Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 98Open/Close results
15.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri ettepanek kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Siim Kiisler: Aitäh! Austatud ettekandja! Kõigepealt mulle tundub, et te eksisite, kui te ütlesite, et täna saab planeerimisameti töötaja olla volikogu liige. Minu teada ei saa. Read more

Siim Kiisler: Aa, võib-olla te siis oskate nimetada mõne Eesti omavalitsuse, kus planeerimisameti töötaja saab olla volikogu liige. Aga te ütlesite, et teie ettepaneku elluviimise korral suureneb usaldus volikogu vastu. Seletage ikkagi täpselt ära. Kui täna valla pearaamatupidaja ei saa olla samal ajal volikogu l... Read more

Siim Kiisler: Austatud aseesimees! Austatud Riigikogu liikmed! Austatud õiguskantsler! Ma olen väga paljus nõus selle olukorra kirjeldusega, mille Hanno Pevkur esitas, aga nendele neljale liigile lisaks ühe veel juurde, need on kohalikule omavalitsusele kuuluva äriühingu töötajad, kes on ka ilmselgelt paljuski ko... Read more

08.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:43 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh, juhataja! Austatud ettekandja! See eelnõu näeb ette olukorra, et kui Eestis on näiteks kaks Venemaa Föderatsiooni kodanikku ja neil on laps, kes on loomulikult samuti Venemaa Föderatsiooni kodanik, siis vastavalt teie ettepanekule saaks ta lihtsustatud korras lisaks Venemaa Föderatsiooni koda... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Austatud ettekandja! Kasutasid sellist ütlust, et kui anda kahe Vene kodanikust lapsevanema lapsele Eesti kodakondsus, siis ta kasvab Eesti kodanikuks. Kas sa selgitaksid seda natuke laiemalt? Kui mõlemad vanemad on Venemaa Föderatsiooni kodanikud ja ei soovi sellest staatusest loobuda, vaid... Read more

Siim Kiisler: Aitäh, austatud juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Kõigepealt tahaksin ma tänada eelnõu algataja poolset ettekandjat. Väga hästi oli lahti seletatud probleemi olemus ja väga hästi kirjeldasite neid valikuid, mis meie ees seisavad. Ja hea, et tegite seda ka võrdluses teiste kodakondsuse seaduse mu... Read more

12:39 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh, juhataja, selle võimaluse eest! Austatud ettekandja! Teie sõnul on põhiseaduse ja Eesti kodakondsuse seaduse vahel vastuolu. Mina selle seisukohaga ei nõustu. Aga minu küsimus on selline, et kui te väidate, et see eelnõu selle vastuolu justkui likvideerib, siis kuidas see võimalik on olukorra... Read more

26.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh, juhataja! Austatud ettekandja! Te rääkisite siin palju eelkõige töötavate pensionäride ebavõrdsest kohtlemisest mittetöötavate pensionäridega võrreldes, aga kuidas on pensioniikka jõudnute ja sinna mittejõudnute ebavõrdse kohtlemisega? Te ju pakute süsteemi, kus näiteks inimene, kes teenib v... Read more

Siim Kiisler: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Meie hea töökaaslane Jürgen Ligi palus mind, et ma küsiksin eks-ju-küsimuse, et te saaksite lühidalt vastata. Küsimus on see. Mulle on üldiselt jäänud mulje, et te olete maksusüsteemi lihtsustamise, lihtsa maksusüsteemi pooldaja. See ettepanek, mida te ... Read more

11.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Riigikogu liikme Siim Valmar Kiisleri ametivanne

Siim Kiisler: Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.) Read more

13.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:07 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) esimene lugemine

Keskkonnaminister Siim Kiisler: Auväärt juhataja! Tänan teid selle katse eest hoida kõik Riigikogu liikmed minu ettekande ajal saalis ja teha kohaloleku kontroll hiljem! Auväärt Riigikogu liikmed! Selle seaduseelnõuga muudetakse lisaks Vabariigi Valitsuse seadusele veel 39 seadust. Nendes teistes seadustes on muudatus pelgalt tehn... Read more

Keskkonnaminister Siim Kiisler: Aitäh! Ma ei saanud aru. Ministeeriumidest väljaspool – mida sellega mõeldud on? Kontrolliüksused ongi meil tavaliselt ametites, ministeeriumidest väljaspool. Ma ei tea, mida on sellega silmas peetud. Aga mis puudutab lubade väljastamise ja järelevalve koostoimimist, siis üldiselt Eestis on praktika... Read more

Keskkonnaminister Siim Kiisler: Aitäh! Ma ei suuda täpselt peast öelda seda kuupäeva, millal valitsus selle eelnõu Riigikogule esitas. Aga ei saa seda küll kuidagi, mingilgi viisil tormamiseks nimetada. Päris palju kuid on vahepeal mööda läinud ja palju vett merre voolanud. Kui võrrelda näiteks järgmise aasta riigieelarve seaduseg... Read more

31.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:48 Liiklusseaduse, liikluskindlustuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (406 SE) teine lugemine

Siim Kiisler: Austatud juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Majanduskomisjon arutas liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu esimese ja teise lugemise vahelisel ajal kahel istungil: 18. ja 29. mail. Algataja esindajana osalesid komisjoni istungil ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi t... Read more

17.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

04:39 Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise seaduse eelnõu (434 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Austatud juhataja! Austatud Riigikogu! Majanduskomisjon arutas seda seaduseelnõu 9. mail ning seda tutvustasid komisjonis riigihalduse minister Mihhail Korb ja Rahandusministeeriumi nõunik Uku Hänni. Nad andsid ülevaate eelnõust, nii nagu minister Tamm seda meile siin praegu tänuväärsel kombel tegi.... Read more

Siim Kiisler: Jah, sellestsamast. Me pikendame taas selle omandireformiga seotud toimingute tähtaegu. Read more

10.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:09 Energiamajanduse arengukava aastani 2030

Siim Kiisler: Auväärt juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Majanduskomisjon on arutanud energiamajanduse arengukava kolmel istungil. Kaks neist olid tavapärased komisjoni istungid ja üks oli avatud istung, kuhu olid kutsutud sihtrühmade esindajad. Kõigepealt toimus 17. jaanuaril s.a komisjoni tavapärane istung, ... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! No kõigepealt ma pean ütlema, et ma ei toonud välja sugugi mitte kõigi külaliste seisukohti, vaid püüdsin kuidagi selekteerida nende hulgast olulisemad. Arutelu oli palju pikem ja põhjalikum, nagu on sellele pikale ja põhjalikule arengukavale kohane. Energiapoliitika eesmärgid on aga välja to... Read more

Siim Kiisler: Ma saan aru, et arengukava eeldus on ikkagi see, et olemasolevas tootmises muutub energiakasutus tõhusamaks ja lõppkokkuvõttes jääb energia tarbimise maht Eestis laias laastus samaks. Ehk siis me saaksime täiendavalt meelitada siia tootmist, eelkõige energiatõhusat tootmist, selle vabaneva mahu arve... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Pärast seda, kui valitsus esitas selle arengukava eelnõu Riigikogule, on saadud värskemaid andmeid nendesse tabelitesse, mis siin arengukavas on, ja uuendatud andmetega tekst on saadetud Riigikogule informatsiooniks. Nii et uuendatud on vaid andmeid, mitte arengukava sisu. Lihtsalt hilisemate... Read more

Siim Kiisler: Ilmselt siin see vastuolu on, et soov oleks kasutada rohkem, ja ka arengukava viitab sellele, aga reaalne elu näitab, et praeguses kontekstis on see kallis. Aga mida on ettevõtjad välja toonud ja mida ma oskan ka omalt poolt lisada, tsiteerides arengukava teksti, on see, et turba laialdasemat kasutu... Read more

Siim Kiisler: Huvitaval kombel me komisjonis väga pikalt just põlevkiviküsimusi ei arutanud. Pigem arutleti muudel teemadel, nii nagu ma teile välja tõin. Energiajulgeoleku seisukohalt on tähtis, et meil oleksid olemas tootmisvõimsused või siis alternatiivina head ühendused, et vajadusel mujalt energiat juurde os... Read more

Siim Kiisler: Ei ole jõudnud. Lisan nii palju, et avalikul arutelul tõi elektritööstuse liidu esindaja Tõnis Vare välja, et hinnametoodika ühtlustati alles käesoleval aastal, mistõttu varasemad hinnavõrdlused ei pruugi alati õiget pilti anda. Tema seisukoht oli, et elektri hind Eestis on kallim eelkõige taastuven... Read more

Siim Kiisler: Ei, seda eraldi arutuse all ei olnud. Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Mul on kahju, et te nii põhjalikku küsimust ei küsinud ministrilt. Pean tunnistama, et ei ole selle valdkonnaga isiklikult väga kursis, aga ka komisjonis ei olnud selle üle põhjalikumat arutelu. Võin öelda nii palju, et vastus teie viimasele küsimusele, kas see mõjutab maa hinda, on kindlasti... Read more

18:09 Liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (406 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Austatud juhataja! Auväärt Riigikogu! Majanduskomisjon arutas seda eelnõu oma 17. aprilli istungil. Kõigepealt tutvustasid minister Simson ning ministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhataja Hindrek Allvee seda eelnõu.Komisjonis oli arutusel kaks teemat. Kõigepealt väikesaarel asuva sõiduki tehn... Read more

19:08 Maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tuleneva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (432 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Austatud minister! Mul on ka küsimus töökohtade ja nende arvu muutumise kohta. Me saame ju aru, et selle reformi tulemusena maakondades, väljaspool Tallinna ja Tartut, töökohtade arv avalikus sektoris väheneb, ja tasakaal liigub nende muudatuste tõttu pigem Tallinna poole. Osa kohti antakse ... Read more

20.03.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:14 Arupärimine külade põhjendatud soovi kohta muuta omavalitsuslikku kuuluvust (nr 317)

Siim Kiisler: Aitäh, juhataja! Auväärt ettekandja! Üldiselt on Eesti seadustes kohaliku tahte väljendajana või otsustajana käsitletud kohaliku omavalitsuse volikogu. Ka varem on arutatud seda, kas mõni küla saaks ühe omavalitsuse koosseisust minna teise omavalitsuse koosseisu. Meil on üle 50 küla, kus pole mitte ... Read more

14.03.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Auväärt ettekandja, teie veste oli küll väga tore, aga ma siiski palun, et te piirduksite selle eelnõu sisuga, mitte ei arutaks siin muid teemasid. Te ütlesite kenasti, et see eelnõu ei ole enam väga aktuaalne. No see on väga pehmelt öeldud. See eelnõu käsitleb tegevusi, millega valitsus pid... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Auväärt ettekandja! Ma kõigepealt kiiresti korrigeerin teie vale väite, et Lätis oli vabatahtliku ühinemise etapp. Vastavalt seadusele ühines vabatahtlikult enamik omavalitsusi, sest teati, et sundliitmine on niikuinii ees. Kaks omavalitsust ei teinud seda vabatahtlikult, läksid riigikohtusse... Read more

13.03.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:20 Arupärimine Sisekaitseakadeemia kolimise mõistlikkuse kohta (nr 318)

Siim Kiisler: Aitäh, auväärt ettekandja! Te ütlesite, et riigiasutuste väljaviimine Tallinnast on teostatav ja võimalik. Samas, konkreetse asutuse puhul kasutate suure vastuargumendina seda, et küsitlusele vastates paljud praegused asutuse töötajad ei soovinud selle üleviimist. Kuidas te siis seda ette kujutate t... Read more

Siim Kiisler: Auväärt juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Kõigepealt paar märkust Alar Karise ettekande kohta. Esiteks, mind üllatas riigikontrolöri väide, et ta ei ole tutvunud Sisekaitseakadeemia praktikabaasi Ida-Virumaale üleviimise analüüsiga. See on hämmastav, sest viimases Sisekaitseakadeemia kolimise an... Read more

22.02.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:29 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastiku vähenemisega seotud probleemide läbitöötamiseks" eelnõu (343 OE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Auväärt ettekandja! Te viitasite, et see komisjon on vajalik rahvastiku vähenemisega seotud probleemide läbitöötamiseks. Samas näitavad viimase kahe aasta andmed, et rahvastikuregistri andmetel rahvastik mitte ei vähenenud, vaid kasvas. Kui keegi kahtleb rahvastikuregistri andmetes – seal ei ... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Hea ettekandja! Ma jätkan ikkagi selle komisjoni nimetuse ja eesmärgi teemal. Me saame sinuga ühtemoodi aru, et Eesti rahvastik praegu mitte ei vähene, vaid pigem pisut kasvab, seda sisserände tõttu, samas on iive negatiivne. Kui ma vaatan selle komisjoni nimetust ja eesmärki, siis mulle tund... Read more

26.01.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (369 OE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Hea ettekandja! Milline on selle otsuse mõju Balti koostööle? Read more

24.01.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:14 Erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (325 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Auväärt ettekandja! Su ettekande põhitees, millest sa ka alustasid, on see, et erakonnad on ülerahastatud, erakondadel on raha liiga palju. Samas te näete siin eelnõus ette sanktsiooni neile, kes on rahaliselt raskes olukorras, kellel on raha puudu. Te teete ettepaneku just neilt raha ära võt... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Hea ettekandja! Minu esimest küsimust te sihilikult tõlgendasite valesti. Ma ei püüdnud väita, et erakondade rahastamist peaks suurendama. Ma püüdsin aru saada teie loogikast, et kas teie jutul mingi majanduslik loogika ka taga on. Kuidas aitab erakondade ülerahastamise vastu võidelda see, ku... Read more

19.12.2016 / 11:00 XIII Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Read more

11:45 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE) kolmas lugemine

Siim Kiisler: Auväärt juhataja! Austatud Riigikogu! Selle eelarvedebati kaks peamist märksõna on selgelt olnud ühelt poolt majanduskasv ja teiselt poolt maksud. Meil räägitakse majanduskasvust, sellest, kui palju majandus absoluutselt kasvab. Siis me räägime sellest 1%-st ja selles kontekstis ei pane me vahel tä... Read more

Siim Kiisler: Me peame silmas pidama seda, kas need aitavad kaasa inimeste lahkumisele Eestist või nende siiajäämisele, kas need aitavad kaasa sellele, et inimesed otsustavad oma peret suurendada, või sellele, et inimesed otsustavad jätkata pigem vanaviisi. Selles kontekstis on IRL-i arvates järgmine aasta olulin... Read more

13.12.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:18 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mida teha Rail Balticuga?" arutelu

Siim Kiisler: Aitäh! Auväärt ettekandja! Kui ma õigesti aru sain, siis esimesed kolm ettekandjat on põhimõtteliselt selle vastu, et üldse mingit Rail Balticut rajada või selle peale raha kulutada. See on absurd ja mõttetus, kui lihtsustatult kokku võtta. Sinu varasemad väljaütlemised on olnud pisut teistsugused. ... Read more

15.11.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2015.–2016. aastal

Siim Kiisler: Aitäh! Auväärt ettekandja! Te viitate siin aruandes korduvalt, et riigi äriühingu ülesanne on teenida tulu ja investorina peab riik käituma ratsionaalselt ja just sellest seisukohast lähtuvalt, et ta peab suutma saada tulu. Kas seda tulu saab teie arvates käsitada ainult nii, et teenitakse kasumit j... Read more

08.11.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:29 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (265 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Auväärt ettekandja! Selles eelnõus on huvitav säte, et alkoholi ei tohi müüa tankla territooriumil tegutsevas jaekaubandus- või toitlustusettevõttes. Mis seal vahet on, kas tegemist on tankla territooriumiga või, ma ei tea, jalgrattalaenutuse või autoteeninduse territooriumiga või midagi muud... Read more

