10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Siim Kallas
Tere hommikust, lugupeetud Riigikogu liikmed! Alustame Riigikogu täiskogu I istungjärgu 8. töönädala neljapäevast istungit. On olemas valmisolek vastu võtta arupärimisi ja seaduseelnõusid. Ei näe, et keegi neid üle anda sooviks. Siis on mul üks väga tähtis teade: kohe pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis Parlamentidevahelise Liidu (IPU) delegatsiooni valimine, millest kõigil palutakse osa võtta.
Nüüd teeme palun kohaoleku kontrolli!
Kohaloleku kontroll
Kohalolijaks on registreerunud 76 auväärset Riigikogu liiget, puudub 25.

1. 10:01 Jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE) teine lugemine

Aseesimees Siim Kallas
Tänase, neljapäevase istungi päevakorras on üks punkt: Vabariigi Valitsuse algatatud jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 15 teine lugemine. Ettekandja on keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar. Palun!

Erki Savisaar
Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu algatas Vabariigi Valitsus k.a 13. mail. Eelnõu esimene lugemine toimus 27. mail. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 31. maiks kella 10-ks Riigikogu liikmed, fraktsioonid ja teised komisjonid muudatusettepanekuid ei esitanud. Komisjon otsustas esitada eelnõu kohta kolm muudatusettepanekut.
Komisjon arutas eelnõu teise lugemise ettevalmistamist 28. mail ja 3. juunil, kusjuures 3. juuni istungist võtsid osa Keskkonnaministeeriumi esindajad. Istungitel arutati komisjoni tehtavaid muudatusettepanekuid ja eelnõu edasist menetlemist. Lisaks vastasid ministeeriumi esindajad komisjoni liikmete asjakohastele küsimustele. Kõik muudatusettepanekud on tehnilist laadi. Täpsustati ka küsimust, mis kõlas siin saalis esimesel lugemisel, nimelt, kas me oleme ehk direktiivide ülevõtmisel liialt usinad neid seadustesse kirjutama ja äkki saaks seda kuidagi lihtsamalt teha. Sellele saime vastuseks, et seda, kas direktiiv tuleb üle võtta seaduse või määrusega, ette ei kirjutata. Regulatsiooni tasand ehk see, kas direktiiv tuleb üle võtta seaduse või määrusega, jääb iga liikmesriigi enda otsustada. Ülevõtmise täpne normitehniline lahendus sõltub sellest, mis on vastavas küsimuses direktiivist tulenevate õigusi ja kohustusi sätestavate normide mõju üksikisikutele. Eesti õiguses saab põhiõiguse piiranguid kehtestada üldjuhul üksnes seadusega. Kõnealuse jäätmeseaduse muudatusega täiendatakse probleemtoodete turule laskmise keelde ja piiranguid, seega piiratakse ettevõtlusvabadust, mis on oma olemuselt põhiseaduse §-ga 31 kaitstav õigus. Arvestades, et määrusega reguleeritakse teatud teema korralduslikke ja tehnilisi aspekte, ei ole see siinkohal sobiv lahendus põhiõiguste piirangute kehtestamiseks. Eeltoodut arvestades peab ministeerium õigeks regulatsiooni kehtestamise tasemeks seaduse taset.
Juhtivkomisjon otsustas, et teise lugemise võiksime siin saalis teha täna. Juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, on komisjoni ettepanek võtta eelnõu kolmandaks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda 12. juuniks. Aitäh!

Aseesimees Siim Kallas
Aitäh! Ettekandjale on võimalik esitada küsimusi. Kolleeg Valdo Randpere, palun!

Valdo Randpere
Aitäh! Ma sain, Erki, sinu ülevaatest aru, et te arutasite, kas põhiseaduslikke õigusi peaks piirama määruse või seadusega. Kas te seda ei arutanud, et äkki üldse mitte piirata põhiseaduslikke õigusi? 

Erki Savisaar
Aitäh! Ei, me arutasime keskkonnaküsimusi. Aga kuna siin saalis oli tõstatunud väga oluline teema – kas me peame need piirangud kehtestama seaduse või määrusega –, siis me lasime ministeeriumil seda konkreetset küsimust täpsustada. Ja vastus tuli selline, nagu ma ennist ette lugesin. 

Aseesimees Siim Kallas
Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Nüüd on võimalik avada ka läbirääkimised – mitte ainult fraktsioonidele, vaid kõigil on võimalik läbirääkimistes osaleda. Seda soovi ma ei näe. Läheme muudatusettepanekute juurde. Seaduseelnõu 15 SE kohta on tehtud kolm muudatusettepanekut. Esimese muudatusettepaneku on teinud keskkonnakomisjon ja juhtivkomisjon arvestab seda täielikult, keegi ei protesti. Teine muudatusettepanek, samuti keskkonnakomisjonilt ja juhtivkomisjon arvestab täielikult. Ja ka kolmas muudatusettepanek on keskkonnakomisjoni tehtud ning juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult. Keegi ei protesti, järelikult lähevad need muudatusettepanekud seaduseelnõusse. Keegi katkestamisettepanekut ka ei teinud, järelikult on eelnõu teine lugemine lõpetatud. Riigikogu tänane istung on lõppenud. 

Istungi lõpp kell 10.08.