XIV Riigikogu stenogramm
III istungjärk
Kolmapäev, 25. märts 2020, kell 14:00

Toimetamata

14:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder
Austatud Riigikogu! Alustame täiskogu III istungjärgu 9. töönädala kolmapäevast istungit. Kas Riigikogu liikmetel on soovi üle anda eelnõusid ja arupärimisi? Jah, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, palun!

Viktoria Ladõnskaja-Kubits
Head kolleegid! Me elame eriolukorra ajal. Me näeme ja saame suurepäraselt aru, et meid tabanud tervisevaldkonna kriisiga koos on kohal ka kriis majanduses. Meie tänase istungi ajal saab koondamisteate kümneid, võib-olla sadu inimesi, rääkimata nendest, kes on nüüd kodus ja kelle palgad või sissetulekud langevad väga pikkadeks kuudeks. Sellega seoses on eluvõõras ja mõeldamatu kõrgemate riigiteenijate ametipalga tõus. Mulle ei meeldi, kui poliitikud kasutavad kahte tüüpi lauseid. Esimene neist: "Toetan ettepanekut, aga ei toeta eelnõu." Ning teine: kui seadusandja ütleb, et ta ei saa seadust muuta. Minu arust saab küll.
Siin on kõrgemate riigiteenijate ametipalga seaduse muutmise seaduse eelnõu. Seaduse eesmärk on laiendada võimalusi kõikide kõrgemate riigiteenijate ametipalkade koefitsientide vähendamiseks olukorras, kus riigieelarvelisi vahendeid on vaja kasutada selleks, et tagada riigi toimimine eriolukorras. Ma töötasin läbi nii praeguse, kehtiva seaduse kui ka põhiseaduse paragrahvi 75 kui ka kohtuotsuse aastast 2009 ning arvan, et praeguse eelnõuga saab praeguse olukorra ja nn riigimeeste palgad viia kooskõlla. Ehk jah, annetamine on vaieldamatu hea asi, vabatahtlik liigutus, mida võib endale lubada ükskõik kes. Ka praegu. Ei ole kahtlustki, et paljud meie sees seda teevadki. See ei ole kangelastegu, see on normaalne osa elust. Asi on tõsisem. Rahvaesindajad peavad olema solidaarsed oma rahvaga, mitte ainult heas, vaid ka halvas. Viimase nädala jooksul olen paljudega teist suhelnud erinevatest fraktsioonidest ja valitsusest ning loodan, et te ei ütle sellele talupojamõistusele ei, vaid mõtleme koos, kui selle seadusega saab vastata: jah, teeme ära. Ja selle seaduseelnõu algatajateks on kolm fraktsiooni: Isamaa, Keskerakond ja EKRE. Aitäh!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder
Aitäh! Indrek Saar, palun!

Indrek Saar
Lugupeetud Riigikogu! Annan üle Riigikogu otsuse eelnõu ettepaneku tegemiseks Vabariigi Valitsusele. Ei ole mingit kahtlust, et ajakirjandusel on olnud väga suur roll selles, et Eesti rahvusriik tekiks. Ei ole mingit kahtlust, et neljanda võimu toimimine ja olemasolu, vaba ajakirjanduse olemasolu on hädavajalik selle jaoks, et demokraatia toimiks. Ja antud eriolukorras oleme me näinud, kui vajalik on adekvaatse, professionaalse, tasakaalustatud informatsiooni olemasolu selle jaoks, et ühiskond toimiks eriolukorra ajal. Aga majanduse tagasilöögid, mida ühiskond tajub, on jõudnud paratamatult ka meediamaastikule, mõjutavad ka ajakirjanduse toimimist üha enam. Seega on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanek Vabariigi Valitsusele töötada välja kiiremas korras meetmed selle jaoks, et tagada see, et vaba ajakirjandus saaks toimida ka kriisi ajal ja pärast kriisi. Ja sotsiaaldemokraadid teevad ka seletuskirjas mitu ettepanekut, millega seda on võimalik saavutada ehk siis kuidas toetada meedia toimimist professionaalselt ja tagada selle jätkusuutlikkus.

Aseesimees Helir-Valdor Seeder
Aitäh! Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Olen juhatuse nimel vastu võtnud ühe seaduseelnõu ja ühe otsuse eelnõu. Riigikogu juhatus menetleb neid vastavalt töö- ja kodukorra seadusele.
Head kolleegid! Teeme kohaloleku kontrolli.
Kohaloleku kontroll
Kohale registreeris ennast 28 Riigikogu liiget, puudub 73.

1. 14:06 Riigikogu juhatuse valimised

Aseesimees Helir-Valdor Seeder
Läheme tänase päevakorra juurde. Täna on meil päevakorras üks päevakorrapunkt, Riigikogu juhatuse valimised. Head kolleegid, alustame Riigikogu esimehe valimistest. Ma lühidalt tutvustan teile Riigikogu esimehe valimise korda. Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse §-le 69 valib Riigikogu oma liikmete hulgast Riigikogu esimehe ja kaks aseesimeest. Valimiste korraldamisel lähtub Vabariigi Valimiskomisjon Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest. Enne valimistoimingute juurde asumist lubage mul lühidalt teile tutvustada järgmist valimiste korda.
Hääletamiseks on Riigikogu liikmed vastavalt nimede tähestikulisele järjekorrale jaotatud hääletamisalade vahel. Hääletamise korda tutvustan enne hääletamise väljakuulutamist. Esmalt valitakse Riigikogu esimees. Riigikogu aseesimehed valitakse samaaegselt pärast Riigikogu esimehe valimist. Kandidaadi võib üles seada Riigikogu liige. Pärast Riigikogu esimehe valimist seatakse üles Riigikogu aseesimeeste kandidaadid. Ülesseatu peab andma kandideerimiseks nõusoleku. Hääletamine on salajane ning see toimub hääletamissedeli täitmise teel. Igal Riigikogu liikmel on üks hääl nii Riigikogu esimehe kui ka aseesimeeste valimistel. Hääled loetakse avalikult kohe pärast hääletamise lõppemist. Protest hääletamise korraldamise korraldamise kohta esitatakse valimiskomisjonile kohe pärast hääletamise lõppemist ja hääletamistulemuste kohta viivitamatult pärast hääletamistulemuste teatavakstegemist. Valimistulemus kuulutatakse välja kohe pärast võimalike protestide läbivaatamist. Riigikogu esimeheks valituks osutub kandidaat, kes saab üle poole kehtivatest häältest. Kui ükski kandidaat ei saa üle poole kehtivatest häältest, korraldatakse kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel valimise lisavoor. Võrdse häältearvu puhul heidetakse liisku. Kui Riigikogu esimehe kandidaatide nimekirjas on ainult üks kandidaat, osutub ta valituks juhul, kui saab rohkem poolt- kui vastuhääli.
Kas Riigikogu liikmetel on küsimusi? Hetkel ei ole. Kas on meie hulgas Riigikogu liikmeid, kellel on soovi üles seada Riigikogu esimehe kandidaate? Indrek Saar, palun!

Indrek Saar
Hea istungi juhtaja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Esitan Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni nimel Riigikogu esimehe kandidaadiks Ivari Padari. Me teeme seda sellepärast, et Riigikogu juhtimine muutuks demokraatlikumaks ja tasakaalukamaks. Just kriisi ajal on iseäranis oluline, et Riigikogu esimees seisaks vankumatult parlamentaarse demokraatia eest ega lubaks parlamendi rolli vähendada ja saadikute õigusi järk-järgult kärpida. Just Riigikogu esimehe asi on otsida lahendusi, mis tagaks ka eriolukorras Eesti parlamendi tõrgeteta töö. Eesti demokraatia jaoks on ülioluline, et Riigikogu esimees oleks terve Riigikogu esimees, mitte valitsusliidu esindaja Riigikogu juhatuses, pean silmas: kogu Riigikogu esimees. Ja ta peab austama ka valitsusliitu mitte kuuluvate saadikute soovi teha oma tööd. Ja kui keegi ministritest solvab Riigikogus saadikuid, siis solvab ta ka nende valijaid. Sel juhul peab Riigikogu esimees vajadusel olema valmis kasutama juhatajale antud õigust jätta selline minister täiskogul sõnaõiguseta. Mõistagi on sallimatus ükskõik millise vähemuse suhtes nii kõrge ameti pidajale lubamatu. Riigikogu esimehel ei saa olla oma või siis oma erakonna välispoliitikat. Eestil on üks välispoliitika ja sellest peab juhinduma ka Riigikogu esimees.
Ivari Padar on veendunud demokraat ja parlamentarismi austaja, kogenud ja karastunud riigimees, keda saab rahuliku südamega Riigikogu etteotsa usaldada. Tema kasuks räägib ka laialdane rahvusvaheline kogemus, mis ta on saanud mitmekordse ministri ja Euroopa Parlamendi saadikuna. Vähetähtis pole ka see, et Ivari Padar pole elukauge poliitik, vaid mees, kelle sõnal on kaalu ja kes teab, kuidas elavad inimesed nii maal kui ka linnas. Ta omab autoriteeti erinevate maailmavaadete pooldajate seas. Ja veel, Ivari on nooruses õppinud ka puutöö eriala ja nikerdanud nii mõndagi kasulikku ja ka ilusat. Sellegipoolest on Ivari lubanud, et ta ei hakka esimeheks valituks saades Riigikogu tööruume nendega kaunistama. Head saadikud! Kõigest sellest lähtuvalt kutsun teid hääletama Ivari Padari poolt.

Aseesimees Helir-Valdor Seeder
Aitäh! Alar Laneman, palun!

Alar Laneman
Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Esitan Riigikogu esimehe kandidaadiks Henn Põlluaasa. Mul ei ole selle kinnituseks pikka ilusat kõnet elegantsete torgetega või muidu luuleliste momentidega. Praegu ei ole kõnede aeg, praegu on tegude aeg. Hindan, et Henn Põlluaas on seni oma tööd teinud hästi ja palun teil hääletada tema poolt. Kriisiajal on vaja selget ja kindlat juhtimist. Aitäh!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder
Aitäh! Kas on veel kandidaate? Rohkem kandidaatide esitamise soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Ivari Padar, kas te olete nõus kandideerima Riigikogu esimehe ametikohale?

Ivari Padar
Jah.

Aseesimees Helir-Valdor Seeder
Palun nõusolek ka kirjalikult!
Henn Põlluaas, kas te olete nõus kandideerima Riigikogu esimehe ametikohale?

Esimees Henn Põlluaas
Jah, olen.

Aseesimees Helir-Valdor Seeder
Palun nõusolek ka kirjalikult! 
Sulgen Riigikogu esimehe kandidaatide nimekirja ja kuulutan välja vaheaja Riigikogu esimehe kandidaatide nimede kandmiseks hääletussedelitele. Vaheaja lõppemisest annan teada helisignaaliga. Aitäh!
V a h e a e g


