Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Istungid ja stenogrammid, 11.04.2016 - 19.05.2016

19.05.2016
19.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE) esimene lugemine

18.05.2016
18.05.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) teise lugemise jätkamine

20:43 Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE) teine lugemine

22:15 Karistusseadustiku muutmise seaduse (turukuritarvituse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (220 SE) esimene lugemine

22:33 Toiduseaduse ja toiduseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (198 SE) teine lugemine

22:39 Riigihangete seaduse eelnõu (204 SE) esimene lugemine

23:35 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE I)

23:44 Riigikaitseseaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (209 SE) esimene lugemine

23:49 Veeseaduse § 17 täiendamise seaduse eelnõu (226 SE) esimene lugemine

23:52 Arenguseire seaduse eelnõu (239 SE I)

00:57 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE) esimene lugemine

01:14 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (201 SE) esimene lugemine

01:34 Sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (190 SE) teine lugemine

01:38 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (199 SE) teine lugemine

01:47 Isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE) esimene lugemine

01:59 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE) esimene lugemine

02:21 Maapõueseaduse eelnõu (213 SE) esimene lugemine

18.05.2016 / 13:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Üürikorterite ehitamine

13:10 Liitlasvägede mandaat

13:17 Kütuseaktsiis

13:26 Haridusvaldkonna eelarve kujundamise põhimõtted

13:34 Saaremaa praamide sobivusest olemasolevatele sadamatele

13:41 Riigi eelarvestrateegia

13:49 Kas on valmimas siseriiklik või rahvusvaheline reeglistik seoses droonidega

13:56 Veeteede Ameti Saaremaa navigatsioonimärgistuse talituse likvideerimisest

17.05.2016
17.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) teise lugemise jätkamine

16.05.2016
16.05.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:13 Arupärimine tervishoiutöötajate kollektiivlepingu kohta (nr 196)

16:29 Vaba mikrofon

13.05.2016—15.05.2016
Istungeid ei toimu 13.05.2016—15.05.2016
12.05.2016
12.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) teine lugemine

11.05.2016
11.05.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (185 SE) esimene lugemine

18:25 Riikliku matusetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (193 SE) esimene lugemine

19:45 Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (191 SE) kolmas lugemine

19:57 Riigikogu otsuse "Euroopa ühtsele kriisilahendusnõukogule laenu andmine" eelnõu (197 OE II) (Riigikogu koosseisu häälteenamus)

20:53 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) teine lugemine

11.05.2016 / 13:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Põllumajanduse prioriteetsus riigieelarves

13:09 Olukord Piusa kordoni ümber

13:16 Haldusreform

13:25 Kohustuslik kogumispension

13:34 Haldusreform

13:43 Keskkonnatasud

13:50 Illegaalse piiriületamise takistamine

13:58 Pensionifondid

10.05.2016
10.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Riigikogu otsuse "Põhjendatud arvamus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning Euroopa Liidu Nõukogu eesistujale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate läheta...

11:12 Riigikogu otsuse "Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2016.–2018. aasta tegevuse kontrollimiseks" eelnõu (223 OE) esimene lugemine

11:33 Karistusseadustiku muutmise seaduse (turukuritarvituse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (220 SE)  esimene lugemine

11:33 Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (196 SE) esimene lugemine

13:10 Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (185 SE) esimene lugemine

09.05.2016
09.05.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:08 Arupärimine välismaalt tagasipöörduvate kaasmaalaste abistamise kohta (nr 193)

15:50 Arupärimine e-valimiste vastavuse kohta Eesti Vabariigi põhiseadusega (nr 197)

17:37 Arupärimine Ida-Virumaa tegevuskava 2015–2020 täitmise kohta (nr 198)

18:15 Arupärimine riiklike üürikorterite kohta (nr 200)

19:15 Arupärimine Murastes asuva politsei- ja piirivalvekolledži tegevuse lõpetamise ning tegevuse Paikusele üleviimise kohta (nr 189)

19:42 Arupärimine surma- ja kadumisjuhtumite kohta (nr 211)

20:30 204 PRIA toetuste kohta

20:43 209 Ühistegevuse kohta Eesti põllumajanduses

21:09 Vaba mikrofon

06.05.2016—08.05.2016
Istungeid ei toimu 06.05.2016—08.05.2016
05.05.2016
05.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:09 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Lairiba ehk kiire interneti väljaehitamise arendamine" arutelu

04.05.2016
04.05.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:07 Korteriühistu vaidluse lahendamise seaduse eelnõu (187 SE) esimene lugemine

14:14 Elektroonilise side seaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE) kolmas lugemine

14:16 Keskkonnaseire seaduse eelnõu (100 SE) kolmas lugemine

14:34 Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE I)

14:43 Perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE I)

16:24 Loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmise seaduse eelnõu (222 SE) esimene lugemine

04.05.2016 / 13:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Töökoha loomise toetus

13:10 Uutest turgudest

13:18 Tervishoiu rahastamine

13:26 Võrguteenuse tasu

13:31 Alkoholi- ja kütusepoliitika Lõuna-Eestis

13:39 Olukord raudteel

13:46 Jagamisteenuse mõju Eesti ühistranspordile

13:52 Omaosalus tervishoius

03.05.2016
03.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Eesti Panga 2015. aasta aastaaruanne

11:25 Finantsinspektsiooni 2015. aasta aastaaruanne

12:11 Erakonnaseaduse täiendamise seaduse eelnõu (208 SE) esimene lugemine

12:49 Korteriühistu vaidluse lahendamise seaduse eelnõu (187 SE) esimene lugemine

