15:00 Istungi rakendamine

Esimees Eiki Nestor
Austatud Riigikogu, tere päevast! Alustame täiskogu VII istungjärgu 8. töönädala esmaspäevast istungit. Kellel on soovi üle anda eelnõusid või arupärimisi? Keit Pentus-Rosimannus, palun!

Keit Pentus-Rosimannus
Austatud Riigikogu esimees! On soov üle anda ja mitte ainult ei ole soov, vaid ka annan üle väliskomisjoni algatatud otsuse eelnõu, millega soovitakse muuta Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni koosseisu. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Jaak Madison, palun!

Jaak Madison
Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Annan üle Konservatiivse Rahvaerakonna seitsme fraktsiooniliikme nimel peaminister härra Jüri Ratasele arupärimise pealkirjaga "Rahvaalgatuse õiguse taastamisest". Teatavasti täna 84 aastat tagasi toimus riigipööre, mille tulemusel kadus Eesti rahval õigus ja võimalus teostada kõrgemat põhiseaduslikku õigust ehk algatada uute seaduste vastuvõtmist või olemasolevate muutmist. Nii 1920. kui ka 1933. aasta põhiseaduse kohaselt oli see võimalus antud. 1934. aasta riigipöördega kadus demokraatlik valitsemiskord ning koos sellega otsedemokraatia ja rahvaalgatuse võimalus. Samuti ei näe rahvaalgatuse võimalust ette ka 1992. aasta põhiseadus. Seoses kõige eelnevaga on meil neli küsimust. Esiteks, miks ei ole 2016. aastal ametisse astunud valitsuse tegevusprogrammis midagi, mis puudutaks otsedemokraatiat ja suuremat rahva kaasamise võimalust riigijuhtimise protsessi? Kas te näete võimalust või lähitulevikus õigust taastada ajalooline kord ehk rahvaalgatuse võimaluse taastamist põhiseaduses? Kolmandaks, miks on praegune kord väga ebaõnnestunud, kus kõik rahvaalgatuse initsiatiivid on sumbunud komisjonidesse ega ole jõudnud isegi suurde saali? Neljandaks, otseselt peaministrile, kas pole aeg uuendada referendumite läbiviimise korda ja korraldada presidendi otsevalimised põhiseaduse muudatusega, nagu on aastaid lubanud Keskerakond? Teatavasti Keskerakond on ka valitsuse juhtpartei. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Olen vastu võtnud kaks eelnõu Riigikogu liikmete poolt, aga nüüd annab Vabariigi Valitsuse poolt üle Heili Tõnisson. Palun!

Valitsuse esindaja Heili Tõnisson
Austatud Riigikogu esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

Esimees Eiki Nestor
Vaat, nüüd olen vastu võtnud kaks eelnõu. Need võetakse kodu- ja töökorra seaduse alusel menetlusse. Ja ühe arupärimise. Kui see vastab kodu- ja töökorra seaduse nõuetele, läheb see ka menetlusse. Kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontroll
Täiskogul on kohal 78 Riigikogu liiget.
Päevakorra kinnitamine! Austatud Riigikogu, panen hääletusele Riigikogu täiskogu 7. istungjärgu 8. töönädala päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Päevakorra kinnitamise poolt oli 76 Riigikogu liiget, vastuolijaid ega erapooletuid ei olnud. Päevakord on kinnitatud. 

1. 15:05 Arupärimine erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise eelnõu kohta (nr 414)

Esimees Eiki Nestor
Päevakorra esimene punkt on arupärimine, mille on esitanud Krista Aru, Külliki Kübarsepp, Andres Ammas, Jüri Adams, Monika Haukanõmm, Artur Talvik ja Ain Lutsepp. Arupärijate nimel Krista Aru, palun!

Krista Aru
Austatud härra juhataja! Austatud rahvaesindajad! Lugupeetud minister! Vabaerakonna fraktsioon esitas arupärimise minister Jaak Aabile erastamisest laekuva raha kasutamise kohta. Jaanuaris, kui arupärimine sai esitatud, olid meie küsimused küllaltki kitsad. Siin oli viis küsimust ja me keskendusime põhiliselt ühele probleemile. Nimelt, see eelnõu kooskõlastati ühe tekstiga, millele tegid oma ettepaneku ka Eesti omanike liit ja muinsuskaitse selts, et erastamisest laekuvat raha võiks kasutada ka tagastatud ja ehitismälestiseks olevate hoonete korrastamiseks, teatud mõttes ka nendele nende tingimuste tegemiseks ja hindamiseks. Sest teatavasti okupatsioonikahjude all oli mõeldud just nimelt ka okupatsiooni tagajärjel kannatada saanud meie taluarhitektuur, aga ka mitmed teised ehitismälestised, mille omanikel puudus võimalus neid omaenda vahenditest nüüd tagastatuna korrastada.  
Kõik oli kena. Omanike keskliit ja muinsuskaitse selts said Rahandusministeeriumilt ka kooskõlastuse oma ettepanekule ja olid väga rahul. Ja siis midagi vahetult muutus. Meie küsimus ongi, et kuidas siis selline üks tekst läheb meil kooskõlastamisele, inimesed teevad ettepaneku, kaasamine toimib, aga siis ilmub tekst, kus ei ole mitte enam ehitismälestised, vaid kuhu on jäänud ainult sakraalhooned ja kirikud. Kuid pärast seda, kui meie arupärimine oli juba sisse antud, on teemaga tõsiselt tegelenud õiguskantsler. Ja õiguskantsler on näidanud tegelikult kogu selles temaatikas hoopis suuremaid küsimusi, nimelt ka seda, kas erastamisest laekuvat raha üldse võib kasutada okupatsioonikahjude hüvitamiseks sellistes tingimustes, kus valitsus ise hakkab otsustama, mida ja kuidas võib sellest teha. Kas ikkagi pole meil tegemist väga selge temaatikaga, mis kuulub Riigikogu pädevusse? Nii et ma palun härra ministril vastata kõigepealt nendele viiele küsimusele, mis on esitatud arupärimises, kuid me kindlasti tuleme lisaküsimustega ka hoopis laiema teemaringi juurde ja loodame, et me saame kogu temaatikas ühese selguse. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Arupärimisele vastab riigihalduse minister Jaak Aab.

Riigihalduse minister Jaak Aab
Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Vastan Vabaerakonna fraktsiooni poolt esitatud küsimustele konkreetselt, nii nagu arupärijate esindaja ka ütles, nendele viiele küsimusele ja võin valgustada ka natukene laiemat tausta.
Esimene küsimus: miks pidas valitsus vajalikuks jätta omandireformi käigus tagastatud ehitismälestised viimasel hetkel oma määrusest välja, kuigi eelnevalt oli teatatud Eesti Omanike Keskliidu ja Eesti Muinsuskaitse Seltsi ettepaneku arvestamisest? Tegemist oli jah selle eelnõuga, kus oli tulnud ettepanek neid otstarbeid täiendada ja oli ka juttu ehitismälestistest. Kust see teema tuli? Vabariigi Valitsuse otsusega on moodustatud ka omandireformi komisjon, mida siis riigihalduse minister juhib ja kus on siis ka justiitsminister, kultuuriminister ja erinevate organisatsioonide esindajad, sh ka Eesti Omanike Keskliit ja muinsuskaitse selts. Kuna selle teemaga oli siiski väga põgusalt tegeletud ka seal komisjonis ja on tegemata laiemad analüüsid selle kohta, milline mõju oleks, kui me teeksime võimaluse ehitismälestistele ka taotleda omandireformi reservist raha, siis otsustasime ikkagi, et see vajab läbitöötamist. Omandireformi komisjoni koosolek on ka lähiajal kogunemas ja kindlasti me seda teemat puudutame. Kui see on otstarbekas ja kui seda mahtu, ütleme, õigustatud isikuid, kes saaksid seda taotleda, on võimalik omandireformi reservfondi rahadega lahendada, siis me küsimuse juurde kindlasti tagasi tuleme. Aga see arvestamine või kooskõlastamine oli suhteliselt lühikese ajaperioodiga ja ametnikud sõnastasid eelnõu esialgu küll sellisena arvestades, aga arutades selle mõjusid, leiti, et on vaja siiski täpsemalt analüüsida. Sellepärast jäi välja see ehitismälestiste teema.
Teine küsimus: millised olid valitsuses tehtud muudatuse sisulised põhjendused ja analüüsid, et omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korrast lülitati välja riikliku kaitse alla võetud ehitismälestised, sh talud, ning asendati see sõnastusega, milles nimetatud vaid kirikud, st "toetuse andmiseks sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks kirikutele"? Kuna teema oli üleval tol hetkel võimalikust kokkuleppest kirikutega, mida ei ole keegi ka salanud, et lõpetada ära vara omandivaidlused riigi ja kirikute vahel. Neid läbirääkimisi oli palju peetud – teate ise, et see teema on juba väga pikk – ja oli jõutud mingi võimaliku kokkuleppeni. Valitsus leidis, et selle probleemi võiks lahendada selle kokkuleppe raames. Ja et oleks täpsustus just sel korral, kuna oli selge see kirikute soov, olid olemas läbirääkimised, et lahendada see küsimus, siis piiritleti see ainult kirikutega. Siin on küsimus, milliseid mõjuanalüüse ... Ma räägin, et pigem me ei jõudnud teha mõjuanalüüse sellele, mis oleks puudutanud neid ehitismälestisi. Sellepärast nad välja jäid ja otsustati lahendada üks probleem korraga. Aga üldiselt on teema üleval. Ka kultuuriminister ja Kultuuriministeerium on viidanud sellele, et me võiks selle analüüsi ära teha, ja nad on nõus ka abiks olema, et saada sisend, kas oleks võimalik omandireformi rahadest ka neid ehitismälestisi toetada.
Kolmas. Tänasel päeval laekub riigile erastamisest raha üksnes maareformi raames toimuvast maa erastamisest. Miks Rahandusministeerium eirab kultuuripärandi säilitamise kohustust, eitades võimalust suunata maa erastamisest laekuvat raha tagasi maapiirkondadele mälestistalude säilitamiseks, kuigi enamus Eesti taludest laastati ja lõhuti just Nõukogude okupatsiooni aastatel? Ma juba varasemate küsimuste juures selgitasin, et vajab põhjalikumat analüüsi see, kui suur on see soov või nõudlus niisuguste ehitismälestiste taastamiseks, millised on need vahendid. Kui me räägime sellest omandireformi reservfondist, kus maa erastamisest siiamaani ju laekub järjest rahasid, siis 2015 laekus näiteks 9 miljonit, 2016 – 8,4, 2017 laekus 7,6, 2018 – 6 miljonit, 2019 laekub siis 4 miljonit ja siis ta väheneb kuskil 2,6 miljoni euroni 2028. aastal ja ta läheb sealt ka muidugi edasi veel. Kindlasti peab kaaluma neid otstarbeid. Tegelikult Rahandusministeeriumil on ka ettepanek üle vaadata see nimekiri otstarvetest, mis on seal selles määruses sees. Praegu on seal 20 otstarvet. Kas need kõik on aktuaalsed või peaks piiritlema natuke kitsamate aktuaalsemate otstarvetega seda nimekirja. Selline ettepanek on jätkuvalt olemas ja reguleeritakse tegelikult neid otstarbeid erastamisest laekuva rahaliste vahendite kasutamise seadusega. See seadusmuudatus on olnud ka ühe teise teemaga meil ettevalmistamisel, aga kindlasti sooviksime neid otstarbeid ka ehk piiritleda.
Nüüd neljas küsimus: kuidas mõjutas eelnõu sõnastust peapiiskop Viilma kiri 20. detsembril 2017 ja peapiiskopi kohtumine minister Aabiga, sest punkti 20 sõnastus, et omandireformist laekuvat raha saab kasutada "toetuse andmiseks sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks kirikutele" on ka dokumendiregistri järgi ilmunud alles 22. detsembri istungiks? Peapiiskop Urmas Viilmalt laekus kiri tegelikult ju siis, kui määruse muudatus oli tehtud ja oli palve, et kirikud kirjeldaksid täpsemalt ametliku kirjaga neid sihtotstarbeid, kuhu nad soovivad seda raha panna, mis vastas sellele kokkuleppele, mis oli nendega saavutatud. Ja täpselt seda need kirikud oma kirjadega tegid. Sõnastus, mis siin oli küsitud, et kas see ei ilmunud peapiiskopi kirjast – ei, see ei ilmunud. See oli 14. detsembril eelnõus sellise sõnastusena sees. Ja nagu ma kirjeldasin, oli soov piiritleda seda asja konkreetselt kirikute probleemi lahendamiseks. Sellepärast jäid kõrvale ka need teised otstarbed, mis oli küsitud siin ehitismälestiste kohta jne. Mina kohtusin Urmas Viilmaga just nimelt sellel eesmärgil. Mina läbirääkimiste protsessis kirikutega varem ei osalenud, aga kuna omandireformi reservfond on riigihalduse ministri vastutusala, siis ma soovisin teada, millised need eesmärgid on, kuhu kirik soovib raha kasutada. Sellest meil juttu oligi, konkreetse sõnastuse üle ei olnud, see sõnastus oli tegelikult juba varem eelnõus kirjas, muudetud eelnõus.
Millised on valitsuse konkreetsed plaanid ehitismälestiste taastamise toetamiseks? Nagu ütlesin, omandireformi komisjon kindlasti seda teemat arutab. Riigivara osakond peaks tõenäoliselt tegema mingi analüüsi koos Kultuuriministeeriumiga, et palju selliseid mälestisi on, millises seisus nad on ja millised taotlused on. Seal peab põhimõtteliselt mõtlema ikkagi sellele, kas jätta võimalikult lai ring taotlemiseks või tuleb seda kuidagi kitsendada. Sellele ei ole veel ka täpsemat vastust saanud, üritame selle selgeks teha. Aga nii nagu ütlesin, on need ettepanekute tegijad, Eesti Omanike Keskliit ja muinsuskaitse selts, ka seal komisjonis esindatud. Nad saavad oma ettepanekuid täpsustada, sest esialgu on tehtud väga üldsõnaline ettepanek, ei ole väga konkreetset. Kui me vaatame seda otstarvet, siis on ainult üldine "ehitismälestised", mis on riigi kaitse all, aga seda sisu analüüsitud ei ole, et mis seal taga veel on.
Kui nüüd rääkida üldisemast teemast, õiguskantsleri ettepanekust kuulutada see määruse muudatus, kus sellesse määrusesse tuli sisse punkt 20 – "Omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise kord" on selle määruse nimi –, siis õiguskantsler leiab, et see alus, mis on nagu loodud määrusesse, on tegelikult erinevate seaduste koosmõju. Omandireformi aluste seaduses on küll selline määratlus olemas, et seda omandiõiguse rikkumist just sellise määratlusega on võimalik omandireformis heastada, aga õiguskantsler leiab, et ta peab olema selles eriseaduses ehk erastamisest laekuvate rahaliste vahendite kasutamise seaduses, et ta peaks olema selle alusel. Ja kui selle määrusega tahetakse sealt teha mingeid eraldisi, siis ta peaks olema selle seaduse punktiga vastavuses. Sellele ettepanekule on aega vastata selle nädala lõpuni. Me kindlasti vastame. Ma olen ka õiguskantsleriga sel teemal rääkinud ja ka mitteametlikult kirju vahetanud. Nii et me otsime lahendust ja ma usun, et me selle õige juriidilise lahenduse leiame, et siis oleks selge. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Küsimused ministrile. Andres Herkel, palun!

Andres Herkel
Aitäh, härra esimees! Austatud minister! Miks te ikkagi ei tulnud välja selle ettepanekuga muuta erastamisest laekuva raha kasutamise seadust? Selle otsuse saanuks teha sel juhul Riigikogu ja õiguskantsleril seda pretensiooni ei oleks. Teiseks on ikkagi küsimus, miks see okupatsioonikahjude sissetoomisega te tegelikult hägustate meie õigusliku järjepidevuse arusaama selles mõttes, et jääb justkui mõiste, nagu me peaksime ise okupatsioonikahjusid hüvitama. Sakraalehitiste säilitamine – see formulatsioon on tegelikult ka arupärimise tekstis sees, mis oli kompromiss – oleks ju igati vettpidav olnud.

Riigihalduse minister Jaak Aab
Aitäh küsimuse eest! Ausalt ütlen, mille pärast ma Urmas Viilmaaga vestlesin. Küsimus on ju ühelt poolt selles kokkuleppes, kus kirik loobub erinevatest omandi- ja varavaidlustest. Me võime neid objekte nimetada. Me teame, et seal ka seletuskirjas on öeldud, on see Niguliste hoone, Niguliste varad, millele keegi nagu õieti ei oskagi õiget hinnalipikut panna, kus on ka soov, et nad jääksid riigile ja rahvale ning oleksid võib-olla siis ka hästi ja korralikult säilitatud, hooldatud jne. On muid varasid seal taga veel, mille üle kirik on riigiga vaielnud. Mis puudutab nüüd seda, kas oleks vaja seda seadust muuta, millele on viidanud ka õiguskantsler. Jah, see juriidiline analüüs praegu toimub. Nädala lõpuks me vastame ja vastavalt sellele ka käitume, kas tehakse ettepanek selle seadusmuudatuseks või on mõni teine juriidiline lahendus.

Esimees Eiki Nestor
Heimar Lenk, palun!

Heimar Lenk
Aitäh! Lugupeetud minister! Kuulan teid, jäin siia istuma ja imestan, miks te jagate omandireformi reservfondi raha laiali. Seal on selge sõnaga öeldud selles fondi kasutamise eeskirjades, et see on omandireformi tulemuste, praegu tehtud omandireformi tulemuste heastamiseks, aga teie maksate nüüd, mis on okupatsiooniajal tekkinud kahju. Kõigepealt te peaksite tegelema nendega, kes jäid meil kodudest ilma Eesti Vabariigi tingimustes, aga te maksate neid, mis sõjaajal oli kahju. See ei ole meie ülesanne. Küsige need Venemaalt sisse! Ja hakake tegelema omaenda inimestega, kes kodusid kaotasid, 70 000 –100 000 inimest!

Riigihalduse minister Jaak Aab
Tänan küsimuse eest! Ka see teema on aktuaalne ja nagu küsija teab, kes ise ka on selle komisjoni liige, et see küsimus on väga tihedalt olnud arutusel ja on valitsus ka otsustanud, et teeb selle juriidilise aluse analüüsi, mis puudutab neid inimesi, kes ei saanud oma elamispinda erastada.  Seda mõistet, nn "sundüürnikud", me ei taha kasutada, aga inimesed, kes jäid ilma võimaluseta erastada oma elamispind, kui enamus inimesi seda sai teha.  See on töös.
Nüüd, mis puudutab omandireformi reservvahendeid või laiemalt, nagu siin kõlas, okupatsioonikahjusid me heastame. Kui lugeda omandireformi aluste seadust, siis tegelikult kogu omandireform oli selle ebaõiguse tagasipööramiseks, mis sõja- ja okupatsiooni käigus tehti – laiemalt võttes. Varade tagastamine omanikele, ka kirikud, kirikuhooned on enamuses ju kogudustele tagastatud. Kirikute juures kindlasti tasub meeles pidada, mida juhiti tähelepanu ka talude puhul, et tõesti, nende ajalooliste negatiivsete protsesside käigus, mis on olnud, on saanud väga palju kahjustada ja sakraalhoonetega on sama. Kui võtta laiemalt ja mitte nii väga juriidilist pügalat siin taga ajada, siis mina ütlen, et ka need kogudused on pidanud väga palju panustama. Nad on kaotanud kunagi vara, mis oli heas korras, ja tagasi saanud vara, mis, noh, ise mäletate, kus nõukogude ajal olid sees ETKVL-i laod ja ma ei tea mis asjad kõik. Mina tean konkreetselt niisugust näidet. Needsamad sakraalhooned ju lagastati ära. Kirikud on pidanud taasiseseisvumise järel, kui nad on saanud need hooned kätte, kõvasti ise panustama. Riigi abi ei ole väga suur olnud. Meil on küll nüüd pühakodade programm jne.
Ja ma ikkagi ütlen, et see on kokkulepe, ja kokkulepe on see, mida valitsus nagu üritab täita. Kirikutega on nagu saadud ühele meelele, et lõpetada need omandivaidlused, mis praegu on olnud kohtutes ja võivad veel jõuda kohtutesse. Ja selle korralduse alust on ka täpsustatud. Viimases sõnastuses on just nimelt, et omandireformist on võimalik kompenseerida ka võimalikke kulusid ja nõudeid, mis võivad tekkida, ja p 13 all, kus on muud omandireformikulud. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Krista Aru, palun!

Krista Aru
Aitäh, härra juhataja! Austatud minister! Te nimetasite oma vastustes, et kõik see ehitismälestistega seotud teema oli liiga üldine, läbi rääkimata ja sellepärast tuli see sealt välja jätta. Kuidas te siis põhjendate seda asjaolu, et teie enda allkirjaga on just 12. detsembril laetud üles infosüsteemi seesama määrus punktiga, kus need ehitismälestised on kõik sees. Täna te ütlete, et 14. detsembril juba laeti see üles teises sõnastuses? Mis juhtus 13. detsembril ja kust see suur selgus ja arusaamine niimoodi ühe päeva jooksul saabus? 

Riigihalduse minister Jaak Aab
Aitäh küsimuse eest! Nii nagu ma ütlesin, kooskõlastusringil selline ettepanek tuli ja see lülitati sisse võib-olla tõesti liiga kiirustades ja ilma põhjaliku analüüsita. Ka mina selle küsimuse siis ametnikele esitasin, et kas me ei peaks seda täpsustama. Kuna ta valitsusse ei jõudnud, siis oli võimalik ka seda muuta – ta ei olnud veel valitsuse istungil arutelul olnud. Samas oli muidugi see teine protsess. Siin ei ole mõtet salata, et kirikutega oli teatud kokkulepe ja kirikud selle kokkuleppe raames ju ... Praegu korraldusega eraldati raha Siseministeeriumile ja Rahandusministeeriumile, kes omakorda lepinguga peaksid nad eraldama nendele kirikutele. Kirikud on öelnud ja kinnitanud ka oma kirjades, et nemad loobuvad omandireformi käigus üles kerkinud või veel kerkivatest omandireformi vaidlustest ja nõuetest. See on selle kokkuleppe sisu. 

Esimees Eiki Nestor
Andres Ammas, palun!

Andres Ammas
Lugupeetav eesistuja! Lugupeetav minister! Õiguskantsler Ülle Madise iseloomustas neljapäeval Rahvusringhäälingule valitsuse otsust muuta kirikutele raha eraldamise korda nii, et see on püüd kindlustada selle raha kirikutele üle andmine enne Riigikohtu otsuse jõustumist. Arusaadavalt õiguskantsler ei pea seda õigeks. Ja ühtlasi õiguskantsler palus ministritel raha andmise lepinguid enne Riigikohtu otsust mitte allkirjastada. Te olete kindlasti sellega hästi kursis ja sellepärast tahan teilt küsida: kas te võtate õiguskantslerit kuulda või kuidas te käitute?

Riigihalduse minister Jaak Aab
Aitäh küsimuse eest! Nagu ma ütlesin, õiguskantsleri ettepanekule tuleb valitsusel vastata. See on suunatud vastamisele riigihalduse ministrile, kes vastutab omandireformi, no ütleme, kogu poliitika eest. See tegevusvaldkond on. Mina ei ole üksinda see tark, muidugi on kaasatud ka Riigikantselei ja Justiitsministeerium selle vastuse koostamisse. Nagu ma ütlesin, selle nädala lõpuks me vastuse koostame. Ja selle vastuse seest siis tulevad need meie ettepanekud või meie vastused tema ettepanekutele, milline see lahendus on. Kindlasti olen ka öelnud, et enne kui seda lahendust ja kokkulepet õiguskantsleriga ei ole, siis on õiguskantsleri otsustada, kas see on piisav vastus, või ta endiselt leiab, et see meie väljapakutud lahendus ei rahulda teda ja siis tal on võimalik minna Riigikohtusse. Nii et momendil ühtegi lepingut ei allkirjasta, enne kui need asjaolud ei ole selged. 

Esimees Eiki Nestor
Monika Haukanõmm, palun!

Monika Haukanõmm
Tänan, härra juhataja! Hea minister! Küsima ajendas mind üks paralleel selle tänase punktiga, mida me arutame, ja puudutab see seda, et kõigepealt saadetakse eelnõu kooskõlastusele, tehakse ära kooskõlastusring ja siis pärast seda muudetakse oluliselt. Samasugune juhus oli ka, kui kooskõlastati erihoolekandeasutuste reorganiseerimist ja peale kooskõlastamist tuli sinna see nn 300 elaniku nõue sisse, mida ka ei muudetud. See näitab niisugust väga halba praktikat tegelikult, siis ei ole ju mõtet kooskõlastada. Aga ma loodan, et see ei saa harjumuseks või praktikaks. Ent õiguskantsler ütleb tõesti, et see praegune tegevus on põhiseadusega vastuolus, ja ütleb, et ükski seadus ei luba sellist korda muuta. Aga millisele õigusaktile või paragrahvile te tuginesite, et te leidsite, et antud hetkel selline muudatus on õigustatud?

Riigihalduse minister Jaak Aab
Aitäh küsimuse eest! Tähendab, selline sõnastus sisaldub omandireformi aluste seaduses, mis on üldine alus tegelikult reformile. Õiguskantsler viitab sellele, et see oleks pidanud olema täpsemalt kuskil selles alamseaduses, erastamisest laekuva rahaliste vahendite kasutamise seaduses. Ja sellepärast tema ettepanek on, et selline punkt sellises määruses – punkt 20 sellise sõnastusega – ei vasta põhiseadusele, kuna ta ei ole piisava juriidilise alusega, konkreetse juriidilise alusega, mis tuleneb eriseadusest, määratletud, ja sellele tuleb vastata.
Miks nende eelnõudega niimoodi juhtub? Ma kirjeldasin selle protsessi ära, kust tulid ehitismälestised. See on tõesti üks ettepanek, mida esitati ka komisjonis, ja ametnikud tahtsid kooskõlastusringil sellele ettepanekule reageerida, panid selle sisse. Ka mina – ma vaatan ka iseendale peeglisse otsa – ei osanud hinnata selle mõju. Ja kui ma hakkasin seda hindama, siis ma tegin ettepaneku see välja jätta, analüüsida täpsemalt seda mõju ja siis tulla selle teema juurde tagasi. Ja seda me teeme. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Marika Tuus-Laul, palun!

Marika Tuus-Laul
Aitäh! Austatud härra minister! Tõepoolest, valitsus koostab praegu vastavat juriidilist analüüsi ja registrit, kus vaadata, kui palju neid sundüürnikke on ja kuidas neile kompenseerida jne. Kuid sundüürnikel on tekkinud tõsine hirm, et kui te nüüd seda määrust kogu aeg täiendate ja laiendate ja jagate selle raha ära kirikutele ja kloostritele jne, jne, siis nad jäävad lõpuks sellest rahast ilma. Tegelikult te muudate omandireformi fondi raha kasutamise mõtet ja loogikat.

Riigihalduse minister Jaak Aab
Tänan küsimuse eest! Laiemast mõttest ja üldse omandireformi alustest ma siin korra mainisin, eks ju, mis on seaduses kirjas. Mis puudutab neid rahalisi vahendeid, siis jah, ma ütlen ka, et ega neid ju väga palju seal ei ole ja väga palju edaspidi ka ei laeku. Mis puudutab seda teemat, millega me oleme tõsiselt tegelenud ja mis on nüüd jõudnud järgmiste sammudeni, siis kõigepealt antakse juriidiline analüüs, millist võimalikku kahju on tekitatud, ja siis peab alles hindama, milline on see mehhanism ja kui palju selleks raha kulub. Ei oska nüüd öelda, kas ... Minul ei ole plaanis lähiajal seda nimekirja kuidagi täiendada. Võib-olla peab õiguskantsleri ettepanekul seda nimekirja lühendama. Ja neid otstarbeid on Rahandusministeerium tahtnud tegelikult piirata. Teatud otstarbed ... Seal on sees näiteks niisugune asi nagu ettevõtluse arendamine, kus mõningad rahad on läinud väga õigesse kohta, aga sealt on tehtud näiteks ka Estonian Airile rahaline süst omandireformi reservfondist. Päris niisuguseid asju nüüd heaks kiita ehk ei saa. 

Esimees Eiki Nestor
Artur Talvik, palun!

Artur Talvik
Aitäh! Hea minister! Kuna Estonian Airist juttu oli, et omandireformi reservfondi on kasutatud sellisel juhul, kui Riigikogu on sellise otsuse teinud. Antud juhul valitsus läks ju Riigikogust täiesti mööda ja seega jällegi marginaliseeris Riigikogu. Ka Estonian Airi otsus tehti Riigikogus. Miks te sellist teed lähete, et te Riigikogust mööda lähete ja niimoodi trikitate sellega? Ja teine küsimus veel: kas te ikkagi teete otsuse enne ära, kui Riigikohus oma lahendiga välja tuleb? Aitäh!

Riigihalduse minister Jaak Aab
Tänan küsimuse eest! Ma ei oska öelda. Te ütlesite, et trikitan. No, mina ei ole ise neid lahendusi välja mõelnud. On olemas ju need otstarbed või, ütleme, konkreetsel juhul oli kirikutega tegu. Erinevad ministeeriumite juristid ja Riigikantselei on otsa vaadanud ja öelnud: okei. Õiguskantsler ütleb nüüd, et see ei ole õige, et selleks peaks täiendama seadust, kui sellisel eesmärgil tahetakse raha eraldada, nagu seal punktis 20 praegu on. Selle juriidilise analüüsi tulemusel see vastus tuleb selle nädala jooksul ja vastavalt sellele tulevad ka järgmised sammud.  On täiesti võimalik, et see jõuabki seadusmuudatusena Riigikogusse. Minul on raske ennustada, kas õiguskantsler läheb Riigikohtusse nende lahenduste põhjal, mis valitsus pakub, või ei lähe. Siis saab seda hinnata. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Rohkem Riigikogu liikmetel küsimusi ei ole. Aitäh, riigihalduse minister Jaak Aab! Avan läbirääkimised. Krista Aru arupärijate nimel. Palun!

Krista Aru
Austatud härra esimees! Austatud minister! Head rahvaesindajad! Vabaerakond esitas konkreetse ja selge, küllaltki lühikese arupärimise. Arupärimise esitamise järgselt selgus, et probleem on hoopis suurem. Siinkohal tahan ma väga tänada õiguskantslerit, kes on näidanud täie selgusega asjaolu, mis puudutab kogu meie õigusriiklust. Omandireformi ressursi kasutamine on määratud väga selgelt ja see on õiguspärane. Siis, kui valitsus hakkab oma määrusega tooma sisse väga suurt ja laia mõistet "okupatsioonikahjude hüvitamine", on oht, et see okupatsioonikahjude hindamine ei saa piirduda ju ainult kirikutega, see ei saa piirduda võib-olla ka ainult ehitismälestistega. Siin võib tekkida õigustatult ja palju hoopis suuremaid nõudmisi. Me võime hägustada ja minna kaugemal hoopis sellest algsest mõttest, et tegemist on õigusvastaselt ära võetud vara kas tagastamise või kompenseerimisega. Nii et see on nagu suur teemade ring. Me täname kindlasti õiguskantslerit, kes on juhtinud õigustatult siin tähelepanu, esitades ka küsimuse, millega siis on lõpuks tegemist – kas on tegemist täiesti teadliku nihilismiga, kas on eiratud õigusriiklust ja kuhu me sellise lähenemisega ikkagi üldse jõuame.
Siin ei ole küsimus ka Estonian Airile tehtud rahaeraldises, sest selle küsimuse otsustas tookord Riigikogu. Nii et väga korrektne igas mõttes ka edasise arengu puhul oleks kindlasti tuua kogu see temaatika uuesti Riigikokku ja vaadelda korrektselt läbi kogu see erastamisest laekuva raha kasutamine, mis ka summaliselt praegusel hetkel ei ole väike – ma tuletan meelde, see on 17 miljonit.
Teine teema, millest algas tegelikult meie arupärimine. Ma ei puudutakski siin niivõrd ehitismälestiste väljajäämist. See on riiklik küsimus, kuidas ja kas me üldse hoolime näiteks oma taluarhitektuurist, kas me riigina oleme suutelised koostama programmi, mis oleks ministeeriumide ülene ning oskaks ja tahaks väärtustada kultuurimälestistena ka seda Eesti enda kultuuri väga selgelt esitlevat taluarhitektuuri, mis paraku on väga paljugi kadumis- ja hävimisohus. Kuid vaadates, kuidas kogu selle määruse menetlemine toimus, on väga piinlik ja kurb tõdeda ühte asja. Kooskõlastatakse, kaasatakse ja kooskõlastatakse üks tekst. Ja siis jääb järele vahele üks päev, millal nagu tabaks õigusselgus ja tuleks arusaamine, et see asi ei kõlba. Kuulge, vabandust, see ei ole esimene kord, kus me peame jällegi nentima seda, et menetluse käigus viimasel hetkel läbi rääkimata kooskõlastajatega ja isegi teatamata muudetakse tekste. See ei ole korrektne ministri poolt, see ei ole korrektne valitsuse poolt ja see näitab teise punktina just seda, et need asjad ajamisel ei ole korrektsed. Kui me tahame õigusriigina käituda ja tegutseda, siis tuleb kõike seda, mis puudutab riigi toimimist ja inimesi, ajada äärmise korrektsusega. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Riigikogu liikmetel rohkem läbirääkimissoovi ei ole. Kas ministril on? Paistab, et ei ole. Lõpetan selle päevakorrapunkti arutelu.

2. 15:39 Arupärimine Riigimetsa Majandamise Keskuse tegevuse kohta( nr 415) 

Esimees Eiki Nestor
Järgmise arupärimise on esitanud Külliki Kübarsepp, Andres Ammas, Jüri Adams, Monika Haukanõmm, Artur Talvik, Krista Aru ja Andres Herkel. Arupärijate nimel Artur Talvik, palun!

Artur Talvik
Hea esimees! Head kolleegid! Hea minister! Eelmisel nädalal plahvatas tõeliselt emotsionaalselt vaidlus Est-Fori-nimelise tselluloositehase või miljarditehase või puidurafineerimistehase – see tehas on saanud mitu head nime – asukoha üle. Me kõik nägime oma silmade ees tõsiselt võitluslikku Tartu volikogu istungit, kus emotsioone oli rohkem kui sellist rahulikku ja häid lahendusi otsivaid mõistlikke mõtteid. Aga kõik olid mures haisu pärast, mis võib Tartusse tulla, mures Emajõe pastöriseerimise pärast jne.
Aga tegelikult selle varjus on kaotatud ära suurem pilt, on kaotatud ära see pilt, et selle Est-Fori tehase konflikti, kui nii võib öelda, taga on tegelikult palju tõsisem asi. See on võitlus meie metsaressursi eest, võitlus metsaressursi eest erinevate suurtöösturite poolt. Ja mitte ainult see, vaid ka teine oluline asi, et metsatöösturite teatud jõud või huvide konflikt on jõudnud Keskkonnaministeeriumisse ja RMK-sse juba tõsisemalt. Ja sellest on hea näide, kus 31. jaanuaril tuli saates "Pealtnägija" avalikuks asjaolu, et Riigimetsa Majandamise Keskus ehk RMK, mis on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigi tulundusasutus, ja tselluloositehase arendaja Est-For Invest on ühiselt ette valmistanud allkirjastamiseks kavatsuste protokolli, mis garanteerib vabrikule poole – toonitan, poole! – kogu RMK paberipuidust 15 aasta jooksul, kusjuures puidu hind on selle puhul määratlemata. Aga sealt selgus ikkagi seesama huvide konflikt, mis on ministeeriumisse ja RMK-sse sisse peidetud. Selle uue tehase peainvestor Mati Polli – tuletame meelde, et ta tegutses enne RMK nõukogu esimehena – ametiisikuna valmistas endisel töökohal ette äri oma parimale sõbrale Margus Kohavale ja oma pojale Aadu Pollile. Nimelt, Est-For Invest loodi kolm kuud enne seda, kui Mati Polli lahkus RMK nõukogu esimehe kohalt.
Need on väga halvad märgid sellest, kuidas Eesti metsaga ümber käiakse, ja ka väga halvad märgid sellest, mis toimub Keskkonnaministeeriumis ja tema haldusalas olevas RMK-s. Ja kui ma siit veel laiendada võin või korraks tagasi tulla möödunud aastasse, kus metsaseadusesse tehti muudatusi sisse, siis meenutan ka kuuskede raievanuse alandamist 80 aastalt 60 aastale. Tuletan meelde, et ainuüksi selle käiguga saadi kolm miljonit tihumeetrit kuuske kümneks aastaks ressursisõtta juurde ja töösturitele juurde.
Kõiki neid asjaolusid silmas pidades oleme teinud arupärimise keskkonnaministrile. Meil on siin kuus küsimust ja paluksin ministrilt nendele vastuseid. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Arupärimisele vastab keskkonnaminister Siim Kiisler. Palun!

