Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

Riigikohtu liikmete I. Koolmeistri ja T. Tampuu ametivanne

Esimees E. Ergma

Tere! Head kolleegid, kell on 10. Alustame Riigikogu täiskogu I istungjärgu viienda töönädala neljapäevast istungit. Täna on meil võimalik kuulata Riigikohtu liikmete ametivannet. Palun, härra Indrek Koolmeister!

I. Koolmeister

Lugupeetud Riigikogu! Annan ametivande. Tõotan jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale ning oma südametunnistuse järgi mõista kohut kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seadustega.

Esimees

Head kolleegid, palun ametivande andmise ajal ametivannet kuulata! Järgmise ametivande annab härra Tambet Tampuu.

T. Tampuu

Austatud proua spiiker! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Järgnevalt annan riigikohtuniku ametivande. Tõotan jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale ning oma südametunnistuse järgi mõista kohut kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seadustega.


1. Eelnõude üleandmine

Esimees

Kas Riigikogu liikmed või Vabariigi Valitsuse esindaja soovivad üle anda eelnõusid ja arupärimisi? Palun, Vabariigi Valitsuse esindaja proua Ülle Aaskivi!

Ü. Aaskivi

Austatud proua esimees! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Vabariigi Valitsus annab täna Riigikogu menetlusse Vabariigi Valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse, korruptsioonivastase seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu. Ettekandja on justiitsminister Ken-Marti Vaher. Tegemist on abiministreid käsitleva seaduseelnõuga.

Esimees

Aitäh! Palun, kolleeg Eiki Nestor!

E. Nestor

Austatud juhataja! Austatud Riigikogu! Esitan Riigikogu menetlusse töötu sotsiaalse kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Inimesed, kes otsivad uut tööd, kes on jäänud töötuks, kindlustavad enamjaolt toimetuleku sel ajal töötuskindlustuse kaudu. Selle eelnõu eesmärk on edendada kolmandat sammast ehk vabatahtlikku enda kindlustamist. Praegu on see piiratud seetõttu, et riigi töötu abiraha ning sellisest enda loodud kindlustusest toetuse saamine ühel ja samal ajal on võimatu. Aitäh!

Esimees

Aitäh! Vastu on võetud kaks eelnõu ja Riigikogu juhatus otsustab eelnõude menetlusse võtmise vastavalt kodukorraseadusele. Head kolleegid, tuletan teile veel üks kord meelde: palun lülitage mobiiltelefonid Riigikogu istungi ajaks välja. Palun kontrollige praegu oma mobiiltelefonid üle!


2. Teated

Esimees

Riigikogu juhatus võttis menetlusse järgmised eelnõud ning määras neile juhtivkomisjoni. Esiteks, Vabariigi Valitsuse k.a 7. mail algatatud seaduse "Riigi 2003. aasta lisaeelarve" eelnõu, juhtivkomisjon on rahanduskomisjon. Teiseks, keskkonnakomisjoni k.a 7. mail esitatud Riigikogu otsuse "Riigimetsa Majandamise Keskuse Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu, juhtivkomisjon on keskkonnakomisjon. Kolmandaks, väliskomisjoni k.a 7. mail esitatud Riigikogu otsuse "NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu, juhtivkomisjon on väliskomisjon. Vastavalt Riigikogu kodukorra seaduse §-le 117 määrasin nimetatud otsuse eelnõu kohta muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 12. mai, kell 10. Neljandaks, väliskomisjoni k.a 7. mail esitatud Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu, juhtivkomisjon on väliskomisjon. Vastavalt Riigikogu kodukorra seaduse §-le 117 määrasin nimetatud otsuse eelnõu kohta muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 12. mai, kell 10. Viiendaks, väliskomisjoni k.a 7. mail esitatud Riigikogu otsuse "Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu, juhtivkomisjon on väliskomisjon. Vastavalt Riigikogu kodukorra seaduse §-le 117 määrasin nimetatud otsuse eelnõu kohta muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 12. mai, kell 10. Kuuendaks, väliskomisjoni selle aasta 7. mail esitatud Riigikogu otsuse "Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu, juhtivkomisjon on väliskomisjon. Vastavalt Riigikogu kodukorra seaduse §-le 117 määrasin nimetatud otsuse eelnõu kohta muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 12. mai, kell 10. Seitsmendaks, väliskomisjoni selle aastal 7. mail esitatud Riigikogu otsuse "Ülemaailmse Tasakaalustatud Keskkonna Tagamise Seadusandjate Organisatsiooni Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu, juhtivkomisjon on väliskomisjon. Vastavalt Riigikogu kodukorra seaduse §-le 117 määrasin nimetatud otsuse eelnõu kohta muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 12. mai, kell 10. Vastavalt Riigikogu kodukorra seaduse §-le 29 kutsun Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni esimese istungi kokku esmaspäeval, 12. mail kell 14. Palun, kohaloleku kontroll! Kohal on 81 Riigikogu liiget, puudub 20.


