Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 156Open/Close results
19.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:09 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (189 OE) esimene lugemine

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud kultuurikomisjoni esimees! Minu küsimus läheb eelnevaga umbes kaudselt samasse, samamoodi. Nimelt te oma kõnes ütlesite, et kandidaate oli kokku 21 ja nendest osutus siis valituks 3 ehk siis kuna ülejäänud ei ole avalikustatud, siis me sisuliselt ju hääletame nagu põrsast kotis v... Read more

18.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:50 Riigikogu otsuse "Riigireformi elluviimisest" eelnõu (181 OE I)

Jüri Jaanson: Suur tänu! Ma tunnen tõesti selle vastu huvi, et kas Riigikogu juhatus valitsuse esitatud n-ö otsuste ja seaduseelnõude puhul ja otsuste eelnõude puhul üldse siis ei vaata asja sisse. Me näeme, et valitsus sisuliselt tekitab Riigikogu kaudu endale ise tööülesandeid. Praegu on tegemist küll ainult üh... Read more

Jüri Jaanson: Jah, soov küsida. Teie eelmises vastuses mulle te mainisite, et Riigikogu on nüüd selle päevakorra läbi arutanud, aga ma juhiks tähelepanu sellele, et me ei aruta selle punkti puhul mitte seda, et me peaks seda päevakorrast välja võtma, vaid me arutame siis ikkagi seda, et kas sellist punkti peaks j... Read more

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud minister! Räägime siin riigireformist, samamoodi räägime ka valdkondlikest põhialustest. Ma olen kindel selles, et kui riigireform kui selline peaks tulema, siis ta kindlasti peaks aitama valdkondi oma põhialuseid ellu viia ja mis on hästi tähtis, valdkondadevahelist koostööd ja ... Read more

12.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:20 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE) teine lugemine 

Jüri Jaanson: Suur tänu, austatud ettekandja! Ma küsin korra üle selle kaugistungi kvoorumi kohta. Ma sain aru nii, et kaugistungi kvoorumi kord või arvestuse kord on sarnane tavaistungiga. Kas juhul, kui täiendav või erakorraline istung toimub kaugistungina, rakendub ka 51 rahvasaadiku kohalolemise nõue? Või kui... Read more

11.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Jüri Jaanson: Suur tänu! Nüüd, vaatamata mõningasele kogemusele, mis mul Riigikogu liikmena siin saalis on olnud, ei ole taolist situatsiooni, nagu täna hommikul või praegu siin juhtus, varem olnud. Ja mul tekkis küll siin otse protseduurilisi küsimusi. Sooviksin neile vastused. Ühesõnaga, ma saan aru, et siin to... Read more

Jüri Jaanson: Suur tänu! Emba-kumba, kas ma ei saanud vastust oma ühele küsimusele, eelmisele küsimusele või ma ei kuulnud seda. Igal juhul esitan uuesti. Te väitsite, et päevakord on kinnitatud. Milline päevakord kinnitati: kas see, mis nüüd on algselt esitatud, või see, millel on muudatused? Ma ei saanudki aru,... Read more

19:03 20 Arupärimine perearstiteenuse kättesaadavuse tagamise kohta (nr 20)

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud minister! Pikas plaanis on loomulikult nii, et heaolu kasvust tuleneb ju tervishoiuteenuste suurenev nõudlus. Teisest küljest tõepoolest probleem on ju selles, et meil neid osutajaid ehk siis arste ja sealhulgas perearste ei tule vist piisavalt peale. Praegused ka vananevad, see ... Read more

Jüri Jaanson: ... kuidas see edeneb. Ehk mõni sõna ka sellest? Aitäh! Read more

06.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:04 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) teine lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud ettekandja! Mul on muidugi jaa väga hea meel kuulda, et see eelnõu on käivitanud protsessi, nagu te ise ütlesite, et audio-video telesaated on siis muutunud kättesaadavamaks kurtidele ja samamoodi käivitanud ka aktiivselt selle meediateenuste seaduste protsessi, millega siis Euroopa ... Read more

