Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 17Open/Close results
17.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:25 Õiguskantsleri ettekanne "Õigusriik eriolukorras"

Leo Kunnas: Austatud istungi juhataja! Lugupeetud proua õiguskantsler! Kõigepealt tahaksin ka omalt poolt teid tänada põhjaliku ettekande ja selgete vastuste eest! Minu küsimus oleks, kas teie hinnangul peaksid oluliste riigiametite juhid omama vastavat ettevalmistust ja haridust selles valdkonnas, mida nad juh... Read more

11.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Põhiseaduskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 "Linnastunud ühiskonna ruumilised arengud"" arutelu

Leo Kunnas: Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid, kes on veel kohale jäänud! Minu mõte täna sõna võtta tekkis täiesti spontaanselt. Muidugi tahan ma kohe tänada heade ettekannete eest ja eriti põhjaliku linnaruumi käsitlemise eest. Ma ise sooviksin tegelikult sedasama linnaruumi käsitleda hoopis teis... Read more

Leo Kunnas: ... kuidas ehitada üles selline riigikaitse, et seesama ruum siin ei satuks üldse ohtu, et me suudaks põhimõtteliselt peatada potentsiaalse vastase enne, kui nii juhtub, nagu me suutsime vabadussõjas. Probleem on põhimõtteliselt täpselt samasugune, nagu siis. See ongi tegelikult selline suur küsimu... Read more

20.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:17 Ülevaade Eesti julgeolekupoliitika eesmärkide saavutamisest

Leo Kunnas: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Härra peaminister, tänan teid kõigepealt ettekande eest! Ma kasutan seda kõrget kõnetooli ka selleks, et tänada kõiki, kes olid selle kriisi ajal eesliinil. Eriolukord on küll lõppenud, aga kriis mitte. Ja kriis tegelikult sellise liitkriisina on alles al... Read more

19.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:44 Vabariigi Valitsuse esitatud „Välispoliitika arengukava 2030“ eelnõu

Leo Kunnas: Austatud istungi juhataja! Hea Urmas! Siin arengukavas on öeldud, et arengukoostöö ehk maakeeles arenguabi osakaal SKT-st peaks tõusma praeguselt 0,16%-lt 0,23%-ni SKT-st 2023. aastal ja 2030. aastal lausa 0,33%-ni. Selles valguses peaksid meil kaitsekulud tegelikult olema suuremad kui 2%. Ja me ei ... Read more

06.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:08 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) esimene lugemine

Leo Kunnas: Austatud istungi juhataja! Lugupeetud härra minister! Praeguse eriolukorra ajal on juhtimisahel toiminud nii, et all on Terviseamet, mida juhib peadirektor, selle kohal olete teie kui valdkonna eest vastutav minister ehk sotsiaalminister ja teie kohal omakorda on peaminister kui kriisiolukorra juht.... Read more

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

Leo Kunnas: Hea istungi juhataja! Hea Jüri! Soovin sulle ka omalt poolt jõudu selles raskes olukorras, kus sina pead peaministrina tegema lõpliku otsuse ja kandma seda taaka, mis sul on. Mul tegelikult ei ole küsimust, mul on ainult lühike kommentaar. Nüüd, kus viiruse levik on jõudnud uude faasi ehk riigisises... Read more

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

23:06 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" 2019. aasta täitmise aruanne

Leo Kunnas: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea Tõnis! Millal me näeme seda ajaloolist päeva, mil kõikidest vabakutselistest kirjanikest, kunstnikest ja teistest loomeinimestest saavad haigekassa liikmed? See muidugi puudutab sotsiaalministrit võib-olla rohkem kui sind, aga ma küsin ikkagi. Read more

22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:14 Riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine

Leo Kunnas: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Hea justiitsminister! Selle eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 2019. aasta 2. detsembril. Riigikaitsekomisjonis me arutasime seda kõigepealt enne esimest lugemist n-ö rohujuure tasandil.9. detsembri istungile olid kutsutud Justiitsministeeriumi riigikaitseõi... Read more

Leo Kunnas: Ma arvan, et kõige lihtsam ja selgem võimalus selleks on tuua teatud vastutus tagasi Riigikokku, kõigepealt näiteks Kaitseväe juhataja ametisse nimetamise õigus. Ja kui meil on laiapõhjaline riigikaitse ja me käsitleme ka relvastatud sisekonflikti ja hübriidsõja ohtu, mis tähendab sõjategevust irreg... Read more

Leo Kunnas: Komisjon puudutas seda küsimust küll. Pärast haldusreformi me teatavasti oleme ära kaotanud maakondliku tasandi, meil ei ole enam maakondlikku juhtimistasandit. Mis juhtuks kriisi ajal või sõja ajal? 78 omavalitsust tegelikult alluks otse peaministrile. Aga kui mõelda sellele, kas niisugune juhtimis... Read more

Leo Kunnas: Meil tegelikult see määratlus – rahuaeg ja sõjaaeg – tuleneb põhiseadusest. Põhiseadus määrab, millised seadused meil peaks olema. Tegelikult põhiseadus määrab ka selle, et erakorraline seisukord peaks olema eraldi seadusega reguleeritud. See on juriidiline probleem ja mul on raske vastust anda, kas... Read more

Leo Kunnas: Ilmselt on meil kaks põhilist ametkonda, kes selles valdkonnas tegutsevad: üks on Kaitsepolitseiamet ja teine on Välisluureamet. Sealt peab tegelikult see sisend tulema. Aga kuna kriise on väga mitmesuguseid, siis ma selle küsimuse puhul lähen tegelikult tagasi selle juurde, et kaitseolukord või kri... Read more

Leo Kunnas: Hästi, ma teen selle katse. Läheme tagasi pronksiöö sündmuste juurde ja oletame, et see seadus oli vastu võetud enne seda. Ja modelleerime nüüd seda kriisi edasi nii, et see ei lahenenud sel moel, nagu see lahenes. Ta õnneks lahenes päris hästi. Oli üks pussitamise juhtum, aga see lahenes nii, et as... Read more

Leo Kunnas: Jaa, ma arvan ka, et see on kindlasti üks asi, mida tuleb siin eelnõus täiendada. Peab olema määratletud presidendi kui riigikaitse kõrgeima juhi asendamise järjekord: Riigikogu esimees, Riigikogu esimehe esimene asetäitja, teine asetäitja. Edasi tuleb mõelda, et ka rohkem võib neid isikuid olla: va... Read more

Leo Kunnas: Komisjonis seda ei arutatud, sest me lihtsalt ei jõudnud selleni. Mina ei olnud selleks hetkeks lugemisega lihtsalt sinnamaani jõudnud, et välja selgitada kõik asjad, mis rakendusakte puudutavas osas on ja kuidas nad mõjuvad. Loomulikult seda rolli, mis Kaitseliidule praegu kehtivas Kaitseliidu sead... Read more

Leo Kunnas: Kolleeg Ruuben Kaalep küsis ka küsimuse, kas sellel seaduseelnõul on mingit seost põhiseaduse §-ga 54, kus on öeldud, et igal inimesel on õigus osutada vastupanu. Praeguses tekstis seda seost ei ole ja seda tuleb loomulikult hoolega kaaluda, kuidas oleks võimalik sellist seost luua. Kui me räägime l... Read more

15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:08 Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE) teine lugemine

Leo Kunnas: Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Tegelikult andis proua Tiidus väga ammendava ülevaate kõigest sellest, mis komisjonis toimus ja kuidas meil Siseministeeriumiga dialoog käis. Sellest ei tahakski ma hetkel palju enam rääkida, aga ma võtaks üles võib-olla kolm teemat, mis jäid tegelikult laht... Read more

10.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Leo Kunnas: Austatud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Meil ei ole teatavasti väga palju lennuvälju ja sadamaid, mis sobiksid liitlasvägede vastuvõtuks. Üks korralik tsiviillennuväli on Tallinnas, üks sõjaväelennuväli Ämaris, sadamad Tallinnas, Paldiskis ja Muugal. Euroopa Liidu sõjalise koostöö raames ... Read more

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

21:03 Riigikogu otsuse ""Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030" heakskiitmine" eelnõu (52 OE) esimene lugemine

Leo Kunnas: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud härra minister! Tartu vanglas kannavad karistust mõned Haagi rahvusvahelises sõjakohtus süüdi mõistetud sõjakurjategijad. Need on, ma ei tea täpselt, kas Serbia kodanikud või Bosnia serblased. Kas ka tulevikus on kavas jätkata sellist praktikat, et me võt... Read more

06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:32 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" ee...

Leo Kunnas: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Selle eelnõu esitas Vabariigi Valitsus k.a 10. septembril, eelnõu esimene lugemine toimus 25. septembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks ehk 9. oktoobriks kella 17.15-ks ei esitatud eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut. Riigikaitsekomisjon arut... Read more

Leo Kunnas: Antud sõnavõtus väljendas meie fraktsiooni liige Ruuben Kaalep oma isiklikku seisukohta selle Mali operatsiooniga seoses. Kui te juba küsisite, siis ma loomulikult ka vastan ja räägin selle osapooltest. Me toetame seal prantslasi ehk Prantsuse riiki, kes seda operatsiooni juhib. Prantslased on siin ... Read more

22.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:39 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (59 SE) esimene lugemine

Leo Kunnas: Lugupeetud eesistuja! Lugupeetud minister! Minu küsimus on väga lühike. Kas nüüd uue korra järgi edaspidi jäävad Kaitseväe pensionid kaitsekulutuste hulka või mitte? Read more

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:10 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimese lugemise jätkamine

Leo Kunnas: Austatud juhataja! Hea ettekandja! Pidasin eile kodus maha päris kõva debati oma äsja põhikooli lõpetanud tütrega. Selle debati tulemusena formuleerus mul teile selline küsimus: kas te olete komisjonis kaalunud või arutanud mõju, mida uuele süsteemile üleminek kutsuks esile erinevates põhikoolilõpet... Read more

18:01 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" ee...

Leo Kunnas: Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kaitseminister! Head kolleegid! Selle eelnõu alusel otsustatakse kuni 50 Eesti kaitseväelase osalemine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsio... Read more

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Leo Kunnas: Tänan, austatud istungi juhataja! Lugupeetud proua õiguskantsler, tänan ka omalt poolt teie töö eest. Kui kõik poliitikud vastaks küsimustele niisama konkreetselt nagu teie, siis küllap meie poliitika tase oleks parem. Aga lugesin teie ettekandest kohta, kus te käsitlesite kontrolli kaitseväe üle, k... Read more

04.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:10 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

Leo Kunnas: Lugupeetud koosoleku juhataja! Hea ettekandja, tänan kõigepealt väga hariva ettekande eest. Ma esitan sama küsimuse, mille ma fraktsioonis juba esitasin. Küsin lihtsalt selleks, et siin suures saalis ka märk maha jääks. Minu küsimus on lihtne: mida me peaksime tegema või ette võtma, et meie kohtusüs... Read more

07.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Eesti Panga 2018. aasta aruanne

Leo Kunnas: Tänan, lugupeetud juhataja! Tänan ka teid, lugupeetud Eesti Panga president, nii ettekande kui tehtud töö eest! Minu küsimus on väga lühike. Kuidas te suhtute laenu võtmisse riigi kaitsevõime arendamise eesmärgil? Ei ole saladus, et meil on praegu üsna suured võimelüngad, mis praeguses julgeolekuolu... Read more