Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 193Open/Close results
12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Istungi rakendamine

Aadu Must: Aitäh, lugupeetud juhataja! Ma pean tunnistama, et mul on selle diskussiooni juures natukene piinlik. Ma tegelikult mõistan kõiki osapooli. Opositsiooni ülesanne ongi teha kas või kuni obstruktsioonini välja ja teha pinget, aga me üldiselt oleme harjunud püüdma siiski leida kvaliteetseid otsuseid. K... Read more

30.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Riigikogu otsuse "Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (3 OE) teine lugemine

Aadu Must: Austatud juhataja! Head kolleegid! No ma ei saanud jätta siia pulti tulemata, kuna kolleeg Kalle Palling kogu aeg tahab, et ma midagi räägiksin. Ma siis püüan ka rääkida. Kõigepealt seda, et kultuurikomisjoni teemade ring on tõesti lai. Ja ta on lai sellepärast, et eelmise tosina aasta jooksul on ol... Read more

27.05.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:17 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (19 OE) esimene lugemine

Aadu Must: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! See eelnõu kujutab endast juba sõitma hakanud rongi teist vagunit. Kultuurikomisjoni ülesanne on ette valmistada otsused mitme kultuurivaldkonda kuuluva nõukogu liikmete kohta. Selle konkreetse eelnõu ettevalmistamine oli üsna lihtne. Kultuurikomisjon ei arvanud... Read more

15:21 Riigikogu otsuse "Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (20 OE) esimene lugemine

Aadu Must: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Järgmine eelnõu on tänaseks kultuurikomisjoni esitatud kolmevagunilise rongi viimane vagun. Seda eelnõu arutasime samuti 13. mail ja kuulasime enne ära eri fraktsioonide ettepanekud kandidaatide kohta. Eelnõu näeb ette nimetada rahvusooperi nõukogu liikmeteks Rii... Read more

13.05.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Aadu Must: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Kultuurikomisjon annab Riigikogu menetlusse kolm otsuse eelnõu: Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu, Riigikogu otsuse "Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu ja Riigikogu otsuse "Eesti Rahv... Read more

13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:41 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) teine lugemine

Aadu Must: Aitäh! Mina komisjoni istungil ei osalenud ja seetõttu tuginen neid väiteid hinnates eelkõige sellele, mida te kõnepuldist räägite. Ma sain aru, et parandusettepanekutesse, mis see rühm inimesi esitas, on teil peaaegu heatahtlik suhtumine, aga te ei tea, kas neid arutada komisjonis või suures saalis... Read more

Aadu Must: Head kolleegid! Mina ei suitseta ja mul puudub isiklik suurem huvitatus asjast. Ma ei kavatse ka hakata ühe või teise kauba maaletoojaks või väljaviijaks, aga e-sigareti ja eriti kuumutatavate tubakatoodete probleem on mulle ametiga kaasa tulnud. Tartu tudengid on teinud jõulisi avaldusi ja üldse rä... Read more

Aadu Must: Mul on ka protseduuriline küsimus. Te ütlesite, et parandusettepanekute tähtaeg on kümme päeva. Kas kellelgi on õigus teha ettepanek määrata lühem parandusettepanekute tähtaeg? Read more

21:35 Muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) teine lugemine

Aadu Must: Austatud kolleegid! Meie ees olev seaduseelnõu on, nagu öeldakse, kaua tehtud kaunikene. Selle eelnõu esimene lugemine toimus 2018. aasta 29. septembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 2018. aasta 10. oktoobriks esitas Eesti Vabaerakonna fraktsioon kaks muudatusettepanekut, need on loetel... Read more

Aadu Must: Tõepoolest, muinsuskaitseseadus on see, mis haakub päris mitmete seadustega, eelkõige ehitusseadustikuga. Põhimõtteliselt viisid viimased konsultatsioonid sellele tulemusele, et kui mõni probleem on ehitusseadustikus täpselt ja hästi fikseeritud, siis meie püüame seda järgida. Seletuskirjas on või p... Read more

Aadu Must: See on nüüd tõepoolest see, millest me oleme komisjonis rääkinud. Sellel teemal konsulteerisime veel eraldi muinsuskaitseametnikega. Põhimõte on see, nii nagu vestluses Siim Raiega sai sõnastatud, et muinsuskaitse jätkuvalt võitleb selle vastu, et gooti stiilis ehitisele pandaks lifti jaoks kuhugi v... Read more