3. Otsuse "Euroopa asjade komisjoni moodustamine" eelnõu (39 OE) teine lugemine

Esimees

Täna on päevakorras üks punkt, väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Euroopa asjade komisjoni moodustamine" eelnõu teine lugemine. Ettekandja on väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa. Palun!

E. Eesmaa

Lugupeetud istungi juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Esimese ja teise lugemise vahepeal arutas väliskomisjon Riigikogu otsuse eelnõu 39 Euroopa asjade komisjoni moodustamise kohta 6. mail komisjoni istungil. Tähtajaks ei laekunud komisjonile ühtegi muudatusettepanekut. Väliskomisjon kui juhtivkomisjon tegi ise kaks täpsustavat muudatusettepanekut. Esimene muudatusettepanek käib eelnõu punkti 2 alapunkti 6 kohta. Komisjon otsustas sellest alapunktist välja jätta sõna "põhjalik" kui ebatäpse termini selles kontekstis. Teine muudatusettepanek on tehtud juristide ettepanekul punkti 5 kohta, kus ratsionaalsuse huvides on varasemate Riigikogu otsuste kehtetuks tunnistamisel kaotatud alapunktid ja toodud kogu tekst ühte punkti. Mõlemad muudatusettepanekud kiideti komisjonis konsensuslikult heaks. Kohal viibis 6 väliskomisjoni liiget. Üks täpsustus Euroopa Liidu ja Eesti parlamentaarse ühiskomitee kohta, kus Riigikogu hakkab delegatsioonina esindama Euroopa asjade komisjon vastavalt Euroopa lepingu §-le 115. Varasemates Euroopa asjade komisjoni moodustamise otsustes on seda struktuuri nimetatud komiteeks, nüüd aga ühiskomiteeks. Erinevus tuleb joint committee tõlkimisest Euroopa lepingus komiteeks. Õige tõlge on aga ühiskomitee. Vastavasisulise õiendi teeb väliskomisjon ka Riigi Teatajale. Nagu esimesel lugemisel öeldud, sätestatakse eelnõuga Euroopa asjade komisjoni kui erikomisjoni koosseis, ülesanded ja tegevusest aruandmise kord. Euroopa asjade komisjoni liikmed ja asendusliikmed on esitatud fraktsioonide poolt, arvestades poliitiliste jõudude esindatust Riigikogus. Lubage mul ka selle erikomisjoni liikmed ja asendusliikmed teile ette lugeda. Koosseisu kuuluvad järgmised Riigikogu liikmed: Eiki Berg, asendusliige Tiit Matsulevit_; Toomas Hendrik Ilves, asendusliige Katrin Saks; Tunne Kelam, asendusliige Peeter Tulviste; Peeter Kreitzberg, asendusliige Enn Eesmaa; Rein Lang, asendusliige Raivo Järvi; Maret Maripuu, asendusliige Rain Rosimannus; Siiri Oviir, asendusliige Sven Mikser; Jaanus Rahumägi, asendusliige Imre Sooäär; Janno Reiljan, asendusliige Rein Randver; Urmas Reinsalu, asendusliige Andres Kork; Vello Tafenau, asendusliige Jüri Saar; Liina Tõnisson, asendusliige Mailis Rand. Väliskomisjon teeb ettepaneku eelnõu 39 teine lugemine lõpetada ning panna eelnõu lõpphääletusele ja see Riigikogu otsusena vastu võtta.

Esimees

Aitäh! Palun, kas on küsimusi ettekandjale? Küsimusi ei ole. Kas on vaja avada läbirääkimised? Sõnavõtusoove ei ole ja seetõttu ma läbirääkimisi ei ava. Vaatame nüüd läbi muudatusettepanekud. Kas soovitakse panna hääletusele esimene muudatusettepanek? Ei soovita. Kas soovitakse panna hääletusele teine muudatusettepanek? Ei ole soovi. Sellisel juhul loen teise lugemise lõppenuks. Et Riigikogu otsuse eelnõu võib pärast teise lugemise lõpetamist panna lõpphääletusele vastavalt meie kodukorra seaduse §-le 109, panen selle otsuse eelnõu lõpphääletusele. Panen hääletusele Riigikogu otsuse "Euroopa asjade komisjoni moodustamine" eelnõu.Hääletustulemused Poolt 76, vastu 0, erapooletuid 0, ei osalenud 6. Otsus on vastu võetud. Sellega on meie päevakord läbi.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee