XIII Riigikogu stenogramm
V istungjärk
Neljapäev, 23. märts 2017, kell 10:00

Toimetatud

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Enn Eesmaa
Austatud Riigikogu, tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu V istungjärgu 9. töönädala neljapäevast istungit. Soovime õnne Jaanus Marrandile, kes täna alustab oma elu uut aastaringi. (Aplaus.) Lugupeetud kolleegid, te soovite üle anda ka eelnõusid ja arupärimisi. Aivar Kokk, palun!

Aivar Kokk
Hea juhataja! Head kolleegid! Majanduskomisjon soovib üle anda planeerimisseaduse muutmise ning sellega seonduvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu võimaldab planeerimisalase tegevuse korraldajal (kohaliku omavalitsuse üksus, Rahandusministeerium või muu valitsusasutus) sõlmida planeeringu koostamisest huvitatud isikuga lepingu planeeringu koostamise tellimise ja mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise kulude katmiseks. Planeeringu koostamise korraldaja võib eelnõu kohaselt sõlmida planeeringu koostamise tellimiseks, samuti mõjude hindamise kulude katmiseks huvitatud isikuga lepingu ehitusprojekti koostamise aluseks olevate planeeringute (riigi eriplaneering, kohaliku omavalitsuse eriplaneering, detailplaneering) kohta. Planeeringu koostamise korraldaja võib planeeringu koostamisest huvitatud isikuga kokku leppida, et korraldaja teeb kõik planeeringu koostamiseks vajalikud toimingud (hangete korraldamine, planeerimismenetlus, avalikustamine, kooskõlastamine), kuid huvitatud isik tasub planeeringu koostamise ja mõjude hindamisega seotud kulud. Muudatused võimaldavad viia ellu arendusprojekte olenemata planeerimisalase tegevuse korraldaja rahalistest vahenditest. Aitäh!

Aseesimees Enn Eesmaa
Remo Holsmer.

Remo Holsmer
Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Reformierakonna fraktsiooni nimel annan üle tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille lühike sisu on see, et tuleks ära jätta eelmise aasta lõpus kiirustades seadustatud gaasiaktsiisi lisatõus ning taastada varem seadustatud olukord. Uut aktsiisitõusu kavandas valitsus eelmisel aastal maksukobareelnõu raames, kaasamata huvigruppe. Maagaasi aktsiisimäära liiga suur ja järsk tõus on kahjulik nii gaasitarbijatele, riigi majandusele kui ka maagaasituru arengule. Mõju, mille toob kaasa gaasiaktsiisi lisatõus 100 000 kodutarbijale, aga ka 2000 ettevõttele, eriti energiamahukatele ettevõtetele, on kahjulik nii Eesti inimestele kui ka Eesti majandusele. Me soovime selle maksutõusu tühistada. Tänan!

Aseesimees Enn Eesmaa
Aivar Sõerd.

Aivar Sõerd
Austatud juhataja! Head kolleegid! Annan üle arupärimise rahandusminister Sven Sesterile. Asi on selles, et rahapesu kahjustab riikide rahandussektori stabiilsust ja ohustab iga riigi majandust. Ka Eesti riik ei saa, hoolimata oma väiksusest, alahinnata oma osa rahvusvahelises rahapesu ja terrorismi tõkestamise süsteemis. Organiseeritud kuritegevusele ja korruptsioonile keskendunud ajakirjandusprojekt on tuvastanud, et Eesti pankade kaudu on väidetavalt liikunud ligi 1,6 miljardit dollarit Venemaa päritolu kuritegelikku raha. Selle juhtumi kohta on minul ja suurel hulgal teistel Reformierakonna liikmetel rahandusministrile mitu küsimust. Kõigepealt tahame teada, kas minister oli Finantsinspektsiooni nõukogu esimehena asjast teadlik ja millal informatsioon temani jõudis. Küsime veel selle kohta, et kui pankadele on tehtud ettekirjutusi, siis kuidas on võimalik, et pole algatatud ühtegi kriminaalmenetlust ega rakendatud isegi mitte väärteotrahve. Palume ministril selgitada, miks on Eesti karistuspoliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise preventiivsete meetmete rakendamata jätmise eest kordades leebem kui teistes riikides. Märtsi algul Rahandusministeeriumist kooskõlastusringile saadetud eelnõu järgi on trahvi ülemmäär rahapesu korral 400 000 eurot, kuigi direktiiv lubaks rakendada kümneid kordi kõrgemat määra ja teistes riikides on trahvisummad palju suuremad. Samal ajal, nagu me mäletame, võtsime hiljuti vastu väärtpaberiturgu reguleeriva seaduse muudatused, millega sunniraha kasvas kuni 15 miljoni euroni. Peale nimetatute on meil veel terve hulk küsimusi rahapesukahtluse juhtumi kohta. Tänan!

