Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 25Open/Close results
15.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

21:28 Energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE) esimene lugemine

Kai Rimmel: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Toon teieni majanduskomisjoni istungi protokolli 65, mis on seotud selle Taavi Aasa poolt tutvustatud seaduseelnõuga nr 202. Protokoll 65, 9. juunist, kuhu oli kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas, ministri nõunik Monika Parksepp, Majandus- ja Ko... Read more

Kai Rimmel: Kaugloetavate arvestite paigaldamine on mõistlikkuse printsiibil, mida eelnevalt arvestatakse ja arvutatakse välja, kuhu paigaldatakse kaugloetavad arvutid, kas siis majale üldiselt või korteritesse erinevalt. Read more

08.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:19 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE) esimene lugemine

Kai Rimmel: Aitäh, austatud koosoleku juhataja! Hea ettekandja! Oma eelnõu seletuskirja punktis 6 "Seaduse mõjud" te ütlete, et lasteaia kohatasu kaotamine soodustab vanemate kiiremat naasmist tööturule, mis on kasulik ka riigi majandusele. Millele tugineb see erakordselt kindel väide? Kas on tehtud analüüs, mi... Read more

03.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:36 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

Kai Rimmel: Aitäh, austatud koosoleku juhataja! Austatud härra Riigikohtu esimees! Karantiini ajal olid paljudel vanematel probleemid elatisrahaga. Osal vanematel vähendati 50% töötasu. Kui näiteks vanem sai enne 1000 eurot ja maksis sealt elatisraha 400 ära, jäi talle kätte 600 eurot. Nüüd oldi olukorras, kus ... Read more

01.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:22 Riigikontrolli seaduse, erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erakondade rahastamise kontrollorgan) eelnõu (193 SE) esimene lugemine

Kai Rimmel: Aitäh, austatud koosoleku juhataja! Hea vastaja! Kas teie vastusest kolleeg Grünthalile peab järeldama, et Riigikontrolli seaduse § 7 lõige 1 punkt 5 on siis osaliselt teie tõlgenduse järgi põhiseadusvastane? See punkt konkreetselt puudutab MTÜ-sid.  Read more

20.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:29 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE) esimene lugemine

Kai Rimmel: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea minister! Kas eelnõu koostamise käigus oli arutelu all ühe motivaatorina korralike prügisorteerijate vabastamine prügiveomaksust või veel enam, neile väikese lisatasu maksmisest? Kas selline teema oli päevakorral?  Read more

06.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:08 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) esimene lugemine

Kai Rimmel: Austatud minister! Hea koosoleku juhataja! Mul on selline küsimus: kas antud isikkoosseisus Terviseametile on ikkagi võimalik anda selliseid suuri volitusi? Kui 1. märtsil andis Terviseamet loa Itaalia ja Eesti võrkpallimatši korraldamiseks Saaremaal, mis on teadaolevalt suur, paljude inimestega üri... Read more

20:11 Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (173 SE) esimene lugemine

Kai Rimmel: Hea koosoleku juhataja! Hea ettekandja! Mis te arvate, kas arvestades tänast reaalset elektriautode ostu soovi, on planeeritavad laadimiskohtade arvud, mis on majade juurde ette nähtud, piisavad või peaks nad olema juba täna suuremaks planeeritud? Read more

21.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:47 Vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE) teine lugemine

Kai Rimmel: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Vabariigi Valitsuse algatatud vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu eesmärk on võtta üle Euroopa Komisjoni rakendusdirektiiv. Eelnõu muudatuse kohaselt arvestatakse edaspidi mitte kalendriaasta kolmel kuul, vaid kalendriaasta kuuel kuul kohustusli... Read more

Kai Rimmel: Te vist mõtlete seda kuupäeva muutust, mis on seotud kolme kuu asemel kuue kuu arvestamisega. Senises seaduses oli 31. märtsi kuupäev, aga nüüd lükkub arvestusperiood kuue kuu peale ja nüüd on see tähtaeg 30. juuni. Kui te ikka seda mõtlete. Read more

14.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) teine lugemine

Kai Rimmel: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Riigikogu majanduskomisjoni istungi protokoll nr 42, koostatud 16. märtsil, käsitleb riigikaitsekomisjoni algatatud elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu 138 arutelu, mis toimus enne eelnõu teisele lugemisele saatmist. Kohale oli lisaks majand... Read more

Kai Rimmel: Aitäh! Otseselt neid küsimusi majanduskomisjoni koosolekul ei arutatud. Küll oli erikoosolekul, mis oli kõikide osapooltega koos, arutelu all mõjuanalüüs. Kindlasti selleks mingisugused riigi kulutused tulevad. Kuid kuna tänaseks ei ole Vabariigi Valitsuse määrust selle kohta, mis meetmed täpselt et... Read more

Kai Rimmel: Esimeses versioonis oli sõnaselgelt kirjutatud "kooskõlastuskohustus", tänases on kirjutatud "teavitamis- ja loamenetlus". Vastavalt vabariigi määrusele, mis välja töötatakse, määratakse eri ettevõtetele kas teavitamis- või loamenetlus vastavalt sellele, missugust tehnoloogiat on nad siiani kasutanu... Read more

Kai Rimmel: Majanduskomisjoni seisukohast ma saan öelda seda, et ma ei eksinud. See eelnõu ei käsitle seda teemat. See eelnõu käsitleb Vabariigi Valitsusele loa andmist, et ta saaks välja töötada vastava sisuga määruse. Küll aga oli rahalise mõju analüüsidest juttu meie komisjoni erikoosolekul, kus olid kohal k... Read more

Kai Rimmel: Aitäh küsimuse eest! Ei olnud, seal olid Huaweid esindava advokaadibüroo inimesed. Read more

Kai Rimmel: Seda küsimust otseselt koosolekul ei käsitletud. Küll ütleks vastuseks nii palju, et Vabariigi Valitsuse määruses kirjeldatakse tingimusi, mille alusel määratakse ettevõtetele kas siis teavitus- või loataotluse nõue. Ja vastavalt sellele määrusele järgnevad ka osapoolte sammud olenevalt sellest, mi... Read more

Kai Rimmel: Härra Riki seletuste kohaselt päris esmase selle määruse n-ö mustandi esitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium valitsusele tutvumiseks. Pärast seda olid neil läbirääkimised eri osapooltega, mille tagajärjel see määrus muutus praktiliselt sajaprotsendiliselt ja nüüd tuleb see kindlasti uue ee... Read more

Kai Rimmel: Eri osapooled, nii Elisa kui ka Telia on teinud erinevas mahus investeeringuid. Elisal on need põhiliselt kõik Huawei baasil, Telial osaliselt. Ja nende hinnangul – ütleme nii, et jämedal hinnangul – peaks siis, kui nad maksimaalselt tahavad kahjumi hüvitamist nõuda ja nad on kohustatud kohe oma sea... Read more

Kai Rimmel: Kui see oli nüüd küsimus minule, siis ma olen sada protsenti sama meelt. Me anname Vabariigi Valitsusele selle volitusmääruse ja kõik ülejäänu on seotud juba selle määrusega.  Read more

Kai Rimmel: Jaa, kindlasti. Siin on kirjas, et kui tekib tehnoloogilise rakenduse küsimusi ja on vaja saada lisateavet, siis pöördutakse eri ametite poole ja ka riigikaitse ja küberturvalisuse ettevõtete poole. Read more

Kai Rimmel: Nagu ma juba korra ütlesin, selles erikomisjonis või erikoosolekul, kus me istusime koos erinevate osapooltega, toodi välja summa 15 miljonit. See on oletuslik summa, kui sajaprotsendiliselt nõutakse juba tehtud investeeringute hüvitamist, sest seadmed tuleb maha võtta ja kohe uutega asendada. Oli v... Read more

Kai Rimmel: Komisjon ei arutanud seda. Kui te küsite, mida me täna hääletame, siis me hääletame seaduseelnõu, mille eesmärk on anda Vabariigi Valitsusele volitusõigus välja töötada lõplik määrus, mille alusel hakatakse hindama nende elektrooniliste seadmete sobivust. Read more

Kai Rimmel: Huawei esindaja põhimõtteliselt tegi omapoolsed märkused selle kohta, et tekkida võib vasturääkivus põhiseadusega, sest eelnõuga soovitakse anda Vabariigi Valitsusele sisuliselt piiramatu volitus otsustada, kas kehtestada kooskõlastamise nõue, ning ka selle kooskõlastamise nõude ulatus. Aga puudub k... Read more

Kai Rimmel: Loogika kujuneb välja lähtudes sellest, et kui on olemas mingisugune tehnoloogiline sidevõrk, siis kas sellele üldse antakse edasiseks tööks luba või ei anta. Vastavalt määrusele otsustatakse riikliku julgeoleku seisukohast, kas muudatus tehakse, ja kui tehakse, siis millise aja jooksul. Vahest öeld... Read more

Kai Rimmel: Väga raske on kohvipaksu pealt neid numbreid ja summasid välja tuua. Ma ei saa ikkagi üle ega ümber arvudest, mis on kõlanud selles erikomisjonis, kus nii Elisa kui ka Telia on toonud välja oma investeeringud. Telia on nimetanud oma maksimaalse investeeringusumma. Arvestades juba olemasolevate seadm... Read more

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:13 Äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu (148 SE) teine lugemine

Kai Rimmel: Aitäh! Austatud ettekandja! Selle seadusega me ootame siia hästi suuri välisinvesteeringuid, sadu tuhandeid, isegi miljoneid, samas osakapitali vähendame 25 000 eurolt 10 000 eurole. Kas te ei arva, et see on natuke ebaproportsionaalne? Ja mis põhjus on üldse seda osakapitali summat vähendada?... Read more

19.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:21 Vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE) esimene lugemine

Kai Rimmel: Austatud juhataja! Head kolleegid! Majanduskomisjoni istungil 10. veebruaril arutati Vabariigi Valitsuse algatatud vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu 133. Kutsutud olid ka majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna energia... Read more

18.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:20 Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) esimene lugemine

Kai Rimmel: Austatud koosoleku juhataja! Head kolleegid! Majanduskomisjonis oli seaduseelnõu 138 arutelu all esimest korda k.a 10. veebruaril. Sinna olid kutsutud Riigikogu liige Johannes Kert ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõunik, riigi küberturvalisuse poliitika juht Raul Rikk. Riigikaitsekom... Read more

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Kai Rimmel: Austatud juhataja! Head kolleegid! Nagu siin täna on juba kõlanud, pensionireformi on võrreldud pärisorjuse kaotamisega ligi 200 aastat tagasi. Me ei saa sellest üle ega ümber, tõepoolest, me võime seda teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmist kõrvutada paarisaja aasta taguse otsusega vabastada t... Read more

21.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE) esimene lugemine

Kai Rimmel: Aitäh, härra koosoleku juhataja! Hea ettekandja! Proua Riina Sikkut rääkis tegevustest, mis lähevad psühholoogilise nõustamise alla, aga seaduses on räägitud psühhiaatrilisest abist. Milliseid konkreetseid tegevusi on seaduses silmas peetud? Read more

12.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:07 Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kas õigusriik on ohus?" arutelu

Kai Rimmel: Aitäh, hea koosoleku juhataja! Austatud ettekandja! Esmalt väike meeldetuletus: nn Savisaare protsessis oli riigipoolseks süüdistajaks algul Laura Vaik, tema pidi süüdistuse kohtusse viima ja kohtus ka tõendama. Oma kirjas peaprokurör Lavly Perlingule ta teavitas aga peaprokuröri, et süüdimõistmisek... Read more

04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

18:01 Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) esimene lugemine

Kai Rimmel: Aitäh, austatud koosoleku juhataja! Austatud minister! Milline on teie isiklik seisukoht? Kui sportlane saab aastaid riigipoolset toetust, siis aga jääb vahele dopingu tarvitamise faktiga või kahtlusega, kas ta ei peaks toetusraha ikkagi tagasi maksma? Kedagi ei saa ju vägisi kallutada dopingu kasut... Read more

Kai Rimmel: Suur tänu, hea koosoleku juhataja! Hea ettekandja! Meil on mitmed noorsportlased juunioride klassis tulnud isegi Euroopa meistriks ja võitnud karikaetappe, täiskasvanute klassi jõudnult nende head tulemused kuidagi kaovad. Mis te arvate, milles on probleem? Miks neil täiskasvanute klassis enam tulem... Read more

19.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Maksusüsteem – kuidas edasi?" arutelu

Kai Rimmel: Austatud koosoleku juhataja! Head kolleegid! Kui siin maailmas üldse on midagi kindlat, siis on need kaks asja: nagu te teate, maksud ja surm. Seda on öelnud USA riigimees Benjamin Franklin. EKRE kui parempoolse ja konservatiivse erakonna jaoks ei ole maksud mitte ainult vahend riigieelarve täitmise... Read more

Kai Rimmel: ... ja suurendab riigisiseseid transpordikulusid, tõstes nii kõiki hindu. Need maksud tuleks kaotada. Maksustada tuleks lisaks pankadele ka kindlustusfirmade raha, mida praegu Eestist lihtsalt välja viiakse. Ettevõtluse edendamiseks tuleks tühistada sotsiaalmaksu miinimumkohustus, et muuta atraktiiv... Read more

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE) teine lugemine

Kai Rimmel: Tänan! Austatud koosoleku juhataja! Hea ettekandja! Minu küsimus on, et kas selle eelnõu käsitlemise käigus oli komisjonis juttu ka väga ohtlikust listeeriabakterist 868, mis hakkas levima eelmiste maaeluministrite valitsemisajal, aga millest vaikiti ja vaikitakse siiani, aga mis on toonud väidetava... Read more

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:45 Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse vahelise töötamisõigusega turismi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (46 SE) esimene lugemine

Kai Rimmel: Aitäh! Hea juhataja! Hea ettekandja! Lugedes nüüd, et mõlemalt poolt, Eesti Vabariigi ja Jaapani poolt on need noodid siia toodud, siis punkt 6 ütleb, et turistiviisaga siseneja saab töötamisõiguse, peab täitma õigusakte ega tohi teha tööd, mis ei vasta selle kokkuleppe eesmärgile. Minu küsimus on s... Read more

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Kai Rimmel: Aitäh, hea juhataja! Austatud õiguskantsler! Täna on siin mitmel korral olnud küsimus pensioni teise samba vabaks laskmise kohta ja sellega seoses suurest hirmust, et see viib pensionärid suurde vaesusesse. Tahan küsida teie arvamust. Kas teise samba igakuine väljamakse 48–60 eurot, millest läheb ve... Read more

11.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:01 Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (27 SE) teine lugemine

Kai Rimmel: Hea koosoleku juhataja! Head kolleegid! Vabariigi Valitsus algatas Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu selle aasta 27. mail. Eelnõuga ratifits... Read more

Kai Rimmel: Lepingud lennuühenduse teostamise kohta on lennufirmaga hetkel alla kirjutamata, nii et seda täpsustatakse veel. Sellest komisjonis kahjuks juttu ei olnud. Read more

Kai Rimmel: Dubai Airlines. Read more

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

Kai Rimmel: Aitäh, austatud koosoleku juhataja! Hea ettekandja! Selliste oluliste küsimuste korral läheb kindlasti vaja spetsialistide arvamust. Kes on need autoriteetsed keeleteadlased, kellega te olete koolireformi kaalunud ja saanud kindluse, et see õnnestub sellise ajagraafikuga? Ma rõhutan: sellise ajagra... Read more

12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Istungi rakendamine

Kai Rimmel: Hea Riigikogu esimees! Ma ei taha rääkida lippudest, ma hoopis küsin sellist asja. Te ilmselt olete kursis, et lippude juurest seinalt kõrvaldati kunagi kellegi korraldusel vapp. Kelle korraldusel seda tehti, kas see pannakse tagasi ja kui, siis millal? Read more

16:31 Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (27 SE) esimene lugemine

Kai Rimmel: Hea Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Riigikogu majanduskomisjoni istungil 4. juunil 2019 oli päevakorras Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkulep... Read more

Kai Rimmel: Nagu ma mainisin, pärast selle lepingu allakirjutamist asutakse lennuliinide lepinguid koostama. Nagu öeldud, liinid avatakse järgmisel aastal, nii et Expo 2020 ajaks peaks meil olema otseühendus Dubaiga. Read more

Kai Rimmel: Vabandust, ma ei kuulnud küsimuse algust. Read more

Kai Rimmel: Selle lepingu alusel algab lennuliin Tallinnast. Read more

Kai Rimmel: Jah, see oli üks meie küsimusi. Praeguse hetke seisuga teame, et esialgu hakkab seda liini teenindama Dubai lennufirma. Read more

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:47 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) esimene lugemine

Kai Rimmel: Aitäh, hea eesistuja! Väga austatud ettekandja! Eelmise eelnõu arutelul tunti suurt muret, et alkoholi tarbimine noorte hulgas kasvab. Kas teie jagate seda muret? Kui jah, siis millistele uuringutele see mure tugineb? Ja kas mitte pole noorte hulgas kasvamas pigem kanepi tarbimine, mis areneb edasi ... Read more

Kai Rimmel: Hea vastaja! Teie vastus minule ei puudutanud noorte tarbimist, vaid üldist alkoholi tarbimist. Kas teil on informatsiooni noorte tarbimise kohta, selle kasvu või kahanemise kohta? Ja kas te tõesti arvate, et 500 inimese küsitlusest piisab selliste miljoniliste otsuste tegemiseks? Read more

16.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:13 Finantsinspektsiooni 2018. aasta aastaaruanne

Kai Rimmel: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud sõnavõtja! 2014. aastal muudeti osa rahapesu puudutavaid kriminaalkuritegusid väärtegudeks. Milline oli Finantsinspektsiooni seisukoht? Kas te toetasite seda või esitasite vastulause? Ja mis te arvate, miks seda tehti? Lisaks: milline on olnud selle muudatus... Read more

29.04.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:02 Riigikogu liikmete ametivanne

Kai Rimmel: Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.) Read more