Keskkonnaminister Siim Kiisler
Aitäh, Riigikogu esimees! Auväärt Riigikogu liikmed! Vastan arupärijate küsimustele järjekorras. Esimene küsimus: "Milline on ministeeriumi seisukoht RMK ja Est-For Investi kavatsuste protokolli osas? Miks sõlmitakse selline juriidiline kokkulepe veel enne, kui pole selgunud, kas keskkonnamõjude või planeeringu tõttu selline ettevõtmine üldse võimalikuks osutub?" Valitsus otsustas möödunud aasta maikuus algatada riigi eriplaneeringu, uurimaks võimalust rajada Eestisse puidurafineerimistehas. Planeeringu protsess on mitmeaastane ja selle käigus tehakse mitmeid erinevaid mõju-uuringuid. Kas tehas tuleb, sõltub nii uuringute tulemustes kui ka investorite otsustest. Kui ilmneb, et keskkonnamõjusid pole võimalik keskkonnale talutavalt maandada, siis sellist tehast ei ehitata. Sellisel juhul tehase rajamist ei finantseerita ega järgne RMK ja Est-For Investi kavatsuste protokollile ka tarnelepingut. Kavatsuste protokollide sõlmimine on RMK tavapraktika. Näiteks, 2011. aasta kevadel sõlmiti koostööprotokoll AS-iga Latvijas Finieris Kohilasse moodsa vineeritehase rajamiseks, 2013. aasta kevadel sõlmiti Graanul Investiga koostööprotokoll Osulasse tehase rajamiseks ja 2014. aasta sügisel analoogne protokoll Imaverre uue pelletitehase ehitamiseks. Seega ei ole koostööprotokoll Est-For Investiga RMK senist praktikat arvestades uus. Ministeerium on seisukohal, et kavatsuste protokolli sõlmimine on kooskõlas kehtiva õigusega ning ei mõjuta kindlasti keskkonnamõjude hindamise ja planeeringu edasisi protsesse. Rõhutan, et kavatsuste protokolli ei ole seni sõlmitud.
Teine küsimus: "Kas ministeerium on kontrollinud, kas Mati Polli ei teinud otsuseid ja ei jaganud ametiülesandeid RMK juhatusele olles ise võimalikus huvide konfliktis, kuritarvitades sellega oma ametiseisundit ja -pädevust? Kas selle ametiisiku tegevuses on toimingupiirangu rikkumise, mõjuvõimuga kauplemise või mõne muu võimaliku avaliku usalduse kuritarvitamise kuriteo tunnused?" Mati Polli lahkus RMK nõukogu esimehe kohalt 2016. aastal. Täpsemalt toimus viimane tema juhatud nõukogu koosolek 22. septembril 2016. Oma tagasiastumise avalduse esitas ta 30. novembril 2016 ning Vabariigi Valitsus muutis nõukogu koosseisu 22. detsembril 2016. RMK nõukogu on oma valikutes iseseisev ja sõltumatu ning ükski varasem nõukogu liige praegust 9-liikmelist nõukogu ei juhi. RMK nõukogu on arutanud Est-For Investiga sõlmitavat kavatsuste protokolli esimest korda 2017. aasta sügisel. Arendajad tulid tehase ideega avalikkuse ette 2017. aasta jaanuaris. Nii et kui Polli lahkus aastal 2016, siis nõukogu arutas seda küsimust esimest korda 2017. aasta sügisel, rõhutan üle. Ministeerium on kontrollinud RMK-s rakendatavaid korruptsiooniennetuse meetmeid ja viimati koostati vastav ülevaade 2017. aasta mais. Riigikontrolli korruptsiooni ennetamise 2017. aasta ülevaade riigile kuuluvate äriühingute kohta on leidnud, et RMK puhul on korruptsiooni ennetuse kontroll ja kord piisav. Riigitulunduse asutuse RMK sisekontrollisüsteemi toimimist ja tõhusust üldiselt hindab RMK siseauditi üksus ning meile teadaolevalt on RMK kontrolli ennetamiseks kehtestatud teiste hulgas järgmised regulatsioonid: korruptsiooni ennetamise juhend, RMK riskide hindamise juhend, RMK hankekord, RMK protsessijuhtimise eeskiri ning kõrvaltegevuste ja seotud isikute kohta teatiste esitamise kord. Lisaks on RMK pöördunud möödunud aasta esimesel poolaastal korruptsiooni ennetamise meetmete parendamise eesmärgil Politsei- ja Piirivalveameti poole. Vastavalt PPA ettepanekutele on RMK-s üle vaadatud ja täiendatud korruptsiooni ennetamiseks kehtestatud regulatsioonid. PPA on korraldanud RMK juhtkonnale ja töötajatele viis korruptsiooniennetuse koolitust.
Kolmas küsimus: "Kas RMK ja Est-For Investi vahel sõlmitav kavatsuste protokoll on Euroopa Liidu riigiabi reeglitega kooskõlas? Nende nõuete kohaselt ei tohiks sellel kokkuleppel olla valikulist iseloomu ja see ei tohiks anda eeliseid ühele turul tegutsejale. Seega mitte ainult hind, vaid ka tarnekogused ja tarnekindlus on need väärtused, mille jaoks parim pakkumine peaks selguma üksnes kõigile turuosalistele avatud ja läbipaistval enampakkumise konkursil. Kuidas saab sellises olukorras RMK võtta konkreetseid kohustusi just Est-For Investi suhtes?" Selleks, et välistada kahtlus kavatsuste protokolli riigiabireeglite toimealasse langemise võimalusest, on tellitud advokaadibüroolt Lillo & Partnerid OÜ õiguslik analüüs hindamaks, kas juhul kui kavatsuste protokoll allkirjastatakse, võiks olla tegemist riigiabiga, ning kui jah, siis kas rikutakse riigiabi regulatsiooni. Vastavalt õiguslikule analüüsile ei ole protokolli sõlmimine käsitletav riigiabi andmisena. Ma tsiteerin siinkohal õiguslikku analüüsi. "Kui on tagatud õiguspärase kestvuslepingu sõlmimise menetluse läbiviimine ja kestvuslepingu sõlmimisel on tagatud, et edukas pakkuja ei saa metsamaterjali turuhinnast soodsamalt ega saa konkurentsieelist võrreldes teiste ettevõtjatega." RMK on kõikide kestvuslepingute sõlmimisel seni lähtunud ja kavatseb ka edasi lähtuda kehtivatest seadustes ette nähtud reeglitest ning taganud õiguspärase menetluse läbiviimisel puidumüügi turuhinnaga ning ühelegi pakkujale konkurentsieeliseid andmata. RMK puiduturustusstrateegia kohaselt müüb RMK kogu metsamaterjali aastamahust 85% kokkuleppehinnaga kestvuslepingute alusel ja 15% teisi müügiviise kasutades. Puiduturustusstrateegiaga saavad kõik tutvuda RMK kodulehel, see on seal üleval. Järgmised läbirääkimised kestvuslepingute sõlmimiseks korraldab RMK 2019. aastal. Sooviavaldust saavad esitada kõik puitu töötlevad ettevõtjad, kes on valmis turuhinnaga puitu ostma. Nendega alustab RMK läbirääkimisi soovitava koguse ja tähtajaga lepingu sõlmimiseks. Läbirääkimiste käigus lepitakse muu hulgas kokku hind ja selle muutumise asjaolud, kogus, sortiment, samuti nähakse ette lepingute muutmise, peatamise ja lõpetamise tingimused. Vastavalt RMK puiduturustusstrateegiale müüb RMK puitu kasumlikult ja võidab parim pakkumine. Ma tsiteerin siin ka puiduturustusstrateegiat: "RMK puidumüük peab olema läbipaistev ja arusaadav, info müüdava ressursi kohta peab olema ligipääsetav ja ajakohane, võimalus osaleda pakkumistel peab olema kõigil riigi ees kohustusi täitvatel huvitatud isikutel."
Neljas küsimus: "Millisel määral mõjutab selline tarnekokkulepe turgu? Kuidas tagada selle juures mõistlikud raiemahud ja vastavus säästva arengu strateegiaga?" Rõhutan veel kord, et kavatsuste protokoll ei ole tarnekokkulepe. Selle alusel puitu ei tarnita. Kui puitu kunagi tarnima hakatakse, siis enampakkumise korras sõlmitava kestvuslepingu alusel. RMK aastasest müügimahust moodustab paberipuit 34%. Sellest suurem osa läheb praegu ekspordiks. Plaanitavale puidurafineerimistehasele müüdaks mitte rohkem kui pool aastasest paberipuidu kogusest ehk hinnanguliselt 17% RMK aastasest müügimahust. See on puit, mis täna viiakse laevadega Eestist välja. Pikaajaline tarnekokkulepe omab turule pigem positiivset mõju, kuna puidu hinnad on stabiilsemad, võimaldades ka ühtlasemat raiemahtu eraomanike poolt, kes muidu kontsentreeriksid raiet kõrgema turuhinnaga perioodi. Üldised raiemahud pannakse paika uue metsanduse arengukavaga, mille võtab vastu Riigikogu. Säästva arengu strateegias on eesmärkideks seatud heaolu kasv, kultuuriruumi elujõulisus, ökoloogiline tasakaalustatus ning ühiskonna sidusus. Jätkusuutlik puidukasutus koos heaolu kasvatamisega läbi kohalikul tasandil puidu väärindamise on säästva arengu strateegiaga kooskõlas.
Viies küsimus: "Kuidas on kavatsuste protokollis kajastatud RMK poolsed kohustused juhul, kui Est-For Invest ei saavuta RMK-ga kavatsuste protokolli järgset tarnelepingut? Kuidas on maandatud riskid, et viimane ei saaks sellisel juhul esitada RMK-le hilisemaid võimalikke kahjunõudeid?" Kavatsuste protokolli tööversiooni kohaselt lepivad RMK ja Est-For Invest kokku paberipuidu tarnelepingu ettevalmistamise ja läbirääkimise alustes ning võimaliku tarnelepingu teatud põhitingimustes. Kavatsuste protokolli kohaselt peavad pooled heas usus läbirääkimisi, et jõuda 2020. aastal tarnelepingu sõlmimiseni. Kohustust tarnelepingu sõlmimiseks ei võeta. Est-For Investil on võimalus osaleda RMK korraldatavatel kestvuslepingu läbirääkimistel. Ebaõnnestunud läbirääkimised, mille tulemusel tarnelepingut ei sõlmita, ei anna Est-For Investile võimalust RMKle kahjunõudeid esitada. Nõete esitamise võimaluse risk võiks tekkida, kui RMK ei vii läbi seaduse kohast läbirääkimismenetlust, kuid seda pole varasemat RMK praktikat arvestadaes praegu põhjust kahtlustada.
Kuues küsimus: "RMK juhatuse esimees Aigar Kallas ütles 1. veebruaril 2018 toimunud pressikonverentsil, et ta oleks teavitanud avalikkust ja teisi turuosalisi sellest kokkuleppest alles pärast selle sõlmimist. Kas peate mõistlikuks, et riigi tulundusasutuses saab teha vaid üks inimene hinnanguliselt 300–450 miljoni euro väärtuses üksikotsuseid? Milliseid samme on astutud RMK tegevuse korrastamiseks ja läbipaistvaks muutmisel? Kas ja kes peaks antud olukorras vastutuse võtma?" Kestvuslepingute sõlmimine on osa RMK igapäevatööst ja kolmeliikmelise juhatuse pädevus, mille liige on ka Aigar Kallas. Küll on juhatus nõukogule kavatsuse protokolli tööversiooni tutvustanud. RMK nõukogu arutas Est-For Investiga sõlmitavat kavatsuse protokolli esimest korda 2017. aasta sügisel. RMK müüb puitu riigi tulundusasutusena vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud määrusele "Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord". See on avaldatud ka Riigi Teatajas, sellega saavad samuti kõik tutvuda. Kord näeb ette ka kestvuslepingute sõlmimisi, mis sõlmitakse enampakkumise korras, seega ei saa üks inimene puidumüügi osas teha üksikotsuseid.
Vastutuse osas, vastavalt metsaseadusele, on RMK kõrgeim juhtorgan RMK nõukogu, samuti vastutab juhatus oma otsuste õiguspärasuse eest. Juhatuse üle teostab järelevalvet nõukogu. Arupärimiste ettekandja sissejuhatava sõnavõtu kohta ütlen veel nii palju: väide, et huvide konflikt on jõudnud Keskkonnaministeeriumisse, on läbinisti vale. Seda peaks siis ka kuidagi tõestama, kus on Keskkonnaministeeriumis see huvide konflikt. Selliseid paljasõnalisi väiteid pole mõtet esitada. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Küsimused ministrile. Heljo Pikhof, palun!

Heljo Pikhof
Aitäh, austatud minister! Huvide põimumusega on siin tegu igal juhul. Kavatsuste protokolli põhja on teinud advokaadid, kes on siis Est-For Investil ja RMK-l samad. Nüüd minu küsimus puudutab seda, et Tartu Ülikooli professorite Ülo Mandre ja Erik Puura eeluuringud näitavad selgelt, et Peipsi järv ja Emajõgi sellist suurt tehast välja ei kannataks. Miks ikkagi minnakse uuringutega edasi? On ikkagi eesmärk teada saada siis, kui palju halvemaks võiks Tartu, Emajõe ja Peipsi keskkonnaseisund vastavalt seadustele minna? Aitäh!

Keskkonnaminister Siim Kiisler
Aitäh! Miks minnakse uuringutega edasi? Seda riigi eriplaneeringu menetlemist ja keskkonnamõjude hindamist reguleerivad põhiliselt kaks seadust. Üks on planeerimisseadus, kus on eraldi pikk peatükk riigi eriplaneeringust, kus on tegevused täpselt ära kirjeldatud, samm sammu järel, mida tegema peab. Ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses on väga täpselt, samm sammu haaval ära kirjeldatud, kuidas viia läbi keskkonnamõju strateegilist hindamist. Ja kui me seadusi loeme, siis seal ei ole ette nähtud sellist menetlust, et inimene, professor, akadeemik, teadlane teeb selle lihtsalt ette ära ja ütleb, et siin ta on, teil ei ole vaja midagi rohkem uurida. Seaduses on kirjas, millised sammud peavad üksteisele järgnema, kuidas viiakse läbi riigihange mõjude hindamiseks, kuidas valitakse välja mõjude hindaja.
Kõik need sammud on täpselt kirjas. Ja kui nende mõjude hindajaks või täiendavate uuringute läbiviijaks osutuvad näiteks needsamad professorid, siis on see kõik teretulnud, aga siis on see ka seadusega kooskõlas. Siin ei saa lihtsalt suvaliselt öelda, et meil on selline uuring või teistsugune uuring, vaid me peame lähtuma seaduse sõnastusest, kuidas me keskkonnamõjude hindamisi läbi viime. Samamoodi on planeerimisseaduses väga täpselt ette nähtud sammud, kuidas planeeringu korraldaja peab need sammud läbi viima: millal tegema riigihanke, kuidas valima keskkonnamõjude hindaja. Planeeringu korraldajaks on vastavalt sellele seadusele Rahandusministeerium, riigihalduse minister ja tal on väga täpselt need sammud ette kirjutatud. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Tuletan meelde, et arupärimiste puhul saab Riigikogu liige esitada ühe küsimuse suuliselt. Krista Aru teeb seda nüüd, palun!

Krista Aru
Aitäh, härra juhataja! Austatud minister! Te kirjeldasite just äsja, kui täpselt on seaduse järgi ära määratletud kõik protseduurid, kuidas viiakse läbi keskkonnamõjude hindamine ja kuidas toimub riigihange keskkonnamõjude hindaja leidmiseks. Palun, kas te nüüd avaksite täpselt sama täpselt ka need tagamaad, milliste uuringute, analüüside või otsuste või ka seadusepügalate alusel algatas valitsus eriplaneeringu just Tartu lähedale! Me teame, et jutuks on olnud ka teisi kohti. Miks valiti just Tartu-lähedane eriplaneeringu algatamiseks? Aitäh!

Keskkonnaminister Siim Kiisler
Aitäh! Eriplaneeringu algatamine toimus, kui mu mälu mind ei peta, möödunud aasta maikuus. Ja see eelnõu oli kooskõlastusringil. Muu hulgas esitati see minu teada kooskõlastamiseks ka näiteks Viljandi- ja Tartumaa omavalitsusliidule, see esitati kooskõlastamiseks linnade liidule. Nii et kui vihje on see, et kas omavalitsused olid teadlikud, said esitada oma arvamust, siis see võimalus oli olemas. Ma kahjuks kõigi nüanssidega täpselt kursis ei ole, kuna esiteks ma ei olnud sel hetkel keskkonnaminister, aga teiseks oli see otsuse eelnõu otseselt riigihalduse ministri vastutusvaldkond. Küll aga esitas Keskkonnaministeerium kahel korral oma arvamuse selle ettevalmistatava eelnõu osas. Esimesel korral esitati arvamus siis, kui võimalik arendaja esitas taotluse see eriplaneering algatada, ja teisel korral esitati kooskõlastuskiri planeeringu algatamise otsuse eelnõule. Ja seal on kirjeldatud mitmeid aspekte ja kui te loete seda algatamise otsust, siis seal on ka kirjeldatud sellist üldist olukorda, seda, kuidas on valitud välja kaks maakonda selle planeeringu jaoks, need on Viljandimaa ja Tartumaa. Konkreetsemalt, omavalitsuse täpsusega ei ole seal kohta valitud, vaid on valitud maakonna täpsusega. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Andres Herkel, palun!

