks kontseptsioon, mis on saanud viimasel kahekümnel aastal Euroopas ja Ameerika Ühendriikides küllalt tugevalt tuult tiibadesse. Sellel on väga mitu põhjust. Üks on kahtlemata see, et selles nähti vähemasti mõni aeg tagasi võimalust leida lahendust pingetele, mis on põlisrahva ja immigrantrahva vahel tekkinud. Seda võimalust nähti tulenevalt sellest võib-olla natukene piibellikust motost, et kui sind lüüakse ühele põsele, siis pööra teine põsk ette. Aga seda motot tingimata ei jaga teistest kultuuridest pärit inimesed, kes virutavad sulle sellele teisele põsele ikka päris valusasti ja uuesti. Selles mõttes kuulub mitmekultuurilisus iseenesest postmodernistlikku arusaama. See on võib-olla kunstimaailmast poliitikasse üle võetud lähenemisviis, millel ei ole tegelikult pidepunkte ja millel ei ole mitte mingisugust ühtset süsteemi. See, et mitmekultuurilisus ei paku ega ole saanud pakkuda mingisugust lahendust Euroopas immigratsiooni tõttu tekkinud pingetele, on ju tegelikult väga loogiline. Ei saagi pakkuda. Kui pidepunkte ei ole, siis see jääb selliseks n-ö uduks, mis võib mõttekonstruktsioonina huvi pakkuda, aga mis iseenesest ei ole lahendus, vaid kabinetivaikuses toimuvate arutelude hea väljendus. Kuidas suhtuda mitmekultuurilisuse kriitikasse? Mina arvan, et see on ülimalt mõistlik. Tegelikult ei alanud mitmekultuurilisuse kriitika (vähemasti suurel rahvusvahelisel tasemel, ma ei räägi väga kitsastest arutelukeskkondadest) üldsegi mitte Merkelist ega mitte möödunud aastal, vaid algas juba 15 aastat tagasi Anthony Giddensist, kes on ise briti leiborist ja oli pikka aega Tony Blairi nõunik. Siis jäi ta hüüdjaks hääleks kõrbes. Mõnes mõttes pääses ta rünnakust enda vastu võib-olla just seetõttu, et ta on ise vasakpoolne. Nüüd, kui parempoolsed poliitikud on sellega välja tulnud, siis neid hekseldatakse kahtlemata tugevamalt. Ma arvan, et me ei peaks mitmekultuurilisust vaatama kui ametlikku, riigi ideoloogiat, me peaksime vaatama seda kui ühte varianti. Kui kriitika on tugevam kui argumendid mitmekultuurilisuse poolt, siis ma arvan, et kriitika on igati teretulnud ja me peame sellest ratsionaalselt lähtuma.
Kolmest riigimudelist rääkides, kas sa kordaksid, mida sa täpselt silmas pidasid?

Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased! Üks küsimus korraga. Trivimi Velliste, palun!

Trivimi Velliste

Aitäh, härra aseesimees! Lugupeetud härra ettekandja! Minu küsimus käsitleb ka Euroopa Liidu keelekultuuri ja konkreetselt kahte üldtuntud taristuprojekti. Ühte neist nimetatakse Via Balticaks ja teine on nn Rail Baltica. Kuna ladina keel on osa kultuuripärandist, siis on selge, et me võime kasutada ladinakeelset nimetust Via Baltica. Me teame, et ladina keeles on sõnadel grammatiline sugu. Via (tee) on naissoost ja täiendsõna Baltica on ka loomulikult naissoost. Kunagi aga on kusagil leidunud mingisugune ametnik, kes nn copy-paste'i abil on leiutanud ka Rail Baltica. Kui ta oleks mõelnud sellele, et inglise keel ja ladina keel on kaks eri keelt, siis ta oleks võib-olla mõelnud selle peale, et kui selles keeles oleks sugu ja rail oleks meessoost sõna, siis võiks olla nimetuseks Rail Balticus ...

Aseesimees Jüri Ratas

Palun küsimust!

Trivimi Velliste

... või kui see oleks kesksoost sõna, siis Rail Balticum, aga mitte mingil juhul Rail Baltica. Kas Euroopa Liidus on mõni ametnik või ametkond, kes võiks selle keeletölplusliku vea ära parandada?

Mart Nutt

Aitäh! Alustan lõpust. Ma ei tea, kas selline ametnik või ametkond on olemas, aga transpordivolinik Siim Kallase poole võib sellel teemal kindlasti pöörduda. Ma arvan, et tema haldusalas peaksid need küsimused lahenduse leidma. Ma lahkan seda keeleküsimust natuke teise nurga alt. Teatavasti ei ole ladina keel Euroopa Liidu ametlik keel. Seega, niisuguseid nimetusi nagu Via Baltica või mitmed teisedki, mis põhinevad ladina tüvedel, ei saa võtta kui ühe keele printsiibist lähtumist, vaid kui nimetusi, mis elavad sellist iseeneslikku elu. Inglise keelega on lugu teine. Inglise keel on tõepoolest üks Euroopa Liidu ametlikke keeli. Kui tekib küsimus, kas Rail Baltica on mõistena aktsepteeritav, siis ma võib-olla nõustun sinuga, et kõige korrektsem see lahendus ei ole. Mis soost on sõna rail, seda ma ei oska öelda, sest inglise keele sugude määratlus on teistsugune kui ladina keeles. Kui soovida kasutada raudtee puhul täpselt sama mudelit, mis on Via Baltica puhul, siis peaks olema Ferrovia Baltica. Ferrovia tähendab raudteed, see on ladinakeelne sõna, mis on ka naissoost ja siis grammatilist vastuolu ei teki.

Aseesimees Jüri Ratas

Peep Aru, palun!

Peep Aru

Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea ettekandja! Selle kõrgpilotaaži taustal ma küsin lihtsa maainimesena, kas sinu arvates on taunitav või heakskiidetav see, kui eestimaalased Eestimaal saavad kõrgkoolis mõnda eriala õppida võõrkeeles, näiteks inglise või saksa keeles.

Mart Nutt

Aitäh! Ma arvan, et see on heakskiidetav, kui inimesed omandavad väga palju keeli, saavad õppida nendes keeltes ja omandada neid teadmisi, mida emakeeles võimalik saada ei ole. Küsimus ei ole tegelikult selles, mis keeles eestlased võivad õppida. Küsimus on selles, kas Eestis on võimalik omandada kõrgharidust eesti keeles. See on siin võtmeküsimus. Mina lähtuksin siin sellest printsiibist: riigi kohustus on tagada, et emakeelne kõrgharidus Eestis on võimalik, ja iga kodaniku õigus on õppida selles keeles, milles ta õppida soovib.

Aseesimees Jüri Ratas

Hea ametikaaslane Margus Tsahkna, palun!

Margus Tsahkna

Hea ettekandja! Mul on küsimus seoses Euroopa Liidu ja Eesti suhetega, eriti Eesti inimeste ja bürokraatia kohta. Pidevalt räägitakse, et meil on üleregulatsioon. Kui on mingid toimingud või algatused, siis see lennukus, mis Eestil oli 1990. aastate keskpaigas, on kadunud, see vaba vaim tegelikult väga tihti enam ei lenda, vaid takerdub sellisesse bürokraatlikusse ülereguleerimisse. Tavaliselt öeldakse selle kohta, et need on eurodirektiivid, mis meid niimoodi takistavad, seovad ja ahistavad. Mida sa arvad sellest ideest, et Eesti võiks järgmise perioodi jooksul läbi teha ka enda õigusaktide ja määruste revisjoni, et võtta maha bürokraatlikku koormust?

Mart Nutt

Aitäh! Jah, kindlasti. Kõigepealt, kui Euroopa Liidu aktidest rääkida, siis siin on kaks asjaolu, millele tuleb tähelepanu pöörata. Üks on see (see on minu isiklik arvamus), et Euroopa Liit ongi liiga bürokraatlik, Euroopa Liit reguleerib liiga palju küsimusi, mis võiksid kuuluda liikmesriikide pädevusse. Võib-olla kõik ei arva nii, aga mina olen kindlasti sellel seisukohal. Teisest küljest, kahtlemata kasutatakse Euroopa Liitu ja Euroopa Liidu õigusakte ettekäändena, et jätta kas midagi tegemata või teha nii, nagu ei ole meie riigi huvides. Siin oli juttu banaanimõõtmetest ja vorstinormidest. Vabandage! Me oleme kõik Euroopa Liidu liikmesriikides ringi liikunud ja oleme näinud, et mitmel pool ei ole sugugi nii pedantselt juuksekarva lõhki aetud, nagu seda Eestis tehakse. Ma julgen küll järeldada, et see on lihtsama vastupanu teed minek, mida võib-olla ametnikuhing kasutab selleks, et teha nii, nagu ta soovib, või jätta tegemata see, mida ta tegelikult tegema peaks. Rääkides Eesti õigusaktide revisjonist, ma ei saa salata, et on päris muret tekitav, mis Eesti õigusloomes toimub. Põhiseaduskomisjoni liikmena ma ju näen, et tegelikult ei ole nendest seaduseelnõudest, mis jõuavad meie komisjoni lauale, umbes kahe kolmandiku järele Eesti riigis mitte mingisugust vajadust. Kolme-nelja aasta järel ilmuvad uued seaduste täistekstid, mis, ma saan aru, on ametnikele kasulikud, sest nad saavad nende eest preemiat, palka, tellimusi jne. Aga mida riik sellest võidab, kui võib-olla tuleb teha ainult mingisuguseid pisiparandusi või ei ole vaja mingeid parandusi teha? Tellimused on esitatud, suur töö tehakse ära. Ühest küljest toob see riigile kaasa ebamõistlikku kulu ja teisest küljest reguleeritakse sellega riiki üle. Ma ei tea, kus peaks olema see kese, kus väga selgelt välja öeldaks, et aitab sellest jamast, tegeleme seadusandlusega niipalju, kui selle järele on vajadust. Ministeerium ei pea ise endale tööülesandeid välja mõtlema, vaid neid ülesandeid peavad talle andma ikkagi poliitiliselt valitud kogud, on see siis parlament või valitsus. Ma arvan, et sinna me peame jõudma. Tegelikult ma natuke juba andsin vastuse ära: küllap peaks see koht, kus see välja öeldakse, olema ikkagi parlament, aga enne valimisi see ilmselt midagi enam ei muuda.