02.05.2016
02.05.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Arupärimine õpetajate asendamise ja koormuse kohta (nr 180)

15:34 Arupärimine riigi huvide kaitsmise kohta (nr 192)

15:56 Arupärimine Euroopa Liidu ja USA vahelise vabakaubanduslepingu kohta (nr 191)

16:34 Arupärimine majanduskuritegude kohta (nr 182)

17:21 Arupärimine kriminaalmenetluse seadustiku muudatuste rakendamisega seotud kulude katmise kohta (nr 184)

17:49 Arupärimine Eleringi kasumi ning võrgutasude korrelatsiooni kohta (nr 190)

18:01 Arupärimine LNG terminali ja Balticconnectori tuleviku kohta (nr 199)

18:16 Arupärimine naiste varjupaikade jätkusuutlikkuse kohta (nr 179)

18:50 Arupärimine erihoolekande investeeringutoetuse kohta (nr 185)

19:25 178 Eesti väiketootjate suhtes rakendatavate ebaausate kauplemistavade kohta

20:11 188 Raha põletamise kohta Eesti märgi konkurssidel

20:56 Arupärimine ääremaastumise pidurdamise ja ettevõtluse olukorra kohta (nr 195)

21:34 Vaba mikrofon

22.04.2016—01.05.2016
Istungeid ei toimu 22.04.2016—01.05.2016
21.04.2016
21.04.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:00 Riigikohtu liikme Nele Parresti ametivanne

10:02 Istungi rakendamine

10:06 Keskkonnaseire seaduse eelnõu (100 SE ) teine lugemine

20.04.2016
20.04.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:09 Tulumaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (186 SE) esimene lugemine

15:03 Ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE) kolmas lugemine

15:09 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (184 SE) kolmas lugemine

15:10 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (192 SE) kolmas lugemine

15:11 Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (191 SE) teine lugemine

15:25 Sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (190 SE) esimene lugemine

15:41 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE) esimene lugemine

20.04.2016 / 13:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:02 Rahandusministeeriumi kui teistest tähtsama superministeeriumi positsioon

13:09 Maksumuudatused

13:17 Riigi omanduses olevate IT-firmade müük

13:20 Ministeeriumi roll kultuuripärandi (kultuuriväärtuslike hoonete) korrastamisel ja säilitamisel

13:29 Kreeka

13:37 Narva Aleksandri kirik

13:45 Tervishoiu rahastamine

13:53 Siseriiklike meetmete rakendamine 2016. aastal Eesti piimalehmade ja sigade arvu vähendamise takistamiseks

19.04.2016
19.04.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE) kolmas lugemine

10:06 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks“ muutmine" eelnõu (194 OE) teine lugemine

10:11 Ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE) esimene lugemine

18.04.2016
18.04.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Arupärimine võimaliku surve kohta Eesti-Vene piirile (nr 181)

15:44 Arupärimine rahvastiku kahanemise kohta (nr 187)

17:05 Arupärimine riigihalduse reformi generaalplaani ja riigimuuseumide kohta (nr 168)

17:30 Arupärimine jäälõhkuja Botnica soetamise kohta (nr 173)

17:52 Arupärimine õppematerjalide riigihangete kohta (nr 175)

18:23 Arupärimine eesti keele õppe edenemise kohta venekeelsetes koolides (nr 177)

18:50 Vaba mikrofon

15.04.2016—17.04.2016
Istungeid ei toimu 15.04.2016—17.04.2016
14.04.2016
14.04.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:07 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riigivalitsemise reformist" arutelu

13.04.2016
13.04.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:07 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, millega suurendatakse trahviühikut, eelnõu (146 SE) kolmas lugemine

14:44 Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (160 SE) kolmas lugemine

15:05 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE) kolmas lugemine

15:30 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE) kolmas lugemine

15:32 Eesti Vabariigi ja Austraalia vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (180 SE) teine lugemine

15:35 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (192 SE) teine lugemine

15:38 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (184 SE) teine lugemine

15:46 Elektroonilise side seaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE) teine lugemine

15:59 Lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE) teine lugemine

16:06 Kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (203 SE) esimene lugemine

17:09 Toiduseaduse ja toiduseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (198 SE) esimene lugemine

17:25 Riigikogu otsuse "Euroopa ühtsele kriisilahendusnõukogule laenu andmine" eelnõu (197 OE) esimene lugemine

18:07 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (199 SE) esimene lugemine

13.04.2016 / 13:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Euroopa ühtne asüülipoliitika

13:10 OECD kokkuvõtted ja koolivõrk

13:17 Maapõuestrateegia ja geoloogiline kaardistamine

13:23 Kütuseaktsiis

13:32 Tuhamägede sulgemine

13:39 Teadus- ja arendustegevuse finantseerimine

13:46 Immigratsioonipoliitika tulevik

13:55 Valitsuse otsused põllumajandussektori kohta

12.04.2016
12.04.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE) esimene lugemine

10:38 Riigikogu otsuse "Eesti Panga reservkapitali suurendamine" eelnõu (183 OE) teine lugemine

10:41 Kaugkütteseaduse ja korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE) esimene lugemine

11.04.2016
11.04.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:13 Arupärimine Eesti Vabariigi psühholoogilise kaitse kohta (nr 163)

16:38 Arupärimine Nord Stream 2 kohta (nr 176)

17:29 Arupärimine noorte vähese huvi kohta õpetajaameti vastu (nr 160)

17:59 Arupärimine koolikohustust mittetäitvate laste kohta (nr 170)

18:34 Vaba mikrofon