Aseesimees Helir-Valdor Seeder
Vabariigi Valimiskomisjon on valmis läbi viima Riigikogu esimehe valimise. Komisjoni liikmed kontrollivad siinsamas teie ees hääletamiskaste ja sulgevad need turvaplommidega.
Aitäh! Hääletamiskastid on plommitud. Lubage mul järgnevalt tutvustada hääletamise korda. Valimisteks on ette valmistatud kuus hääletamisala. Esiteks, Riigikogu peahoone esimese korruse vestibüül. Teiseks, lõunatiiva teise korruse nõupidamisteruum Jaan Tõnisson, L262. Kolmandaks lõunatiiva teine korrus, Riigikogu kunstisaal. Neljandaks, Riigikogu peahoone teise korruse Kalevipoja saal. Viiendaks, lõunatiiva kolmanda korruse galerii, nn näitusesaal. Kuuendaks, põhjatiiva konverentsisaali eesruum P479. Iga Riigikogu liige hääletab sellel hääletamisalal, mille nimekirjas ta on. Palume Riigikogu liikmetel mitte minna hääletama samaaegselt, vaid lähtuda nimekirja tähestikulisest järjekorrast, st valijatel, kes on nimekirja keskel ja lõpus, minna hääletama vastavalt hiljem. Hääletamisalale palume siseneda ühekaupa ja järgida hääletamise korraldajate suuniseid. Oodates hääletamisalale sisenemist, palume hoida omavahel distantsi.
Valimiskomisjon annab Riigikogu liikmetele hääletamissedeli. Seejuures palun Riigikogu liikmetel hääletamissedeli saamiseks näidata valimiskomisjonile oma isikut tõendavat dokumenti, see tähendab Riigikoguliikme tunnistust, passi, isikutunnistust või juhiluba. Hääletamissedeli saamise kohta annab Riigikogu liige allkirja ja seejärel võtab laualt hääletamissedeli. Allkirja andmiseks ja sedeli täitmiseks palume kasutada kas isiklikku või hääletamisruumis olevaid ühekordseks kasutamiseks mõeldud kirjutusvahendeid. Hääletamissedel täidetakse hääletamissirmi taga. Juhul kui on mitu kandidaati, Riigikogu liige märgistab hääletamissedelil ristiga lahtri selle kandidaadi nime juures, kelle poolt ta hääletab. Hääletamissedel, millel on märgistatud rohkem kui ühe kandidaadi nimi või millel ei ole märgistatud ühegi kandidaadi nime, loetakse kehtetuks. Juhul kui kandidaate on ainult üks, siis Riigikogu liige hääletab kandidaadi poolt või vastu, märkides hääletussedelil ristiga lahtri "poolt" või "vastu" kandidaadi nime juures. Meil on kaks, seda meil ei ole vaja.
Pärast hääletamissedeli täitmist murrate hääletamissedeli kokku, suundute hääletamiskasti juurde ning lasete oma hääletamissedeli isiklikult hääletamiskasti. Kui te olete kogemata hääletamissedeli täitmisel eksinud või sedeli rikkunud ning märkate seda enne selle hääletamiskasti laskmist, on teil õigus saada rikutud sedeli tagastamisel uus hääletussedel. Kas Riigikogu liikmetel on küsimusi? Ei ole. Valimiste ajal tohivad hääletamisalal viibida lisaks Riigikogu liikmetele ainult valimiskomisjoni liikmed ja valimiskomisjoni teenindavad isikud.
Head kolleegid! Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorraseaduse § 87 lõikele 5 on Riigkogu liikmetel hääletamiseks aega 30 minutit hääletamise algusest. Hääletamine algab viis minutit pärast vaheaja algust. Kell on 14.27. Hääletamise lõppemisest annan märku helisignaaliga. Tänan! Kuulutan välja vaheaja Riigikogu esimehe valimisteks.
V a h e a e g 


Aseesimees Helir-Valdor Seeder
Lugupeetud Riigikogu! Kuulutan hääletamise Riigikogu esimehe valimisel lõppenuks. Palun tuua hääletamiskastid saali! 
Tundub, et kõik kastid on saalis. Kas Riigikogu liikmetel on hääletamise läbi viimise kohta proteste? Proteste ei ole. Siis ma palun kontrollida hääletamiskaste ja seda, kas turvaplommid ei ole hääletamise ajal rikutud. Kõik on korras. Ma palun valimiskomisjonil alustada häälte lugemist. (Valimiskomisjon loeb hääli.)
Palun Vabariigi Valimiskomisjonil lugeda hääled üle ka avalikult!

Vabariigi Valimiskomisjoni aseesimees Airi Mikli
Austatud Riigikogu! Ma loen teile avalikult ette kandidaatidele antud hääled. Henn Põlluaas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.
Ivari Padar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.
Kehtetud hääletamissedelid: 1, 2. Hääletamissedelid on kehtetud seetõttu, et pole märgitud ühtegi kandidaati.

Aseesimees Helir-Valdor Seeder
Valimiskomisjon valmistab ette protokolli hääletustulemuste kohta, ootame selle ära.
Head kolleegid! Teen teatavaks hääletustulemused Riigikogu esimehe valimisel. Vabariigi Valimiskomisjoni protokoll hääletamistulemuse kohta Riigikogu esimehe valimisel. Vabariigi Valimiskomisjon tegi häältelugemisel kindlaks järgmised arvud. Esiteks, nimekirja kantud liikmete arv – 101; teiseks, hääletamissedeli saanud liikmete arv – 94; kolmandaks, hääletamisest osa võtnud liikmete arv – 93; neljandaks, kehtetute hääletamissedelite arv – 2; viiendaks, Riigikogu esimehe kandidaatidele antud häälte arv: Riigikogu esimehe kandidaat Ivari Padar –poolt antud 41 häält, Riigikogu esimehe kandidaat Henn Põlluaas – poolt antud häälte arv 50. Protokoll on koostatud 2020. aasta 25. märtsil kell 15.22. Alla on kirjutanud Meelis Eerik, Vabariigi Valimiskomisjoni esimees. Kas Riigikogu liikmetel on hääletamistulemuste kindlakstegemise kohta proteste? Proteste ei ole. Sel juhul ma palun Vabariigi Valimiskomisjonil ette valmistada otsus.
Kuulutan välja valimistulemuse Riigikogu esimehe valimisel. Otsus: "Riigikogu esimehe valimise tulemuste kindlakstegemine. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 7 lõike 5 ja § 82 lõike 1 alusel Vabariigi Valimiskomisjon otsustab: tunnistada Henn Põlluaas valituks Riigikogu esimeheks. Meelis Eerik, Vabariigi Valimiskomisjoni esimees. 25. märts 2020." (Aplaus.) Lugupeetud Riigikogu esimees, õnnitlen teid ja annan istungi juhtimise teile üle. Palun!

Esimees Henn Põlluaas
Kõigepealt ma tänan Riigikogu usalduse eest ja luban, et täidan Riigikogu esimehe ülesandeid vastavalt meie töö- ja kodukorra, kodu- ja töökorra seadusele ja oma parimate oskuste ja äratundmise järgi.
Aga lähme nüüd siis Riigikogu aseesimeeste valimise juurde. Lugupeetud kolleegid, Riigikogu aseesimeeste valimisel kehtib põhimõtteliselt sama protseduur, mille tegime läbi esimehe valimisel. Riigikogu aseesimeesteks saavad kaks enim hääli saanud kandidaati. Esimeseks aseesimeheks saab kahest enim hääli saanud kandidaat ja teiseks aseesimeheks saadud häälte arvult teine kandidaat. Võrdselt hääli kogunute vahel korraldatakse valimiste lisavoor. Hääletamise korda tutvustan enne hääletamise algust. Kas Riigikogu liikmetel on küsimusi seni kõneldu teemal? Ei ole. Aitäh! Kas keegi Riigikogu liikmetest soovib Riigikogu aseesimehe kandidaati üles seada? Palun tulla kõnepulti! Taavi Rõivas, palun!

Taavi Rõivas
Hea juhataja! Head Riigikogu liikmed! Reformierakonna fraktsiooni nimel esitan Riigikogu aseesimehe kandidaadiks Siim Kallase. Ja sellega võikski piirduda, sest Siim Kallase sobilikkus sellesse ametisse on sõnadetagi selge. Aga ma soovin siiski öelda vaid nii palju, et ka Riigikogu töökorralduslikult seisavad meil ees väga väljakutserikkad ajad ja on väga oluline, et Riigikogu juhatus oleks kogenud ja jälgiks kõige paremas mõttes head parlamentaarse riigi tava. Ja seetõttu ma arvan, et on eriti oluline, et just nimelt Siim Kallas oleks Riigikogu juhatuse liige. Aitäh!

Esimees Henn Põlluaas
Aitäh! Kas on veel ettepanekuid? Jah, palun, Priit Sibul!

Priit Sibul
Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Palju õnne! Esitan Riigikogu aseesimehe kandidaadiks Helir-Valdor Seederi. Tänud tähelepanu eest!

Esimees Henn Põlluaas
Aitäh! Kas on veel ettepanekuid? Tundub, et ei ole. Rohkem kandidaatide ülesseadmise soovi ei ole. Härra Siim Kallas, kas te olete nõus kandideerima Riigikogu aseesimehe ametikohale?

Siim Kallas
Jah, olen nõus.

Esimees Henn Põlluaas
Palun anda oma nõusolek ka kirjalikult.
Härra Helir-Valdor Seeder, kas te olete nõus kandideerima Riigikogu aseesimehe ametikohale?

Helir-Valdor Seeder
Jah, olen nõus.