Aseesimees Jüri Ratas

Hea ametikaaslane Mart Nutt! Ma tänan teid ettekande ja vastuste eest! Rohkem küsimusi ei ole. Ma palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja Ando Kivibergi!

Ando Kiviberg

Austatud juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Mul on suur rõõm ja au siin teie ees seista. Oma ettekannet ette valmistades keskendusin küsimusele, mis on Eesti Vabariigi olemasolu õigustus. Ma ei ole tõenäoliselt väga originaalne. Olen lugenud kõikide suuremate erakondade programme, kus seda õigustuse küsimust enneolematul kombel käsitletakse. Peaaegu kõik on kinnitanud, et põhiseaduse preambulis kirjeldatud eesmärk, eesti rahvuse ja kultuuri säilimise tagamine, on meie jaoks kõige tähtsam. Oli hea võtta see oma ettekande aluseks.
Mina lähtun veendumusest, et maailm on seda huvitavam paik, mida rohkem seal leidub erinevusi, mida rohkem seal leidub looduslikke erinevusi, aga ka kultuurilisi erinevusi, erinevaid identiteete. Tuleb tunnistada, et olukorras, kus Eesti on liitunud Euroopa Liiduga ja Euroopa Liit omakorda näib suure mühinaga liikuvat föderaliseerumise suunas, paistab olevat oht, et eesti rahvas ja rahvus võib oma kultuurilise eripära kuidagi kaotada. Ei saa salata, selline päritoluline alaväärsustunne on meie ühiskonnale olnud omane üle saja aasta. Ma tahan öelda, et kõige suuremat ohtu, et me hääbume ja meie kultuur hääbub, põhjustame tegelikult meie ise oma valikute ja oma eelistustega. Tõesti, läbi rahvuse ajaloo või kujunemise ajaloo, ütleme nõnda, on mõjukaim riskirühm olnud meie enda eliit, kes õhtumaiste kultuurrahvastega sarnanemise soovist hakkas kunagi evima kollektiivset piinlikkustunnet oma talupoegliku päritolu ja selle kultuurinähtuste pärast.
Mulle on viimasel ajal suuri elamusi pakkunud mälestusteraamatute lugemine. Näiteks Eesti Päevalehe Kirjastuse välja antud väga marudatest raamatutest, mis kirjeldavad meie rahvuse kujunemise lugu, leiab väga kõnekaid näiteid. Ma ühte kirjeldan. Kunagise Eesti poliitiku, vandeadvokaat Oskar Rütli mälestustes kirjeldatakse, kuidas noored organiseerunud akadeemilised mehed tegid Tartust kaarikuga väljasõitu ja sõitsid linna lähedale kõrtsimajja lõunat sööma. Selles samas kõrtsimajas sattusid olema ka saksa soost korporandid. Eesti soost üliõpilased püüdsid end ontlikult üleval pidada, sest kõrvallauast vaadati ja nõnda edasi. Õhtul sõitsid nad oma troskas kodu poole ja tee ääres oli üks talumees vankriga kraavi sõitnud. Eesti mehed panid uhkelt mööda, sest ega nemad matsile appi ei lähe, nemad on ikka ka härrasrahvas. Põrutasid mööda ja vaatasid üle õla tagasi, mis juhtub. Saksa mehed, kes nende taga olid sõitnud, jäid seisma ja aitasid talumehe kraavist välja. Neil ei olnud piinlik.
Teine näide on ka üsna kujukas. Meie vabariigi algusaastatel, 1920-ndatel, leidus üks tubli entusiast, kes eesti rahvamuusika ja rahvakultuuri talletamisse hästi palju panustas. Ta oli ise hariduselt küll kunstnik. Tema nimi oli August Pulst. Ta korraldas üle riigi parimate Eesti muusikute, laulikute ringreise. Muu hulgas jõudis ta Estonia kontserdisaali, kus korraldati heategevuslikku tuluõhtut. Esinema pidid kunstmuusikute kõrval ka rahvamuusikud. Alguses käis muusikanõukogus äge vaidlus, sest muusikanõukogu, kes koosnes akadeemilise muusika esindajatest, oli üksmeelselt rahvamuusikute vastu, arvati, et kes seda torupillilörinat kuulata tahab. Kui lõpuks kokku lepiti, et kolmandas osas võivad rahvamuusikud lavale tulla, siis selgus, et kolmas osa osutus kõige populaarsemaks, see oli välja müüdud ja sealt algas näiteks Torupilli Jussi üleriigiline kuulsus. Veel üks väike seik. Kui Pulst pakkus, et Torupilli Juss, kes oli viimane tõeliselt virtuoosne ja meisterlik eesti torupillikultuuri kandja ning väga osav mängija, võiks hakata andma konservatooriumis meistriklasse, siis see idee naerdi tol ajal küll üpris kõrgilt välja. Nii et eliit panustas meie oma näo lahjenemisse omal ajal üpris tublisti. Ega need nähtused nüüdsekski kadunud ole.
Kui vaadata meie haridusprogrammi, siis humanitaarainete, eelkõige kirjanduse ja muusikaõpetuse alused on tegelikult pärit ajast, kui meie rahvuslik eliit, haritlaskond kujunes. Laps saab teada, et ta on kultuuriliselt eestlane, keskkoolis, kui hakatakse õppima regilaulu aluseid.
Selle kohta, kuidas eneseeitamine võib olla väga piinlik ja naeruväärne, sain üsna värske kogemuse hiljuti Indoneesias Bali saarel, kus kohalik rahvas, kes tundus kõik nagu üks mees olevat koondunud turismijumala teenimise selja taha, püüdis iga hinna eest turistidele meeldida. Bali enda muusikat ja kultuuri sai kuulda ja näha väga vähe, küll aga sai ohtrasti kuulda kõikvõimalikke reggae-punte, poppunte ja n-ö evergreen poppi, muide, väga osavate kohalike muusikapoiste esituses. Samamoodi oli ka toitudega. Pidi sageli eraldi küsima, kas kohalikku toitu ka proovida saab. See osutus väga maitsvaks, kui selle lõpuks kätte sai. Aga menüüde esilehtedel laiutasid tavaliselt, piinlik öelda, hamburgerid, friikartulid jne. Selles võib oma kaalukas roll olla ka sellel, et turistidest umbes 80% on Austraalia päritoluga.
Aga mis need võimalused võiksid olla? Kuidas me võiksime oma võluva ja eripärase näo säilitada, kuidas olla muu maailma jaoks huvitavad ja ise väärikamad? Eks need lilled kasva meie oma tagaaias, piltlikult öeldes. Tuleb leida loomulikke viise, kuidas need talupojakultuurist pärit unikaalsed kultuurinähtused lõimida tänapäeva ühiskonnaelukorraldusega, valdavalt küll muidugi urbaniseerunud, linliku elukorraldusega. Samuti tuleb otsida meetodeid, kuidas soodustada maapiirkondade kultuurilist omanäolisust või maapiirkondade tugevate kogukondade, kultuuriliselt omanäoliste kogukondade tegevust, kuidas seda teistele eeskujuks seada ja seda veelgi tugevdada.
Ma rõhutan paikkondlikku eripära. Rahvus on suhteliselt hiljutine, XIX sajandist pärit mõiste. Arvan, et Eesti kultuuriruumina on ju ka mitme paikkondliku kultuuri summa. Me peaksime eripärade eest niisama innukalt ja hästi hoolt kandma, kui me näiteks kanname hoolt oma laulupeo- ja tantsupeokultuuri eest.
Muide, laulupeo ja tantsupeoga paistab meil praegu kõik kenasti ja hästi olevat, selle üle on meil iga viie aasta tagant põhjust kõvasti uhkust tunda. Olen ise kirglik koorilaulja ja mulle väga meeldib laulupidudest osa võtta. Aga ma arvan, et pidada koorilaulu, pillikooride ja tantsuansamblite toetamist või nende tegevuse soodustamist piisavaks selleks, et meie rahvuslik kultuur õitseks, on küllalt lühinägelik. Ma rõhutan, et nende puhul on tegemist ikkagi esinemisele suunatud ehk oma kunsti näitamisele, eksponeerimisele suunatud harjutamis- ja taidlustegevusega. See ei saa olla kõik. Esinemise kõrval on äärmiselt oluline tegelda nende kultuurinähtustega, mis meid omavahel seovad: muusika kui suhtlusvorm, tants kui suhtlusvorm, mitte kui esinemisvorm, vaid kui põhjus kokku saada, ennast hästi ja meeldivalt tunda.
Viimase kümne aasta jooksul on minu arvates samas tekkinud väga häid näiteid meie eliidi n-ö rahvusliku ärkamise kohta. Selles mõttes ei ole pilt üldse hull ja kole. Lootust on kõvasti. Päris paljud moekunstnikud kasutavad oma vahvate kollektsioonide tegemisel rahvuslikke ornamente ja inimesed ostavad suure innuga näiteks Muhu või Mulgi mustritega tennisepapusid. Ei saa salata, ka Viljandi pärimusmuusika festival evib veidral kombel ikka veel kohati lausa ülemäärast populaarsust. Eriti tore on märkida seda, mida ma ka ise näen, et kõikvõimalikud rahvakultuuri-, pärimusmuusika-, laulu- või käsitöökursused leiavad järjest rohkem ja innukamaid osavõtjaid. Paistab, et asjad liiguvad selles mõttes heas suunas.
Mis võiksid olla meie ülesanded lähiajal? Ikka seesama asi, et tuleb kasvatada rahvuslikku või paikkondlikku eneseväärikust, usaldust ja lugupidamist esivanemate kultuuripärandi vastu, aga mitte loosungite abil, vaid sisulise tegevuse, hea eeskuju ja kodanikualgatuse korras tekkinud liikumiste abistamise teel. Need on head viisid. Mul on hea meel, et seda on päris palju ka juhtunud. Siin ei ole ette heita ega nuriseda väga midagi. Muidugi saab alati teha paremini.
Ainelise pärandi küsimus on loomulikult samamoodi oluline. Mulle tundub, et ainelise pärandi olukord Eestis on praegu isegi võib-olla nukram kui vaimse pärandi olukord. Märkamatult võivad mingisugused meie maamärkideks kujunenud aktiivse ruumi osad kippuda meie silme alt kaduma. Ajalooline ordulinnuse vare muutub kivihunnikuks kümne aastaga, sõbrad, ja pärast me imestame, et oli, aga kuhu ta siis jäi. Kui avariirestaureerimisse õigel ajal ei panustata, siis niimoodi juhtub. Õige aeg on ärgata, lausa viimane aeg on ärgata.
Aga lõpetuseks, et mitte üldsõnaliseks jääda (tahan õudselt teiega ühe laulu laulda, aga seda võib-olla kõige lõpuks), ma sõnastan siin meie eliidi võib-olla kõige lihtsama vahetu ülesande, selle, mida praegu saaks teha. Meie eliidi, sealhulgas valitsejate oluline ülesanne on nüüd, just praegu rahvale näidata, et Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumine ning euroalaga ühinemine ei ole Eesti Vabariigi olemasolu õigustust muutnud või kõrvaldanud, vaid need teenivad esmajärjekorras seda põhiseaduse preambulis kirjeldatud eesmärki: tagada rahvuse ja kultuuri säilimine.