26.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:06 Haldusreformi seaduse § 9 täiendamise seaduse eelnõu (273 SE) esimese lugemise jätkamine

Siim Kiisler: Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Kas ma saan sellest eelnõust õigesti aru, kui järeldan, et selles on ette nähtud erand, kui lihtsalt kaks Setumaa omavalitsusüksuste osa ühinevad? Kas see tähendab, et kui ühest Setu vallast üks küla, kus elab näiteks 20 elanikku, ja teisest Setu vallast kül... Read more

15:00 Haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (274 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Auväärt ettekandja! Te selgitate seletuskirjas, et selline muudatus on mõistlik sätestada, et vältida skeemitamist omavalitsuste rahvaarvuga. Ma nõustun, et see on probleem: praegu mängitakse tõesti elanikeregistris olevate arvudega, et 5000 täis saada. Aga küsimus on, kuidas teie eelnõu se... Read more

19.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

19:51 Pariisi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (310 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Hea ettekandja! Kas selles leppes on ka mingid sellised kohustused, mida me Euroopa Liidus endale ei võtaks, või on kõik see, mida me siin ratifitseerime, sisuliselt niikuinii edaspidi kaetud Euroopa Liidus võetud kohustustega? Read more

21:40 Ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (301 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Auväärt minister! Mul on küsimus hambaproteesihüvitise kohta. Miks selle taotlemine on nii keeruline, et peab esitama veel eraldi avalduse ja täiendavad dokumendid? Kas see ei võiks käia kuidagi lihtsamini, nii nagu muidu need haigekassa asjad käivad? Öelda lihtsalt, et nii suur osa on sul ko... Read more

15.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Haldusreformist" arutelu

Siim Kiisler: Aitäh! Hea ettekandja! Ma olen natuke hämmingus. Oli kaks väga põhjalikku, tugevat ettekannet. Esimene ettekandja rääkis sellest, kuidas kõik on halvasti, et kokkuvõttes on vohav ääremaastumine ehk siis kohalikud omavalitsused ei saa kohaliku elu korraldamisega hakkama. Teine ettekandja rääkis põhja... Read more

Siim Kiisler: Austatud juhataja! Auväärt Riigikogu! Pole mõtet uuesti läbi teha kogu seda debatti, mille me selle seaduse vastuvõtmisel juba läbi tegime, ja teha seda lihtsalt sellepärast, et üks presidendikandidaat tahab valijameestele kärbseid pähe ajada. Ma peatun vaid mõnel märksõnal, mis siin täna jutuks on... Read more

07.06.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:52 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) kolmas lugemine

Siim Kiisler: Austatud juhataja! Auväärt Riigikogu! Lükakem siis täna see jää liikuma! Isamaa ja Res Publica Liidule on haldusreform olnud pikaajaline taotlus, mille eest me oleme kindlalt seisnud ka siis, kui teised on kõhelnud või kahelnud, sellele päris vastu töötanud või seda naeruvääristanud. Kindlasti tervi... Read more

01.06.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:35 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (218 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Ma vabandan, ma ei jõudnud oma eelmist küsimust ilusti lõpuni formuleerida. Küsin siis nii: kas sa oled nõus, et kui lähiaastatel keskmine palk ja mediaanpalk kasvavad, siis selle eelnõu tulemusena hakkab üksikisiku tulumaksust saadav tulu kiiremini kasvama, mitte ei teki auku, vaid vastu... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Hea ettekandja! Te olete eelnõus praeguse seisu põhjal ilusti tasakaalu viinud tulumaksuvaba miinimumi tõstmise ja maksumäära tõusu, üks vähendab tulusid ja teine kasvatab tulusid. Aga me saame ju aru, et aastate jooksul keskmine palk ja mediaanpalk kasvavad ehk olukord hakkab järjest rohkem... Read more

15:31 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses riigi maksevahendite valdkonnaga" eelnõu (216 OE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Hea ettekandja! Sa ütlesid, et ükski maksevahend ei ole iseenesest halb, ja ma olen selle seisukohaga 100% nõus. Aga miks toovad algatajad eelnõu seletuskirjas välja, et deebetkaardid tuleks üldse kaotada? Sa ise mainisid oma kõnes ka, et deebetkaardid tuleks kaotada. Nagu ma aru saan, oli ho... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Hea ettekandja! On küll raske mõista, milles te näete nii suurt erinevust, kas kõrvaklapid ostetakse sularaha eest või pangaülekandega või krediitkaardiga. Raske mõista, aga see selleks. Maksevahendeid on ju veel mitmeid, on olemas mobiilimaksed ja igasugused moodsad veebipõhised maksevõimalu... Read more

19.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Hea ettekandja! Te toote siin esile, et omavalitsused maksavad sellele 78 sendile õpilase kohta olulise osa juurde, et toime tulla. Kuidas on see probleem lahendatud riigile kuuluvates koolides? Riigigümnaasiumid, kutseõppeasutused – kuidas nemad peavad toime tulema? Read more

11.05.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

20:53 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) teine lugemine

Siim Kiisler: Ma püüan siiski üldistada, kuna ka te ise ütlesite, et jutt käib Vabaerakonna esitatud muudatusettepanekutest. Need puudutasid eri valdkondi, näiteks Tallinna tükeldamist või ka elanike küsitluse tulemustega arvestamist ja muid valdkondi. Aga üldine põhjus, miks nendest ühegagi ei saanud kahjuks arv... Read more