Aseesimees Enn Eesmaa
Henn Põlluaas.

Henn Põlluaas
Lugupeetud asespiiker! Head kolleegid! Meil on arupärimine siseminister Andres Anveltile. Eelmisel aastal kulutas Eesti 2,7 miljonit eurot 77 kvoodipagulasele. Nüüdseks on neid siia tulnud 120 ringis, aga ajakirjanduse andmetel on 25 nendest läinud teadmata suunas, st nad on kadunud. Muuseas, seadus võimaldab neil viibida Eestist eemal pool aastat, ilma et nad peaksid oma sisse- ja väljasõite registreerima. Meil ei ole õrna aimugi, kus nad on, kas nad tulevad tagasi või on nad lahkunud teistesse riikidesse. Kuna väljasõidu registreerimise kohustus puudub, siis mil viisil ning mis hetkest alates arvestatakse riigis viibitud aega ja nn reisil viibitud aega? Kuidas kontrollitakse ja tuvastatakse, kas isik on reisil, mitte lahkunud püsivalt mõnda teise riiki? Kui ei teata, millal keegi Eestist lahkus, siis mille alusel ja mis hetkel peatatakse määratud toetuste väljamaksmine? Kas alusetult antud summad ja tehtud kulutused nõutakse lahkumise korral välja toetust saanud isikutelt endilt? Kui ei nõuta, siis mis põhjusel? Kas kontrollitakse, mis riikides pagulased käivad? Kui nad käivad riigis, kust nad on põgenenud väidetava tagakiusamise või ohu tõttu jms põhjustel, siis on nad järelikult esitanud valeandmeid. Tegelikult ei ohusta neid sel juhul mitte miski, seega ei vasta nad ka kaitse saamise nõuetele ja neilt tuleks pagulasstaatus ära võtta. Kas seda tehakse? Kui ei tehta, siis miks? Kui paljudel on pagulasstaatus tühistatud või tühistamisel? Sellised küsimused. Aitäh!

Aseesimees Enn Eesmaa
Monika Haukanõmm, palun!

Monika Haukanõmm
Hea juhataja! Head Riigikogu liikmed! Vabaerakonna kaheksa liikme nimel annan tervise- ja tööminister härra Ossinovskile üle arupärimise Eesti Haigekassalt raha väljapetmise kohta. ETV ja kogu ERR on terve märtsikuu jooksul juhtinud tähelepanu petuskeemidele, mida on kasutatud haigekassalt raha väljapetmiseks. Inimesed soetasid digiretsepti alusel ortoose, mille puhul müügifirmad lasid haigekassal kinni maksta toote kallima hinna, mitte selle hinna, millega meditsiinitarvik tegelikult osteti. Lisaks juhtis saade "Uudis+" tähelepanu sellele, et haigekassa ei ole tähele pannud, kuidas on koostatud ebaproportsionaalselt palju arveid eritellimusel valmistatavate ortooside eest. Selgus, et võltsarveid on esitatud alates 2013. aastast ja väidetavalt ulatub kahju sadadesse tuhandetesse eurodesse. Haigekassa on tegelikult saanud klientidelt otseseid vihjeid petuskeemi kohta, kuid ei ole neile peaaegu üldse reageerinud. Samuti on haigekassa esindajad otsustanud, et nad ei vasta ajakirjanike küsimustele. Kogu asja teeb eriti pikantseks see, et kaks kõnealust firmat müüvad ka tehnilisi abivahendeid, mida rahastatakse riigieelarvest. Tekib põhjendatud küsimus, kas ka Sotsiaalkindlustusameti eelarvest rahastatavate abivahendite puhul on kasutatud petuskeeme. Et kõigest paremini aru saada, oleme esitanud tervise- ja tööministrile seitse asjakohast küsimust. Aitäh!

Aseesimees Enn Eesmaa
Eerik-Niiles Kross.

Eerik-Niiles Kross
Hea juhataja! Head kolleegid! Reformierakonna fraktsiooni kaheksa liiget esitavad arupärimise siseminister Anveltile. Ma ütlen kohe, et arupärimise pealkiri kõlab natuke hirmuäratavalt, nimelt on tegemist tundmatute haudade seadusvastase kaevamisega, mida teevad politseitöötajad. Tegelikult on see aga suhteliselt positiivne – me juhime tähelepanu probleemile, et üsna süstemaatiliselt on Eestis olukord, kus juhul, kui keegi leiab kaevetööde käigus skeleti, kutsutakse politsei. Politsei asub iseseisvalt neid skelette välja kaevama ja saadab kilekottides inimluud kohtuekspertiisi laborisse. Kui on aga tegemist sõjahauaga – kõige tavalisem juhtum –, siis ei ole tagantjärele enam võimalik tuvastada, mis seal täpselt oli. Või kui on leitud näiteks viikingi sõdalase maised jäänused – ka seda on ette tulnud –, siis on veel vähem aru saada, mis see on. Sisuliselt rikub politsei sellisel juhul kas muinsuskaitseseadust või sõjahaudade kaitse seadust. Küsimus on muidugi teadmiste puuduses, mitte kuritahtlikkuses. Me soovime, et siseminister võtaks selle probleemi lahendamiseks midagi ette, ja loodame, et asi paraneb. Aitäh!

Aseesimees Enn Eesmaa
Andres Herkel.

Andres Herkel
Härra juhataja! Austatud Riigikogu! Selle muljetavaldava algatuste kaskaadi lõpetuseks (vist) esitab Vabaerakonna fraktsioon uuesti Riigikogu menetlusse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Selle sisu on järgmine. Esiteks tuleb võtta rajalt maha nn kahe tooli seadus, mis on siin vastu võetud ja võimaldab Riigikogu liikmetel kohalike omavalitsuste volikogudesse kandideerida. Teiseks tuleb kehtestada selge põhimõte, et uus omandatud mandaat tühistab eelmise. Õigus kandideerida kahtlemata jääb, kuid kui Riigikogu liige on valitud kohaliku omavalitsuse volikogusse, siis tema Riigikogu liikme mandaat automaatselt tühistub ja vastupidi. Tuletan meelde, et olen koos Juku-Kalle Raidiga esitanud samasisulise eelnõu ka Riigikogu eelmises koosseisus. Mõnevõrra muudetud kujul on see käinud läbi sellest koosseisust. Arvestades seda, et probleem on väga terav – eriti selles kontekstis, et kohalikud omavalitsused muutuvad suuremaks ja võimu kontsentratsioon suureneb veelgi –, on asjakohane esitada see eelnõu nüüd uuesti. Aitäh!

Aseesimees Enn Eesmaa
Kolleegid suudavad siiski Andres Herkelit üllatada – Igor Gräzin annab üle järgmise algatuse.