Aseesimees Jüri Ratas

Hea ettekandja! Nüüd on teie aeg läbi. Juhatajana ma mõtlen, et see laul oleks siia lõppu sobinud küll, kui aega oleks olnud, aga veel originaalsem oleks olnud üks torupillilugu. Läheme küsimuste juurde. Mart Nutt, palun!

Mart Nutt

Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! See Bali saare näide on tegelikult hästi mõtlemapanev. Ma olen väga mitmes piirkonnas sama probleemiga kokku puutunud. Selle kohta võib öelda, et ühest küljest sellist välissurvet rahvuskultuuri allasurumiseks konkreetses kontekstis ilmselt ei ole (Bali saarel võib seda isegi aeg-ajalt olnud olla, aga see ei ole praegu probleem). Teisest küljest on olemas tellimus rahvuskultuuri järele, aga need, kes seda kultuuri kannavad, ei paku seda, sest nad häbenevad. Mis siin salata, see on ka Eestis probleem olnud. Arvatakse, et välismaalasele jäetakse endast parem mulje, kui üritatakse maksimaalselt välismaalasega sarnaneda, aga mitte oma identiteeti rõhutada. Mul ei ole tegelikult siin head küsimust ja ma arvan, et siin ei ole ka head vastust. Aga mida sellise olukorra vältimiseks võiks teha?

Ando Kiviberg

Seda häbenemist kirjeldab päris hästi ka tõsiasi, et väga paljud Eesti vanemad tahavad oma lastele veidraid nimesid panna, põhjendades, et maailmas nende veidrate nimedega kuidagi paremini läbi lööb. Aga mis siin teha saab? Ikka eeskuju kaudu ja positiivse hõlmamise abil. Mis riikliku poliitika kujundamisse puutub, siis minu arvates on meil väga hea võimalus, sest meil on olemas rahvusringhääling. Rahvusringhäälingu kaudu, tegelikult ka laiemalt, mitte ainult riikliku, vaid üldse ringhäälingu kaudu saab ju tellida ja suunata eeskuju andvaid programme, indikaatoreid või selliseid majakaid. Ma kasutan kujundlikku keelt, ma loodan, et te saate aru ja ma ei pea hakkama tõlkima. See on üks viis. Aga nagu ma enne ütlesin, tugevaid kohalikke kogukondi tuleks muudele eeskujuks ja rohkem fookusesse seada. Ma pean silmas just kultuurilise identiteediga tugevaid kogukondi väljaspool suurasulaid, neid tuleks toetada, fookusesse ja eeskujuks seada. Hea eeskuju – mina usun seda.

Aseesimees Jüri Ratas

Kaia Iva, palun!

Kaia Iva

Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Tänan teid selle meeleoluka ettekande eest! Mulle tundub, et see aktiivne periood, kus kõige rohkem oli hinnas euroremont, kiirtoit ja muud sellised asjad, on meil siiski mööda saamas. Inimesed ei häbene oma juuri otsida, ei häbene neid näidata. Pärimusmuusika on moes. Kui ma vaatan seda, mida te teete Viljandis kogu selle rahvaga, kes Pärimusmuusika Aidaga üht- või teistmoodi seotud on, siis see töö on läinud kogu aeg tõusvas joones ja peaks olema kõigile näha. See on Eesti keskus kõige paremas mõttes. Kuidas sulle tundub, kas see tõusev joon võiks jätkuda? Milline on teiste Euroopa riikide kogemus? Kas sellisest esimesest nõksust üle saades jäädakse selle juurde, et jah, me oleme eestlased, jah, need on meie juured ja me teeme seda uhkuse ja auga?

Ando Kiviberg

Lihtne vastus on, et, jah, jätkub tõususuunas. Kui ma õigesti mäletan, siis kunagi oli väga kõva laulupeo kriitik hea sõber Rein Lang, kes arvas, et laulupeod on oma aja ära elanud. See juhtus, ma arvan, umbes 1997. aasta noortepeo ajal. Siis ütles Lennart Meri kõnetoolist avamisel midagi sellist, et laulupidu ei ole moeasi, vaid südameasi. Ma arvan, et pärimuskultuuriga on veelgi sügavamalt samad lood. Südameasi ei ole moeasi, see ei lähe üle.

Aseesimees Jüri Ratas

Marek Strandberg, palun!

Marek Strandberg

Hea ettekandja! Pärimuskultuur on loomulikult väga oluline, kuidas öelda, mitte isegi ankur, vaid reeper, punkt, millest saab ühele, teisele ja kolmandale poole vaadata ja vajaduse korral selle juurde tagasi tulla. Minu küsimus on pigem selles, kas pärimuskultuuri kõrval või pärimuskultuuri jaoks, õigemini, laiemalt rahvuskultuuri jaoks vajaksime me teie hinnangul mingit väga olulist muutust oma hariduskorralduses. Kui jah, siis milline see olla võiks? Ühiskond, kes peaks oma kultuuri elemente loomulikuna võtma, peaks olema ju suuteline lahendama ka tulevikus meie ees olevaid probleeme, mitte ainult oma päritolu mäletama.

Ando Kiviberg

Aitäh küsimuse eest! Ma puudutasin oma kõnes põgusalt seda teemat ja viitasin meie haridussüsteemi, eelkõige just selle n-ö humanitaarse osa, mis puudutab kirjanduse ja muusika õpetamist, mõnele puudujäägile. Aga olukorras, kus lapse kasvatajaks on lastevanemate asemel muutunud haridusasutus, peaks haridusasutuse roll sellise omakultuurse juurika tugevdamisel olema oluliselt tugevam, kui see on praegu. Ma arvan, et asjad liiguvad siiski õiges suunas. Ma olen ise käinud Eesti üldhariduskoolides tunde või loengkontserte andmas ja olen järjest rohkem kohanud suhtumist, et tegelikult see initsiatiiv, kuidas täpselt rahvakultuuri või oma identiteedi kasvatamine koolis käima peaks, ei peaks isegi olema kuidagi riiklikult, väga käsu korras lahendatud. Ma arvan, et väga hea tulemuse on juba andnud ja annab järjest rohkem õpetajate täienduskoolitus ning õpetajate siiras ja veendunud eeskuju, kui nad oma paikkondlikku kultuuri tutvustades laste ees esinevad.

Aseesimees Jüri Ratas

Väino Linde, palun!

Väino Linde

Aitäh, härra juhataja! Hea ettekandja! Tänan ka enda nimel selle toreda ettekande eest! Mulle meeldis eriti see osa, kui te lõpus selgitasite põhiseaduse preambuli tähtsust. Tuleb tõdeda, et meie kuulumine Euroopa Liitu, NATO-sse ja lõpuks ka eurotsooni tegelikult teenibki meie põhiseaduse preambulis toodud eesmärki. Aga mulle tundub, et on käes täiesti hardaks tegev võimalus. Arutades riiklikult olulist küsimust, esitan ma küsimuse ja vastaja, kui ta soovib, saab oma vastuse esitada lauldes. Millest te tahtsite meile laulda?

Ando Kiviberg

Väga hea. Ma sain aru, et tohib esineda lauluvormis.

Aseesimees Jüri Ratas

Ma siiski arvan, et säilitame täiskogu väärikuse ja teeme sõnavormis. Mart Laar! Kas teil on protseduuriline küsimus? Palun vajutage klahvile "Sõna"!

Mart Laar

Aitäh! Selle kohta ei ole kindlasti ühtegi keeldu, et küsimusele ei tohi lauldes vastata. Kuna küsimus esitati konkreetselt, siis ma palun ja loodan, et Riigikogu kodukorra kohaselt vastaja seda ka teeks.