Siim Kiisler: Ega suuremad ühinemised ei ole selle eelnõuga sugugi keelatud, vaid vastupidi, soositud. Ja suuremaid omavalitsusi kui 11 000 elanikku on isegi premeeritud selle eelnõu järgi. See tähendab seda, et on igati soositud, kui ka need omavalitsused, mis praegu vastavad miinimumkriteeriumile, sellest hooli... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Neid küsimusi selle seaduseelnõu raames põhiseaduskomisjonis ei arutatud, sest ükski selle seaduseelnõu punkt ega ka muudatusettepanek neid valdkondi otse ei puuduta. Read more

Siim Kiisler: Aitäh, juhataja, selle võimaluse eest! Auväärt Riigikogu liikmed! Haldusreformi seaduse eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli 20. aprill ja selleks kuupäevaks esitas Keskerakond 52, EKRE 60, Vabaerakond 53, IRL kuus ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond 13 muudatusettepanekut. Lisaks esitasid... Read more

Siim Kiisler: Selle seaduseelnõu mõte ei ole kindlasti see, et valitsus keelduks uute omavalitsusüksuste moodustamisest. Pigem on eesmärk, et moodustuksid uued, suuremad ja võimekamad omavalitsusüksused. Aga kui rääkida muudest võimalustest peale miinimumkriteeriumi, mis on 5000 elanikku, ja soovitusliku kriteeri... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Peetri valda meil ei ole, te pidasite vist silmas Rae valda ja Viimsi valda. Nemad saavad soovi korral küll maksta ükskõik millistele oma töötajatele väga häid tasusid, seda just võrreldes paljude teiste Eesti omavalitsustega. Ma pigem kirjeldasin seda olukorda, kus paljud omavalitsused on ni... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Piirkondlik komisjon annab kindlasti omavalitsustele soovitusi juba siis, kui nad oma ühinemisi planeerivad. Aga loomulikult, kui omavalitsuste volikogud on teinud oma otsuse ja edastavad selle maavanema kaudu Vabariigi Valitsusele, siis otsustaja on ikkagi valitsus. Ka kehtivates seadustes o... Read more

Siim Kiisler: Ma ei leia, et see eelnõu keskenduks kuidagi poliitikute kasvuvõimaluse piiramisele. Kui me mõtleme meie väikeste valdade peale, siis ka siin saalis on arutatud olukorda, kus inimene on saanud vallavolikogu liikmeks null häälega, ja väga paljud on saanud ühe häälega. Me teame, mis väikestes valdade... Read more

Siim Kiisler: Ettepaneku muuta selle seaduse pealkirja esitas esialgu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Ettepanekut arutati põhiseaduskomisjonis ja algataja ei toetanud seda ettepanekut. Ta põhjendas seda nii, et  eelnõus on ka mitmeid sätteid, mis puudutavad omavalitsuse korraldust. Siin on mitmed muuda... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! See on jällegi küsimus eelkõige algatajale. Meil põhiseaduskomisjonis sellest juttu ei olnud. Omalt poolt võin nii palju lisada, et tänased Rahandusministeeriumi ametnikud, endised Siseministeeriumi ametnikud, kes on ka varasemate haldusreformi seaduse eelnõude väljatöötamise juures olnud, on... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Neid küsimusi eriti ei käsitletud. Ka muudatusettepanekud otseselt neid ei puudutanud. Oli arutuse all problemaatika, mis seondub sellega, kui omavalitsusjuhid mingitel poliitilistel või muudel kaalutlustel soovivad geograafiliselt moodustada logistiliselt ebamõistlike piiridega omavalitsus... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Kõigepealt, mis puudutab arutelu, siis Vabaerakonna muudatusettepanekute ettekandja Artur Talvik avaldas komisjoni istungil kahetsust, et Külliki Kübarsepp ei saa ise neid ettepanekuid tutvustada. Kuna Talvikut ei ole praegu saalis, siis on mul ebamugav seda öelda, aga ma arvan, et kui sina o... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Eelnõu, mida me täna arutame, on Vabariigi Valitsus esitanud Riigikogule. Minu kui ühe Riigikogu liikme arvamus, ütleme, osaliselt nõustub teiega. Ma arvan, et oleks võinud olla rohkem ambitsiooni, oleks võinud pisut julgemalt ette kirjutada, kuidas peaks ühinemine välja nägema. Nagu ma enne... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Algataja väljendas ühemõttelist arvamust, et loodetakse sellele, et kõik ühinevad vabatahtlikult ära. Et nii läheks, selleks annab loomulikult suurema kindlustunde just selle sundmehhanismi seadusesse sisse kirjutamine. Kui sundmehhanismi ei oleks, siis vabatahtliku ühinemise etapp kindlasti ... Read more

Siim Kiisler: Kõigepealt, muudatusettepanek nr 51, mille on esitanud Jüri Adams. Komisjon leidis, et see on liigne sekkumine ühinenud omavalitsuse tegevuse korraldusse, eriti siis, kui nad on vabatahtlikult ühinenud, aga ka siis, kui nad on valitsuse algatusel ühinenud. Komisjon leidis, et nad võiksid ise om... Read more