Andres Herkel
Aitäh, härra esimees! Austatud minister! Ma küsin selle kavatsuste protokolli kohta, ehkki samasugused küsimused võivad puudutada ka eriplaneeringut. Nimelt, RMK nõukogu esimees härra Talihärm oli kuu aega tagasi korruptsioonivastase erikomisjoni ees ja seal ta möönis, et nõukogule on palju asjad ebaselged siiski. See puudutab nii hinnakujundust kui ka võimalikku vastuolu riigiabi reeglitega. Kas te olete kursis, kas nendele küsimustele on mingisugused vastused tulnud või tulemas? Ja kuidas üldse tekib niisugune olukord, et nii eriplaneeringuga kui selle kavatsuste protokolliga jääb mulje, et mingisugused olulised siduvad otsused on kusagil ette valmistatud juba ammu enne seda, kui avalik arutelu algab, enne, kui tulevad uuringud? Ja kas mitte see ei ole peamine põhjus, et kogu selle protsessi ja võimaliku tehase suhtes on avalikkus juba ette negatiivselt eelhäälestatud? Aitäh!

Keskkonnaminister Siim Kiisler
Aitäh! Kindlasti on see murekoht, et mitmetele inimestele selline mulje on jäänud, või vähemalt see väide kõlab väga tugevalt, justkui oleks midagi ette ära otsustatud. Aga minu teada on ka võimalikud arendajad ise korduvalt kinnitanud avalikkusele, et kui keskonnamõjude hindamise tulemusena on selge, et keskkonda kahjustatakse oluliselt, siis seda tehast lihtsalt ei tule. See sõltub keskkonnamõjude hindamisest see otsus. Ja vastavalt seadusele see sõltub keskkonnamõjude hindamisest, aga ka muude mõjude hindamisest. Ja selle põhjal lõpuks tehakse otsus, kas minnakse edasi või mitte. Ja see otsus, nagu kõik siin väga hästi aru saavad, ei lange ju veel lähiajalgi. Võib-olla see tekitabki küsimusi, et ei saada aru, et see protsess on väga, väga pikk ja meil ei ole täna vastust, kuhu ja mis tingimustel saaks sedalaadi tehase rajada.
Aga kaks momenti veel seoses selle küsimusega. Esiteks, nagu ma rõhutasin, küsimus oli, et kas on täiendavat infot vahepeal tulnud nõukogule. Täiendav info on see, mida ma mainisin, see advokaadibüroolt Lillo ja Partnerid tellitud õiguslik analüüs. See on valminud ja see on kättesaadav vähemasti nõukogu liikmetele. Ja see hindas ka, kas ollakse metsaseadusega kooskõlas juhul, kui selline kavatsuste protokoll sõlmitakse, ja teiseks ka, kas on siin probleeme riigiabi reeglitega.
Ma rõhutan selle veel üle, et seda kavatsuste protokolli ei ole täna alla kirjutatud. Siin on ka ajakirjanduses kahetsusväärselt liikunud erinevat infot. Täna ei ole sellist protokolli sõlmitud, küll on sellest olemas tööversioon, mida on nõukogu liikmetele tutvustatud. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Monika Haukanõmm, palun!

Monika Haukanõmm
Tänan, härra juhataja! Hea minister! Kaheldamatult peab Eesti oma loodusressurssidesse, sh metsa, suhtuma täie tõsidusega ja kasutama seda võimalikult kasulikult, antud juhul puitu väärindades, lisandväärtust luues. Kuulates nüüd seda diskussiooni puidurafineerimistehase ehitamise üle, tekib paratamatult selline loogiline küsimus, et miks või kuidas Riigimetsa Majandamise Keskus just Est-For Investiga selliste esialgsete kokkulepeteni jõudis, oli see protokoll siis nüüd allkirjastatud või mitte. Kas oli ka teisi alternatiive – teisi huvilisi, teisi pakkumisi, kes võiks seda sama tegevust teha võib-olla hoopis paremate tehnoloogiate abil? Või on see ikkagi nii, et tuli üks eraettevõtja, pakkus oma huvidest lähtuvalt välja oma äriidee ja RMK asuski ühte eraettevõtet väga varajases faasis juba eelistama? 

Keskkonnaminister Siim Kiisler
Aitäh! Nagu ma siin eelnevalt ka välja tõin, siis see protsess tavapäraselt ongi RMK puhul nii käinud, et kui on väga suur klient, siis ta eelnevalt küsib RMK-lt kas üldse, kas meil üldse tasub siia oma tootmist rajada, kas meil on võimalik saada piisavalt tooret ka RMK käest. Ja nagu ma siin välja tõin, Kohila Vineeritehase osas sõlmiti selline eelnev koostööprotokoll 2011. aastal Graanul Investiga, kes on kritiseerinud praeguse kavatsuste protokolli sõlmimise ideed. On kahel korral sõlmitud analoogine kavatsuste protokoll – 2013. aasta kevadel Osulasse tehase rajamise osas ja 2014. aasta sügisel Imaverre pelletitehase rajamiseks. Suured kliendid eelnevalt pöörduvad tõesti RMK poole. Sama käis näiteks Estonian Celli tehase puhul, mis rajati Kundasse –see oli minu teada veelgi varem. Pöördutakse RMK poole, kombatakse maad, on tehtud need kavatsuste protokollid ja siis hiljem on juba mindud hankesse turuhinna põhiselt. Siis tehakse läbirääkimiste menetlus, öeldakse, et nii suur kogus, kõik saavad teha oma pakkumise. Tõsi, me peame aru saama, et sel juhul on ka sellel võimalikul kliendil, kui ükskord see leping sõlmitakse, see pikk kestvusleping, kohustus see kogus ära osta. See ei ole nii, et ... Siin tõesti on see, et kui on suured kogused, siis ühtepidi tagatakse neid koguseid, aga teistpidi neid tuleb ka välja osta. See leping on kahepoolne selles mõttes. Nii et hind kujuneb läbirääkimistega enampakkumisel ja see on kooskõlas iga kord seni olnud minu teada selle keerulise nimega korraga, mille ma enne teile ette ütlesin, see on "Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord", mille on kinnitanud Vabariigi Valitsus.

Esimees Eiki Nestor
Andres Ammas, palun!

Andres Ammas
Lugupeetav eesistuja! Lugupeetav minister! Ütlesite, et kavatsuste protokolli veel allkirjastatud ei ole. Tõenäoliselt on teie kui ministri, kui omaniku ehk riigi esindaja käsutuses infot, kuidas selle protokolliga kavatsetakse siis edasi minna. Ja tollel kohtumisel komisjoniga, millele kolleeg Herkel viitas, ütles kantsler Talijärv, et RMK nõukogu koguneb märtsi alguses. Kas see nõukogu koosolek on tänaseks toimunud või mitte? Kui ei ole, siis millal ta toimub? Ja mis siis teie teada selle protokolliga edasi saama hakkab? Aitäh!

Keskkonnaminister Siim Kiisler
Aitäh! Kõigepealt, RMK-ga on selline huvitav olukord, et keskkonnaminister ei ole otseselt omanike huvide esindaja. RMK ei ole äriühing, vaid ta on tulundusasutus ja tegutseb metsaseaduse alusel. Ja RMK kõrgeim juhtimisorgan, nagu ma siin mainisin, ongi nõukogu, kuhu nimetab teatavasti osa liikmeid ka Riigikogu ja osa siis valitsus. Sellist rolli nagu äriühingu üldkoosolekuna käituva ministri puhul, siin antud juhul keskkonnaministril ei olegi sellist suuniste andmise võimalust, nagu on ette nähtud äriühingu puhul. Kõrgeim organ ongi nõukogu ja tema otsustab. Minu teada toimub järgmine nõukogu koosolek selle nädala teises pooles ja neljapäeval aitab mind üks Riigikogu poolt määratud nõukogu liige. Ja ma eeldan, et see küsimus on siis kindlasti ka arutluse all nõukogus. Ja juhatus tutvustab ilmselt selle õigusliku analüüsi tulemusi, millest ma siin rääkisin, ja eks siis arutatakse selle võimaliku kavatsuste protokolli edasist saatust. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Artur Talvik, palun!

Artur Talvik
Aitäh! Minister Kiisler! Ma tuleks ikkagi tagasi selle n-ö usaldusküsimuse või huvide konflikti küsimuse juurde. Te teate väga hästi, et teie kantsler enne kantsleriks saamist või enne ministeeriumisse tööle tulekut esindas ... oli metsatöösturite esindusorganisatsiooni juht. Ta on tihedalt seotud nende esindusorganisatsiooniga. See jutt, et RMK-d Keskkonnaministeerium ei kontrolli, Keskkonnaministeerium määrab sinna oma kantsleri seda RMK nõukogu juhtima sisuliselt ja seesama kantsler juhib sedasama nõukogu. Nüüd, vaadates laiemat pilti, on selge, et see kantsler on kaotanud igasuguse usalduse kõigi silmis. Ja kui te tahate, et metsasõda niimoodi edasi ei läheks, siis mu küsimus on: millal te selle kantsleri lahti lasete?

Keskkonnaminister Siim Kiisler
Kantslerit määrab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi Valitsus. Huvitaval kombel on kantsler ametis olnud rohkem kui neli aastat ja ma ei ole varem kuulnud teilt selliseid väiteid. Ma tõesti ei saa kuidagi nõustuda selle jutuga, veel kord ütlen üle, mida te siin algatuseks rääkisite, justkui oleks huvide konflikt jõudnud ministeeriumisse. Ei ole tehase võimalikud investorid kuidagi seotud Keskkonnaministeeriumiga. Ei saa lõpmatuseni viidata inimeste varasematele töökohtadele. Kui pika perioodi me siis paneme? Kui inimene töötas näiteks viis aastat tagasi kuskil ühingus, kas tal siis on viis aastat hiljem välistatud riigiasutuses töötamine või kuidas seda peaks hindama? Ma arvan, et sel juhul oleks olnud loogiline seda küsimust tõstatada sel hetkel, kui kõrge riigiametnik ametisse võetakse. Aga viis aastat hiljem rääkida, et kuulge, ta töötas viis aastat tagasi sellises kohas, ma arvan, et see ei ole hea tava vähemasti kui mitte muud.

Esimees Eiki Nestor
Igor Gräzin, palun!

Igor Gräzin
Seoses viimasega väike kommentaar. Nii nagu näitab meie kolleegide saatus, kes on otsustanud Riigikogust ära minna või ära läinud: poliitik, see on häbiplekk surmani. Nii et selles mõttes ma arvan, et see vastus oli ebarahuldav. Mis tähendab viis aastat? Sa sured sellega, et sa oled oma erakonnas. Mina ka! Aga nüüd järgmine küsimus, puhtjuriidiline. Ütle mulle palun, mis alusel tekkis eriplaneering? Sellepärast et planeerimisseadus – ma ei leia seda punkti –, seal on eriplaneeringu juhtumid ammendavalt loetletud, neid on seal kuskil 8-9 tükki. Ja mis tahes sellise tehase, käitise või sellise rajamine sinna alla ei kuulu. Kõige lähem on see, et eriplaneering kehtestatakse loodust saastavate jäätmete alaliseks ladustamiseks, aga te ei ole seda nagu nimetanud. Nii et mis on eriplaneeringu juriidiline alus ja kust see tuli?

Keskkonnaminister Siim Kiisler
No ma veel kord ütlen, et mina seda eelnõu tookord ette ei valmistanud, aga siin on viidatud debati käigus minu arust eksitavalt ühele teisele planeerimisseaduse punktile. Mul ei ole seda seaduseelnõu siin ees, ma ei saa paragrahvi nimetada. Aga ühes on nimetatud loetelu, aga eespool, ühes varasemas paragrahvis, kui sul peaks see seadustekst ees olema, on öeldud üldiselt, mis juhtudel algatakse riigi eriplaneering. Seal on öeldud ka seda, et kui on riiklik maakondadeülene huvi – ma nüüd peast tsiteerin ja võin pisut sõnastuses eksida – aga põhimõtteliselt, kui on riiklik huvi, siis selle seaduse sõnastuses on alus ka riigi eriplaneering algatada. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Ain Lutsepp, palun!

Ain Lutsepp
Aitäh, härra eesistuja! Austatud minister! Küsimus selline: millised vead on teinud ja mida on teinud valesti Keskkonnaministeerium, RMK ja Est-For Invest, et tehase rajamisega seoses on tekkinud selline negatiivne foon? Millised kommunikatsioonivead avalikustamisel ja ettevalmistuses on tehtud? Aitäh!

Keskkonnaminister Siim Kiisler
Aitäh! Mina ei ole kommunikatsiooniekspert. Siin oleks hea uurimustöö kellelegi, kes tegeleb teaduse tasemel kommunikatsiooniküsimusega. Kui nüüd püüda hinnata ja tagantjärgi analüüsida, siis kui Est-For Investi esindajad esimest korda avalikkuse ette tulid, kui te meenutate, nad said väga palju kriitikat selle eest, et nad tulid avalikkuse ette oma kavatsustega, neil ei olnud veel vastuseid ja lahendusi. Nende vastus selle peale oli, et nad püüdsid teha kõike hästi avalikult, kõiki võimalikult vara kõikidest isegi oma kavatsustest teavitada avalikkust. Kui te meenutate, kui see info tuli 2017. aasta alguses, siis nad korraldasid pressikonverentsi vist. Võib-olla on õppetund see, et kui tuled avalikkuse ette, et siis peavad olema ka vastused. Võib-olla ainult mõtetega ja kavatsustega ei saa tulla, vaid peab olema natuke pikemalt eeltöö ette ära tehtud. Võin sellise hinnangu anda.

Esimees Eiki Nestor
Austatud Riigikogu! Arupärimiste vastamise korra reguleerib ära kodu- ja töökorra seaduse § 140 ja selle korra järgi on Riigikogu liikmel võimalik esitada üks suuline küsimus. Arno Sild, palun!