Igor Gräzin
Hea esimees! Austatud kolleegid! Midagi erilist ei ole. Tähendab, rühm maaelukomisjoni liikmeid koos kolleeg Oudekki Loonega annab üle seadusettepaneku – sellesama, mis tehti ka 19. oktoobril 2016. aastal. See puudutab Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 18 lõike 1 punkti 1 läbivaid terminoloogilisi muutusi. Aitäh!

Aseesimees Enn Eesmaa
Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud neli eelnõu ja neli arupärimist. Juhatus, uus juhatus, käitub nendega Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse alusel. Head kolleegid, palun teeme kohaloleku kontrolli!
Kohaloleku kontroll
Kohalolijaks on registreerunud 95 Riigikogu liiget, puudub 6.

1. 10:16 Riigikogu juhatuse valimised

Aseesimees Enn Eesmaa
Austatud Riigikogu! Täna on meil päevakorras Riigikogu juhatuse valimised. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 69 kohaselt valib Riigikogu oma liikmete hulgast Riigikogu esimehe ja kaks aseesimeest. Valimiste korraldamisel lähtub Vabariigi Valimiskomisjon Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest.
Enne valimistoimingute juurde asumist lubage mul lühidalt teile tutvustada Riigikogu juhatuse valimisega seonduvat. Esmalt valitakse Riigikogu esimees. Riigikogu aseesimehed valitakse samaaegselt pärast Riigikogu esimehe valimist. Kandidaadi võib üles seada Riigikogu liige. Pärast Riigikogu esimehe valimist seatakse üles Riigikogu aseesimeeste kandidaadid. Ülesseatu peab andma kandideerimiseks oma nõusoleku. Hääletamine on salajane ning see toimub hääletamissedeli täitmise teel. Igal Riigikogu liikmel on nii Riigikogu esimehe kui ka aseesimeeste valimisel üks hääl. Hääled loetakse avalikult kohe pärast hääletamise lõppemist. Protest hääletamise korraldamise kohta esitatakse valimiskomisjonile kohe pärast hääletamise lõppemist ja hääletamistulemuste kohta viivitamatult pärast hääletamistulemuse teatavakstegemist. Valimistulemus kuulutatakse välja kohe pärast võimalike protestide läbivaatamist. Riigikogu esimeheks valituks osutub kandidaat, kes saab üle poole kehtivatest häältest. Kui ükski kandidaat ei saa üle poole kehtivatest häältest, korraldatakse kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel valimise lisavoor. Võrdse häältearvu puhul heidetakse liisku. Kui Riigikogu esimehe kandidaatide nimekirjas on ainult üks kandidaat, osutub ta valituks, kui saab rohkem poolt- kui vastuhääli. Hääletamise korda tutvustan enne hääletamise väljakuulutamist.
Kas Riigikogu liikmetel on senikõneldu kohta küsimusi? Küsimusi ei ole.
Kas keegi Riigikogu liikmetest soovib üles seada Riigikogu esimehe kandidaati? Palun tulla kõnepulti, Kalvi Kõva!

Kalvi Kõva
Hea Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Kes meist ei tunneks Eiki Nestorit? Ma arvan, et kui me kolm aastat tagasi Eiki Nestori Riigikogu esimeheks valisime, teadsime kõik, et ta saab Riigikogu juhi tööga väga hästi hakkama. Kuid me pidime üllatuma – ta sai väga-väga hästi hakkama. Ma arvan, et me kõik teame, kui hea kompromissiotsija ja läbirääkija Eiki on. Aga et ta nii hea on, nagu paistis eelmiste presidendivalimiste protsessis, tuli meile väga suure üllatusena. Eiki Nestor on üks tulihingelisemaid parlamentarismi eestkõnelejaid. Minul, Riigikogu liikmel Kalvi Kõval on suur au esitada Eiki Nestor Riigikogu esimehe kandidaadiks. Aitäh!