Aseesimees Jüri Ratas

Hea ametikaaslane Mart Laar! Teil on täiesti õigus. Loomulikult võib ka lauldes vastata. Veel ilusam oleks, kui te tuleksite ka siia Riigikogu ette ja teeksite seda koos. Aga Lauri Vahtre, teil on ka protseduuriline küsimus. Palun!

Lauri Vahtre

Mul on ajaloolasena protseduuriline märkus. Sellest puldist on juba üks kõne lauldes esitatud, seda tegi Tõnu Tepandi 1988. aastal. Kuigi tegemist ei olnud Riigikoguga, vaid loomeliitude ühispleenumiga, ma arvan, et see on väärt pretsedent, mida mitte liiga sageli, kuid aeg-ajalt võiks järgida.

Aseesimees Jüri Ratas

Ma tänan, et te ka mind oma repliigiga harisite! Nüüd on, hea Riigikogu kõnetoolis olev esineja, teil tõesti võimalus vastata kas lauldes, värsse lugedes või kuidas te iganes soovite. Palun!

Ando Kiviberg

Mu rõõm on piiritu. Laul tuleb Kihnu saarelt ja selle pealkiri on "Harja otsimine". Laul räägib sellest, kuidas tööinimesed laulavad päikesele, et veere kiiremini, nad tahavad, et saaks päeva rutem õhtusse. Aga päike ei saa kiiremini veereda, sest tema sügab karjalaste päid, soeb sulaste päid, kammib neidude lakkasid ja ka armuta laste päid on vaja kammida. Selle juures kukub kamm merre. Väike päike läheb suures hädas oma kammi otsima, küsib abi pühameestelt ja ametimeestelt, aga keegi appi ei tule. Tal tuleb endal minna. Läheb ja toob ise oma kammi merest ära ja sügab edasi. (Kõlab regilaul.) (Aplaus.) Tänan väga!

Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Kuidas te hindate selle saali akustikat?

Ando Kiviberg

Akustika on hea, kuid saalisolijate kaasalöömine ... Ma nägin kohe, et neile tuli üllatusena, et meil on olemas regilaul ja seda lauldakse koos. Ma pean teid veel treenima.

Aseesimees Jüri Ratas

Hea esineja! Ma tänan teid väga teie ettekande, vastuste ja loomulikult suurepärase laulu eest! Ma loodan, et sõnavõtuvoorus keegi laulab ka: "Hakkame, mehed, minema!" Aitäh teile! Head ametikaaslased! Me oleme jõudnud läbirääkimiste vooru juurde. Avan läbirääkimised. Ma palusin, et kõigepealt võtaksid sõna fraktsioonide esindajad. Ma palun Riigikogu kõnetooli Eesti Reformierakonna fraktsiooni esindaja Hannes Astoki!

Hannes Astok

Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Julgen siin vahele segada teie omavahelistele kõnelustele ja laulumängudele.
Alustuseks mõned sõnad tänase päevakorrapunkti ülesandepüstitusest. Minu kui keeleharidusega inimese kõrva on koledal kombel kriipinud see lause "Eesti vastus Euroopa väljakutsetele". Kui on mõeldud Euroopa ees seisvaid ülesandeid, siis peaks vist ütlema: kuidas Eesti osaleb Euroopa ees seisvate ülesannete lahendamisel. Aga muidugi on võimalik ülesannet tõlgendada ka grammatiliselt. Meie tegevuse tulemite grammatiline tõlgendamine annab ju teadupärast tööd tervele hordile juristidele. Niisiis, kui me tõlgendame tänast ülesannet grammatiliselt ning toome paralleeli kiirabi töömailt, siis saab Eesti vastus Euroopa väljakutsele olla ainult see, mida teeb kiirabi väljakutse puhul – väljasõit. Aga nagu head kolleegid hästi mõistavad, ei saa meie eesmärk olla Euroopast väljasõit. See oleks niisama rumal mõte kui kunagine loosung Euroopa Liitu sisenemiseks "Murrame läbi!", mis kõlas kui Euroopa Liitu sissemurdmine, mis mõistagi väga hästi ei kõlanud.
Meie olemine Euroopa perekonnas on ju otsekui koduse kasvatuse küsimus. Me ei pea kellelegi vastanduma, kellegagi tüli norima, kellelegi ära panema. Euroopa Liit põhineb ühtsetel väärtustel, ühtekuuluvustundel, üksteise toetamisel ja abistamisel ning jäägu ülbitsemine, väikeste alandamine suurte poolt või ühe või teise keele ja kultuuri domineerimine meist maha mõnda endisesse liitu.
Aga mitte sellest ei tahtnud ma teile täna rääkida. On kolm teemavaldkonda, mis iga eurooplast ja eestlast kindlasti puudutavad. Need on ühtne digitaalne teenuseturg, energeetika ja avatud valitsemine. Need on teemad, kus Eestil on ühelt poolt eluline vajadus kaasa rääkida, teisalt ka ühte ja teist järeletegemisväärset ette näidata.
Tegelik üleminek ühtsele digitaalsele teenuseturule on Eesti ettevõtjate jaoks kriitilise tähtsusega. Seni, kuni info avalike hangete kohta liigub suures osas Euroopas, piltlikult öeldes, ajalehekuulutuse tasemel ja pakkumised tuleb esitada paberil, pole suuremat lootust teenuste pakkumiseks ja oma tegevuse laiendamiseks moodsal, digitaalsel, piire ületaval moel. Me oleme Eestis loonud tõepoolest teed näitava taristu digitaalsete teenuste osutamiseks, pakkumiseks ja tarbimiseks nii elanikkonnale kui ka äridele: elektrooniline ID-kaart ja mobiil-ID, riigi andmete ristkasutus ehk X-tee koos seda toetavate ülikiirete lairibavõrkudega üle riigi. Me oleme tõestanud, et nii saab asju ajada kiiresti, turvaliselt ja vähese halduskoormusega. Kuigi me rahvuslikus enesehaletsushoos hooti pead vastu lauda tagudes masendusse langeme, kui digiretsepti keskkond on üheks minutiks kättesaamatu, ei ole Euroopas probleemiks mitte see, kui kiiresti meie, Eesti, selles valdkonnas ees liigume, vaid ikkagi see, kui kiiresti teised kaasa tulevad ja meile järele jõuavad. Seda ei maksa karta, seda arengut tuleb pigem toetada. Sest seni, kuni Eesti ettevõtja digiallkirja hanke pakkumisdokumentidel ei tunnistata Itaalias, Prantsusmaal või Rumeenias, aga ka vastupidi, ei saa me hästi rääkida ühtsest teenuseturust Euroopas. Meie ettevõtjad, olles geograafiliselt Euroopa nurga peal, peavad senini tegema märksa suuremaid rahalisi ja ajalisi jõupingutusi, et konkureerida võrdselt nendega, kes ruumiliselt üksteisele lähemal on. Siit ka meie kolm suurt võimalust: digiallkirjade ja digitaalse identiteedi vastastikune tunnustamine, vähemalt Euroopa Liidu sees; elektrooniliste riigihangete keskkondade avamine kõikidele Euroopa Liidu pakkujatele koos võimalusega pakkumisi digitaalselt allkirjastatuna esitada; e-valitsemise lahenduste kompetentsikeskuse ja ettevõtlusklastri loomine Eestisse ja seeläbi Eesti IKT-ettevõtluse toetamine.
Teine suur ja meid oluliselt puudutav teemavaldkond on energeetika, eeskätt elektri tootmise ja jaotamise valdkonnas. Me teame Euroopa Liidu liikmete otsustest, et 2015. aastaks ei tohiks enam Euroopas olla energiasaari ja liikmesriikide võrgud peavad olema ühendatud.
Palun kolm minutit juurde!

Aseesimees Jüri Ratas

Kolm minutit lisaaega.