Aadu Must: See oli üks tõsistest teemadest. Looduslike pühapaikade teema on üleüldse selline, et varem olid looduslikud pühapaigad seaduses formuleeritud arheoloogiamälestistena, arheoloogid olid sellele vastu, sest üsna tihti on neil paikadel arheoloogiaga vähe pistmist ja tervel real juhtudel on dokumenteeri... Read more

22:28 Kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE) teine lugemine

Aadu Must: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Kõrgharidusseaduse eelnõu on järjekordne kultuurikomisjoni suur ja kaua tehtud kaunikene eelnõu, millega läks palju aega. Seda kindlasti ka sellepärast, et kaasatud olid tõepoolest jällegi kõik väga erinevad huvirühmad. Õnneks oli sellest juttu juba esimesel luge... Read more

Aadu Must: Aa, selge. Probleeme oli tenuuriga, probleeme oli ka sotsiaalsete hüvitistega, oli emeriitide probleem. Me aktsepteerime seda, et on võetud kurss dotsendi ametinimetuse kadumisele. Õnneks tuli äkki meelde, et meil on olemas sellised inimesed nagu emeriitprofessorid ja emeriitdotsendid. Komisjon leid... Read more

30.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:10 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2018. aasta täitmise aruanne

Aadu Must: Austatud juhataja! Head kolleegid! Sedasama aruannet kuulasime ka kultuurikomisjonis ja ütlen lühidalt, et komisjon jäi arvamusele, et ülekaalukalt on meie koostöö kulgenud väga sümpaatselt, vastastikuse mõistmise ja edasipüüdlikkuse vaimus. Ma otsustasin, et ei hakka kordama kõike seda, mida kultuu... Read more

Aadu Must: Viimasena räägiksin mõnest asjast, millest tänagi korduvalt juttu oli. Pean silmas muinsuskaitseseadust. Muinsuskaitseseadusega on tõepoolest ära tehtud suur töö, aga kuna ma olen näinud mitme muinsuskaitseseaduse menetlemist, siis tean, et loomulikult ei saa see seadus kunagi valmis. Kui ühiskond ... Read more

24.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:15 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (757 SE) esimene lugemine

Aadu Must: Aitäh, juhataja! Hea ametivend Tarmo! Mulle läks väga hinge see hingestatud esinemine ja need nostalgilised viited. Mulle meeldib eriti see "ja meil on aega veel, meil on aega veel" – muusika hakkaski kõrvus helisema. Samuti ma olen selle poolt, et autorite õigusi tuleb kaitsta ja neid aidata, nii e... Read more

16.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:09 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Aadu Must: Austatud härra peaminister! Lugupeetud asespiiker! Head sõbrad-kolleegid! Kuulates tänast ettekannet teadus- ja arendustegevusest, valdasid mind erinevad tunded. Ühelt poolt oli ettekandes hästi palju meeldivat ja teiselt poolt ma tundsin ennast dinosaurusena, sest samasuguseid ettekandeid olen mina... Read more

Aadu Must: Vanasti, kui ma olin noor parlamendiliige, siis ma vaimustusin igast asjast ja kippusin plaksutama ka sellisel kohal, et pärast öeldi, et valel kohal plaksutasid, see oli ainult aruandekõne, mitte eelarvejuhis. Praegu olen ma jälginud ka seda, millega tegeleb Haridus- ja Teadusministeerium. Mulle on... Read more

16:06 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) esimene lugemine

Aadu Must: Lugupeetud asespiiker! Lugupeetud komisjoni esimees! Miks te selle kuumutatava sigareti siis põlu alla panite, maha hääletasite? Meil Tartus Rootsist tulnud tudengid ütlevad, et nad tahavad Rootsi eeskujul teha ka tubakasuitsuvaba Tartut või ülikoolilinnakut. Ma ise ei suitseta, mul puudub oma kog... Read more

18.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:35 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE) esimene lugemine

Aadu Must: Aitäh, lugupeetud juhataja! Tegemist on päris põneva probleemiga ja see on aastatepikkuse sabaga. Mul on küsimus: kas seda printsiipi, millest te äsja rääkisite, ei võiks nimetada Jürgen Ligi printsiibiks? Ma olen kunagi ka ajalehes sellest kirjutanud. Esitasid ministrile – siis ta oli rahandusminis... Read more