Esimees Henn Põlluaas
Palun anda sellisel juhul oma nõusolek ka kirjalikult!
Lugupeetud Riigikogu! Sulgen Riigikogu aseesimeeste kandidaatide nimekirja ja kuulutan välja vaheaja Riigikogu aseesimeeste kandidaatide nimede kandmiseks hääletamissedelile. Vaheaja lõppemisest annan märku helisignaaliga.
V a h e a e g 


Esimees Henn Põlluaas
Vabariigi Valimiskomisjon on valmis läbi viima Riigikogu aseesimeeste valimise. Head kolleegid! komisjoni liikmed kontrollivad siinsamas teie ees hääletamiskaste ja sulgevad need turvaplommidega. Palun!
Nii, kastid on plommitud ja hääletamise kord on sama mis Riigikogu esimehe valimisel ja toimub samadel hääletamisaladel. Riigikogu liige märgistab hääletamissedelil ristiga lahtri selle kandidaadi nime juures, kelle poolt ta hääletab. Hääletamissedel, millel on märgistatud rohkem kui ühe kandidaadi nimi või millel ei ole märgistatud ühegi kandidaadi nime, loetakse kehtetuks. Kas Riigikogu liikmetel on küsimusi hääletamise korra osas? Ei ole. Tänan! Hääletamiseks on aega 30 minutit hääletamise algusest. Hääletamine algab viis minutit pärast vaheaja algust. Kell on 15.38. Hääletamise lõppemisest annan märku helisignaaliga. Tänan! Kuulutan välja hääletamise Riigikogu aseesimeeste valimisel.
V a h e a e g 

Esimees Henn Põlluaas
Lugupeetud kolleegid! Kuulutan hääletamise Riigikogu aseesimeeste valimisel lõppenuks. Palun tuua hääletamiskastid saali! Aitäh! Kas Riigikogu liikmetel on hääletamise korraldamise kohta proteste? Ma ei näe proteste. Aitäh!
Kõigepealt palun kontrollida hääletamiskaste ja seda, et turvaplommid hääletamiskastidel ei oleks rikutud. Aitäh! Palun valimiskomisjoni liikmetel asuda hääli lugema! (Valimiskomisjon loeb hääli.)
Palun Vabariigi Valimiskomisjonil lugeda hääled üle ka avalikult! Airi Mikli, palun!

Vabariigi Valimiskomisjoni aseesimees Airi Mikli
Aitäh! Austatud Riigikogu! Loen avalikult ette kandidaatidele antud hääled.
Siim Kallas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
Austatud Riigikogu! Ma loen Siim Kallasele antud hääled uuesti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
Helir-Valdor Seeder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.
Kehtetud sedelid: 1, 2. Sedelid on kehtetuks tunnistatud selle tõttu, et kumbki kandidaat ei ole sedelil märgitud.

Esimees Henn Põlluaas
Teen teatavaks hääletamistulemused Riigikogu aseesimeeste valimisel. Vabariigi Valimiskomisjoni protokoll hääletamistulemuste kohta Riigikogu aseesimeeste valimisel. Vabariigi Valimiskomisjon tegi häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud: nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv – 101, hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv – 93, hääletamisest osa võtnud Riigikogu liikmete arv – 93, kehtetute hääletamissedelite arv – 2. Riigikogu aseesimeeste kandidaatidele antud häälte arv: Siim Kallas – 40, Helir-Valdor Seeder – 51. Protokoll on koostatud 2020. aasta 25. märtsil kell 16.31 ja alla on kirjutanud Vabariigi valimiskomisjoni esimees Meelis Eerik. Kas on proteste? Proteste ei ole. Sel juhul palun vormistada Vabariigi Valimiskomisjoni otsus.
Kuulutan välja valimistulemuse Riigikogu aseesimeeste valimisel. Vabariigi valimiskomisjoni otsus Riigikogu aseesimeeste valimise tulemuste kindlaks tegemisel 25. märtsil 2020. aastal, nr 124. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 7 lõike 6 ja § 82 lõike 1 alusel Vabariigi Valimiskomisjon otsustab: tunnistada Helir-Valdor Seeder valituks Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Siim Kallas Riigikogu teiseks aseesimeheks. Alla on kirjutanud Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Meelis Eerik. Palju õnne aseesimeestele!
Austatud kolleegid! Uus Riigikogu juhatus on valitud. Ja sellega on ka tänane istung lõppenud. Ma tänan kõiki Riigikogu liikmeid ja valimiskomisjoni! Aitäh!

Istungi lõpp kell 16.34.