Aseesimees Enn Eesmaa
Kas on veel ettepanekuid? Rohkem kandidaatide ülesseadmise soovi ei ole. Eiki Nestor, kas olete nõus kandideerima Riigikogu esimehe ametikohale?

Eiki Nestor
Olen nõus.

Aseesimees Enn Eesmaa
Palun andke oma nõusolek ka kirjalikult!
Lugupeetud Riigikogu! Sulgen Riigikogu esimehe kandidaatide nimekirja. Kuulutan välja vaheaja Riigikogu esimehe kandidaadi nime kandmiseks hääletamissedelitele. Vaheaja lõppemisest anname märku helisignaaliga, mis võib tulla üsna varsti.
V a h e a e g

Aseesimees Enn Eesmaa
Austatud Riigikogu liikmed! Vabariigi Valimiskomisjon on valmis Riigikogu esimehe valimisteks. Komisjoni liikmed, kelle hulka ei kuulu küll näiteks David Copperfield, kontrollivad siinsamas teie ees hääletamiskasti ja sulgevad selle turvaplommiga.
Lubage mul tutvustada hääletamise korda. Valimiskomisjon annab Riigikogu liikmele hääletamissedeli. Seejuures palun Riigikogu liikmetel esitada hääletamissedeli saamiseks valimiskomisjonile oma isikut tõendav dokument, st Riigikogu liikme tunnistus, pass, ID-kaart või juhiluba. Hääletamissedeli saamise kohta annab Riigikogu liige allkirja. Turvaplomm on kohe peale pandud. Kuna meil on praegu tegemist ühe kandidaadiga, siis hääletab Riigikogu liige tema poolt või vastu, märkides hääletamissedelil ristiga lahtri "Poolt" või "Vastu" kandidaadi nime juures. Hääletamissedel, millel on märgistatud mõlemad lahtrid või millel ei ole märgistatud ühtegi lahtrit, loetakse kehtetuks.
Hääletamine korraldatakse Riigikogu saali kõrval fuajees. Te väljute hääletamisruumi saali tagauksest. Fuajees on üles seatud laud, kust te saate hääletamissedeli. Pärast hääletamissedeli kättesaamist teete hääletamiskabiinis oma otsuse, murrate hääletamissedeli kokku ja suundute hääletamiskasti juurde, kus peale hääletamissedeli märgistamist valimiskomisjoni pitseriga lasete oma sedeli isiklikult hääletamiskasti. Kui te olete kogemata hääletamissedeli täitmisel eksinud või sedeli rikkunud ning märkate seda enne selle hääletamiskasti laskmist, on teil õigus saada rikutud sedeli tagastamisel uus hääletamissedel.
Kas teil on hääletamiskorra kohta küsimusi? Ei ole.
Valimiste ajal tohivad peale Riigikogu liikmete hääletamisruumis viibida ainult valimiskomisjoni liikmed ja valimiskomisjoni teenindavad isikud. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 87 lõike 5 järgi on Riigikogu liikmetel hääletamiseks aega 30 minutit hääletamise algusest arvates. Kell on praegu 10.27. Hääletamise lõppemisest annan märku helisignaaliga, mille järel palun kõigil Riigikogu liikmetel koguneda tagasi istungisaali. Kuulutan välja hääletamise Riigikogu esimehe valimisel.
V a h e a e g

Aseesimees Enn Eesmaa
Lugupeetud Riigikogu! Kuulutan hääletamise Riigikogu esimehe valimisel lõppenuks. Palun tuua hääletamiskast saali!
Kas Riigikogu liikmetel on hääletamise korraldamise kohta proteste? Ei ole.
Palun kontrollida hääletamiskasti ja seda, ega hääletamiskasti turvaplomm ei ole rikutud! Korras. Palun valimiskomisjoni liikmetel asuda hääli lugema!
(Valimiskomisjon loeb hääli.)
Palun Vabariigi Valimiskomisjonil lugeda hääled üle ka avalikult! Palun, valimiskomisjoni liige Meelika Aava!