Siim Kiisler: Ma arvan, et õigem oleks küsida Jaak Alliku enda käest, miks ta millessegi usub või ei usu. Nii palju kui mina olen aru saanud, on tegemist suhteliselt ateistliku inimesega. Raske öelda, mida tema usub. Aga see on jällegi küsimus pigem algatajale, milliseid negatiivseid mõjusid algataja on ette näin... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Eelnõus on täpsustatud osavalla- ja linnaosavanemate rolli, samuti osavalla- ja linnaosakogude rolli. Minu arvamus on see, et kogukond on väiksem üksus. See on küla, alevik, see on asum ja seda esindab täiesti rohujuuretasandi ühendus, mis võib olla registreeritud MTÜ-na, aga võib olla ka üld... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! See ettepanek oli tõsiselt arutusel, sellel oli pooldajaid ja oli vastaseid. Mõnevõrra analoogne käsitlus on ette nähtud noorsootöö seaduses, kus kohalikel volikogudel soovitatakse – see on vist küll üsna harukordne meie seadustes, et soovitatakse – moodustada enda juurde noortenõukogusid. E... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Otseselt seda komisjonis ei arutatud. Kahju, et te ei esitanud seda küsimust eelnõu algatajale esimesel lugemisel. Mul ei ole praegu käepärast esimesel lugemisel esitatud seletuskirja. Kui te mäletate, siis see oli väga paks ja seal oli väga põhjalikult käsitletud eri aspekte ning ma olen üsn... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Kõigepealt ma palun vabandust ja ütlen veel härra Vitsuti küsimusele täpsustava vastuse. Sotsiaaldemokraatlik Erakond võttis pärast arutelu, enne hääletust oma muudatusettepaneku tagasi. See jäi mul lisamata, aga seepärast te ei leia seda ettepanekut loetelust.Vastuseks teie küsimusele ütlen,... Read more

Siim Kiisler: Aitäh selle hea küsimuse eest! See probleem oli viimasel komisjoni istungil arutusel ja sellest on mõnevõrra juttu seletuskirjas, aga ma ei leia nii kiiresti seda kohta üles, et teile näidata. Oli arutusel, et komisjon algataks ettepaneku, mille järgi valla administratiivkeskus või, ütleme, omaval... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Mina isiklikult olin siinsamas puldis tutvustamas omavalitsusreformi seaduse eelnõu eelmise Riigikogu koosseisu lõpupoole. Kui Riigikogu oleks tookord selle seaduse heaks kiitnud, siis oleks loomulikult reformi läbiviimise periood pikem olnud. Nüüd on piiranguks järgmised kohalikud valimised,... Read more

Siim Kiisler: Jäi pisut segaseks, mis see küsimus nüüd täpselt oli. Selle seaduseelnõu kohaselt moodustab piirkondlikud komisjonid Vabariigi Valitsus. Algne eelnõu oli, et komisjonid moodustab riigihalduse minister ja sisuliselt ongi ta seda juba teinud. Eelnõu muudaks seda olukorda. Kes sinna kuuluma hakkab, ek... Read more

Siim Kiisler: See oli komisjoni otsus. Komisjon toetas ühe erisuse lisamist, mis puudutas võimalust moodustada vähemalt kolme omavalitsusega ühendomavalitsus saarel, nii et elanikke oleks kokku vähemalt 3500. Seda komisjon toetas. Sõnastati ümber ka erisus, mis eelkõige oli eelnõus ette nähtud ajaloolise Setumaa ... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Kui meie omavalitsused muutuvad ühtlasemaks, neid on lõppkokkuvõttes vähem ja nad on rohkem võrreldavad, siis seda võib kindlasti korrastumiseks nimetada. Arutuse all oli, millal võiks oodata valdkonnaseaduste muudatusettepanekuid, mis on seotud kohaliku omavalitsuse ülesannetega eri valdkond... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Kooliõpilased kõigepealt. Ma arvan, et kui meie omavalitsused on ühtlasemalt tugevad, siis võimaldab see muuta ka meie koolivõrku ja hariduse kvaliteeti ühtlasemaks. Peale selle ma usun, et ka väiksemate omavalitsuste laste juurdepääs huviharidusele paraneb. Me võime tuua konkreetse näite, et... Read more

Siim Kiisler: Eelnõu on esitanud valitsus, valitsusele on eelnõu esitanud riigihalduse minister ja minu teada riigihalduse ministrile see kava, mis minu ministriks oleku ajal välja töötati, ei sobinud. Read more

Siim Kiisler: Sel ajal, kui mina töötasin valitsusliikmena, haldusreformi ellu ei viidud. Me valmistasime küll ette kaks seaduseelnõu, kahel korral. Esimene lähtus pigem maakondlikust loogikast, et omavalitsused oleksid enam-vähem Eesti väiksemate maakondade suurused – mitte suuremate, vaid just väiksemate maakon... Read more

