Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel

Sessions and verbatim records, 13.01.2020 - 20.02.2020

20.02.2020
20.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mets muutuva kliima tingimustes" arutelu

19.02.2020
19.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Riigikogu avaldus "Ajaloomälust ja ajaloo võltsimisest" (140 AE) esimene lugemine

14:37 Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) (111 SE) esimene lugemine

15:03 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE) esimene lugemine

15:21 Vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE) esimene lugemine

15:29 Kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (134 SE I)

19.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

12:00 Infotund

12:02 Välispoliitika

12:15 Pensioni teema

12:26 Omastehooldus

12:39 Läti Vabariigi kodaniku väljaandmine Lõuna-Aafrika Vabariigile

12:48 Kujunenud olukord

12:58 Tervishoid

13:10 Olukord Tallinnas

13:16 Rail Baltic

13:31 Sotsiaalpoliitikast

13:41 Maksupoliitika

13:50 Valitsuse seisukohad

18.02.2020
18.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (100 SE) kolmas lugemine

10:20 Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) esimene lugemine

17.02.2020
17.02.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:12 Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) kolmas lugemine

15:24 Vaba mikrofon

14.02.2020—16.02.2020
NO SESSIONS 14.02.2020—16.02.2020
13.02.2020
13.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (121 SE) esimene lugemine

12.02.2020
12.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE) esimene lugemine

14:44 Eesti Vabariigi ja Guernsey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (116 SE) teine lugemine

14:51 Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) teine lugemine

12.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

12:00 Infotund

12:02 Sisejulgeolek

12:15 Õiglase ülemineku mehhanism

12:26 Miljoninõue riigi vastu

12:37 Maal elamise toetamine

12:45 Valitsuse seisukohad

12:57 Välisteenistus

13:04 Maamaks

13:13 Valitsuse koostöö

13:20 Rail Baltic

13:32 Usaldusväärsus

13:44 Kultuuripärandi hoidmine

13:53 Kõrgharidus

11.02.2020
11.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

10.02.2020
10.02.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:08 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE) esimene lugemine

15:18 19 Arupärimine valitsuse ja kodanikuühiskonna koostöö kohta (nr 19)

16:14 Vaba mikrofon

31.01.2020—09.02.2020
NO SESSIONS 31.01.2020—09.02.2020
30.01.2020
30.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:00 Riigikohtu liikme Juhan Sarve ametivanne

10:01 Istungi rakendamine

29.01.2020
29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

23:06 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" 2019. aasta täitmise aruanne

00:39 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (100 SE) teine lugemine

00:53 Vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE) esimene lugemine

29.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

12:00 Infotund

12:02 Pensionireform

12:17 Pensionisüsteemi lõhkumine 

12:31 Pensionid

12:46 Sallivus

12:58 Puudega inimesed

13:11 Pensionireform

13:25 Valitsemisala tegevused

13:34 Pensionireform

13:52 Teehoiukava

28.01.2020
28.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) kolmas lugemine

10:19 Äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu (117 SE) esimene lugemine

11:08 Äriseadustiku, tõestamisseaduse ja notari tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE) esimene lugemine

27.01.2020
27.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:04 Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (123 SE) esimene lugemine

15:17 Arupärimine maksuvabade käsunduslepingute kohta (nr 15)

16:26 Arupärimine ravimipoliitika kohta (nr 17)

Arupärimine rahandusministri nõuniku osalemise kohta tuuleparkide arendajate pressikonverentsil (nr 16)

17:40 Vaba mikrofon

24.01.2020—26.01.2020
NO SESSIONS 24.01.2020—26.01.2020
23.01.2020
23.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE) kolmas lugemine

22.01.2020
22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:14 Riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine

16:21 Karistusseadustiku muutmise seaduse (riigikaitsevastased süüteod) eelnõu (113 SE) esimene lugemine

16:36 Kriminaalmenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ja karistusseadustiku ning teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaal-, väärteo- ja kohtumenetluse erisused erakorralise ja sõjaseisukorra ajal) eelnõu (114 SE) esimene lugemine 

16:54 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE) esimene lugemine

17:06 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE) esimene lugemine

22.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

12:00 Infotund

12:02 Jälitustegevus

12:10 Roheline põlevkivi

12:19 Elu võimalikkus maal

12:29 Poliitilised valikud

12:38 Riigireform

12:52 Ministri töö ja selle mitmekesisus

13:02 Metsandus

13:14 Prioriteedid

13:26 Võrdne kohtlemine

13:32 Ida-Virumaa tulevik

13:44 Apteegireform

13:53 Regionaalsed investeeringud

21.01.2020
21.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE) esimene lugemine

20.01.2020
20.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:04 Vaba mikrofon

17.01.2020—19.01.2020
NO SESSIONS 17.01.2020—19.01.2020
16.01.2020
16.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (104 SE) teine lugemine

15.01.2020
15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

16:08 Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE) teine lugemine

16:57 Eesti Vabariigi ja Guernsey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (116 SE) esimene lugemine

15.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

12:00 Infotund

12:03 Kujunenud olukord

12:17 Nimetamiskomitee

12:32 Koolidirektorite valimine ametikohale

12:46 Rahva tervis

12:56 Hariduslike erivajadustega laste õppe korraldamine

13:09 Meisterõpetaja kutsetunnistuse teemal

13:23 Ligipääs valimisjaoskondadele

13:37 Koolivõrgu olukord

13:51 Valitsuse ravimipoliitika

14.01.2020
14.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) teine lugemine

13.01.2020
13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:23 Arupärimine Rail Balticu rahastamise kohta (nr 11)

16:33 Arupärimine kliimaneutraalsusele ülemineku ja tehnoloogiahüppe ettevalmistamise kohta (nr 12)

17:53 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõu (110 SE) esimene lugemine

18:36 Arupärimine prokuratuuri sõltumatuse kohta (nr 10)

19:26 Arupärimine e-sigarette puudutavate regulatsioonide kohta (nr 14)

19:53 Arupärimine ravimipoliitika kohta (nr 18)

20:25 Vaba mikrofon