12:25 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE) esimene lugemine

Aadu Must: Lugupeetud komisjoni esimees! Ma üldiselt olen jälginud selle seaduseelnõu valmimist. Kas parandusettepanekute menetlemise käigus on komisjonil kavatsus vaadata läbi ka teisi punkte peale vangistusseaduse? Ma konkreetselt mõtlen seda, kas ei oleks otstarbekas äkki konsulteerida veel ka arhiivinõukog... Read more

13.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE) esimene lugemine

Aadu Must: Aitäh, juhataja! Lugupeetud ettekandja! Eesti Vabariigis on kodakondsuse küsimusi pika aja kestel lahendatud mitte seaduste alusel, vaid, ütleme, kohturegulatsioonide alusel. Nähtavasti olete tuttav ka Albert Märdini kohtuasjaga – tegelikult oli ta küll Märtin –, kelle case'i puhul Eesti kohtud võts... Read more

Aadu Must: Austatud juhataja! Head kolleegid! Ma ei ole kunagi olnud siseminister, aga ma olen näinud kodakondsuse ümber toimunud heitlusi teiselt poolt. Ma olen näinud seda, mis on säilitatud ja talletatud ajaloodokumentides, ja mis on olnud praktilised sammud, mitte ainult seaduse teooria, vaid ka seaduse pr... Read more

11:56 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (731 SE) esimene lugemine

Aadu Must: Austatud esimees! Head kolleegid! Kultuurikomisjonis oli sellest seadusest tõesti palju juttu ja üksmeelt oli tegelikult rohkem, kui praegu lõppotsusest välja paistab. Seda, et valdkond on ülimalt oluline, ei eitanud keegi. Seda, et Vabaerakond väärib tunnustust selle teema lauale toomise eest, e... Read more

04.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:36 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (682 OE) esimene lugemine

Aadu Must: Lugupeetud juhataja! Head ametivennad! Ma kuulasin hoolega, mida täna sellest tähtsast probleemist räägitakse. Jäi mulje, et räägitakse küll asja vormist, sisust aga rohkem nagu kass ümber palava pudru käies. Räägitakse natuke sellest, kes on poolt või vastu, ent mille poolt, täpselt ei tea. Pos... Read more

Aadu Must:  ... ja see olukord, milles praegune valitsus selle valdkonna üle võttis, oli ikka päris masendav küll. Ja on ka teine lihtne talupojatarkus. Eesti talupoeg ütleb, et kui kõik räägivad sellest, et on aeg hakata laadalt koju sõitma, siis tuleb ühel mehel mõte, et nüüd peaks arutama, mida laadale veel... Read more

14.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

20:09 Kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE) esimene lugemine 

Aadu Must: Hea juhataja! Austatud minister! Austatud arvukad kolleegid! Kultuurikomisjon on nii käsitletavat seaduseelnõu kui kohe sellele järgnevat suurt kõrgharidusseadustiku paketti arutanud aastaid. Huvitav oli täheldada, et terve hulk nendest küsimustest, mis siin saalis tõstatati, on meil samuti korduval... Read more

26.09.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:33 Muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) esimene lugemine

Aadu Must: Austatud juhataja! Head kolleegid! Kultuurikomisjon arutas muinsuskaitseseadust 18. septembril ja põhjaliku ettekande tegi kultuuriminister Indrek Saar. Lisaks talle osalesid diskussioonis aktiivselt tema meeskonna liikmed: õigus- ja varahaldusosakonna juhataja Merle Põld, samuti muinsuskaitsenõunik... Read more

Aadu Must: Aitäh selle küsimuse eest, milles me oleme üsna ühel arvamusel! Read more

Aadu Must: Hea kolleeg Peeter Ernits ise teab Eesti olusid päris hästi. Mitte kõik muuseumid ei ole üldse Kultuuriministeeriumi all, nii et kõiki neid ühte patta panna ei saa. Nähtavasti ei anta mingit loomamuuseumi arheoloogide kamandada. Nii see ilmselt on. See on eelnõu, mis alles komisjoni jõudis, see ei o... Read more

Aadu Must: Ütlen teistpidi: nende teemade üle käib kogu Euroopas väga tõsine diskussioon. Mulle meenub ühe Hollandi kolleegi ettekanne, kes rääkis just muinsus- ja looduskaitse vahekorrast. Tema arvas küll niimoodi, et n-ö rahvusliku kultuuripärandi ja rahvusliku mälu säilitamine nii looduskaitse kui ka muinsu... Read more