Jüri Jaanson:  Suur tänu! Austatud ettekandja! Minu teada tuleb Euroopa see ligipääsetavuse direktiiv üle võtta aastaks 2025, nii et no juba järgmise Riigikogu ajaks. Ma nüüd ei oska küll öelda, et mida nüüd vahepeal, kuidas me nüüd vahepeal peaksime siin ebavõrdselt kohtlema vaegkuuljaid ja kurte. Aga mu küsimus... Read more

Jüri Jaanson: Suur tänu! Head kolleegid! Ma alustuseks avaldan muidugi tänu kultuurikomisjoni liikmetele, kes konsensuslikult selle eelnõu teise lugemise lõpetamist toetasid, ja ütlen veel kord välja, et siin direktiiv, audiovisuaalteenuste ja ligipääsetavuse direktiiv, mis siis seda audiovisuaal teenuste ligipä... Read more

Jüri Jaanson: Kui me nüüd vaatame, mis on juhtunud peale sellesama eelnõu esimese lugemise arutelu, siis kurtide jaoks ligipääsetavus oluliselt parenes. Valitsuse pressikonverentsid, kõik kriisiaegsed sündmused, siitsamast Riigikogust ülekantavad, ka praegune ülekantav istung kantakse üle ka viipekeeles. See on o... Read more

18:51 Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE) esimene lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud ettekandja! Tõepoolest, siin on päris põhjalikke muutusi plaanis, aga esialgu küsiksin seda põhjust, miks on siin eelnõus peetud vajalikuks, et peale 2023. aastat peaks elektrituru eesmärgid või elektrienergia tootmise eesmärke seadma just Vabariigi Valitsus, aga mitte Riigikogu? Ait... Read more

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud ettekandja! Siin kuulates ma nüüd saan aru, et teie jaoks on siin sellel eelnõul ikkagi kaks olulist eesmärki, üks on siis see energiajulgeoleku ja püsivuse tagamine läbi juhitava siis selle energiatootmise ja importpuidu ja teiseks siis Ida-Viru tööhõive kasvatamine. Et kumb siis si... Read more

05.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:20 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE) esimene lugemine

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud ettekandja! Ma vaatan, et eelnõu arutamise senine käik ei ole koalitsioonipoliitikuid, peale ühe, väga köitnud. Võib-olla neid tööjõu maksukoormuse vähendamise küsimused nii väga ei huvitagi. Aga võib-olla toote välja ka selle poole, mis oleksid ühiskondlikult kasulikud eelised ü... Read more

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud ettekandja! Jutt läks natuke sellisele maailmapildi tutvustamisele ja sellest tulenevatele võib-olla lahkarvamustele. Ütlesite, et Isamaa põhimõtteline seisukoht on, et madalapalgalisi tuleb toetada. Kindlasti tuleb. Aga teisest küljest, me vaatame, et maailmapilt ei ole sellisel... Read more

04.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:28 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu (180 SE) esimene lugemine

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud minister! Ma olen samuti arvamusel, et juriidiliste isikute tegutsemisvõimaluste laiendamine on tänapäeva märksõna. On hästi oluline, et nad saaks operatiivselt oma otsused tehtud. Aga me teame, et mida rohkem tuleb sellist atribuutikat või selliseid lisavõimalusi juurde, seda en... Read more

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud minister! Mul oli tegelikult väga hea meel kuulda ja üheselt aru saada, et elektroonilise side abil peetav koosolek on täiendav võimalus ja et igal juhul koosoleku korraldaja peab tagama ka füüsilise koosoleku, kui seda soovitakse. See tähendab seda, et koosoleku korraldaja ei sa... Read more

17:44 Arupärimine eriolukorra ajal koduõppe korraldamise kohta (nr 29)

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud minister! Te olete siin päris kaua juba vastanud ja väike virgutus kulub teile ilmselt ära. Ma esitangi teile küsimuse sellisel väikesel kõrvalteemal – või no mitte kõrvalteemal, aga sellisel virgutaval teemal. Nimelt, enne te just rääkisite, et koolid on küsinud lapsevanematelt ... Read more

19:17 Arupärimine hariduskorraldusest eriolukorra ajal (nr 31)

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud minister! Ma tulen jälle virgutusteema juurde. Ma väga loodan, et te nõustute minuga, et rahvatervis ja tegelikult iga üksiku kooliõpilase tervis ning nende kehalise võimekuse arendamine on hariduses samavõrra olulised kui teiste õppeainetega seotud oskuste arendamine. Selle võtmeks ... Read more

21.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:35 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE) esimene lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Tegemist on seadusega, mis laiendab Riigikogu töödimensiooni ja on seetõttu hästi oluline. See näeb ette, et ka kaugistungi puhul peab Riigikogu liikmele peab olema tagatud võimalus istungit jälgida, teha reaalajas toiminguid ja loomulikult takis... Read more

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud ettekandja! Ma olen küll seisukohal, et vähemalt seletuskirja tuleb täiendada. Toon sellise näite, et seletuskirjas on öeldud, et Riigikogu Kantselei peab saadikutele tagama vajaliku või piisava infotehnoloogilise toe. Aga samas erivajaduse puhul võib tugi olla midagi muud, vähemalt ... Read more

13.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Riigikogu otsuse "Stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmine" eelnõu (168 OE) teine lugemine

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud ettekandja! Ma ei ole rahanduskomisjoni liige, seetõttu küsin üle, sest mõni asi on mulle arusaamatu. Stabiliseerimisreserv on siiski riigi viimane rahaline varu või sääst ja pole ime, et riik või seadusandja on selle n-ö enda kontrolli alla võtnud. Nüüd, kui me vaatame, et meil ... Read more

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud ettekandja! Te rääkisite siin vahepeal eri taskutes raha hoidmisest. Minu arusaam on ikka selline, et eri taskutes hoitakse erinevaks otstarbeks mõeldud raha. Kui ma nüüd tulen tagasi enda esitatud küsimuse ja sellele saadud vastuse juurde, siis ma arvan, et see, millest te rääki... Read more

16:10 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) teine lugemine

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud ettekandja! Mulle teeb tegelikult väga muret see, et valitsusel ei ole siiamaani töötatud välja meetmeid mikroettevõtete toetamiseks, aga need vajavad juba praeguses kriisis päris tugevat toetust. Teine muret tekitav asjaolu on see, mida me eelmise eelnõuga seoses arutasime, et v... Read more

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud peaminister! Võimalik, et oleme suurde kriisi sisenemise lävel ja kõik võimalikud preventiivsed tegevused on muidugi olulised, sh ka kriisikommunikatsioon. On väga oluline, et teie sõnumid ja valitsuse sõnumid jõuavad tõesti igaüheni. Hea näide oli, et teie ettekanne kanti üle ka... Read more

11.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Jüri Jaanson: Suur tänu! Siin läks jutt protokollidele ja sellele, et protokollide üle käib väga suur arutelu seoses sellega, mismoodi need peaks olema koostatud. Neid on eri komisjonides koostatud eri moel ja pole suudetud fikseerida, mis neis olema peab või kui põhjalikud need olema peavad. Minu arust ei ole se... Read more

14:38 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) uuesti arutamine (108 UA)

Jüri Jaanson: Suur tänu! Ma ei ole küll saanud seda põhiseaduskomisjoni protokolli lugeda, aga teie jutust ja siin saalis toimuvast sain aru, et põhimõtteliselt on põhiseaduskomisjonis tuldud välja uute argumentidega, mille on esitanud Rahandusministeeriumi esindaja, kelleks on advokaat, ja nendele ei ole saadud ... Read more

11.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

12:00 Infotund

Jüri Jaanson: Ma olen seni aru saanud, et Riigikogu infotund on mõeldud eelkõige Riigikogu opositsiooni kuuluvate erakondade töövahendiks. Ja nüüd on sellest töövahendist 14 minutit kulunud peaasjalikult koalitsioonisaadikute ja Riigikogu esimehe või istungi juhataja omavaheliseks vestluseks. Kas te kuidagi kompe... Read more

12:31 Koroonaviirusega seotud ettevalmistused

Jüri Jaanson: Ma küsin korra. Vabandust, mina kipun ka vahel aega ületama, ma lihtsalt ei suuda õigel ajal lõpuni jõuda. Ma küsin konkreetse käitumisjuhise olukorras, kus juhtub niiviisi, et ma räägin või keegi teine räägib selgitava teksti ära ja küsimuse esitamiseks enam aega ei jää. Kas tuleb jätta siis küsimu... Read more

13:33 Viipekeeletõlgid 

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud peaminister! Ma kõigepealt muidugi palun vabandust: praegu on selline olukord, kus teie tähelepanu peaks olema fokuseeritud ühele suurele teemale ehk kriisi lahendamisele. Kuuldavasti me liigume veel suuremate piirangute, isegi eriolukorra poole ja ma soovin teile selle kindlaks ... Read more

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud peaminister, suur tänu teile selle esimese olulist infot sisaldava vastuse eest! Aga ma sooviksin, et valitsus hästi põhjalikult mõtleks läbi, kuidas kriisiinfo, kui see tuleb, jõuaks ka kuulmispuudega inimesteni, sealhulgas viipekeelsete tõlkideni. See on esimene asi.Aga ma taha... Read more

10.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:22 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) esimene lugemine

Jüri Jaanson: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Head külalised! Head veebis vaatajad! Alustuseks on mul tõesti väga hea meel märkida, et me siin täna teeme natuke ajalugu. See praegune eelnõu punkt kantakse Riigikogu veebis koos viipekeeletõlkega täiesti otse üle, n-ö pilt-pildis-formaadis. Konverentsisa... Read more

Jüri Jaanson: Aitäh! See on väga hea küsimus. Kõigepealt, seda, kas rahvusringhäälingu enda investeeringud on suured või väikesed, ma ei kommenteeriks, seda peab otsustama Vabariigi Valitsus. Aga kui võrrelda nende kadudega, mis kuulmispuudest ja üldse puuetest johtuvad, siis need on tegelikult päris suured. See ... Read more

Jüri Jaanson: Jah, tõepoolest, kogukulu ma ei oska küll praegu öelda, aga ainuke kulu see kindlasti ei ole. Siin on välja toodud, et 300 000 on need kulud (ma võin tsiteerida ERR-i arvamust) selle eraldiseisva ühenduse jaoks, mida on vaja rahvusringhäälingu ja teleteenuse pakkuja vahel. Ühesõnaga, eraldi kaabel, ... Read more

Jüri Jaanson: Kindlasti tekib, aga mis see konkreetne arv on, seda ma ei tea. Ma tooks praegu välja hetke reaalolukorra, milline situatsioon on. Praegu on ju kutsetunnistusega tõlke 24, kellele lisanduvad noored tõlgid, kes on ka võrdsustatud tunnistusega tõlkidega. Nad ei ole saanud selles valdkonnas kõrgharidus... Read more

Jüri Jaanson: Kindlasti parandab. See on tegelikult hästi oluline ja see on ka uuringutest välja tulnud fakt, et subtiitreid kasutavad muukeelsed väga palju just keeleõpingutel, sest lihtsam on lugeda kui kuulata. Aga teisest küljest võib öelda ka seda, et kui me räägime praegusest teemast, siis subtiitrid viipek... Read more

Jüri Jaanson: Aitäh! Kindlasti on. See, et ETV2 edastab viipekeelseid uudiseid, on väga kõva sõna. Aga siit tuleb järjest samme edasi astuda, et ka ühiskondlik-poliitilised saated ja arvamussaated jõuaksid viipekeeles kas või järelvaadatavatena inimesteni. See on hästi oluline. Aga teine teema, mis on hästi olul... Read more

Jüri Jaanson: Aitäh küsimuse eest! Saadete mahtu ma küll hinnata ei oska, pigem tuleks siin võtta reegliks ja aluseks, et mida rohkem, seda parem. Aga mina arvan küll, et eelkõige aktuaalsed ühiskondlik-poliitilised saated, mis meie igapäevast eluolu, igapäevast poliitilist hetkeseisu kajastavad, räägivad jooksva... Read more

Jüri Jaanson: Aitäh küsimuse eest! Ma arvan, et mina ei ole päris õige vastaja, see küsimus peaks olema mõeldud ikkagi eelkõige eelarve koostajatele. Küsimus on rohkem põhimõttes. Iga saate juurde, mis planeeritakse ja mis peaks jõudma kogu ühiskonnani, peaks ju tegelikult olema arvestatud juurde see viipekeeletõ... Read more

Jüri Jaanson: Aitäh, Valdo! Alustan sellest, et rumalaid küsimusi siin kindlasti ei ole. Mida rohkem me ju kuulmisest ja tõlkimisest räägime, tavaühiskonnale seda selgitame, seda parem on. Kui me räägime sellest intsidendist, siis ei, presidendi uusaastakõne ei jäänud presidendi kantselei süül tõlkimata, seal ol... Read more

Jüri Jaanson: Aitäh! See teine küsimus on päris hea. Aga esimese küsimuse või repliigi, et esimene lugemine läheb maksumaksjale maksma umbes 100 eurot, kommentaariks ütlen, et ei, see läheb kaugelt rohkem maksma, sest Riigikogu töötund maksab ikka palju rohkem, juba silmaga vaadates. Mina ei tea, kui palju ta täp... Read more

Jüri Jaanson: Jah, ma olen kõige sellega täiesti nõus. Jah, me takerdume tõesti väga palju mõttetult pisikestesse asjadesse, näiteks sellesama ühe sõna muutmise pärast on nii palju vaevanägemist või nii palju selgitamist ja kahjuks on sellesse ka eitavat suhtumist. Meil toimub tõepoolest eesti keeletehnoloogia ar... Read more

Jüri Jaanson: Iseseisev osa. Read more

Jüri Jaanson: See on hea küsimus. Põhjus on väga lihtne: lihtsalt sisseastujaid, neid üliõpilasi, kes tahaksid täielikult pühenduda viipekeele õppimisele, kellest tuleksid tulevikus viipekeele arendajad, viipekeelega tegelejad ja omakorda viipekeele eriala õpilaste õpetajad ja kes samuti teaduslikult arendaksid s... Read more

Jüri Jaanson: Aitäh, hea küsija! Tõepoolest, hea kuulda. Jah, selles suhtes olen küll samal meelel, et tahe ja motivatsioon asjaga tegeleda on siin hästi olulised. Aga ma arvan, et ega silmade avamiseks muud lahendust pole kui see, et asjad tuleb kogu aeg hoida silmapiiril, teema tuleb hoida üleval. Peaminister t... Read more

Jüri Jaanson: Aitäh, Kristina! Read more

Jüri Jaanson: Suur tänu! Kõigepealt, seda olukorda, et kuulmispuudega inimesed raadiot ei kuula ja telekat ei vaata, ma natukene seletan lahti. Siin on niiviisi, et see, kas saavad aru või ei saa, sõltub ka kuulmistasemest ja see sõltub väga palju sellest, kuidas räägitakse, kas näiteks teles on diktorit võimalik... Read more

Jüri Jaanson: Aitäh! Ma alustan sellest teisest, arvulisest poolest. Kui paljusid ta väga täpselt puudutab, seda on võimatu öelda. Seda saab öelda erinevate uuringute põhjal, aga üldiselt suurte rahvusvaheliste organisatsioonide, Maailma Terviseorganisatsiooni ja teiste uuringute põhjal loetakse, et viipekeelseid... Read more

Jüri Jaanson: Suur tänu! Mul on väga hea meel, et kultuurikomisjon jõudis sellisele konsensuslikule otsusele. Austatud ettekandja, te alustasite oma ettekannet Vabariigi Valitsuse otsuse interpreteerimisega ja lõpuks ütlesite selgelt välja, et Vabariigi Valitsuse seisukoht selle eelnõu suhtes oli eitav. Teisest k... Read more

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud ettekandja! Ma siiralt tervitan Eesti Rahvusringhäälingu rahvast. Loomulikult, nad teevad tänuväärset tööd ka kuulmispuudega inimeste jaoks ilma igasuguse seaduse sunnita. Seda seadusemuudatust on eelkõige seadusandjale endale vaja ja seda on ka n-ö ühiskonna parema arusaama huvides ... Read more

Jüri Jaanson: Ma kõigepealt tänan muidugi Helmenit heade sõnade eest, ma tänan kõiki, kes siin arutelus on osalenud, ma tänan veel kord kultuurikomisjoni, ma tänan veel kord sotsiaalkomisjoni, ma tänan Riigikogu Kantseleid otsetõlkeks loodud võimaluse eest! Tõepoolest, Helmen kasutas lõpus päris õigeid sõnu meie ... Read more

09.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:09 Arupärimine raudteeühenduse Rail Balticu rajamise kohta (nr 23)

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud peaminister! Mul on hea meel kuulda teie enesekindlaid vastuseid arupärimises esitatud küsimustele, sellist enesekindlust Rail Balticu projekt tegelikult vajabki. Ja mina ei soovi teid sel teemal kritiseerida. Vastupidi, ma väga loodan, et Rail Balticuga läheb nii, nagu te siin r... Read more

17:13 Arupärimine Vene Föderatsiooni ideoloogia impordi ehk mõjutustegevuse takistamise kohta Eestis (nr 26)

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud minister! Me teame, et õpetaja koolis oma mentaliteediga, täpselt nii nagu treener spordiski, on ikkagi õpetamise ja teismeliste kasvatamise a ja o. Õpetaja mentaliteedi ja lähenemiste mõju laob põhja ja see on hästi oluline. Aga me teame ka, et Eesti õpetajaskonna keskmine vanus... Read more

25.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE) esimene lugemine

Jüri Jaanson: Suur tänu, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Reformi jõustumiseni on jäänud natukene rohkem kui kolm nädalat ja seetõttu ma üldse selle eelnõu ega ka reformi sisusse ei süüviks. Aga ma väidan seda, et Riigikogu usaldusväärsusele küll hästi ei mõju, kui me juba üle-eelmises koosseisus paika ... Read more

Jüri Jaanson: Aitäh, austatud ettekandja! Ennist oli juttu ketiapteekide sulgemisaktsioonist ja sellest, et see oli väga ebameeldiv üllatus tarbijatele, kes ukse taha tulid – nad ei teadnud sellest midagi. Ma mõtlen, kas seda võib võtta mõnes mõttes kogemusena. Mida on sellest aktsioonist praegusel valitsusel ja ... Read more

19.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:16 Rail Baltic

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud välisminister peaministri ülesannetes! Rail Baltic on meile kahtlemata hästi oluline. Ta on oluline meie ühendamise tõttu Euroopaga, ta on oluline liikluses, sh ohutuse seisukohalt, ta on oluline transpordi seisukohalt. Te enne küsimusele vastates väitsite, et poliitiline tahe on... Read more

13:50 Valitsuse seisukohad

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud sotsiaalminister! Ma vaatan, te olete laia profiiliga poliitik: maksuküsimusi oleks ka väga hea teiega arutada, aga lihtsalt ei jõua enam. Minu küsimuse teema on natukene teine, ikkagi sotsiaalvaldkonnast. Tahaks, et te sellele rohkem tähelepanu pööraksite. Nimelt, meie ühiskond ... Read more

Jüri Jaanson: Suur tänu! Püüan teha lühidalt. Te mainisite ligipääsetavuse rakkerühma. Jah, ligipääsetavuse rakkerühm peab oma töötulemused esitama aastaks 2023. On ka olemas Euroopa Liidu ligipääsetavuse direktiiv, mis igasugust ligipääsetavust peab parandama, aga see hakkab kehtima alles aastal 2025. Nii et nee... Read more

12.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:51 Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) teine lugemine

Jüri Jaanson: Suur tänu, istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma olen arvamusel, et mõni erand võib-olla võiks olla, aga üldiselt on spordiseaduse arendamisega astutud hästi suur ja selge samm edasi. Stipendiumi niisugune piiritlemine ja sportlasetoetuse seadmine, aga ka näiteks riikliku kontaktpunkti loomine o... Read more

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud minister! Te siin enne mainisite, et olete rääkinud asjatundjatega, kelle sõnul reaalmajandus on parim koht, kust parimat majanduslikku tulemit saab. Selle põhjal, ma saan aru, te eeldate, et kui tavainimene investeerib, siis tuleb ta tururiskidega samamoodi toime nagu fondihaldu... Read more

Jüri Jaanson: Austatud minister! Kõigepealt definitsioonist. Praegune teise samba süsteem loodi suletud süsteemina, mis pidi täiendama esimese samba pensioni. Ja see ootus on ka neil, kes sellega vabatahtlikult liitusid. See ootus on olnud, et kogutakse pikka aega, vähemalt 30, aga parem, kui 40 aastat, ja siis s... Read more

Jüri Jaanson: Aitäh, austatud koosoleku juhataja! Head kolleegid! Mina nõustun kõigi nende eelkõnelejatega, kes nimetavad tänast eelnõu seaduseks hääletamist kuriteoks, vandalismiks või lihtsalt kõige halvemaks seaduseks sel aastal või tõenäoliselt üldse selle koosseisu jooksul. See, mis toimub, ei ole reform, se... Read more

Jüri Jaanson: Nendeks on kaalukaid põhjendusi vaja. Kohustusliku ajateenistuse ja tervishoiukorralduse jaoks on põhjendused olemas. Need on olemas ka pensionisüsteemi eesmärgi täitmiseks: tagada ühiskonnaliikmete heaolu vanaduspõlves. Teise samba lõhkumiseks pole ma aga seni ühtki head põhjendust kuulnud. Neid po... Read more

23:06 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" 2019. aasta täitmise aruanne

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud minister! Eelmine aasta oli üks positiivsemaid sündmusi kindlasti meremuuseumi ligipääsetavuse oluline parandamine. Oli tõesti tore seda külastada. Ja samuti oli eelmisel aastal üks valitsuse märgilisi ettevõtmisi ligipääsetavuse rakkerühma töö käivitamine. Nagu ma sellest brošüürist... Read more

29.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:58 Puudega inimesed

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud peaminister! Ma pean algatuseks küsima teie väga selget seisukohta Sotsiaalministeeriumi algatatud kampaania "Sama palju inimesed" suhtes. Selle sõnum on, et erineva taustaga, erinevate vajadustega ja erinevate veendumustega inimesed, sealhulgas vähemusgruppidesse kuuluvad inimes... Read more

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud peaminister, ma tänan teid vastuse eest, mille te enne mulle andsite! Aga arvan, et suur osa sellest, mis te mulle rääkisite, peaks olema tegelikult adresseeritud teie ametikaaslasele, valitsuse liikmele. Ma olen jätkuvalt seisukohal, et kas nemad ise või siis valitsus peab nende väl... Read more

27.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:04 Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (123 SE) esimene lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh, hea eesistuja! Austatud minister! Tunnen huvi ajaloo vastu. Kuidas seni on toimunud Eesti laevavrakkide eemaldamine ja kui suured on viimastel aastatel olnud riigi kulud selleks? Kas oskate väikese ülevaate anda?  Read more

15:17 Arupärimine maksuvabade käsunduslepingute kohta (nr 15)

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud peaminister! Te ise näete ka, et pärast seda, kui rahandusminister siitsamast puldist ütles välja, et ta palkas töölise ja jättis maksud maksmata, on see lugu, kuidas öelda, päris laia kõlapinna saavutanud. Seda on lahatud ajakirjanduses nii- ja naapidi ning ka Maksu- ja Tolliamet on... Read more

Jüri Jaanson: ... mismoodi asjale tuleks läheneda? Read more

22.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:44 Apteegireform

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud siseminister peaministri ülesannetes! Apteegireformi teemal on viimasel ajal valitsusele esitatud mitu pöördumist ja muret tekitavalt kiiresti läheneb reformi jõustumise kuupäev, aga selgeid vastuseid ei ole siiamaani. Reformi väljatöötamisel kehtestati sellele viieaastane üleminekup... Read more

Jüri Jaanson: Austatud siseminister! Ma juhiks teie tähelepanu sellele, et reformi jõustumiseni on jäänud kaks kuud ja sellest Riigikogu töönädalaid on ainult seitse. Nii et kui mingid muudatused peaksid Riigikogust läbi käima, siis aeg on tegelikult väga kriitiline. Lõppude lõpuks on üleminekuks aega olnud viis ... Read more

15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:03 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Jüri Jaanson: Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud peaminister! Oma kõnes te esinesite üleskutsega, et täidame teaduslepet üheskoos. Ma arvan, et te saate ise ka aru, et peale selle teadusleppe eesmärkidest taganemist ei ole jutt paljudest miljonitest ja muust sellisest väga tõsiselt võetav ega usutav. Aga ... Read more

15.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:23 Ligipääs valimisjaoskondadele

Jüri Jaanson: Suur tänu, istungi juhataja! Austatud peaminister, väga hea oli teie ülevaadet kuulata! Tõepoolest, rakkerühm on moodustatud, see on väga tänuväärt. Rakkerühm järgmisel teisipäeval, 21. jaanuaril, hääletab oma esimesel istungil. Ma arvan ka, et nad töötavad kõik need ühiskonna probleemid seoses puud... Read more

14.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) teine lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh, austatud Riigikogu juhataja! Austatud ettekandja! Jah, see eelnõu tegeleb olulise probleemiga. Aga ma võib-olla juhin tähelepanu sellele, et te mainisite oma ettekandes, et see puudutab neid lapsi, kelle vanemad või vanavanemad elasid Eestis enne taasiseseisvumist. Mina ei tea, et Eesti oleks... Read more

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:23 Arupärimine Rail Balticu rahastamise kohta (nr 11)

Jüri Jaanson: Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud peaminister! Me oleme siin päris palju rahastamisest rääkinud ja nüüd läheb jutt juba väga laiali. Aga ma küsin lõpetuseks võib-olla midagi lihtsamat – räägime ka ehitusest. Rail Baltic Estonia kodulehel on küsimuste ja vastuste juures kirjas, et 2020. aasta süg... Read more

16:33 Arupärimine kliimaneutraalsusele ülemineku ja tehnoloogiahüppe ettevalmistamise kohta (nr 12)

Jüri Jaanson: Aitäh, istungi juhataja! Austatud peaminister! Kliimaneutraalsuse eesmärkide täitmise peamine võtmeteema on meil siin leida lahendused, kuidas oleks tagatud riigi energiajulgeolek. Mul on küsimus elektrivarustuskindluse kohta. Võib-olla te sellest kiiresti juba rääkisite ja mul läks kõrvust mööda. A... Read more

18:36 Arupärimine prokuratuuri sõltumatuse kohta (nr 10)

Jüri Jaanson: Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud minister! Te väitsite, et me siin nagu kõrvaluksest murrame sisse. Me tegelikult ei murra ju. Te olete valitsuse liige ja kui te väidate midagi ka mitte enda haldusalasse kuuluva kohta, siis meil on täielik õigus selle kohta küsida. Ja ma küsin ühe teie väite ko... Read more