Hannes Astok

Seega ei pea me enam energiajulgeoleku küsimuste osas küsima "kas", vaid peame pühendama oma energia ja tähelepanu pigem küsimusele "kuidas". Mida me saame teha? Me peaksime mõtlema sellele, kuidas hakkavad uues olukorras töötama ülekandevõrgud, mis ei ole enam pelgalt ühesuunalised. Elekter peaks hakkama liikuma sealt, kus on odavam toota, sinna, kus selle eest paremini makstakse. Me teame ka rootslaste heast plaanist teha moodsate ja tarkade elektrivõrkude katsekeskkond Gotlandile, mis on hää idee. Aga miks me ei võiks juba lähiaastatel luua ka meie targa elektrivõrgu näidiskeskkonna näiteks Hiiumaale, mille läheduses on nii tuult kui ka laineid taastuvenergia tootmiseks ning loomisel või loodavad kaabelühendused naaberriikide Saaremaa ja Eestimaaga? Ja mis kõige tähtsam, seal on olemas nutikad inimesed. Nii et siin on meie head võimalused teadmiste ja tehnoloogiate loomiseks, kuidas kasutada kohalikke taastuvenergiaallikaid ja kütuseid, kuidas luua nutikaid energiavõrke ja tarku katsepiirkondi näiteks Hiiumaale nende katsetamiseks.
Kolmas teema on avatud valitsemine, mis on kindlasti üks Eesti olulisi tunnuseid. Nii läbipaistvat riiki kui Eesti on maailmas raske leida. Me peame olema väga uhked oma avaliku teabe seadusele, mis selles vallas näitab teed tervele maailmale. Aga kuigi meie avalik teave on kättesaadav, ei pruugi see alati olla veel arusaadav või hoomatav kodaniku igapäevaelu raamistikus. Meie eesmärk peab olema riigi käsutuses olevad andmed kättesaadavaks teha sellisel kujul, et inimesed neid ka hästi mõistaksid. See ei tähenda sugugi, et riik kõik rakendused ise valmis pusiks. Kaugel sellest. Idee on pigem andmete kättesaadavaks tegemine masinloetaval kujul, kas või Exceli tabelis, ja nende andmete põhjal saavad ettevõtted ja inimesed juba ise luua vahvaid rakendusi, mis kõigile põnevad tunduvad, olgu selleks soovitused autojuhtidele ummikute vältimiseks, põnevate matkaradade pakkumine koos majutuse ja turismiteenustega vm. Teise asjana tahan rõhutada, et peaksime riigihankeid rohkem kasutama selleks, et rakendada uut tehnoloogiat. Me kasutame praegu riigihankeid selleks, et osta kõige odavamat kaupa, mis tihti on tehnoloogiliselt üleeilne päev. Aga võib-olla võiks meie eesmärk olla riigihangete kaudu innustada innovatsiooni ja uusi tehnilisi lahendusi, mis annavad pikas plaanis hoopis suuremat kokkuhoidu, kuigi võivad ostuhetkel olla kallimad. Eesti võiks selleski osas olla innovaatiline, et leida hea ja läbipaistev tasakaal hangete kujundamisel innovatsiooni ja tehnoloogiliste uuenduste kasvulavaks. Seega, kolm asja: avaliku sektori andmed vabasse kasutusse, avaliku sektori hangete kujundamine innovatsiooni toetavaks meetmeks ja uuenduste kasvulavaks ning mõistagi nende heade valitsemistavade jagamine ja juurutamine vastastikku koos teiste Euroopa Liidu riikidega.
Head kolleegid! Meie asi pole vastanduda, vaid jagada, meie ümber on sõbrad, mitte vaenlased. Sest nagu on öelnud hiina mõttetark Lao Zi, kes küll ei olnud Euroopa Liidu kodanik, kuid tema mõttekäiku tasub siiski jälgida: püüdlemata endale, saadakse ka endale. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas

Suur tänu! Ma palun Riigikogu kõnetooli Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esindaja Mart Laari! Kaheksa minutit.

Mart Laar

Lugupeetud kohalviibijad! Meid ei ole siin just eriti palju, kuid samal ajal näitab vähemalt osa Riigikogu vähene tähelepanu ka seda, et need teemad, millest me räägime, on üsna tõsised. See arutelu täna siin Riigikogus sai alguse arusaamast, et Euroopa on meile tähtis ja peabki olema tähtis. Sellest lähtudes teeb Isamaa ja Res Publica Liidule muret, kas meie teadmised, meie aktiivsus, meie üldine huvi Euroopa suunas vastavad ikka Eesti rahvuslikele huvidele. Meile teeb muret, kas me saame aru, et oluline pole ainult mitte mingitesse organisatsioonidesse kuulumine, vaid see, mida me seal teeme, sest kui me sinna kuulume, siis me peame seal tõesti ka aktiivselt osalema, kaasa lööma ning oma panuse andma.
Selle taustal ei tekita muret ainult see, kui vähe me Euroopa vastu huvi tunneme, vaid ka see, kui tõsiselt me seda praegu riigi tasandil võtame. Konkreetselt näitab seda tõsiselt võtmist või mittevõtmist näiteks see, kui palju eestlasi praegu Euroopa Liidu struktuurides töötab. Meil on seal ametlikult tööl neli kõrgemat ametnikku, kellest kaks praegu oma positsioonil ei tööta, nii et tegelikult töötab kaks ametnikku. Meil pole ühtegi inimest teiste volinike kabinettides. Eesti tegi küll Läti ja Leeduga kokkuleppe esitada eestlasest Balti ühiskandidaat energiavolinik Oettingeri kabinetti, kuid esitas siis kaks ametnikku, kelle CV-del polnud mingit šanssi tähelepanu pälvida, ja me jäime sellest kohast ilma. Meil on, jah, kolm büroodirektorit Euroopa ühtses välisteenistuses. Aga kui mitu delegatsioonijuhti meil on? Õige vastus on null. Kui aktiivselt Välisministeerium delegatsioonijuhtide kandidaate esitas? Õige vastus on: üks kandidaat ühele kohale. Kas see on tõesti Eesti huvide aktiivne esindamine? Miks ei kandideeritud näiteks esinduse juhi kohale Thbilisis, mille välisminister hiljuti Eesti üheks prioriteetseks suunaks kuulutas?
Suur eksitus on arvata, et me suudaksime Eesti ettevõtete sidemeid ja Eesti arengukoostöö võimalusi arendada Brüsselisse sinekuure luues, nagu tehti meie Euroopa Liidu esindusse ilma selgete funktsioonideta asesaadiku kohta luues. See kaasus on tekitanud segadust nii Tallinnas kui ka Brüsseli diplomaatilises korpuses. Üsna tabavalt, kurvalt tabavalt ütles selle kohta üks Tallinnaski teeninud Brüsseli diplomaat. Ta nimelt oli arvanud, et Eesti on selliste asjade tegemise east juba väljas. Sellist olukorda võib nimetada skandaalseks. Vaid siis, kui me enda mõju eest Euroopas reaalselt hoolitseme, suudame Euroopat ees ootavatele väljakutsetele vastamises kaasa rääkida, sellesse oma panuse anda. Muidu jäetakse meid otsustamisest aga rahulikult ja lihtsalt kõrvale.
Oma osa mängivad selles võib-olla ka meie enda juba täna siin korduvalt räägitud kompleksid ja kartus Euroopa asjades tegelikult osaleda. Me arvame, et meid niikuinii keegi ei kuula. Oleks me paarkümmend aastat tagasi olnud niisama passiivsed, poleks meil ei Euroopa Liitu ega NATO-sse asja olnud.
Kurb näide sellise passiivsuse tagajärje kohta on ka Eesti avalikkuses valitsev vaikus Euroopa ja sealhulgas loomulikult Eesti saatust oluliselt mõjutava Sarkozy-Merkeli nn konkurentsivõime pakti suhtes. Ametlikult pole seda olemas, kuid tegelikult liigub selle sisu nagu tont mööda Euroopat ringi, jõudes ka ajakirjandusse, sinna küll tihti üsna ülepingutatud kuulujuttudena, mis on ka meile jõudes, ma ütleksin, teistpidi asjatut ärevust tekitanud. Selle pakti ametlikult mitteeksisteerivas kavandis on nimelt mitu punkti, millele Eesti võiks kõhklemata alla kirjutada. Nendes ettepanekutes käsitletakse kutsetunnistuste üldist tunnustamist, palkade indekseerimisest loobumist ja mitut teist Euroopale olulist küsimust. Eestis endas juba arutatud küsimuste hulka kuulub näiteks ettepanek kirjutada nõue eelarve tasakaalu tagamiseks sisse eurotsooni kõikide riikide põhiseadustesse. Isamaa ja Res Publica Liit esitas selle ettepaneku juba pool aastat tagasi. Kuigi Eesti ühiskond ega Eesti avalikkus pole sellega edasi liikunud, kuna see saab toimuda vaid erakondi ühendava kokkuleppe korras, näitab juba see arutelugi, et me liigume oma vaimus Euroopaga üsna ühes ja samas suunas. Nii pole Eestil vaja seda arutelu karta, kuid me peame teadma, et me suudame selles ülimalt olulises arutelus reaalselt kaasa rääkida ja oma huve kaitsta, vajaduse korral ka ei üteldes, kui üks või teine ettepanek meile ei sobi. Oleks naiivne arvata, et vaikne nõustumine või mittemidagitegemine Eesti huve edasi viiks.
Samas tuleb kogu aeg, kõiki neid otsuseid tehes meeles pidada, et Eesti suurim rahvuslik huvi on tegelikult tugev ja edasiliikuv Euroopa. Kaitstes seda, kaitseme me parimal viisil ka Eesti huve. Ennast alla surudes ja salates me seda paraku ei tee. Kui me näiteks arvame, et maksukonkurents Euroopas on hea ja õige asi, või usume, et see aitab nii meid kui ka Euroopat edasi, siis peame seda selgelt ja avalikult kaitsma, kaitstes sellega nii Euroopat kui ka iseennast. Eesti on seda teinud ja ma usun, et ta teeb seda edaspidigi. Või kui me leiame, et teenuste direktiivi tegelik elluviimine, ühtse turu reaalne käivitamine oleks nii meie kui ka Euroopa huvides, vähemalt osas Euroopas, siis ei pea me vaikselt nurgas istuma ning Saksamaa ja Prantsusmaa reaktsiooni kartes vait olema, vaid sõna võtma ning Hollandist tulnud Uus-Hansa algatust toetama. Miks me seda teinud ei ole, sellest ei saa vähemalt mina paraku kohe kuidagi aru. Selliseid näiteid võib kahjuks teisigi tuua.
Mida öelda lõpetuseks? Ma usun ja olen veendunud, et Eesti rahvuslike huvide kaitsmine Euroopas on võimalik. Nende kaitsmine on vajalik, sest Eesti huve kaitstes kaitseme ka Euroopa huve. Selleks tuleb meil Euroopat aga tõsiselt võtta, selle ettevõtmistes ja tegemistes aktiivselt kaasa lüüa, astuda sellega Euroopasse mitte ainult vormiliselt, vaid ka südames. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas

Suur tänu! Ma palun Riigikogu kõnetooli Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni esindaja Marek Strandbergi! Kaheksa minutit.