Aadu Must: Peaks siis kuidagi pikemalt vastama. Tõepoolest, komisjonis olid samad meeleolud. Kui sa üle õla tagasi vaatad, siis kuuled kinnitust, et me just selles suunas liigumegi. See on asja üks pool. Teine pool on veel see, et seda ohtu, et me kõik ütleksime, et mõnel muistisel tuleb taastada 1656. aasta n... Read more

Aadu Must: Võib-olla oskab vastata keegi ... Vaat, ma läksin eelmisest Riigikogust enne ära, kui see eelnõu saali tuli. Võib-olla Urve või keegi ütleb. Väljatöötamiskavatsus oli juba siis olemas. Nii et seda on läbi mitme koosseisu menetletud ja tõepoolest ei ole ma kuulnud etteheidet selle dokumendi puudumise... Read more

19.09.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Aadu Must: Austatud juhataja! Head kolleegid! Kultuurikomisjon soovib üle anda kaks eelnõu. Kuigi jüripäev on veel kaugel, on Riigikogus täheldatud olulisi liikumisi ja selle liikumise ääremaad puudutavad ka Riigikogu töövaldkondi. Seoses Igor Gräzini lahkumisega parlamendist tuleb parlamendi esindajaga täita ... Read more

13.09.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Venekeelsete lasteaedade ja koolide üleminek eestikeelsele õppele" arutelu

Aadu Must: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud külalised! Eksperdid! Ma ei räägi päris fraktsiooni nimel. Mul on küll suur pakk pabereid, mille võiks ju ette lugeda, aga kuulates tänast arutelu, tekkis mul sügav veendumus, et tegemist ei ole ühe, teise ega kolmanda erakonna küsimusega, vaid Eesti r... Read more

Aadu Must: Nähtavasti on üks lahendus siiski see, et Eesti riigis peab olema tugev vastutaja, kes ikkagi tegeleb keelega, keele uurimisega. Väga häid näiteid toodi siin, öeldi, et asi peab olema teaduspõhine. Peab muidugi. Aga ma tõlgin ära headele kolleegidele ja iseendale, mis see teaduspõhine tähendab. Tead... Read more

06.06.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

18:16 Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE) teine lugemine

Aadu Must: Austatud juhataja! Head kolleegid! Mul on oma töö tõttu tulnud juba aastakümneid isikuandmete kaitse seadustega tegeleda. Varasematele peale vaadates võin öelda, et edasiminek on tohutult suur olnud, ja ikka sümpaatses suunas. Mäletan, kui esimesed isikuandmete kaitse seadused tekitasid nii suure se... Read more

Aadu Must: ... senist praktikat ja eri maade arhiivides rakendatavat praktikat, kus õigus anda juurdepääsuluba oma vanemate või teatud isiku isikuandmetele on reeglina ülenejatel või alanejatel sugulastel. Meil leiti, et see tuleks asendada pärijate punktiga. Seletati – see käib isegi seletuskirjast läbi –, e... Read more

Aadu Must: Parandusettepaneku esitajana ma palun seda ettepanekut hääletada. Read more

05.06.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riigireform ja hea halduse põhialused" arutelu

Aadu Must: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea õiguskantsler! Ma olin mõelnud küsida küll eelnevalt ettekandjalt, aga kuna rong sõidab kiiresti, siis ma esitan nüüd teile hoopis teise küsimuse. Esiteks väljendan muidugi lootust, et sellest reformist asja saab, ja oma rõõmu selle üle, kuna ka Keskerakonna valmiva p... Read more

30.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:10 "Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja koostöölepingut" ratifitseerimise seaduse eelnõu (606 SE) teine lugemine

Aadu Must: Ma kuulasin naudinguga Henn Põlluaasa sõnavõttu või, vabandust, ettekannet. See tuli hämmastavalt tuttav ette. Peaaegu sama tekst ilmus 1919. aastal mitmetes Saksamaa ajalehtedes, kus täpselt samades kuritegudes nagu praegu Lõuna-Aafrika Vabariigi juhtkonda süüdistati kommunismi teele asunud Eesti A... Read more

15.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:35 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE) esimene lugemine

