10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Jüri Ratas
Head ametikaaslased, tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu VII istungjärgu seitsmenda töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt palun kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Palun, Tarmo Tamm!

Tarmo Tamm
Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Annan Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni nimel üle teeseaduse § 16 muutmise seaduse eelnõu. Seadusmuudatus annaks kohalikele omavalitsustele kindluse, et järgmiste aastate riigieelarvetes eraldatakse vähemalt 10% kütuseaktsiisi summadest omavalitsustele kohalike teede korrashoiuks. Eelnõu algatajad toetavad endiselt omavalitsustele kütuseaktsiisist eraldatava osa suurendamist, selle eelnõu eesmärk on tagada omavalitsustele minimaalne tase seadusega. Kohalike teede korrashoid on omavalitsuse väga tähtis ülesanne, mille täitmist nõutakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teeseadusega nii valdadelt kui linnadelt. Kuni 2009. aasta 1. märtsini kehtinud teeseaduses oli sätestatud, et kohalike teedega seotud  investeeringuteks eraldatakse vähemalt 10% riigieelarvest teehoiu rahastamiseks ettenähtud summast. Riigi 2009. aasta lisaeelarve seadusega muudeti ka teeseaduse § 16 lõiget 3 ning kaotati senine nõue, et kohalike teede investeeringuteks eraldatakse vähemalt 10% riigieelarvest teehoiu rahastamiseks ettenähtud summast. Tänavu 19. veebruaril kinnitati Riigikogus transpordi arengukava, milles on kirjas, et kohaliku omavalitsuse teedele peaks tulevikus eraldama 10% teehoiu summadest. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas
Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe seaduseelnõu, vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele otsustab Riigikogu juhatus selle edasise menetlemise.
Teateid meil täna ei ole, nii et palun teeme kohaloleku kontrolli.
Kohaloleku kontroll
Kohalolijaks registreerus 75 Riigikogu liiget, puudub 26.

1. 10:03 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (569 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Jüri Ratas
Alustame tänase päevakorra menetlemist. Esimene punkt on Vabariigi Valitsuse algatatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu 569 kolmas lugemine. Kas fraktsioonide esindajad soovivad avada läbirääkimisi? Ei soovi, läbirääkimisi ei avata. Seega võime minna lõpphääletuse juurde.
Panen lõpphääletusele eelnõu 569. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt hääletas 75 Riigikogu liiget, vastuolijaid ega erapooletuid ei ole. Vabariigi Valitsuse algatatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu 569 on seadusena vastu võetud. Esimese päevakorrapunkti käsitlemine on lõppenud.

2. 10:04 Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Lea Laarmaa kohtunikuametist vabastamine" eelnõu (595 OE) esimene lugemine

Aseesimees Jüri Ratas
Liigume edasi teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikohtu esimehe esitatud Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Lea Laarmaa kohtunikuametist vabastamine" eelnõu 595 esimene lugemine. Ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks põhiseaduskomisjoni esimehe Rait Maruste!

Rait Maruste
Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Tänavu 4. veebruaril esitas riigikohtunik Lea Laarmaa Riigikohtu esimehele avalduse, paludes teha Riigikogule ettepanek tema ametist vabastamiseks alates s.a 10. juulist seoses tema vanaduspensionile jäämisega. Kohtute seaduse § 99 lõike 3 alusel vabastab Riigikohtu liikme ametist Riigikogu Riigikohtu esimehe ettepanekul. Juhindudes sellest sättest, tegigi Riigikohtu esimees Priit Pikamäe ettepaneku vabastada Lea Laarma Riigikohtu liikme ametist alates 10. juulist 2014. See ettepanek oli Riigikogu põhiseaduskomisjonis arutelul 25. veebruaril. Me olime selle ettepanekuga päri ja tegime ettepaneku viia Riigikogus otsuse eelnõu esimene lugemine läbi 13. märtsil ehk siis täna. Meie ettepanek on see otsus vastu võtta. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas
Aitäh! Head ametikaaslased, kas teil on ettekandjale küsimusi? Küsimusi ei ole. Kas fraktsioonide esindajad soovivad avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Juhtivkomisjoni ettepanekul tuleks otsuse eelnõu 595 esimesel lugemisel viia läbi ka lõpphääletus. Seega alustame lõpphääletuse ettevalmistamist.
Panen lõpphääletusele otsuse eelnõu 595. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt hääletas 66 Riigikogu liiget, vastuolijaid ega erapooletuid ei ole. Riigikohtu esimehe esitatud Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Lea Laarmaa kohtunikuametist vabastamine" eelnõu 595 on otsusena vastu võetud. Teise päevakorrapunkti käsitlemine on lõppenud.
Head ametikaaslased, ma tänan teid! Tänane istung on lõppenud. Ma soovin teile jõudu teie töös! 

Istungi lõpp kell 10.08.