10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Kalle Laanet
Tere hommikust, head kolleegid! Mul on hea meel teile kõigile teatada ja meelde tuletada, et meie heal naabril Soome Vabariigil on täna sünnipäev, 101. Palju õnne neile kõigile! (Aplaus.) Alustame Riigikogu täiskogu VIII istungjärgu 10. töönädala neljapäevase istungiga. Kellel on soovi eelnõusid ja arupärimisi üle anda? Jürgen Ligi, palun!

Jürgen Ligi
Härra juhataja! Austatud kolleegid! Härra Eiki Nestor eile küsis ilmse irooniaga, et kas siis sellele koosseisule veel keegi tahab esitada mõnda arupärimist või eelnõu. Ja ilmne viide oli siin ühe häälega läbi kukkunud otsuse eelnõule. Aga ma arvan, et see koosseis tegelikult on palju võimekam, kui ta siin üleeile välja näitas, ja sellepärast Reformierakonna fraktsiooni nimel esitan Riigikogu menetlusse Riigikogu otsuse eelnõu ettepaneku tegemisest Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks. Me jõuame selle asja veel ära teha, selle ühe hääle siit saalist ametlikult leida, aga kui me oleme sõnu kuulanud, siis see hääl on ju siin saalis väga tugev, et tegelikult ei ole meil ju pääsu. Seinast seinani on olnud tuge mõttele, et haridus Eestis peab olema riigikeelne, teistpidi me seda ühiskonda kokku ei õmble. Ja eriti muidugi meil on siin Keskerakonnaga ühine huvi selle poolest, et just Keskerakonna valijad on praegu suured kaotajad, aga ühiskond tervikuna ka. Nii et kindlasti need 51 häält on meil siin olemas ja sellepärast me teeme siin uue algatuse ja loodame, et Riigikogu on nii tubli, isegi see koosseis on nii tubli. Aitäh!

Aseesimees Kalle Laanet
Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja Riigikogu juhatus otsustab selle edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Kohaloleku kontroll palun!
Kohaloleku kontroll
Kohal on 63 Riigikogu liiget, puudub 38.

1. 10:03 Rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (724 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Kalle Laanet
Läheme meie tänase päevakorra esimese päevakorrapunkti, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (724 SE), kolmanda lugemise juurde. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on läbi viia eelnõu 724 lõpphääletus, alustame selle ettevalmistamisega.
Head kolleegid, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Antud eelnõu poolt oli 64 Riigikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Sellega on seadus vastu võetud.

2. 10:05 Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (696 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet
Lähme päevakorra teise punkti juurde, milleks on põhiseaduskomisjoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (696 SE) teine lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli põhiseaduskomisjoni esimehe Marko Pomerantsi!

Marko Pomerants
Tere hommikust, head kolleegid! Teie ees on seaduseelnõu 696. Puudutab see europarlamendi valimise seaduse muutmist ja ettepanekud on väga lihtsad. Ettepanek on eelnõu teine lugemine lõpetada täna ja saata see kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, ja see kolmas lugemine võiks olla siis siin saalis 12. kuupäeval detsembrikuus. Muudatusettepanekuid ei laekunud ja kui vaadata televiisorist, millised debatid käivad täna Ühendkuningriikides, et kas siis astutakse kuhugi või jäetakse astumata või jäädakse, siis meie eelnõu sõnastus on saanud väga hea. Tuletan veel kord meelde siis selle esimest lõiget: "Eestist Euroopa Parlamenti valitavate liikmete arv on sätestatud Euroopa Liidu õigusaktides." On neid siis, saab neid olema siis nii nagu praegu 6 või 7, elu näitab. Aitäh!

Aseesimees Kalle Laanet
Austatud põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants, teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Antud eelnõule muudatusettepanekuid ei esitatud ja juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 696 SE teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud.

3. 10:07 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet
Läheme tänase päevakorra kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE) teine lugemine. Ja ettekande teeb rahanduskomisjoni liige Priit Sibul. Ole hea!

Priit Sibul
Aitäh, austatud aseesimees! Head kolleegid! Nimetatud eelnõuga võetakse üle Euroopa Liidu direktiiv, millega nähakse ette siseturu toimimist otseselt mõjutavate maksustamise vältimise viiside vastased eeskirjad. Eelnõu eesmärk on vähendada nii Eesti riigi äriühingute võimalusi Eestis teenitud kasumi maksustamisest kõrvalehoidumiseks kui ka mitteresidentide võimalust Eesti tulumaksusüsteemi kasutamisel oma maksukohustuse vähendamiseks. Eelnõuga rakendatakse järgmisi maksudest kõrvalehoidumise takistamise reegleid maksubaasi õõnestamise ja maksustamata kasumi siseturult väljapaigutamise takistamiseks: üldine kuritarvituse vastane reegel, ülejääva laenukasutuse kulu maksustamine, tulumaks lahkumisel ja välismaiseid kontrollitavaid äriühinguid käsitlevad eeskirjad. Lisaks maksustatakse eelnõuga mitteresidendist füüsilise isiku tulust mahaarvamiste tegemise korda lähtuvalt kohtupraktikast ning tehakse tehnilisi muudatusi seoses residendist füüsilise isiku maksuvabatulu arvamise ja krediidiasutuste avansiliste maksetega.
Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli 31. oktoober 2018. Riigikogust muudatusettepanekuid ei laekunud. Pärast eelnõu esimest lugemist, mis toimus 17. oktoobril, arutati rahanduskomisjonis seda eelnõu k.a 13., 19., 20. ja 21. novembril ning 3. detsembril. Komisjon palus eelnõu kohta täiendavat arvamust algataja poolt eelnõu ettevalmistamisel kaasatud järgmistelt huvigruppidelt: Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Maksumaksjate Liit ja Eesti Energia. Kuivõrd vastanud huvigruppidel ei olnud eelnõu kohta täiendavaid märkuseid, saatis komisjon eelnõu teisele lugemisele. Siiski aga juhtus niiviisi, et vahetult enne teist lugemist saabus meie komisjoni Soraineni advokaadibüroost kiri. Ja siis komisjon otsustas seda veel kord arutada. Ja otsustasime selle paluda täiskogu päevakorrast 21. novembril välja võtta, et komisjon saaks seda veel kord omavahel arutada. Lähtuvalt Soraineni advokaadibüroo ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja pöördumistest arutas komisjon täiendavalt üldist maksude tasumise vältimise tõkestavat ja kuritarvituste vastast reeglit tulumaksuseaduse § 51 täpsustavat tulumaksuseaduse § 12 lõiget 4. Kui tulumaksuseaduse § 51 sätestab nii juriidilistele kui ka füüsilistele isikutele kohalduva üldreegli, mille kohaselt ei võeta tulu maksustamisel arvesse selliseid tehinguid, mille üks põhieesmärkidest on saada maksueelis, mis on vastuolus maksureegli eesmärgiga ja mis ei ole kõiki asjassepuutuvaid asjaolusid arvesse võttes tegelik. Säte läbis sellisel kujul koos selgitustega algataja kooskõlastuse ja huvigruppide kaasamise vooru.
Selle üldvooru paremaks rakendamiseks lisas algataja hiljem eelnõusse tulumaksuseaduse § 12 lõike 4 muudatuse. Kui komisjoni liikmed uurisid, et kust see muudatus tuli, siis seda polnud tegelikkuses lõpuni võimalik aru saada, kes selle muudatuse sinna ja millistel põhjustel tegi, aga igal juhul huvigrupid polnud seda muudatust näinud, mis meil eelnõusse sisse tuli. Ja selle eesmärgiks oli siis, et füüsiliste isikute puhul maksustatakse tulumaksuga summa, mille füüsiline isik oleks tuluna saanud, kui oleks puudunud §-s 51 nimetatud tunnustele vastav tehing või tehinguahel. Tähelepanu pälvis algataja esitatud seletuskirjas selle täienduse kohta toodud näide, mis puudutas füüsilise isiku poolt mittevaralise sissemakse tegemist oma äriühingusse. Need, kes on seletuskirja vaadanud, nägid, et seal oli toodud üks konkreetne kirjeldus ja näide selle § 12 lõike 4 tõlgendamiseks, mis erineb suhteliselt olulisel määral riigi kohtute ja kohtusüsteemi poolt tehtud lahenduste ja Eesti praeguse maksusüsteemi ja käitumisega. Soraineni advokaadibüroo tegi ettepaneku tulumaksuseadusesse lisatava selle § 12 lõike 4 selgitust muuta, et seletuskirjas toodud näide ei mõjutaks sätte tõlgendamist. Seletuskirja komisjon muuta ei saa, eks, komisjon saab muuta ja teha ettepanekuid seaduse enda sätete kohta ja siis sellest tulenevalt kas seletuskiri muutub või ei muutu. Kaubandus-Tööstuskoda pärast meie komisjonis arutelusid ja ka minu suhtlemist Kaubandus-Tööstuskojaga tegi ettepaneku, et see § 12 lõige 4 üldse eelnõust välja arvata.
Ja tulenevalt eriarvamustest ja arvestades eelnõu teiste sätetega ja ka Euroopa Liidu direktiivi Eesti õigusesse ülevõtmise tähtaegadega k.a lõpul valmis komisjonil koostöös Rahandusministeeriumiga muudatus, mille tulemusena me siis selle § 12 lõike 4 eelnõust välja jätame. Komisjoni tegi eelnõus selle muudatuse konsensuslikult. Loetelus on see muudatusettepanek nr 2. Ja lisaks tegi komisjon Rahandusministeeriumi ettepanekul eelnõus kaks muudatust, mis käsitlevad eelnõu mõnede sätete hilisemat jõustumist. Kõikide muudatuste selgitused on esitatud muudatusettepanekute loetelus.
Juhtivkomisjoni konsensuslik ettepanek on teine lugemine täna lõpetada ja kui me täna teise lugemise lõpetame, siis kolmandaks lugemiseks võiks see olla meie päevakorras 12. detsembril, kui juhatus nõnda otsustab. Aitäh!

Aseesimees Kalle Laanet
Aitäh! Austatud ettekandja, teile on ka küsimusi. Taavi Rõivas, palun!

Taavi Rõivas
Aitäh! Hea ettekandja! Nii nagu te väga õigesti märkisite, oli selle eelnõu seletuskirja esialgses versioonis sees kirjeldus, justkui oleks see liigutus, kui ettevõtja müüb osaluse oma ettevõttes ja enne seda on selle ettevõtte osaluse liigutanud näiteks holding-ettevõtte nimele, kuidagi heade tavadega vastuolus või maksueelise saamine. Ja minu meelest on väga hea, et komisjon võttis seisukoha, et nii see ei ole, sellepärast et vastasel korral me suunaksime kõik ettevõtet müüvad isikud kogu seda raha pigem ära tarbima ja mitte edasi investeerima. Minu küsimus on see, et kas nüüd me võime olla kindlad, et põhimõtted selles küsimuses ei muutu ja need ettevõtted, kes soovivad oma osaluse müüa, võivad seda seni Eesti kohtute poolt legaalseks kuulutatud praktikat järgida, just selle eesmärgiga, et oma kapitali edasi investeerida. Aitäh!

Priit Sibul
No ma tahaks küll loota, et ma saan teiega absoluutselt nõustuda. Aga tõsi on ka see, et iga kord, kui me mõnda seadust muudame ja mõne paragrahviga täiendamine, siis Eesti õigusruum muutub, eks ju, ja sellest tulenevalt on küsimus, kas ja kes ja kuidas, seda ju tõlgendusi. Et meenutuseks lihtsalt, et see § 51 on üldine säte, mis puudutab nii füüsilisi kui juriidilisi isikuid, eks ju, ja selle maksudest kõrvalehoidmise või eelise saamine puudutab siis nii ühte kui teist. Kui tehing tehakse, tehingu eesmärk või üks põhieesmärkidest on maksueelise saamine, no siis see kindlasti n-ö loetakse seda maksueelise saamiseks, aga see erisus, mis Eesti maksusüsteemis on füüsiliste ja juriidiliste isikute maksustamisel, ma loodan küll, et see jääb kehtima ja see tava, mis meie kohtusüsteemis on olnud, et seni, kuni raha on ettevõtluses ja ettevõtluse päralt, seni ta maksustatakse ühtviisi ja kui ta tuleb füüsilistele isikutele tarbimisse ja n-ö, et siis füüsilise isiku tulumaksu tuleb loomulikult maksta.

Aseesimees Kalle Laanet
Külliki Kübarsepp, palun!

Külliki Kübarsepp
Aitäh, hea aseesimees! Hea ettekandja! Meie majanduskeskkonna üks suuremaid probleeme on madal tootlikkus ja nii keskmise kui väikese suurusega ettevõtjad on mures sellega, et neil peamine aur läheb ikkagi riigi erinevate asutustega suhtluseks tootlikkuse arvelt. Palun, kas te olete komisjonis teinud ka selle analüüsi, et kui palju bürokraatlikku koormust nüüd tõuseb ettevõtjatele tõendamaks, et nad on ausad? Ma eeldan ja arvan ka, et enamus ettevõtjad on meil ju ka tegelikult ausad, sest muidu meil ju maksutulu ei oleks positiivses mõttes. Et palju see just eelkõige väike ja keskmise suurusega ettevõtjatele bürokraatlikke tehinguid juurde toob, palju see meie tootlikkust veel enam pidurdab? Aitäh!

Priit Sibul
Tänud küsimuse eest! Ma olen töötand ka maksuametis, eks ju, Aivar Sõerdi alluvuses kunagi. Et ausaid ettevõtjaid ju n-ö see selles mõttes ei puuduta, kuna direktiiv võetakse üle sätete puhul, mis räägivad kas maksueeliste saamisest või teatavate tehingute tegemisest, mille eesmärk või üks põhieesmärkidest on maksueelise saamine. Kui ettevõte tegeleb oma ettevõtlusega ja teeb seda siis teadmistepõhiselt või mitte, eks, et tegelikult see minu hinnangul ausat ettevõtjat ei puuduta ja mingit täiendavat lisaaruandlust siit minu arvates otseselt ei rakendu. Et pigem on ikkagi täiendava õigusraamistiku loomisega, selleks et vältida kas maksude, n-ö erinevate riikide maksuerisustest tulenevaid võimalusi makse optimeerida või saada nende tehingute tulemusel eeliseid. Ja see on see, mida ka ülepiiriliselt see eelnõu püüab n-ö lahendada. Aitäh!

Aseesimees Kalle Laanet
Aivar Sõerd, palun!

Aivar Sõerd
Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! See, mis selle eelnõuga 705 toimus, et see on päris huvitav pretsedent ja see kaasus tuleb nagu meelde jätta. Minul on küll selline küsimus, et kuidas selline asi sai juhtuda. Sest et kui see viimane filter, see on nüüd see Soraineni meeleheitlik abipalve otse komisjonile eelnõu menetlemise, nagu ütleme siin, sellisel viimasel hetkel, et kui Soraineni seda filtrit poleks ka olnud, siis ju oleks see jama läbi läinud ja oleks praktikas ikka päris sellise ettearvamatu olukorra tekitanud. Kas minister Tõniste, siis kui ta saatis selle eelnõu kooskõlastamisele, ei lugenud seletuskirja läbi? Ja kas ta siis ka ei lugenud enda allkirjaga saadetud materjale läbi, kui see eelnõu valitsusse läks? Kuidas nii saab olla?

Priit Sibul
Aitäh! Ma ei oska nendele küsimustele vastata, mida te viimati küsisite. Aga sama hästi ma võin selle küsimuse tagasi põrgatada ja küsida, kus olime meie komisjonis, et kas me siis ei lugenud neid muudatusettepanekuid läbi ja seda seletuskirja, et me ei märganud seda ja ise seda muudatusettepanekut ei teinud, vaid lasime oodata Soraineni büroost kirja. Ma arvan, meil siin kõigil tuleb peeglisse vaadata, nii ametnikel ministeeriumis, ministril kui meil rahanduskomisjoni liikmetena. Aitäh!

Aseesimees Kalle Laanet
Aitäh! Jaa, Aivar Sõerd!

Aivar Sõerd
Aitäh! Ma küsin siis sedasi selle komisjoni kohta või komisjoni töö kohta. Et kuidas meil, teil on see komisjoni memo seal ees, et kuidas meil seal komisjonis see arutelu toimus, kas me eraldi arutasime seda Soraineni kirja või komisjonis keegi pööras tähelepanu sellele, et siin on probleem? Ja kes selle tähelepanu pööramise tegi, kas see tuli koalitsiooni ridadest või opositsiooni ridadest? Aitäh!

Priit Sibul
No niipalju kui minu mälu ütleb, siis n-ö ma juhtiva menetlejana, kui see kiri tuli, siis ma ka komisjoni esimehe poole pöördusin, ja pärast seda kirja toimus meil komisjonis tõsisem arutelu. Ja nii nagu ma ka ette lugesin, siis komisjonis meie arutelu ja arusaam selle sätte ja seletuskirja osas oli üsna konsensuslik. Ütleme, selle asemel, et võidelda oma erisuse ja n-ö maksusüsteemi erisuse ja eeliste eest, eks ju, et me direktiivi liiga laiali ei tõmba ja liiga kitsendavaid tõlgendusi ei anna, mida minu hinnangul ka see säte andis ja jättes lõpuks ikkagi sisustamata, nii nagu mitmetel komisjoni liikmetel oli küsimus, eks ju, siis pärast Soraineni kirja tulemist, kui oli meil komisjonis arutelu ja ministeeriumiametnik esindamas käis, oli meil ju peamine probleemi arutelu selle üle, et ühtepidi ta kitsendab, teistpidi ei anna ta siiski väga konkreetseid ja täpseid aegu. Oli arutelu selle üle, et kui need tehingud toimuksid vahetult pärast, et kui sa oled n-ö otsustanud tehingu teha ja notariaeg on kokku lepitud ja siis n-ö tõstad oma vara, aga me ei rääkinud sellest, et kas see peab olema kaks tundi, kaks kuud, kaks nädalat või kaks aastat, et me jätame endiselt liiga palju ruumi jne. Ja mulle tundub, et me ju komisjonis, ma seal isegi selle punkti puhul võin küll öelda, et seal koalitsiooni ja opositsiooni mingeid piire ei olnud ja me konsensuslikult jõudsime arusaamisele, et see pügal sealt on mõistlik välja võtta. Ja kui seda 12 4 ei ole, siis ei ole ka selles seletuskirjas toodud näitel mitte mingit alust. Aitäh!

Aseesimees Kalle Laanet
Hea ettekandja Priit Sibul! Teile rohkem küsimusi ei ole.

Priit Sibul
Suur tänu!

Aseesimees Kalle Laanet
Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Läheme siis muudatusettepanekute läbivaatamise juurde ja neid on kolm juhtivkomisjonilt. Esimene muudatusettepanek, mis on esitatud rahanduskomisjoni poolt, juhtivkomisjon: arvestada täielikult. Teine muudatusettepanek rahanduskomisjoni poolt, juhtivkomisjon: arvestada täielikult. Kolmas muudatusettepanek, samuti rahanduskomisjoni poolt ja juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Sellega oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud ja juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 705 SE teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud ja sellega ka tänane istung on lõppenud. Ilusat tööpäeva kõigile!

Istungi lõpp kell 10.23.