Aadu Must: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Riigikogu kultuurikomisjon arutas teile äsja tutvustatud eelnõu oma korralisel koosolekul, mis toimus 8. mail. Kohal olid peaaegu kõik komisjoni liikmed, puudus Heidy Purga. Osalema olid kutsutud ka Haridus- ja Teadusministeeriumi õigusosakonna jurist Indrek... Read more

Aadu Must: No võiks ju vastata lihtsalt, et seda komisjonis ei arutatud, aga see ei oleks õige selles mõttes, et sellest on olnud juttu komisjoni varasematel koosolekutel. Kui üldistada mitte selle koosoleku, vaid kultuurikomisjoni üldist suhtumist, siis on leitud, et sellist nähtust on esinenud ja see peab jä... Read more

Aadu Must: Alustan küsimuse algusest. Valitsuse esindaja viibis meie istungil ja esitas ka valitsuse ja haridusministeeriumi seisukoha. Lisaks tutvustas ta kogu selle probleemi arutelu ajalugu. Tõsi, mitte eelmisest aastatuhandest peale, vaid ainult alates aastast 2006. Täiesti üheselt väideti, et seni kehtiva... Read more

09.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:52 Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE) esimene lugemine

Aadu Must: Aitäh, lugupeetud esimees! Hea minister! Ma tunnustan selle seaduse läbivaatamisel ja kohandamisel tehtud tööd. See võtab maha palju pingeid, mis varem olid ajaloo uurijatel, ka perekonnaloo uurijatel, sest mingil ajal tuli ajaloolastel seadusi rikkuda, seda õiguskantsleri vaikival nõusolekul, kes ü... Read more

09.04.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:06 Arupärimine puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks riigi eriplaneeringu algatamise kohta (nr 422)

Aadu Must: Austatud juhataja! Lugupeetud peaminister! Head kolleegid! Ma vahepeal tundsin, nagu oleks siin natukene arutlusel ka minu personaalküsimus, sest eelmise aasta novembris Tartu Linnavolikogu esimehena ma tõstatasin teema, et võimaliku puidurafineerimistehase küsimus tuleb võtta linnavolikogu erakorra... Read more

21.03.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:13 Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (561 SE) esimene lugemine

Aadu Must: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Minu küsimus ei puuduta konkreetselt seda seaduseelnõu, vaid natukene laiemat tagamaad. Nimelt, ma olen kuulnud infotehnoloogia spetsialistidelt ja ka pedagoogidelt, et meie innovaatilisel ajal kolib pornograafia üha enam internetti ja aeg, mis küsitluste ... Read more

20.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE) esimene lugemine

Aadu Must: Minu kodukoha rahvatraditsioonis – ma olen Torist pärit – on selline tegelane nagu vanatühi, kelle käest küsiti, mida teha, kui laps on 12-aastane, aga ei oska lugeda. Ta vastas: "Tehke ruttu uus laps, äkki see oskab kohe." Sedasama tegelast näen ma vahel Riigikogus, kui selle asemel, et olemasole... Read more

13.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Eesti Vabariigi hümni seaduse eelnõu (577 SE) esimene lugemine

Aadu Must: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Eesti hümni lugu on muidugi pikk, põnev, mitmekesine ja täis seiklusi. Tegelikult kirjutasin ma viimati sellest pikemalt 2008. aastal Postimehes, aga tudengitele olen ma viimased 40 aastat rääkinud, kuidas Eesti hümn on armastatuks saanud, kuidas seda lauldi juba... Read more

Aadu Must: See on kindlasti oluline. Samas, seda keelu ja käsu korras teha ei pidanud me vajalikuks. See meenutab natukene ühte teist ühiskonda, kus oli tähtis väline kombetäitmine, ka käsu korras, ja kus tekkis kaksikmoraal. Lõpuks ei saa me selles ühiskonnas, kus kõik käsu järgi käib, aru, kes siis ikka arm... Read more

22.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Riigikogu avalduse "Tänuavaldus Eesti Vabariigi loojatele, kaitsjatele, hoidjatele ja taastajatele" eelnõu (588 AE) esimene lugemine

Aadu Must: Lugupeetud juhataja! Head ametikaaslased! Sünnipäevad ei ole olulised tähtpäevad mitte ainult sünnipäevalapsele. Sünnipäevadel meenutatakse ikka ja jälle neid, kes selles sünnis "süüdi" on – oma vanemaid, loojaid, rajajaid. See avaldus, millest praegu räägitakse, on selle Riigikogu nägu. Me oleme er... Read more