Marek Strandberg

Euroopa väljakutsete iseloom on väga mitmekesine. Siin oli juttu energeetikast, infotehnoloogiast, avalikest teenustest ja kõigest muust. Kuid üks suuremaid väljakutseid, millest täna ehk vähe juttu on olnud, on tõsiasi, et mitte ainult Euroopa, vaid tegelikult kogu läänelise ülesehitusega maailm vananeb. Seda esitatakse sageli kui õnnetust või häda, kui põhjust tunda ennast ühel või teisel moel konkurentsist väljas olevana, justkui oleks konkurentsis püsimise tee Aasia tee. Ma arvan, et tegelikult see nii ei ole. Vananev läänemaailm on ikkagi akumuleerinud väga palju teadmisi, ollakse intellektuaalselt paindlikud ning kõik eeldused olla jätkusuutlikud on tegelikult nähtavalt olemas.
Küsimus on vastupidamises. Kas inimeste tervis kannatab ka kõrges eas teha loovat mitmekesist tööd, kas inimeste haridusbaas on piisav selleks, et loova töö võimekus kestaks neil pikka aega? Tegelikult on selles (kui mitte ainult selles) Euroopa või kogu läänemaailma nähtava edu võti.
Meie hariduskorraldus, mitte ainult Eestis, mitte ainult Euroopas, vaid kogu läänemaailmas või tegelikult juba kogu maailmas pärineb väga selgelt tööstusrevolutsiooni ja valgustuse ajast, kui oligi vaja natuke õpetlasi, seda juba avaliku raha eest, ja hästi palju töölisi, seda kindlasti avaliku raha eest. Seal on meie koolisüsteemi juured. XXI sajandi vajadused ja ootused on hoopis teistsugused. Me ei saa enam loota, et samade probleemide või samade nähtuste kohta on võimalik küsida ainult üks küsimus ja koolist saati teada sellele ühele küsimusele ühte õiget vastust. Probleemid on palju mitmekesisemad. Me saame iga asja kohta küsida võib-olla kümneid küsimusi, ka ei ole ühel küsimusel ammu enam seda ühte ja õiget vastust. Seda paraku koolisüsteem inimestele ei õpeta, ei Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis ega üheski teises Euroopa Liidu riigis. Meie haridussüsteem, meie hariduse ülesehitus on nähtavalt ajale jalgu jäänud. Minevikus toimunut õpetades ei ole põhimõtteliselt võimalik täna lahendada neid küsimusi, mis meie ees on homme. Just võime esitada küsimusi ja anda neile vastuseid on viis, kuidas lahendada ühiskonna ees olevaid probleeme.
1960. aastate lõpul esitas Rooma Klubi avalikkusele kümneid väga sügavaid, arvutustest ja analüüsidest tulenevaid probleeme, millest ükski ei realiseerunud tõsise probleemina. Arvatakse, et Rooma Klubi eksis. Tegelikult on põhjus teine: inimestel on loomuomane õppimis- ja kohanemisvõime ning väga paljud probleemid, millele Rooma Klubi osutas, leidsid lahenduse just nimelt inimkonna arukamas edasises tegevuses.
Probleeme, mis inimkonna ees on, nii majanduslikke, ökoloogilisi kui ka mis tahes muid, on aga aina rohkem. Seetõttu leiame, et üks olulisemaid nähtavaid väljakutseid on see, et tuleb meie hariduskorraldust uuendada ja muuta tänapäeva vajadustele vastavaks. See tähendab hoopis teistsugust lähenemist, õpetajate hoopis suuremat loovust, hoopis väiksemaid piiranguid õpilastele. Ilma vaba mõtteta, ilma võimeta vabalt maailma vaadata ja avatult toimida ei ole lootustki, et praegu nähtavalt jätkusuutlikuna eksisteeriv vananev lääs suudaks seda olla kaugemas perspektiivis. Õppimisvõime on universaalne, loomisvõime ja loovus samamoodi. See on kõige suurem inimvara, kui võib nii majanduslikult rääkida. On selge, et kooli lähevad lapsed enamjaolt geeniustena, suur osa neist on ülimalt loovad, leidlikud ja nutikad. Mõne õppeaasta järel on sellest loovusest järel vaid kübe. Seda me ei saa lubada ei Eestis ega Euroopa Liidus. Kõik suured unistused sellest, millisel moel võiks Euroopa Liit ühtsena toimida küll energeetika, küll infotehnoloogia huvides, algavad lihtsast asjast: haridusest ja sellest, kas inimesed, kes läbivad haridussüsteemi, läbivad selle kui ergastava ja toetava või kui kastistava ja reglementeeriva. Siin on valiku koht.
Kui neid valikuid ei tehta lähemate aastate jooksul, võib Euroopa Liit nagu ka kogu läänemaailm jäädagi sõnuma uusi ja uusi väljakutseid ja probleeme. Võidavad need maailmaosad, kultuurid ja tsivilisatsioonid, kes on suutelised pakkuma oma lastele, täiskasvanutele ja kogu ühiskonnale avatud, paindlikku, küsivat ja vastuseid otsivat haridust. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas

Tänan! Palun Riigikogu kõnetooli Lauri Vahtre! Kolm minutit lisaaega.

Lauri Vahtre

Austatud kolleegid! Ma tean väga hästi, et enamik meist jälgib Riigikogus toimuvat ja kõneldavat monitoridest ja selles mõttes ei ole see pealtnäha tühi saal mingi probleem. Ma aga siiski arvan, et kui kogu küllalt olulise küsimuse arutelu vältel ei viibi saalis mitte ühtegi sotsiaaldemokraati ega keskerakondlast, siis midagi see näitab. Aga see oli sissejuhatuseks.
Räägitakse palju sellest, et seoses Euroopa Liitu astumisega on eesti kultuur sattunud ohtu. Küsiksin vastu: aga millal see pole ohus olnud? Kas see siis ei olnud ohus, kui me olime Nõukogude Liidu poolt annekteeritud? Kindlasti oli. Kas oskab keegi ette näha olukorda, kus see tulevikus ei oleks ohus? Mina mitte. Ma ei suuda ette näha olukorda, kus eesti kultuur võiks mitte olla ohus, senikaua kuni me oleme miljonirahvas mitmesajamiljoniliste või vähemalt mitmekümnemiljoniliste rahvaste keskel.
Kuid oht on sellegipoolest olemas. Ma sain sellest järjekordselt aru üleeile. Kõigepealt üks juhtum kaugest minevikust, nõukogude ajast. Ma kõndisin mööda tänavat ja nägin suurt müürilehte, millel oli suurtähtedega kirjutatud arusaamatu sõna "vasn". Ma mõtlesin, et sellist sõna pole olemas, sellist kuulutust ei saa olemas olla. Siis taipasin, et ma loen ladina tähtedega kirjutatud nime Bach, nii nagu see oleks kirjutatud kirillitsas. Niimoodi oli mõjunud vene keele ja kirja pealetung, et see hakkas juba deformeerima normaalset arusaamist asjast. Paari päeva eest kõndisin ma aga mööda monitorist ja lugesin sealt sõna "Estonias". Mõtlesin, et "Eesti" ei tohiks mitmuses olla, võiks olla tegemist omastava käändega, aga siis peaks seal inglise keeles ülakoma olema. Siis taipasin, et ei, tegemist on rahvusooperiga, see on eesti keel ja jutt oli sellest, et mingi sündmus toimub Estonia hoones. Siis tuli mul hirmuhigi otsaette, et kas tõesti ongi meie kultuur ja keel ohus, kui me kipume eestikeelset sõna lugema kui ingliskeelset. Siis ma mõistsingi selgelt, et ei ole võimalik, et me ei oleks ohus.
Me oleme pidevalt ohus oma väiksuse tõttu ja me peame sellele ohule vastu hakkama. Selleks et vastu hakata, tuleb kõigepealt heita pilk üle õla, nii nagu riigieelarvet koostades tuleb kõigepealt tutvuda olemasolevate tendentsidega majanduses ja siis ekstrapoleerida neid tulevikku, et prognoosida järgmise aasta maksulaekumisi ja ühtlasi peab prognoosima seda, milline on järgmisel aastal valitsev majanduskeskkond. Täpselt sama peame tegema, kui me arutleme eesti kultuuri tuleviku üle. Kõigepealt peame heitma pilgu sellele, millist rada mööda me oleme jõudnud siia, kus me oleme, ja teiseks tegema ratsionaalseid oletusi selle kohta, milline on see keskkond, kuhu me oma kultuuri ja keelega satume kas lähemas või kaugemas tulevikus. Nii nagu eelkõneleja Ando Kiviberg rõhutas, meie kultuur on olnud kaua aega, sajandeid ebanormaalses olukorras. Ta on olnud alla surutud, ta on ennast leidnud raskete enesetõestamise vaevuste saatel. Selles meie eestlaseks olemises on olnud mingisugust tahtlust. Me oleme üritanud olla nagu sakslased, samas olemata sakslased. Nii on meie kultuur sündinud. Nüüd me üritame leida eurooplaseks olemise viisi, lakkamata olemast eestlased, nii nagu Gustav Suits seda juba ammu nõudis. See nõue on endiselt aktuaalne.
Võib-olla põhiline häda, mis meie normaalset kultuuriloomet kummitab, on see, mis süstiti meisse nende 50 anneksiooniaasta jooksul. Selle poolsajandi kestel eesti kultuuri areng üldsegi ei peatunud (ma ei taha seda väita), kuid ta sai endale külge teatava paanilisuse või meeleheitlikkuse värvingu, sest me jõudsime nõukogude aja lõpuks omadega tõesti lõpu lävele. See hirm on meis nüüd sees.
Meie praeguse aja põhiülesanne, Euroopasse jõudnult, on minu meelest jagada oma hirmud kaheks: esiteks on paanilised, irratsionaalsed hirmud ja teiseks on normaalsest ohutundest sünnitatud hirmud ehk n-ö valvsus ohtude suhtes, milleks Eesti peab alati valmis olema. Ohutunne on tark tunne, paaniline hirm on rumal tunne. Ohutunnet tunnevad näiteks hollandlased alati mere ees, sest see on nende püsiv oht, aga nad ei ole sellepärast paanikas. Me peame õppima neilt, kuidas samal rahulikul ja targal kombel astuda vastu oma idanaabri ohule, mis on meil samuti püsiv nagu merest tulenev oht Hollandis, või sellele ohule, mis kummitab meid meie väiksuse tõttu ja mis samuti ei kao.
Milline on meie perspektiiv? Kõigepealt, me peame püsima füüsiliselt. Välja surra võib rahvas ka sellisel juhul, kui sünnitatakse palju lapsi. Ma arvan, et liivlastel oli läbi sajandite alati palju lapsi, aga ometi liivlased kui rahvas kadus ära. Aga see on "võib-olla". Teise variandi puhul, kui lapsi ei sünni, on kadumine täiesti kindel. Siis ei ole see enam "võib-olla". Nii et kõigepealt on tarvis selle peale mõelda. See on minu ceterum censeo: me peame füüsiliselt olemas olema, kui me räägime oma kultuurist.
Mis on meie perspektiiv? Edasi kesta Euroopas, mis küll ühineb, aga samas ka fragmenteerub, killustub. Me ei ole oma muredega üksi. Oma kultuurilise iseolemise pärast muretsevad praegu kümned Euroopa rahvad, nii riigirahvad kui ka väiksemad rahvad riikide sees. Selles kontekstis ei ole küll mingit hirmu, et keegi tuleks meilt vägisi võtma meie keelt ja kultuuri. Me võime nad ainult ise ära anda. Täpselt nagu Kiviberg ütles: suurim oht oma püsimisele oleme meie ise.
Me peame endale tunnistama, et see on siiski õnnelik olukord kogu oma ohtlikkusele vaatamata – mitte kellegi teise tahe ei ole see, mis otsustab, vaid otsustab meie endi tahe. Me oleme tulnud läbi tule ja vee ning nüüd on meie ees vasktorud, st jõukus, võimalused, lahtised piirid. See on kõige raskem katsumus. Aga olgem õnnelikud selle üle, et see on ainult meie endi tahe, mis kas viib või ei vii meid nendest vasktorudest läbi. Ma loodan, et viib. Ma tänan!