Arno Sild
Aitäh, lugupeetud esimees! Lugupeetud minister! Kas te oskaksite öelda valitsuse istungil, mis olid need põhilised momendid, mille vastu eksis Tartu volikogu, kui tegi oma taolise otsuse, et nemad ei poolda seda tegevust? Aitäh!

Keskkonnaminister Siim Kiisler
Aitäh! Ma nüüd väga täpselt küsimusest aru ei saanud, aga ma arvan, et Tartu Linnavolikogul on täiesti seaduslik õigus ja võimalus ja kohustus igasuguseid avaldusi vastu võtta. Ma ei arva, et nad oleksid selle käigus mingi reegli vastu eksinud. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Rohkem ministrile küsimusi ei ole, avan läbirääkimised. Arupärijate nimel Artur Talvik, palun!

Artur Talvik
Aitäh! Tänan ministrit vastuste eest! Kuigi võiks parafraseerida teda ennast ja öelda, et avalikkuse ette tulles võiksid ka vastused olla. See selleks, norida võib alati. Kui Vabaerakond sellist n-ö metsateemat üleval hoiab, siis me üritame vaadata suuremat pilti – mitte minna konkreetsesse kaklusse Est-For versus Tartu või mingid sellised asjad, vaid vaadata Eesti metsa, mis on meie, ma ei tea, kultuuri ja siin olemise, majanduse üks alustalasid ja ka selline emotsionaalne sotsiaalses mõttes väga oluline koht. Vaadata seda suuremas pildis ja otsida tasakaalu kõikide nende erinevate poolte vahel, mis on majandamine, sotsiaalne pool, kultuuriline pool jne, et seal leida tasakaal.
Aga täna on ilmselgelt see olukord tasakaalust väljas, ja mitte ainult selle Est-Fori tehase pärast, vaid ka muude asjade pärast. Vaatame tagasi eelmise aasta metsaseaduse muudatusi ja kõiki muid märke, mis näitavad ilmselgelt seda, et on väga suur surve Eesti metsadele, sooviga seda rohkem raiuda ja käsitleda seda metsa ainult kui kasvavaid puid seal ja rahatähti. Seetõttu Vabaerakond tuli välja metsarahu manifestiga. Seal on kümme punkti, millest mõned ma tooksin kindlasti siin välja. Soovitaksin ka ministril lugeda seda manifesti ja miks mitte ka alla kirjutada petitsioonikeskuses ehk portaalis petitsioon.ee. Ennekõike me ütleme seal seda, et me võiksime kuni uue rahvusliku kokkuleppe saavutamiseni – või siis nimetagem seda rahvuslikku kokkulepet uue arengukava kokkupanemiseni – teha raierahu ja piirata meie raiumisi kuue miljoni tihumeetriga aastas. Jah, kui see on nn valge lepp või selline puit, mida täna üldse ei raiuta, ja sellele leitakse hea funktsioon, siis see number võib ka suurem olla, palun väga.
Teine oluline punkt, millest me oleme Vabaerakonnaga ka siin puldis väga mitu korda rääkinud ja küsimusi esitanud, on lageraied looduskaitsealadel, mis on üllatavalt massilised ja üle mõistuse läinud. Need lageraied looduskaitsealadel võiks ära lõpetada ja käituda nüüd vanamoodi. Ja seal tulevad edasi punktid, mis puudutavad sedasama Est-Fori, seal tulevad punktid, mis räägivad ka ikkagi usaldusest. Just nimelt, kui me tahame rahvuslikku kokkulepet teha ja kui üks osapool ütleb, et me ei usalda ministeeriumi kantslerit – nad on öelnud seda väga pikka aega ja nad on ka põhjendanud seda, miks nad ei usalda –, siis on see mõtlemise koht ministrile. Keskkonnaminister. Keskkonnaministeeriumi kantslerit ei usaldata sellepärast, et ta ei kaitse keskkonda, vaid ta tegutseb pigem tööstuse huvides. Selliseid süüdistusi on looduskaitsjatel kindlasti väga palju. Ja see on mõtlemise koht. Kui inimene, kes põhiliselt peaks organiseerima arengukava arutelusid ja ka seadusmuudatusi, on sellise süüdistuse all, siis minister võiks teha sellest mingisugused omad järeldused.
Ma kutsun üles kõiki seda manifesti lugema ja mõtlema selle peale ning kuulutama välja mitte metsasõda, vaid metsarahu kuni tõesti selle kokkuleppeni, mida me kasutaksime arengukavas, mis ütleb, mismoodi me oma metsadega ümber käime järgmisel kümnel aastal. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Heljo Pikhof, palun!

Heljo Pikhof
Austatud juhataja! Head Riigikogu liikmed! Ma olen igati nõus Artur Talvikuga – meie metsa tuleb kaitsta! Nüüd, kui minna siit edasi, siis kui rääkida Est-Forist, siis võin täie teadmisega täna öelda, olles juristina uurinud ka materjale, et päris algusest peale on käinud tants Est-Fori pilli järgi. Ja Eesti kõigi aegade suurimat tööstusinvesteeringut kavandades pole mitte midagi jäetud ka juhuse hooleks. Kohe alguses esitati valitsusele täitmiseks 12 punkti, mida, võib öelda, kui neid punkte lugeda, on valitsus usinasti täitnud.
Arendaja on juba riigi eriplaneeringu eelleppes tingimused ette kirjutanud: tehas saab tulla ainult Tartu või Viljandi maakonda kuni kümne kilomeetri, soovitavalt kuni viie kilomeetri kaugusele Suur-Emajõest. Ja arendaja soovil on kohe välja võetud nii Pärnu, Põlva kui ka Jõgeva maakonda tehase kavandamise võimalus. Samas, kui me vaatame riigi huve, siis riigi huvides oleks otsida tööstuse jaoks, mis vajab suurtes kogustes puitu ning paiskab heitmeid jõkke ja õhku, selline koht, kus see teeb elusloodusele võimalikult vähe kahju. Aga kahju, et alternatiive ei kaalutudki. Nüüd, kui me räägime Viljandi maakonnast, siis Viljandi maakonda Suur-Emajõe äärde. Ma arvan te kõik saate aru, et Meleski rappa ei hakka mitte keegi tehast rajama ja lisaks sinna veel raudteed ehitama. Ka Reola langeb välja. Ja mis siis jääb? Jääb Vorbuse ja Kärkna, kus Emajõgi ja raudtee vist lõikuvad. Kui nüüd rääkida teaduste akadeemia presidendi Tarmo Soomere väljaütlemistest, siis igal juhul seda meelt ta nüüd küll ei ole ja ta on seda ka ise öelnud, et tehas rajataks ülesvoolu, et sellega kuidagi võib nõustuda.
On kahju, et mul jäi teine küsimus küsimata, kuna lihtsalt ei olnud võimalust, oli ühe küsimuse võimalus. Aga räägime nüüd keskkonnamõjude hindamisest ja uuringutest, mille eest siis teadaolevalt maksab tehase rajaja. Kui alles pärast uuringute läbiviimist tehakse otsus, kas tehas rajada või mitte, siis jääb selgusetuks, miks peaks ühel ettevõtjal ilma mingi riigipoolse garantiita olema huvi panustada sadu tuhandeid eurosid, et lihtsalt uurida Emajõe ja Tartu ümbrust. Kui rääkida puude mahavõtmisest, siis kindlasti on siin nii tartlastel kui ka lõunaeestlastel täiesti põhjendatud hirm, sest ka tehase rajajad on öelnud, et lähikonnast võetakse puid enam. Nii et ega muud ei olegi öelda, et algusest peale on siin mindud vale teed ja mul on väga kahju, et ei arvestata tartlaste arvamusega, kes on öelnud siin kindla ei. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Krista Aru, palun!

Krista Aru
Aitäh, härra esimees! Austatud minister! Head rahvaesindajad! Täna on siin Riigikogus arupärimiste käigus – neid kaks küll on olnud – arutatud küsimusi, millel on hoopis suurem taust ja hoopis suurem tähendus. Ma arvan, et keegi siin viibijatest ei tahaks ega julgekski öelda, et mets ei ole Eesti suurim väärtus. Mets, puhas keskkond ja ühes sellega turvaline elu, õnnelik elu on need, mis peaksid olema  – seda mida me kõik ju soovime – Eestis need väärtused mille pärast tulevad siia need talendid, keda me ootame, mille pärast meie Eesti elab edasi veel kaua ja aina õnnelikumalt.
On veel üks komponent, mida me oleme siin väga palju rõhutanud ja samas teise käega sellest mitte hoolinud: see on kohalike omavalitsuste õigus. Tartu volikogu pidas maha väga tormilise koosoleku, aga pidas maha selle õigusega, sest ta kaitses oma inimesi, oma elanikke ja kaitses tegelikult neid põhimõtteid, mille Tartu on vastu võtnud, vabandust, sellises tähtsas dokumendis nagu strateegiline arengukava. Kui me ei usu ja ei usalda oma kohalikku omavalitsust, siis vähemalt sellist tähtsat paberit nagu strateegiline arengukava, mis ütleb Tartu puhul, et Tartu on hariduse, teaduse, innovatsioonile viitava tööstuse, tehnika ja majanduse linn.
Kas ja kuivõrd see Tartu külje alla rajatav tehas vastaks neile nõuetele, sellele peaks vastama, aga sellele oleks pidanud vastama juba alguses. Ma olen uurinud ja otsinud, kus on need andmed, mis kinnitaksid täiesti veenvalt, et selle tehase rajamisega lahenevad Tartus mingid tööjõuprobleemid, mida muide sellisel kujul Tartus ei ole olemas. Ma olen otsinud lahendust, kus mulle selgitataks, milline on selle rajatava tehase võimalik majanduslik suur kasutegur, et see peaks olema kindlasti just nimelt seal Emajõe ääres ja mis kaaluks üle selle kaotuse, mis tekitatakse Tartu mainele, mis tekitatakse Eesti mainele ja mis tekitatakse kogu meie tervele. puhtale looduskeskkonnale, mille puhul meil on kohustus anda see paremana, aga vähemalt sama puhtana edasi meie järeltulevatele põlvedele. Aitäh! 

Esimees Eiki Nestor
Igor Gräzin, palun!

Igor Gräzin
Austatud härra spiiker, ma palun kaheksa minutit! Muidugi, kodukord on nagu kordukord, aga ma ütleksin niimoodi, et ise kannatate. Ma oleksin võinud rääkida ka ühe minuti, nüüd olete sunnitud kuulama kaheksa. Nii. Hakkame peale sellest ...

Esimees Eiki Nestor
Palun, kolm minutit lisaaega!

Igor Gräzin
Aitäh! Jällegi sporaadilised, juhuslikud märkused, aga tegelikult Krista inspireeris ja ma hakkan siit siis nüüd edasi minema.
Alustame mainest. Kuidas te endale kujutate papivabrikut või terasevalutöökoda Oxfordi Ülikooli juures või midagi taolist Harvardist või kuskil enam, Standfordis sulatusahjud või midagi taolist? Silicon Valley on maksimum, aga ... Ühesõnaga, see vabrik sinna ei sobi, – ei maine, ajaloo ega mitte millegi pärast. Ma tahaks, muide, tähelepanu juhtida, et tegemist on 19. sajandi ideega selles mõttes, et me investeerime – kujuta ette! –paberisse. Tähendab, see on siis paberajalehed, paber... see. Me elame 21. sajandis, meile räägitakse digiriigist, mis peaks saama paberivabaks, ja me seostame oma tuleviku paberiga. Kusjuures, tõtt-öelda isegi mitte paberiga, vaid poolfabrikaadiga. Isegi rulli peale ei ole kuskile kirjutatud, et see on kuidagi Eestiga seotud.
Üks väga olulisi mainekahjusid on see, et Tartu Ülikool asub tehnoloogiliselt üleeilse vabriku kõrval. Ainus asi, mis olevat tehnoloogiliselt kaasaegne, on puhastusseadmed. Kah, mul asi! See on tavaline keemiatööstus, ikka saab puhtaks teha, aga mida ei saa ära teha, on vähemalt absoluutne saaste, ja see on soojus. Ka puhastusseadmed nõuavad energiat ja lõppastmes on soojussaastamine see, mis tapab ära Emajões selle, mis veel alles on. Ja Peipsi järvele võime me kriipsu peale tõmmata – õitseb ju niigi. Mõelge, kuskohas hakkavad räimed kudemas käima. Noh, koha jääb alles – noh, paarkümmend aastat rohkem –, aga see on siis ka kõik. Me peame aru saama, et see vabrik on Tartu, Tartu maakonna ja Lõuna-Eesti lõpp.
Nüüd küsimus. Väga toredad poisid, et avalikustasid. Jah, tõsi. Aga see ka ei ole mitte strateegia. Sest see oli ettenähtav, et sellest tuleb jama. Ja nüüd on küsimus, kas seda paberivabrikut või seda papitehast ei ole võimalik rajada salajasena. Sinna ei ole võimalik okastraati ümber panna sildiga "Stoi, kto idjot!". See on näha. Järelikult tekib küsimus, et kust, kurat, see siia sai ja millal. Kas me tahame uuesti saada tagasi Rail Balticu situatsiooni? Rong on juba läinud. Praegu ongi see koht, kus saab rongi kinni panna, kus teda võib isegi mitte alustada. Siin oli ka juttu – ja ma tänan kompetentse ja õige vastuse eest – eriplaneerimine, kust see tuli. Jah, tõepoolest, selline paragrahv on seal eespool olemas ja see vastab tõele. See oligi ainuvõimalik ja väga korrektne vastus. Aga seal on üks väike konks, kust ma peaksin nüüd edasi vastama. Pange tähele, eriplaneeringu seadusega tuleb välja, et ühe eraviisilise värkstoa käimapanemine on riiklik huvi. Ehk papivabrik on Eesti strateegiline riiklik eesmärk, kusjuures teadmisega, et selle vabrikuga viiakse ära kümned, võib-olla sajad potentsiaalsed start-up'id, mis saavad sündida ainult Tartu vaimses keskkonnas. Kes on selle ... Aa, tööjõust oli juttu. Muide, minu arvates ka see rehkendus, et me peame rajama tehase lootuses põgenikele, sest oma tööjõudu ju ei ole, kusjuures meil ei ole Tartus piisavalt araabia keele tõlkegi. Huvitav, kuidas nad seal tselluloosivabrikus siis tööle hakkavad. Sest muud tööjõudu Tartust võtta ei ole. Tartu on kõrgtehnoloogiline linn tulevikuga.
Kui me praegu räägime sellest otsustamisest, siis üks asi, mis tegelikult ... Vaata, alati tulevad suured jamad välja väiksest detailist. Kas te panite tähele, kes on papivabriku juristid? Need on Eesti tipud. See on kõige kihvtim ja kõige vahvam juriidiline büroo Eestis. Huvitav, eks ju. Mis seal juriidiliselt keerulist on? Sina lõikad puid, sina tood, mina maksan. See on viienda kursuse üliõpilase magistritöö, mitte rohkem, aga võetakse tippjurist. Miks? Asjas on konks sees, see on riigiõiguslik probleem, kus me peame ära lahendama küsimuse, kas otsustab Tallinn ja Stenbock või otsustab Tartu, Tartu Vaim, Tartu ajalugu ja see kõik kokku.
Kallid sõbrad ja kaasvõitlejad! Täna on tegelikult küsimus sellest, mis me Eestina oleme. Kas meie sõna siin üldse midagi maksab? Milleks kõik need kohalikud omavalitsuste valimised jne? Ja lõpetuseks. Kas te olete kunagi Tartus, mis on akadeemiliste intriigide pesa, kus inimesed on intriigide pärast infarkti surnud sajandeid, Johan Skyttest alates, et Tartu on saavutanud sellise haruldase üksmeele, poliitilise konsensuse ja tõelise tartlase tunde. Ma olen saadik Tartumaalt. Me vaatasime kadedusega, kuidas nad teevad, ja me oleme nii uhked, et meie maakonna keskel on niivõrd kihvtid inimesed. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Peeter Ernits, palun!