Siim Kiisler: Sellest oli komisjonis juttu üldisel tasemel. Ma pean teile tunnistama, et ma ei kuulnud küll väga konkreetseid kuupäevi, aga oli juttu, et kui Riigikogu sügisel pärast suvepuhkust koguneb, siis on ka konkreetsed ettepanekud olemas. Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Ma pean vastama, et selle seaduseelnõu arutusel otseselt keskkonnatasusid arutatud ei ole. Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Tõepoolest on nii, et kui kohalik omavalitsus ei hakka Vabariigi Valitsuse ettepanekul ühinemist menetlema ega korralda kohalike elanike seas küsitlust, siis peab maavalitsus eesotsas maavanemaga tegema küsitluse, arvamust küsima ja otsused ära tegema ning küsitluse tulemused ka Vabariigi Val... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Ei leia. Kui siin rääkida Saue näitest, siis see ei ole kindlasti absurdne olukord. See on täiesti loomulik, see klapib väga hästi kokku Euroopa kohaliku omavalitsuse harta loogikaga. Muide, ka mitmed meie põhiseaduse sätted on sisuliselt otse ümber kirjutatud Euroopa kohaliku omavalitsuse ha... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Vastates ühele varem esitatud küsimusele, ütlesin, et teiste riikide kogemusest lähtudes ma julgen ennustada küll, et ei tea täpselt, mitme aasta pärast, aga mingite aastate pärast me oleme siinsamas saalis uue haldusreformi eelnõuga, kes iganes siis sel ajal Riigikogu liikmed on. Need, kes o... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Seda on arutatud koalitsiooni töörühmas, kus arutati haldusreformi seaduse eelnõu, ja muudatusettepanekuid arutati tõsiselt põhiseaduskomisjonis. Kindlasti peab nende muudatusettepanekute hääletamisel kaaluma ka seda, millised on riigi eelarvestrateegias ettenähtud vahendid. On mõistetav, et ... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Kõigepealt, härra Helme, teie enda jutt on naeruväärne ja absurdne. Piinlik on kuulata, ausalt öeldes. Võrrelda valimisi ja küsitlust, panna need ühele pulgale – see näitab teie uskumatut ebakompetentsust, härra Helme. Piinlik.Täpsustavalt ütlen, et regionaalministrina ma töötasin pisut rohke... Read more

Siim Kiisler: Ma mõtlesin seda, et meie omavalitsused suudavad praegu oma elanikele väga erinevaid võimalusi pakkuda. Räägime kas või toetustest, võtame näiteks ranitsatoetuse või mõne muu toetuse. Mõnes omavalitsuses suudetakse maksta suhteliselt arvestatav summa, mõnes mitte nii väga. Mõnes suudetakse teha suur... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Kõigepealt, mis puudutab vähem kogutud tulumaksu, 25 miljonit eurot, siis mul on selle üle hea meel, kui inimestelt võeti tõesti 25 miljonit eurot vähem ära. See raha jäeti üksikisikute taskusse ja mul on selle üle väga hea meel. Mul on kahju, et EKRE sedalaadi otsuseid kritiseerib ja soovib ... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Igal Riigikogu koosseisul on võimalik haldusreform läbi viia, arvestades just kohalike valimiste toimumist. Praegu me oleme selle koosseisuga lihtsalt sellises etapis, kus järgmised kohalikud valimised on, võib laias laastus öelda, poolteise aasta pärast. See on selle koosseisu võimalus. Tõep... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Kõigepealt sellest, mis puudutab Sauet. Kui osalus oli alla 50%, siis ei saa kuidagi väita, et kolmveerand inimestest on väljendanud mingit arvamust. Ilmselgelt on see protsent tunduvalt madalam. Seda esiteks. Teiseks, väita, et omavalitsustel on raha liiga vähe – sellega ei ole ma kindlasti ... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Mis puudutab seda, et keegi vaidlustab vastuvõetud seaduse Riigikohtus, siis see risk on alati olemas. Seda on siin küllaltki palju ka teiste seaduseelnõude puhul. Näiteks ravimiseaduse üle on olnud väga huvitavad debatid siin Riigikogus, kuni selleni välja, et seadust ei ole tähtajaks viidud... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Algataja seisukoht oli, et me ei peaks seaduses nimetama konkreetseid territooriume. Kui te loete neid tingimusi-kriteeriume, siis te saate peast läbi lasta, millised praegused omavalitsused või võimalikult moodustuvad omavalitsused võiksid neile kriteeriumidele vastata. Siis te saate endale... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Ma nõustun teiega väga ja arvan, et kõik põhiseaduskomisjoni liikmed, julgen oletada, nõustuvad teiega, et see seadus kindlasti ei lahenda kõiki probleeme. Samas ma ei olegi siin Riigikogu saalis näinud ühtegi seaduseelnõu, mis kõik probleemid ära lahendaks. Siis võiks ju selle ühe seaduse v... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Kõigepealt, kõiki neid kavasid on iseloomustanud üks soov: muuta meie väiksemad, just nimelt väiksemad omavalitsused suuremaks ja võimekamaks. Ebaühtlus on liiga suur ja ebamõistlik. Ja just väikesi omavalitsusi on meil väga palju. Praegu on enam kui pooled omavalitsused vähem kui 2000 ela... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Rahastamine peab olema seotud ka nende ülesannetega, mida omavalitsused täidavad. Siin saaliski ma  soovitan alati küsida, mille jaoks raha kasutatakse. Ei ole kunagi mõtet lähtuda sellest, et eraldame raha näiteks omavalitsustele või eraldame raha Keskkonnaametile või mõnele muule institutsi... Read more

Siim Kiisler: Esiteks, demokraatia näeb ette, et kohalik volikogu langetab need otsused, ja elanike küsitluste tulemused on loomulikult talle oluline sisend. Aga kohalik volikogu peab kindlasti võtma arvesse, et küsitlusel osales vähem kui pool omavalitsuse elanikest. See on muide tegelikult laiem probleem. Kui m... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Tõepoolest, aastate jooksul on väga erinevad ringkonnad korduvalt nõudnud pealinnaseaduse vastuvõtmist. Häda on selles, et nõudjad näevad selle seaduse sisu väga erinevalt. Mõned arvavad, et see seadus peaks kirjeldama ära need funktsioonid, mis pealinnal on, ja siis tuleks nende tarvis täien... Read more

Siim Kiisler: Kõigepealt vastuseks, et kindlasti õiguskantsler, loomulikult mitte minu tagasihoidlik isik. Aga selleks, et käsitleda õiguskantsleri väljaütlemisi tema ametisoleku ajal, peaks seda teksti väga konkreetselt nägema. Eriti keeruline on kommenteerida väidet, et miski asi võib olla ja võib ka mitte olla... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Ma palun vabandust, kui ma enne ebatäpselt vastasin. Nüüd ma sain selle küsimuse mõttest paremini aru. Nimelt oli selle seaduseelnõu esialgses tekstis, esimese lugemise tekstis välja toodud ka üks oluline muudatus.  Kehtivas seaduses on nii, et kui omavalitsuses on mitu valimisringkonda, sii... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Teisel lugemisel on ikka seesama seaduseelnõu 200 SE, nii nagu ta oli ka esimesel lugemisel. See tähendab, et esimese lugemise seletuskiri on ikka jätkuvalt eelnõu seletuskiri. Ilmselt oleks ülimalt ebamõistlik – Riigikogu peab aga tegutsema mõistlikult ja efektiivselt – lihtsalt kopeerida te... Read more

Siim Kiisler: Kõigepealt, ma ei nõustu sellega, et hirmutatakse. Ma olen suhteliselt kindel, et ma ise seda hirmutamise sõna ei kasutanud. Kui mu vastusest võis niiviisi välja lugeda, siis see ei olnud nii mõeldud. Mina ei kasutanud seda sõna just sellepärast, et mõte on panna omavalitsused nägema, et neil on mõi... Read more

Siim Kiisler: See sõltub omavalitsusest. Ma usun, et ka teie tunnistate, et meie väiksemad ja vähem suutlikud omavalitsused täidavad oma ülesandeid valikuliselt. Neile on seadustega ette nähtud väga palju kohustusi, neid on sadu ja sadu, aga nad lihtsalt ei täida kõiki, nad teevad mingeid valikuid. Osa ülesandeid... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Mina ei näe, et see eelnõu viiks teenuseid inimestest kaugemale. Teed puhastatakse ikka samas kohas. Haridust pakutakse ikka samas kohas ka pärast selle seaduseelnõu vastuvõtmist. Ma ei näe siin mingeid muudatusi. Kui te peate teenuseks seda, et inimene peab käima vallavalitsuses midagi n... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Kui riigihalduse minister osales põhiseaduskomisjoni istungil, siis oli sellest juttu. Tõsi, juttu oli mõnest üksikust näitest. Üks oli ühistranspordi korraldamine, mida ma olen siin ka täna maininud. Oli juttu, et ka muid ülesandeid, mis on omavalitsusliku olemusega ja mida praegu täidavad m... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Keeruline on kommenteerida, mida Jaak Allik mõtleb või arvab, seda enam, et mul on tema omadest kindlasti väga erinevad maailmavaatelised seisukohad. Ei oska selle kauaaegse kommunistliku partei liikmega mitte kuidagi samastuda. Mis puudutab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna seisukohti, siis ki... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Ma tooksin murena välja selle olukorra, mida ma siin enne kirjeldasin. Ütleme, et mõned omavalitsused on heas usus pidanud ära oma ühinemisläbirääkimised ja saavutanud selle miinimumkriteeriumi täitmise või isegi soovitusliku kriteeriumi ehk 11 000 elaniku kriteeriumi täitmise. Nad on omavahe... Read more

Siim Kiisler: Kõigepealt, algataja pole rääkinud siiski mitte 80 miljonist, vaid suurusjärgust 60–65 miljonit eurot. Täpset hinnangut ei saa anda, kuna me ei tea veel, millised ühinemised ees seisavad. Kuna need toetused laienevad ka nendele omavalitsustele, kes ei pea ühinema, aga võivad seda teha, siis on keeru... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Ega terve Rahandusministeerium ei olegi selle eelnõu väljatöötamisel osalenud. Kõige suurem panus on siin kindlasti Olivia Talustel, Ave Viksil ja Sulev Liivikul, kes osalesid ka põhiseaduskomisjoni töös Rahandusministeeriumi ametnikena ja algatajate esindajatena. Alati võib oodata rohkemat, ... Read more

Siim Kiisler: Kõigepealt ma palun vabandust, et ma kuulsin teid ütlevat 25 miljonit, et te nimetasite seda summat. Aga kui te ütlesite 75 miljonit, siis 75 miljonit. Tõepoolest, sel juhul on mul veel kolm korda suurem heameel, et see raha jäi inimeste taskust võtmata – mitte kõigest 25 miljonit, vaid tervelt 75 m... Read more

Siim Kiisler: Aitäh! Kõigepealt, mis puudutab Türi linna ja kolme valla ühinemist ning selle mõjusid, siis seda on analüüsinud ka teadlased. Selle mõjude kohta on kättesaadav väga hea uurimus, kus on kirjeldatud ära ka hirmud, mis nende omavalitsuste elanikel olid seoses ääremaastumise ja kõige muuga. Uurimus on ... Read more