Aseesimees Jüri Ratas

Ma tänan, hea ametikaaslane! Ma ütlen lihtsalt stenogrammi ja ajaloo huvides ühe repliigi. Tänast istungit juhatab Riigikogu teine aseesimees, kes on siia valitud Keskerakonna nimekirjast. Ma palun Riigikogu kõnetooli Andres Herkeli!

Andres Herkel

Head kolleegid! Austatud stenogramm! Ma reageerin eeskätt Mart Nuti minu meelest väga heale äririigi, sotsiaalriigi ja rahvusriigi elementide analüüsile. Mulle tundub, et oli üsna selge, kuhupoole ta läheb. Eesti on rahvusriik ja Eesti peab jääma rahvusriigiks. Kummatigi ma arvan, et kindlasti peavad olema mingid äririigi elemendid majandusvabaduse mõistes. Samuti ei ole mulle võõras see, et mingi elementaarne sotsiaalne solidaarsus peab ka riigis valitsema.
Ma olen ise päris teadlikult viimasel ajal püüdnud inimeste tähelepanu juhtida rahvusriigi mõistele, sest mulle tundub, et me kipume seda ära unustama, vaatamata sellele, mis on põhiseaduses kirjas. Tihtipeale tekib olukordi, kus mõni inimene hüüatab: "Ahaa, rahvusriik tähendab hoopis seda. Mina mõtlesin, et rahvusriik on üherahvuseline riik ja see kõlab kuidagi õudselt." Ei, rahvusriik seisab selle eest (praegusel juhul), et eesti keel ja kultuur säiliksid üle aegade, nagu on põhiseaduses kirjas. Rahvusriik ei tähenda mitte mingil juhul sallimatust kellegi teise suhtes. Me peame looma tingimused iseenda säilimisele.
Kahtlemata, rahvusriigi fenomen on ajas muutunud. XIX sajandil ja XX sajandi algul oli see teistsugune kui tänapäeval. Aga võib-olla veelgi olulisemad on ajaloolised juured. Rahvusriikide kujunemine Lääne-Euroopas toimus teise loogika järgi kui Ida-Euroopas, kus rahvusliku ärkamise fenomen herderlikus mõttes tuli esile XIX sajandil. Need rahvad seisid valdavalt ka selle eest, et impeeriumide koosseisust vabaneda, olgu siis Austria-Ungari või Vene impeeriumi koosseisust. Mõnel rahval, näiteks meil, on tulnud seda vabanemist läbi teha isegi mitu korda. Selles mõttes on täiesti loomulik, et ka Euroopa piirides on idas ja läänes arusaam rahvuslusest ning ka teatud valulikkus reaktsioonides erinev. Jah, viimasel ajal, majanduskriisi tingimustes on finantsdistsipliini element toonud võib-olla rohkem esile erinevusi põhja ja lõuna vahel, kuid need erinevused on olemas. Need on mingis mõttes siiski objektiivsed, kaasa arvatud meie rahva hirm (see ei ole ju siiani kuhugi kadunud), kuidas luua endale garantiisid tulevikuks.
Nüüd aga tahan ma laiendada ühte teemat, millele ma üleeilsel debatil välispoliitika puhul tähelepanu juhtisin. See on The Economisti demokraatia indeks, mis liigitab Eesti peaaegu täisdemokraatlike riikide hulka või osalise demokraatia puudega riikide hulka. Meil on päris head pallid. Aga seal on üks näitaja, mis viib meid alla. See on nn kaasamise kriteerium. Ma olen üsna kindel, et kui toimuks niisugune asi, et meil ühtäkki oleks kodakondsuse nullvariant ja mitu riigikeelt, siis välise hinnangu järgi teeks Eesti demokraatia indeksiga läbi väikese hüppe. Aga me peame niisugustel puhkudel kindlasti mõtlema selle peale, mis saab järgmisel ja ülejärgmisel aastal ning mida kõike toob endaga kaasa see, kui eesti keele säilimine ei ole enam garanteeritud. Sellisel juhul tulevad ühiskonnas esile teised pinged ja me võime näha, kuidas see indeks õige pea uuesti langema hakkab.
Nii et minu arvates on rahvusriik kõige parem demokraatia ja vabaduse tagatis, mis üldse saab olla, sest kui põhirahvuse õigused on tagamata, siis kasvavad ühiskonnas pinged ja puudub ka tõenäosus, et põhirahvus suudaks teistele siin viibivatele inimestele tagada need olulised vabadused, nagu me Eestis teinud oleme.
Mul ei ole oma seisukohtade tõestuseks võib-olla ühtegi paremat näidet kui see, mis sai Nõukogude Liidust pärast selle lagunemist. (Ma palun hästi natukene lisaaega!) Nimelt, tegelikult on õnnestunud demokraatlikud riigid üles ehitada ainult Eestis, Lätis ja Leedus tänapäevastele kriteeriumidele vastavalt ...

Aseesimees Jüri Ratas

Kolm minutit lisaaega.

Andres Herkel

... vastavalt ka kõigile Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide kriteeriumidele. Kõigis teistes riikides on tegemist mingisuguste probleemidega, mis tõenäoliselt on suurel määral seotud sellega, et rahvusriigi ülesehitamist ei ole võetud eesmärgiks või on neil rahvastel olulisi probleeme rahvusliku identiteediga, nõukogude ajal mindi hariduskeeles suurel määral üle vene keelele, eliit kasvas venekeelseks jne. Neid riike võib ka ükshaaval analüüsida just selles võtmes, mis on puudujäägid kas rahvuslikus identiteedis või rahvusriigi ülesehitamises. Aga mulle tundub, et siin on teatud tõestusmaterjal, mis kinnitab seda, et vabadust ja demokraatiat saab kõige paremini üles ehitada rahvusriigi tingimustes.
Loomulikult, see jätab alles kõik need probleemid ja vaatekohad, mis meil on seotud Euroopa Liiduga ehk suveräänsuse säilitamisega suure koosluse sees. Kindlasti saab siin nõustuda sellega, et mida aktiivsemalt me lööme kaasa Euroopa probleemide lahendamisel, seda selgemini suudame säilitada ka iseenda omapära, identiteeti ja kuuluvust. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas

Suur tänu! Ma palun Riigikogu kõnetooli Mari-Ann Kelami! Kaheksa minutit.