Peeter Ernits
Hea juhataja! Head kolleegid! Ka mina olen Tartumaalt. See, mis toimub siin Tartumaal, on ausalt öeldes üsna piinlik. Tegemist on ju koloniaalpoliitikaga. Jah, väärindada on vaja, palki ei maksa välja vedada, toorainet, teeme ise. Aga kuhu teeme ja kes teevad? Praegu armastab üks mu tuttav nimetada – ta on Tartu volikogu liige –, et ta on vangla- ja ülikoolilinnast, aga homme vangla-, ülikooli- ja haisulinnast. Noh, Tartu volikogu laiendatud seltskond ja Tartu Linnavolikogu ütles selge ei. Pole mõtet isegi uurida oludes, kus on kõik selge.
Selge on see, et kindlasti pappi tuleb, kui rääkida papitehasest nii ülekantud kui ka otseses mõttes, aga küsimus on selles, mis hinnaga. Ja tegelikult on võimalik ka suletud tsükliga hakata n-ö seda pappi tootma või kõiki neid muid toodangu momente. Aga sellisel juhul läheb asi liiga kalliks. Tallinna abilinnapea Mölder kirjutas ühe loo, mis ajas mul harja punaseks: et miks te vastu punnite? Ma kirjutasin talle vastu, et tee ettepanek Ülemiste järve äärde teha papitehas või Pirita jõe äärde. Ta ei ole tänase päevani teinud seda.
Aga mida ma tahan öelda: tegelikult, kuna kinnist tsüklit ei saa teha, vesi tuleb saata välja, sest vastasel juhul ei tuleks pappi – ja nüüd ma pean silmas seda tulu –, ei oleks võimalik ka toodang. Kui oleks puhas tehas, siis läheks see asi liiga kalliks ja ei oleks mõtet seda teha. Järelikult on tegemist puhtalt sellise koloniaalpoliitikaga.
Vahepeal oli jutuks, et kui Tartu ei kõlba, paneme tehase kuhugi Ida-Virumaale – need venelased las kannatavad, nad on niigi harjunud seal reostunud keskkonnaga. Ka see on selline häbiväärne lähenemine. Ja et miljard investeeringut  – kes ei tahaks!? Iga valitsus tahaks. Aga mul on andmeid või luureandmeid, et tegelikult praegu see investeering läheb veel suuremaks. Ja kui Eesti meestel, Eesti poistel seda miljardit enam üle selle ei ole, äkki tuleb võtta neidsamu investoreid Rootsist või Soomest, kes annavad selle puudujääva papi. Aga sellisel juhul võib õige varsti libiseda kogu see haisutehas või papitehas hoopis kellegi omandisse ja ma ei tea, kas see on see lahendus.
Nii et tegelikult olukord on üsna selge. Kolleeg Igor rääkis tõesti eelmise sajandi, et me vaatame suunaga hoopis teisele poole. Ühelt poolt me peaksime midagi tegema, aga me oleme tegelikult sundseisu pandud. Ja kui rääkida siin Keskkonnaministeeriumi kantslerist – ka minu vana kolleeg, tubli mees, aga tõepoolest metsatööstusliidu endine juht ja selge see, ja Mati Polli, kes tunneb Eesti metsi ülihästi – vaadake, kellena ta kunagi töötas, enne kui Sylvester loodi!  Kõik on nagu kõige parem, aktiivsed Eesti mehed ja lubavad suurt investeeringut, aga samas jälle millegipärast ainult kindlasse kohta.
Nii et ei meeldi see mulle, oli öeldud, et Tartu linna elanikele ja ma võin teile kinnitada, ka Tartumaa elanikele. Keskerakonna Tartumaa piirkonna juhina võin öelda, et pole ainult avaldust teinud, aga ei sobi see ka meile. Nii et investeeringut on vaja, aga võimalused, kuhu teha ja kuidas, peaks olema palju avaramad ja koloniaalpoliitikat – aitäh, 21. sajandil! Kõike head!

Esimees Eiki Nestor
Jaanus Marrandi, palun!

Jaanus Marrandi
Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Kindlasti võib hästi emotsionaalselt hästi palju rääkida, nimetada seda planeeritavat tehast papitehaseks, paberitehaseks, tselluloositehaseks, aga võib seda nimetada ka rafineerimistehaseks – neid lähenemisnurki on üsna mitu. Ma küll arvan, et tänapäevane puidukeemia ei ole 19. sajandi tehas ega ka tselluloositehas, sest olles RMK nõukogu liige, olen ma tõepoolest tutvunud ka selle tehase n-ö prospektiga, nende materjalidega, mida seal soovitakse hakata tootma, mida tegema. Ja ma olen aru saanud, et seal on plaan hakata tootma alates plasti asendajatest, lõpetades riiete ja terve rea innovaatiliste toodetega, tselluloos on seal ka kindlasti kuskil olemas. Nimetada seda papitehaseks ja hästi emotsionaalselt vooluga kaasa minna – kui investorite plaan on n-ö 16. sajandil nõiapinki pandud, siis on väga lihtne sealt emotsionaalselt mööda minna ja sülitada sinnapoole. Niisugune mõtteviis ei sobi minu arvates tegelikult 21. sajandisse. Nii nagu 21. sajandisse ei sobi ka selline mõtteviis, nagu siin esindas Vabaerakonna esimees, kes rääkis, et inimene oma endiste töökohtadega, olgu ta seal viis, kuus või ükskõik kui palju aastaid tagasi olnud, ei sobi töötama mingitel järgmistel kohtadel. Vaadake, ma lugesin just hiljaaegu ühte Põhja-Korea raamatut, kus oli juttu sellest, et küsiti, kus sinu vanemad olid ameeriklastega sõja ajal. Kui nad olid juhuslikult ebamugavas positsioonis, siis lapsed ja lapselapsed ülikooli minna ei saa, sellepärast et valesse kasti kuuluvad. Vot niisugust mõtlemist ei tohiks olla. Kindlasti, kui on konkreetsed süüdistused, siis need on väga konkreetsed ja need peaks olema laual. Täna peale emotsionaalsete süüdistuste pole muud mina näinud. Selles mõttes emotsionaalsed süüdistused ühe või teise osapoole pealt, selliselt personaalseks minna ei ole korrektne tänapäeval, 20. sajandil.
Nüüd, kui me räägime sellest nn puupapivabrikust või tselluloositehasest või puidurafineerimistehasest, siis selle asukoha teema on tõepoolest omaette küsimus. Kuhu, miks ja millal? Öelda, et ilmtingimata tuleb ta enam-vähem Raekoja platsile, nagu siin üks eurovolinik väljendas, see on ka ilmselgelt liialdus. Ilmselgelt on liialdus seda nimetada ka haisutehaseks. Ma tuletaksin meelde, et Soomes on neid tehaseid päris mitu tükki. Need veed juhitakse reeglina suurtesse Soomes olevatesse siseveekogudesse. Ja pole mina kuulnud, et Soome järvede olukord oleks kohutavalt halvaks läinud ja nad haiseksid ja oleks n-ö lõpp käes – pole seda kuulnud. Ja mina ei arva, et eestlased on kehvemad puidukeemiatööstusettevõtete ehitajad ja keskkonnanõuetest kinni pidajad, kui seda on soomlased. Vaadates kas või sellesama investorite seltskonna tegevust Eestis revolutsioonilise pöörde teinud Imavere saeveski ehitamisel: enne seda veeti palgid välja, pärast seda lauamaterjal. Sinna on tekkinud terve klaster. Jälle ei ole ainult saekaatriga tegemist, nagu võiks ju ka hästi lihtsustatult öelda, vaid seal on täna olemas liimpuittalad, mida viiakse Jaapanisse, seal on pelletid, seal on taastuvenergiaüksus. See on terve klaster: palkmajad, jne, jne, mis täna toimib. Ja see on eestlaste loodud ja toimib väga hästi.
Nüüd, arutada seda, kas uurida pole vaja, rääkida pole midagi vaja, sest me teame kõik. See ka ei ole minu arvates päris adekvaatne teema. Missugune on täpselt tegelik tehnoloogia? Minu teada ei ole ka need tehnoloogilised valikud täna tehtud. Kui on täpne tehnoloogiline skeem paigas, siis on seal olemas ka vastavad heitnormid ja kõik need asjad. Vot neid ongi vaja teha. Mis mainesse puutub, ühesõnaga, neid ongi vaja teha, et selgitada välja ...
Paluks lisaaega!

Esimees Eiki Nestor
Kolm minutit lisaaega.

Jaanus Marrandi
... missugune on tegelik keskkonnakoormus, just nimelt tegelik keskkonnakoormus. Ja selles saavad kindlasti osaleda kõik kandvad teadurid ja teaduslikud jõud oma parimas teadmises. Selles mõttes kindlasti on seal võimalused olemas puidukeemia innovatsiooniks väga suurtel teaduslikel uurimistöödel. Selles mõttes asugu see tehas kus tahes, Tartu teaduslikul potentsiaalil või ka Tallinna teaduslikul potentsiaalil oleks rakendamist kui palju.
Koloniaalmajandus, millest siin ka üks mees rääkis. Koloniaalmajandus on see, kui me viisime paarkümmend aastat tagasi jämepalki välja ja nüüd viime välja kahe miljoni tihumeetri ulatuses ümarpaberipuitu ja saame selle eest vähem raha, kui skandinaavlased saavad. See on kehv lugu. Me peaksime selle ära töötlema ja kui täna on puidu lisandväärtus Eestis 700 miljonit eurot, siis peenpaberipuidu töötlemisel lisanduks sinna ligi 300 miljonit eurot juurde. Me teame, me oleme siin arutanud olulise tähtsusega riiklikke küsimusi, kui palju on, kui suur raha on 300 miljonit eurot. Ja kindlasti ei pea see toimuma keskkonna arvel, keskkonda saastades, juba ette teadlik olles, kasutades siin, ma ei tea, venekeelseid väljendeid, nagu siin ka üks Reformierakonna inimene kasutas. Ma ikkagi näeksin, et pigem on see Põhja-Korea või nõukogudeaegne mõtlemine, et me oma iseenese tarkusest juba teame, ilma et me midagi vaataks. See ei ole korrektne lähenemine. Ja siin Vabaerakonna esimees tarvitas mõtteviisi, et puit ja metsaga seonduv on emotsionaalselt tähtis ja see on majanduse üks aluskivisid jne. Jah, ta on seda ja sellele asjale tuleks vaadata otsa nii majanduslike argumentidega kui ka keskkonna argumentidega. Loomulikult võib seda teha ka emotsinaalsete argumentidega. Aga igal juhul tuleks võtta kätte aastaraamatud metsa kohta, näiteks kas või aastaraamat "Mets 2016", ja vaadata sealt erinevate vanusegruppide viisi, palju Eestis metsa on viimase kümne aastaga ..., kas vanus on vähenenud või mitte, kas raied on suurenenud või mitte. Tegelikult ei ole! Tegelesin nädalavahetusel sellega, õppisin selgeks kõik aastaraamatu "Mets 2016" raied erinevate puuliikide, vanusegruppide viisi. Ei ole toimunud vähenemist vanuses. Küll aga on väga selge tendents see, et Eestis on metsasus suurenenud. Peale sõda, enne kolhooside moodustamist või nüüd võrrelda, siis see on miljon hektarit rohkem metsa Eestis – miljon hektarit rohkem metsa! Ja need on sellised metsad, millest väga paljud saavad raieküpseks. Nüüd ongi tegelikult puhtalt väärtuslik küsimus: kas mõiste nagu "majandusmets" on meil olemas või meil ei ole seda olemas? Kas puud peaksid maha kukkuma ja lihtsalt hävima või on neile vaja leida majanduslik sisu ja tegelda sellega kogu rahvamajandusele kasu saades? Nii et need on need küsimused, mis meie ees on. Aga lisaks emotsioonidele on vaja ka sisulist mõtlemist selle juures. Tänan tähelepanu eest!

Esimees Eiki Nestor
Valeri Korb, palun!

Valeri Korb
Kolleeg Peeter Ernits ütles, et ta on Tartumaalt. Mina olen Ida-Virumaalt ja mul on sama huvi sellest, millest tänasel päeval räägime. Arupärimises me ikka rohkem räägime metsast ja kõigest, mis toimub selle suure ehitusega, aga ma tahaksin natuke pöörata, ütleme, teisele poole meie jutu, vaatamata sellele, et meid on nii vähe siia jäänud.
Paar nädalat tagasi, mäletate võib-olla, ma ei mäleta, kas Postimehes või kuskil mujal ajakirjanduses oli sellest kirjutatud. Meie kolleeg Igor Gräzin andis intervjuu ja kõikidel oli üks küsimus: mis nad mõtlevad sellest, mis saab Eestist aastaks 2118, tähendab, saja aasta pärast. Mina mäletan seda ja ma otsisin interneti kaudu välja, mida siis ütles Anto Raukas, geoloogia-mineraloogiadoktor, meie austatud inimene ja professor. Ma loen sellest viimased laused, mis ta oma intervjuus annab. Ta räägib sellest, et Eesti on aastal 2118 üks maailma õnnelikumaid piirkondi, sest ühena vähestest riikidest on meil piisavalt puhast vett. Ma mõtlen, et tegelikult selle intervjuu käigus meie härra Raukas mõtles sellest, et meil on Emajõgi, meil on Pärnu, meil on Peipsi järv. Need on tõesti meie suured väärtused. Ma mäletan, et seitse-kaheksa aastat tagasi me käisime keskkonnakomisjoniga seal Värska kandis ja uurisime. Keskkonnaministeeriumi rahvas rääkis meile rohkem sellest, mis siis oli. ... on Peipsi järv. Ja teate, need pildid, mis olid kosmosest tehtud, näitasid, et ega kõik hästi Peipsi järves ei ole. Põhja pool oli võib-olla natuke sinisem, aga lõuna pool oli rohkem seotud Mendelejevi tabeliga, sellepärast, et seal olid tõesti kõik värvid. Ja Peipsi järv, me saame tänapäeval aru, et kõik need mineraalid või materjalid, mis annavad, ütleme, värvi sellele suurele järvele, mis kujutab endast Peipsi järve, töötab tänasel päeval suur jõgi, mis tuleb sisuliselt Pihkva kandist ja toob seda sisse.
Nii et minu jaoks on väga keeruline tänasel päeval öelda, et missuguses seisundis praegu see järvevesi on. Ma mõtlen, et oleks tore, kui me räägiksin siin ka sellest. Aga teine lugu on selles, et kui selle suure ehitusega, ütleme, 1/3 Emajõest läheb läbi selle suure tehase, siis mis ta viskab Peipsisse sisse. Sellepärast, et Narva jõgi võtab Peipsist vee välja ja läheb, ütleme, Narva poole, aga see vesi, mida Narva suure linna inimesed saavad juua, tuleb just Narva jõest. Mind kui Ida-Virumaa inimest ja saadikut, kes on sealt valitud, see tõesti häirib. Ma pean sellele mõtlema ja me peame kõik mõtlema sellele, missugust vett saavad inimesed seal kandis, Ida-Virumaa kandis.
Suur tänu arupärimise eest! Ma olen tõesti huviga kuulanud, mida siin räägiti. Me rääkisime siin ühest poolest, aga minu meelest me peaksime ka teisest poolest, veest, mis on teine pool sellest suurest küsimusest, millest räägiti Tartu volikogu istungil. Aitäh teile!

Esimees Eiki Nestor
Riigikogu liikmetel ei ole rohkem läbirääkimiste soovi, aga ministril on. Keskkonnaminister Siim Kiisler, palun!

Keskkonnaminister Siim Kiisler
Aitäh, austatud esimees! Auväärt Riigikogu liikmed! Tahan kõigepealt tänada Riigikogu liikmeid väga elava ja tõsise arutelu eest ja siin kasutan võimalust kommenteerida mõningaid momente. Kõigepealt oli siin juttu, et kuidas siis seis selle planeeringuga on: kas rong on läinud ja millal rong on läinud? Kinnitan teile, täna rong ei ole läinud. Sellepärast ongi see seaduse mehhanismi täpselt ette kirjutatud, et igaühel on võimalus kaasa rääkida. Kaasatakse, tehakse uuringuid ja siis otsustatakse, kas rong saadetakse teele või mitte. Sellepärast ei ole põhjust ka asjatut paanikat külvata ja väita, justkui kõik oleks tänaseks juba otsustatud. Kindlasti ei ole!
Nüüd siin Riigikogu liige Heljo Pikhof – kahjuks on ta praeguseks ära läinud – viskas üles justkui kahtluse, et kui tasutakse keskkonnamõjude hindamine ja muud uuringud, arendaja või planeeringust huvitatud isiku poolt, nii nagu seadus seda sätestab, et justkui see ei oleks usaldusväärne. Selline väide mind paneb väga imestama. Teatavasti siinsamas Riigikogus vähem kui aasta tagasi, 23. märtsil algatati planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu 411, mis võeti vastu 19. aprillil 2017. See täpsustati, sõnastati ümber just selle mõttega, et ka riigi äriplaneeringu korraldamisel vaja minevad uuringud, keskkonnamõjude hindamised, et nende eest tasuks planeeringust huvitatud isik, kuigi korraldajaks on Rahandusministeerium. Ja selle eelnõu poolt selle lõpphääletusel hääletasid kõik kuus erakonda, nende esindajad. Mitte ühtegi vastuhäält ei olnud, mitte ühtegi erapooletut häält ei olnud, kaasa arvatud Heljo Pikhof hääletas selle poolt, et seda seadust täpselt nii sõnastada. Aga ka teised mitmed siin täna sõna võtnud Riigikogu liikmed – te ise toetasite seda seadust sellisel kujul. Ma ei hakka nimeliseks minema, aga ütlen, et kõigi erakondade esindajad olid poolt, mitte ühtegi vastu, mitte ühtegi erapooletut ei olnud.
Aga ma tänan Vabaerakonda üleskutse eest! Olen teie manifesti lugenud, olen sellega tõepoolest tutvunud. Ma juhin tähelepanu sellele, et meil kehtib täna riigi poolt vastu võetud metsanduse arengukava kuni aastani 2020. Ja kui siin räägitakse tasakaalustatusest selle arengukava elluviimisel – eelkõige peetakse silmas raiemahtusid –, siis kõigil nendel aastatel, mis arengukava on kehtinud, on raiemahud olnud väiksemad, kui selles Riigikogu poolt vastuvõetud metsanduse arengukavas on ette nähtud. Kõigil nendel aastatel eranditult! Siin on küsimus ka Riigikogule, et kui nüüd Riigikogu kinnitab järgmise metsanduse arengukava kuni aastani 2030, kuidas siis see tasakaal leida, kuidas jõuda sellise otsuseni, et pärast Riigikogu oma otsusega ka rahul on. Mitte nii, et ka need Riigikogu liikmed, kes on olnud ka selle eelmise metsanduse arengukava kinnitamise juures ja selle poolt hääletanud, ei tuleks hiljem ja ütleks, et kuidas küll selline arengukava ja sellised võimalused võimalikud on. See on tõsine mõtlemisekoht, kuidas see arutelu läbi viia. Ma juhin tähelepanu, et uue metsanduse arengukava koostamise avaüritus toimub homme Kultuurikatlas, see on kõigile avatud. Seal tuleb muide kõnelema näiteks Euroopa Metsainstituudi esindaja.
Palun lisaminuteid!

Esimees Eiki Nestor
Kolm minutit lisaaega.

Keskkonnaminister Siim Kiisler
Selle Euroopa Metsainstituudi konventsiooniga loodetavasti me liitume lähiajal, kui Riigikogu sel nädalal selle eelnõu poolt hääletab. See on selle nädala päevakorras see konventsiooniga liitumine. Nii et see esindaja on ka kohal, räägib nendest erinevatest aspektidest, mida silmas pidada metsanduse arengukava koostamisel. Ma usun, et uue arengukava koostamisel debatid tulevad kindlasti kirglikud ja arutatakse südamest ja ka teravalt, aga kokkuvõttes saavutatakse üksteisega arvestav kompromiss. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Lõpetan selle päevakorrapunkti arutelu.

3. 17:01 Vaba mikrofon

Esimees Eiki Nestor
Vaba mikrofon algas. Monika Haukanõmm, palun!

Monika Haukanõmm
Tänan, härra juhataja! Head Riigikogu liikmed, kes on veel saali jäänud! Täna ma tahan rääkida puuetega inimeste olukorrast Eestis ja riigi tegevusest. Teadupärast Eesti ratifitseeris ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni 2012. aastal ja esitas oma esimese riikliku täitmise aruande 2015. Riigiaruanne keskendus Eesti õigusruumi analüüsile. Nagu me teame, meie seadused on valdavalt eeskujulikud ja neile pole suurt midagi ette heita. Küll aga ei saa sedasama öelda ja väita tegeliku elu kohta, see tähendab seaduste ellurakendamise kohta igapäevaellu. Eelnevast murest kantuna koostaski Eesti Puuetega Inimeste Koda konventsiooni täitmise variraporti, mis kannab pealkirja "Puuetega inimeste eluolu Eestis", et juhtida tähelepanu puudustele rahvusvahelise konventsiooni täitmisel, toetudes praktilisele tegelikkusele Eesti puuetega inimeste elus. Ja raportis ei takerduta mitte ainult kriitikale ja hädaldamisele, vaid antakse väga konkreetseid soovitusi probleemide lahendamiseks.
Tooksin siinkohal välja neli olulisemat leidu ja soovitust olukorra parandamiseks. Esiteks, Eesti ei täida sõltumatu järelevalve mehhanismi moodustamise nõuet. See tähendab seda, et puuetega inimestel puudub võimalus pöörduda oma õiguste kaitseks sõltumatu institutsiooni poole, kui diskrimineerimisjuhtum on seotud sotsiaalhoolekande, tervishoiu, hariduse ning avalikkusele pakutavate teenuste ja kaupadega, sh eluasemele ligipääsetavusega. Järelevalve puudumise mehhanism omab laiemat mõju. See väljendub selles, et riigi institutsioonidel on vähene motivatsioon tegelda konventsiooni ellurakendamisega. Ikka ja jälle on puuetega inimeste küsimus valdavalt Sotsiaalministeeriumi küsimus, mitte kõigi ministeeriumide ja ametite oma. Viie aasta jooksul ei ole kahjuks Sotsiaalministeerium suutnud muuta ühte seadust, et anda võrdse kohtlemise volinikule õigus ja pädevus tegelda järelevalvega ning võtta vastu hammasrataste vahele jäänud puuetega inimeste avaldusi ja selleks vajalikke ressursse, ei inimeste ega raha näol. Seega esimene soovitus: seadustada järelevalvemehhanism, tagades selleks järelevalveks vajalik ja piisav rahastus riigieelarvest.
Teiseks, kohaliku tasandi sotsiaalteenuste kättesaadavus sõltub Eestis ebaõiglaselt suurel määral puuetega inimeste enda ja tema lähedaste võimekusest vajalikku abi taotleda, kuid peaks sõltuma eelkõige abi vajadusest. See tähendab, et Eestis saavad abi need puudega inimesed, kes on kõige tugevamad, mitte need, kes on nõrgimad. Meditsiinis on selge lähtekoht: abi andmisel tuleb esmatähelepanu pöörata neile, kes abi ei jõua enam küsida. Väga lihtne. Samasugune lähenemine peaks ka sotsiaalhoolekandes olemas olema. Soovitus: kindlustada kõigile puuetega inimestele võrdne, vajadustele vastav ligipääs erinevatele teenustele.
Kolmandaks, puuetega inimeste, iseäranis puuetega laste toetus ei kata enamasti puudest tingitud lisakulutusi. Üle poolte vanematest ütlevad seda, et lisakulud ei kata väheselgi määral tegelikke kulusid. Kui kuni 18-aastaste laste puhul elab vaesuses 18,5%, siis puuetega laste puhul ulatub see näitaja 26,2%-ni. Me ei ole üle kümne aasta suutnud puuetega laste toetust tõsta.
Neljandaks, puuetega inimeste teenuste ja toetuste taotlemine ning abivajaduse hindamine on eri valdkondade, samuti riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandi vahel killustunud. Andmete ristkasutus ei toimi. See tähendab puuetega inimestele teabes orienteerumisel keerukust, suurt aja- ja energiakulu, aga ka vajalikust abist ilmajäämist. Soovitus: sidustada puuetega inimestele, sh puuetega lastele suunatud teenused ja toetused sotsiaal-, tervishoiu-, haridus- ja töövaldkonnas nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil terviklikuks lahenduseks, et nende lähedasi ja eestkostjaid tõhusalt toetataks, jõustataks süsteem ning korraldataks andmebaasid ümber.
Lõpetuseks. Riigi tugevust näitab see, kuidas ta suhtub oma kõige nõrgematesse ühiskonnaliikmetesse. Seni, kuni me ei hakka puuetega inimestesse suhtuma kui täieõiguslikesse ühiskonnaliikmetesse, ei muutu ju midagi. Äkki aitab suurtest sõnadest ja asuks tegudele. Ja kui hea valitsus ei tea, mida tuleks teha, siis soovitan lugeda seda variraportit. Kõik on puust ja punaseks tehtud. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Rohkem kõnesoove ei ole. Kohtume homme!

Istungi lõpp kell 17.07.