Vabariigi Valimiskomisjoni liige Meelika Aava
Austatud Riigikogu! Ma kontrollin siin teie ees avalikult, kas esialgsed tulemused vastavad tegelikkusele. Nimetan Riigikogu esimehe kandidaadi nime ning loen ette tema poolt ja vastu antud hääled.
Eiki Nestori poolt antud hääled: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.
Eiki Nestori vastu antud hääled: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
Kehtetud sedelid: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sedelid on kehtetud põhjusel, et ristiga on märgistatud mõlemad kastid või on jäetud mõlemad kastid märgistamata.

Aseesimees Enn Eesmaa
Austatud Riigikogu! Teen ametlikult teatavaks hääletamistulemused Riigikogu esimehe valimisel.
"Vabariigi Valimiskomisjon tegi häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud. Nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv – 101, hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv – 97, hääletamisest osa võtnud Riigikogu liikmete arv – 97, kehtetute hääletamissedelite arv – 24. Riigikogu esimehe kandidaadile antud häälte arv on järgmine: Eiki Nestori poolt antud häälte arv – 51, vastu antud häälte arv – 22." Protokoll on koostatud 2017. aasta 23. märtsil. Alla on kirjutanud Vabariigi Valimiskomisjoni aseesimees.
Austatud kolleegid, kas teil on hääletamistulemuste kindlakstegemise kohta proteste? Ei ole. Palun vormistada Vabariigi Valimiskomisjoni otsus!
Austatud Riigikogu, kuulutan välja valimistulemuse Riigikogu esimehe valimisel. "Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 7 lõike 5 ja § 82 lõike 1 alusel Vabariigi Valimiskomisjon otsustab: tunnistada Eiki Nestor valituks Riigikogu esimeheks."
Lugupeetud Riigikogu esimees, õnnitlen teid ja annan istungi juhtimise teile üle! (Aplaus.)

Esimees Eiki Nestor
Austatud Riigikogu, aitäh ja jõudu tööle! Aseesimeeste valimine. Aseesimeeste valimisel kehtib põhimõtteliselt sama protseduur, mille tegime läbi esimehe valimisel. Riigikogu aseesimeesteks saavad kaks enim hääli saanud kandidaati. Esimeseks aseesimeheks saab kahest enim hääli saanud kandidaat ja teiseks aseesimeheks saadud häälte arvu poolest teine kandidaat. Võrdselt hääli kogunute vahel korraldatakse valimiste lisavoor. Hääletamise korda tutvustan enne hääletamise algust. Kas seniräägitu kohta on küsimusi? Paistab, et ei ole. Kas keegi Riigikogu liikmetest soovib üles seada Riigikogu aseesimehe kandidaati? Palun kõnepulti Hanno Pevkuri!

Hanno Pevkur
Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Nagu me kõik teame, on meil viimasel ajal olnud Riigikogu aseesimees, kes on olnud ka peaministri toolil ning kes on teinud oma tööd väga väärikalt ja hästi. Meil ei ole mingit põhjust siin pikka juttu ajada. Meil ei ole ka põhjust jätta Taavi Rõivast esitamata. Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel on mul suur au ja rõõm esitada Riigikogu aseesimehe kandidaadiks Taavi Rõivas.

Esimees Eiki Nestor
Kersti Sarapuu, palun!

Kersti Sarapuu
Hea Riigikogu esimees! Austatud kolleegid! Mul on väga hea meel esitada Riigikogu aseesimehe kandidaadiks niisugune väärikas inimene, kes on alati väga tasakaalukas, väga rahulik, väga lugupidav nii kõikide meie, Riigikogu liikmete kui ka kõikide teiste inimeste vastu. See inimene on Enn Eesmaa. Ma loodan väga, et te kõik toetate teda. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Kas on veel ettepanekuid? Ei ole. Taavi Rõivas, kas te olete nõus kandideerima Riigikogu aseesimehe ametikohale?