Mari-Ann Kelam

Kolleegid siin ja mujal ning need, kes hiljem meie stenogramme loevad! Siin on väga head ettekanded olnud. Ma loodan, et inimesed tutvuvad nendega, sest seda probleemi on käsitletud mitmest aspektist: majanduslikust aspektist, rahvuskultuuri aspektist ja muudest aspektidest.
Viibisin hiljaaegu paar päeva Iisraelis koos ühe suure Euroopa delegatsiooniga, mis koosnes Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide rohkem kui 400 liikmest koos nende assistentidega. Muidugi tekitas rahvusriigi küsimus väga paljudes inimestes tõsiseid mõtteid. Lahkudes Yad Vashemi muuseumist, mis on väga huvitav ja hästi üles ehitatud asutus, mis apelleerib inimeste emotsionaalsele ja teaduslikule arusaamisele, hakkasin vestlema ühe Belgia senaatoriga. See proua oli hästi kaastundlik ja armas, ta oli muidugi haritud inimene. Ma ütlesin, et ka Eestis on olnud küüditamisi, tapmisi, kannatusi. Ta ütles: "Mis, kuidas! Ma ei teadnud sellest midagi!" Ma kirjeldasin talle mõningaid asju, mis juhtusid meie rahvaga Nõukogude okupatsiooni ajal. Ta oli väga liigutatud ja väga huvitatud, et sellest rohkem teada saada.
Ma juhtisin ta tähelepanu ühele kasulikule raamatule, mille pealkiri on "Reunification of Europe" ("Euroopa taasühendamine" või "Euroopa taastamine"), mis kirjeldab kümne kommunismi all kannatanud riigi kogemust, kes on nüüd Euroopa Liidu liikmed, nende  hulgas on muidugi ka Eesti. Selle projekti taga oli minu abikaasa Tunne Kelam, kes mõtles selle idee välja ja käis sellega nii kaua peale, kuni Euroopa Parlamendi ERP fraktsioon raamatu välja andis. See on hästi kasulik, hea raamat, mida Eestis olevad saatkonnad on juba hakanud kasutama. Seda raamatut on saada inglise, saksa ja prantsuse keeles.
See pani mind taas mõtlema selle peale (see on siin täna paljudest kõnedest läbi kostnud), et väikese riigina me ei saa lubada endale raiskamist ega tegematajätmisi. Kui ma esinen koolides, siis ma räägin noortele alati, et eesti rahvas on kuldmedalirahvas. See ei ole nii ainult spordis. Igas eluvaldkonnas on meil maailma tasemel inimesed, kas kunstis, teaduses, muusikas või hariduses. Igas valdkonnas on neid, kas nad elavad siis Eestis või elavad mujal, aga nad on eestlased. Neid inimesi me peame väärtustama ning esile tõstma kodus ja ka välismaal, pakkudes inimestele paremaid teadmisi Eestist ja sellest, kes me oleme.
Me ei saa ainult oma kannatuste peale mõtlema jääda. Keegi ütles kunagi, et ei tohi kogu aeg minevikku vaadata. Aga kui me maailmale lisaks saavutustele oma kannatusi ei teadvusta, siis ei saa inimesed meist aru ning me jääme ilma väga paljust kaastundest ja abistavatest kätest, ka mõistmisest ja vennaskonnast. Me võiksime seda saavutada, kui maailm paremini teaks, mis eesti rahvaga on tehtud, kuidas Nõukogude ja muud okupandid meie inimesi on tapnud, piinanud, küüditanud ja muserdanud.
Võime väga suurt uhkust tunda selle üle, kuidas me taastasime oma iseseisvuse. See on märkimisväärne ja erandlik. Paljude rahvaste puhul on see toimunud väga vägivaldselt ja ägedalt, meil kulges see rahumeelselt, kasutades rahvusvahelist seadust ja kodanikualgatust. Kõik, kes saavad teada, kuidas Eesti oma iseseisvuse taastas, on sellest väga liigutatud ja inspireeritud. Kolleeg Mart Nutt rääkis sellest, et meil võib-olla puuduvad ressursid, et ennast maailmas piisavalt tutvustada, et Belgia senaatorid saaksid teada, et meil on ka olnud oma vaevad ja valud, või et keegi Austrias saaks teada, et meil on need uhked kuldmedaliinimesed.
Aga see ei tulene niipalju ressursside vähesusest, pigem sellest, et me võimalusi raiskame. See on asi, mida üks väike riik ei saa endale lubada. Näiteks on tehtud film, mitte meie rahaga, vaid välismaa rahaga, väga tore perekond Tusty tegi filmi "The Singing Revolution", mida me ise pole piisavalt väärtustanud ega maailmas teadvustanud. Lisaks filmile on nad loonud kodulehekülje, kus on väga palju informatsiooni Eesti kohta, seal on andmeid meie mineviku, tuleviku, meie kultuuri kohta. Seda on hästi lihtne inimestele öelda: www.singingrevolution.com. Mina räägin sellest igal pool. Kui ma kedagi kohtan, siis ütlen, et kui nad tahavad rohkem Eestist teada saada, siis mingu vaadaku lehekülge www.singingrevolution.com. Nad lähevad ja vaatavad. Ma saan pärast neilt meile, milles nad mind tänavad, et nad said väga kerge juurdepääsu Eestile ja Eesti ajaloole. Minu ettepanek on, et me nõuaksime giididelt või vähemalt soovitaksime neile (nemad tegelevad nii paljude välismaalastega, kes tulevad siia lühikeseks ajaks), et nad kõik mainiksid seda veebilehte, kust inimesed saavad hiljem rohkem infot.
Lõpetuseks. Lagle Parek, kes on oma elust nii palju ohverdanud Eesti heaolu ja Eesti taasiseseisvumise heaks, ütles kunagi, et väikesele rahvale on oma riik väga suur luksus, aga samas on see garantii, et see väike rahvas võiks säilida. Väärtustame seda, mida meie inimesed on teinud, väärtustame nende kannatusi ja nende saavutusi, teadvustame seda maailmale. Siis jäämegi püsima, arenema ja õitsema. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas

Tänan! Palun Riigikogu kõnetooli Mai Treiali!

Mai Treial

Austatud juhataja! Head kolleegid! Eesti riigi ja rahva ühise arengueesmärgi sõnastamine on peamine poliitiline valik, millest sõltub meie edasine edu või ebaedu. Vaidlused regionaalse ebavõrdsuse seisukohast selle üle, mitu Eestit meil on, jaotab meie väikese riigi nagu tordi lõikudeks vastavalt lõikaja maitsele ja laua ümber istujate arvule. Ühiskond on tervik, kuigi selles võib olla ja ongi ebavõrdseid osiseid. Ühe poole või teatud osade mittearvestamine kahjustab kogu tervikut. Sellisel olukorral pole pikka iga, ühiskond pole siis lihtsalt jätkusuutlik.
Jätkusuutliku arengu kontseptsioon seab ühiskonna arengus teatavasti uued prioriteedid. Arengu eesmärk on inimene, inimkapitali väärtustamine, temast sõltub majandus, milleta pole mõeldav meie ühiskonna jätkusuutlik areng ega heaolu. Eksperdid on juhtinud tähelepanu sellele, et majanduslangusel on sügav ja kauakestev mõju inimarengu jätkusuutlikkusele, sest suurenenud on meeste eluiga ohustavad riskitegurid, halvenenud laste kasvukeskkond, hoogustunud noorte väljaränne. Ärksamate hädasolijate välismaale pagemine sunnib tunnistama, et šokiteraapia on põhjustanud olukorra, et paljudes Eesti paikades pole enam võimalik elada.
Kindlasti peame võõrsile läinuid püüdma koju tagasi tuua, kuid peame keskenduma sellele, kuidas praegu oma rahvast hoida, et ta ei heituks ega kapselduks, et Eesti tühjaks ei jookseks. Selleks peab meil olema pakkuda tööd ja leiba. Soodustamaks ettevõtluse alustamist, tuleks seadustest ja riigihangetest kaotada seda takistavad piirangud. Aruka eelarve- ja maksupoliitikaga, suunates maale ja väikelinnadesse aastas tagasi vähemalt üks miljard krooni, on võimalik suurendada ettevõtete tulukust ja võimet luua uusi töökohti ning tõsta töötasu, vähendades töötust eeskätt noorte hulgas.
Eesti saatus on peredes ja lastes. Tööpuuduse leevendamine, inimeste igapäevane toimetulek ja rahva tervis – nende küsimuste lahendamist ei tohi edasi lükata, olgugi riigil rasked ajad. Riigieelarvest väärivad ühtviisi õiglast osa nii lapsed, eakad kui ka töötud ja puuetega inimesed. Erilist tähelepanu vajavad töötud, kellel on lapsed, samuti lasterikkad perekonnad ja üksikvanemapered. Ei saa olla lühiajalisi kampaaniaid, vaid tuleb soovida, et areng oleks järjepidev, annaks praegustele noortele ja töötegijatele kindlustunde homse päeva ees. Ilma lasteta pole meil tulevikku. Sel juhul muutub mõttetuks oma keele ja kultuuri kaitse, nagu ka riigikaitsele kulutatud miljardid. Naine sünnitab siis, kui ta teab, et laps saab siin riigis turvaliselt üles kasvada. Teame ekspertide analüüsi põhjal, et ühe lapse üleskasvatamiseks kulub umbes pool miljonit krooni. Aga praegu on lastetoetuste süsteem tasakaalust väljas. Riiklikud perepoliitilised meetmed keskenduvad valdavalt lapse sünnihetkele ning väikelapseeale. Sellele kulub 63–64% kõigist peretoetustest. Kuidas laps pärast seda toime tuleb ja kasvab, pälvib riigilt lubamatult vähe tähelepanu. Sündide arvu suurendamine ei ole eesmärk omaette, tähtis on ka kasvukeskkond. Sellepärast ei ole õige tähtsustada üksnes sündi ja väikelapseiga, peretoetused tuleb seada sõltuvusse lapse vanusest.
Masu tegi nähtavaks hariduse vähese sidustatuse tööturu vajadustega, haridussüsteemi, sealhulgas nii kutsehariduse kui ka täiskasvanute hariduse paindumatuse tööturu uutele nõudmistele ja vajadustele reageerimises. Meie naistel ja meestel on erinev töötasu erineva koefitsiendiga, olgugi et töö on üks ja seesama.
Kokkuvõtteks tahan soovitada, et lähtugem enam euroopalikest sotsiaalväärtustest. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas

Tänan! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Ühtlasi ütlen suur tänu Isamaa ja Res Publica Liidule selle olulise tähtsusega riikliku küsimuse algatamise eest, kõigile ettekandjatele ja teile, head ametikaaslased, küsimuste eest!
Tänane istung on lõppenud. Ma soovin teile jõudu ja edu teie töös!

Istungi lõpp kell 12.28.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee