10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Jüri Ratas
Tere hommikust, head ametikaaslased! Austatud Riigikogu, alustame Riigikogu täiskogu IV istungjärgu 7. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Kõnesoove ei ole.
Teeme kohaloleku kontrolli.
Kohaloleku kontroll
Kohalolijaks registreerus 67 Riigikogu liiget, puudub 34.

1. 10:01 Korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE) teine lugemine

Aseesimees Jüri Ratas
Alustame tänase päevakorrapunkti menetlemist: õiguskomisjoni algatatud korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 267 teine lugemine. Ma palun Riigikogu kõnetooli õiguskomisjoni liikme Kristjan Kõljala!

Kristjan Kõljalg
Hea istungi juhataja! Austatud kolleegid! Arutasime ...

Aseesimees Jüri Ratas
Hea ettekandja, ma palun vabandust! Head ametikaaslased! Ma palun austada ettekandjat ja neid, kes soovivad ettekannet kuulata! Saalis on väga suur lärm. Ma tänan teid! Palun, ettekandja!

Kristjan Kõljalg
Aitäh, hea istungi juhataja! Arutasime nimetatud eelnõu 24. oktoobril k.a. Arutelu käis põhiliselt selle üle, kas täiendada korrakaitseseaduse § 38 lõiget 21 ja lisada pärast sõna "kontrollimisel" sõna "indikaatorvahendiga". Lõppkokkuvõttes otsustas komisjon, et see täpsustus ei ole vajalik, sest korrakaitseseaduse mitme sätte koosmõjust tuleneb, et joovet kontrollitakse indikaatorvahendiga.
Otsused, mis komisjon vastu võttis, olid konsensuslikud ja neid oli kaks. Kõigepealt tehti ettepanek võtta eelnõu täiskogu tänasesse päevakorda ja seejärel tehti ettepanek teine lugemine lõpetada. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas
Head ametikaaslased, kas teil on ettekandjale küsimusi? Küsimusi on. Urve Tiidus, palun!

Urve Tiidus
Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mul ikka üks küsimus on. See teema ei ole paljudele kuigi tuttav, sellepärast et nad ei tarvita alkoholi, on karsked ja kained. Mida see muudatus täpselt muudab nende inimeste jaoks, kes istuvad autoroolis ja keda politseinik peatab? Kas see käib iga olukorra kohta, kui politseinik auto peatab, või mingite ekstraordinaarsete olukordade kohta?

Kristjan Kõljalg
Aitäh küsimuse eest! Tegemist on n-ö puhumisreididega. Õiguskantsler on juhtinud meie tähelepanu sellele, et kehtiva regulatsiooni puhul oleks õige, kui igale puhumisreidi käigus kinni peetud autojuhile loetakse enne puhumist ette kõik tema õigused. Selle eelnõu eesmärk on just see, et seaduskuulekaid kodanikke selles protseduuris võimalikult lühikest aega kinni peetaks. Selle eelnõu järgi on inimestel õigus nõuda õiguste ettelugemist. Nagu me teame, on 98–99% autojuhtidest seaduskuulekad. Nii et nende huvides on, et puhumisprotseduur toimuks võimalikult kiiresti.

Aseesimees Jüri Ratas
Märt Sults, palun!

Märt Sults
Aitäh, härra eesistuja! Hea ettekandja! Minul endal alkoholiprobleemi ei ole, aga ma oleksin väga meelitatud, kui politseiametnik peab mu kinni, tervitab ja ütleb, et siin on kapten see ja see, meil on puhumisreid, palun olge hea ja puhuge. Selline isiklik pöördumine on nii viisakas ja see 20 sekundit, mis kaotsi läheb, ei ole ju mingi maailmarevolutsioon. Mis te sellest arvate?

Kristjan Kõljalg
Aitäh küsimuse eest! Eks viisakusvormelid loomulikult jäävad. Eeldatavasti politseiametnik, kes teid kinni peab, küsib lõpuks, kas te soovite, et teile tutvustataks ka teie õigusi. Juhul, kui te vastate jaa, siis teile tutvustatakse neid õigusi. Juhul, kui te ütlete ei, siis lihtsalt see aeg, mis muidu kuluks teie õiguste tutvustamiseks, ei lähe teie jaoks kaotsi. Minu arvates need viisakusvormelid, mida te just nimetasite, on loomulikud, ja need ka jäävad. Küsimus on lihtsalt selles, kas peaks seadusest tulenevad õigused teile ette lugema.

Aseesimees Jüri Ratas
Hea ettekandja, ma tänan teid! Rohkem küsimusi ei ole. Kas soovitakse pidada läbirääkimisi? Ei soovita.
Asume eelnõu 267 muudatusettepanekuid läbi vaatama. Neid ei ole esitatud, seega ei saa neid ka läbi vaadata. Juhtivkomisjoni seisukoht on, et teine lugemine tuleb lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud ja ka esimene päevakorrapunkt on käsitletud.
Head ametikaaslased, ma tänan teid! Tänane istung on lõppenud. Ma soovin teile jõudu meie töös!

Istungi lõpp kell 10.06