Taavi Rõivas
Jah, olen.

Esimees Eiki Nestor
Palun ka kirjalikult sellest teada anda! Enn Eesmaa, kas te olete nõus kandideerima Riigikogu aseesimehe ametikohale?

Enn Eesmaa
Olen küll.

Esimees Eiki Nestor
Palun kinnitada seda ka kirjalikult!
Lugupeetud Riigikogu! Sulgen Riigikogu aseesimeeste kandidaatide nimekirja. Kuulutan välja vaheaja Riigikogu aseesimeeste kandidaatide nimede kandmiseks hääletamissedelitele. Vaheaja lõppemisest anname märku helisignaaliga.
V a h e a e g

Esimees Eiki Nestor
Lugupeetud Riigikogu liikmed! Vabariigi Valimiskomisjon on valmis Riigikogu aseesimeeste valimiseks. Komisjoni liikmed kontrollivad kõigepealt siinsamas teie ees hääletamiskasti ja sulgevad selle turvaplommiga.
Hääletamise kord on sama mis esimehe valimisel. Riigikogu liige märgib hääletamissedelil risti lahtrisse selle kandidaadi nime juures, kelle poolt ta hääletab. Hääletamissedel, millel on märgistatud rohkem kui ühe kandidaadi nimi või millel ei ole märgistatud ühegi kandidaadi nime, loetakse kehtetuks. Kas on küsimusi? Ei ole. Hääletamiseks on aega 30 minutit hääletamise algusest. Kell on 11.22. Hääletamise lõppemisest anname märku helisignaaliga, seejärel palun Riigikogu liikmetel koguneda tagasi siia saali. Hääletamine lõpeb 11.52. Kuulutan välja hääletamise Riigikogu aseesimeeste valimisel.
V a h e a e g

Esimees Eiki Nestor
Lugupeetud kolleegid! Kuulutan hääletamise Riigikogu aseesimeeste valimisel lõppenuks. Palun tuua hääletamiskast saali! Kas Riigikogu liikmetel on hääletamise korraldamise kohta proteste? Ei ole.
Palun kontrollida hääletamiskasti ja seda, ega turvaplomm ei ole rikutud. Aitäh!
Palun valimiskomisjoni liikmetel asuda hääli lugema!
(Valimiskomisjon loeb hääli.)
Palun Vabariigi Valimiskomisjonil lugeda hääled üle ka avalikult! Austatud Riigikogu, palun tähelepanu!

Vabariigi Valimiskomisjoni liige Meelika Aava
Austatud Riigikogu liikmed! Ma kontrollin siin teie ees avalikult, kas esialgne tulemus vastab tegelikkusele. Nimetan Riigikogu aseesimeeste kandidaatide nimed sellises järjekorras, nagu need on hääletamissedelile kantud, ja loen ette nende poolt antud hääled.
Taavi Rõivas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
Enn Eesmaa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
Kehtetud sedelid: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Esimees Eiki Nestor
Palun vormistada hääletamistulemuse protokoll!
Teen teatavaks hääletamistulemused Riigikogu aseesimeeste valimisel. Nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv – 101, hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv – 97, hääletamisest osa võtnud Riigikogu liikmete arv – 97, kehtetute hääletamissedelite arv – 16. Riigikogu aseesimeeste kandidaatide poolt antud häälte arv: Taavi Rõivas – 34, Enn Eesmaa – 47. Kas on proteste? Proteste ei ole. Palun vormistada Vabariigi Valimiskomisjoni otsus!
Kuulutan välja valimistulemuse. "Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 7 lõike 6 ja § 82 lõike 1 alusel Vabariigi Valimiskomisjon otsustab: tunnistada Enn Eesmaa valituks Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Taavi Rõivas Riigikogu teiseks aseesimeheks."
Austatud kolleegid, uus juhatus on valitud. Riigikogu istung on lõppenud. Aitäh! (Aplaus.)

Istungi lõpp kell 12.07.